6 cộng với 1 số

9 155 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:49

Toán: Đặt tính tính 7+9 8+3 16 + Toán: cộng với số 6+5 6+5=? 6 + = 11 + = 12 11 + = 13 + = 14 + + 5 + = 11 = 11 + = 15 Toán: cộng với số 6+5 Thực hành: Bài 1: Tính nhẩm + = 12 + = 13 + = 14 + = 15 + = 13 + = 14 + = 15 + 0= 6 cộng với số Toán: 6+5 Bài 2: Tính +6 10 + 11 + 14 + 13 + 15 cộng với số Toán: 6+5 Bài 3: Số ? + = 11 + = 12 + = 13 Toán: Bài 5: cộng với số 6+5 >,
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 cộng với 1 số , 6 cộng với 1 số , 6 cộng với 1 số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay