Phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học công nghiệp việt hung

140 202 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:49

B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI PHAN THY DNG PHN TCH V XUT CC BIN PHP NHM NNG CAO CHT LNG O TO TRNG I HC CễNG NGHIP VIT - HUNG Chuyờn ngnh: Qun tr kinh doanh LUN VN THC S NGNH QUN TR KINH DOANH NGI HNG DN KHOA HC TS PHM TH THANH HNG H NI - 2016 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni LI CAM OAN Tụi xin cam kt rng tụi ó vit lun ny mt cỏch c lp v khụng s dng cỏc ngun thụng tin hay ti liu tham kho no khỏc ngoi nhng ti liu v thụng tin ó c lit kờ danh mc ti liu tham kho trớch dn ca lun Nhng phn trớch on hay nhng ni dung tham kho t cỏc ngun tham kho c lit kờ phn danh mc ti liu tham kho di dng nhng on trớch dn hay li din gii lun kốm theo thụng tin v ngun tham kho rừ rng Bn lun ny cha tng c xut bn v vỡ vy cng cha c np cho mt Hi ng no khỏc cng nh cha chuyn cho mt bờn no khỏc cú quan tõm n ni dung lun ny H Ni, ngy thỏng 09 nm 2016 TC GI Phan Thựy Dng i Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni LI CM N Trong quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thin lun vn, tỏc gi ó nhn c rt nhiu s quan tõm giỳp nhit tỡnh v s ng viờn sõu sc ca nhiu cỏ nhõn v th Trc ht tỏc gi xin by t lũng bit n sõu sc ti TS.Phm Th Thanh Hng, ngi trc tip hng dn v giỳp tỏc gi quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun Tỏc gi xin c chõn thnh cm n Ban giỏm hiu trng i hc Bỏch Khoa H Ni, phũng o to i hc v sau i hc, Ban Ch nhim Vin Kinh t v qun lý, cựng cỏc thy cụ giỏo Vin Kinh t ó ng viờn, to mi iu kin giỳp tỏc gi v mi mt quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun tt nghip Xin cm n Ban Giỏm hiu Trng i hc Cụng nghip Vit - Hung, cỏc bn hc cựng lp ó giỳp tỏc gi hon thnh lun ny Xin c chõn thnh cm n nhng ngi thõn, bn bố ó chia s, ng vin tỏc gi nhng khú khn, giỳp tỏc gi nghiờn cu v hon thnh lun ny Xin trõn trng cm n! H Ni, ngy thỏng Ngi thc hin Phan Thựy Dng ii nm 2016 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC T VIT TT v DANH MC BNG vi DANH MC HèNH vii PHN M U CHNG I: C S Lí LUN V CHT LNG O TO 1.1 Qun lý cht lng o to v cỏc phng phỏp qun lý cht lng o to 1.1.1 o to 1.1.2 Qun lý cht lng o to 1.1.3 Cỏc phng phỏp qun lý cht lng o to 1.2 ỏnh giỏ cht lng o to .10 1.2.1 Mc ớch ca ỏnh giỏ cht lng o to 10 1.2.2 Cỏc quan im ỏnh giỏ cht lng o to 12 1.2.3 Kim nh cht lng o to 14 1.2.4 Cỏc tiờu ỏnh giỏ cht lng o to trng i hc 15 KT LUN CHNG I 23 Chng II :TH C TRNG CHT LNG O TO TRNG I H C C NG NGHIP VIT - HUNG 24 2.1 T ng quan v trng i hc Cụng Nghip Vit Hung 24 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung 24 2.1.2 Nhim v v t chc b mỏy ca nh trng 25 2.2 ỏnh giỏ n cht lng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung theo b tiờu ỏnh giỏ cht lng o to ca trng i hc 27 2.2.1 S mng v mc tiờu ca trng i hc Cụng Nghip Vit Hung S mnh nm 2020 27 2.2.2 T chc qun lý 29 2.2.3 Chng trỡnh giỏo dc 32 2.2.4 Hot ng o to 38 iii Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni 2.2.5 i ng ging viờn, cỏn b qun lý 47 2.2.6 Ngi hc 54 2.2.7 Nghiờn cu khoa hc, ng dng, phỏt trin v chuyn giao cụng ngh 73 2.2.8 Hot ng hp tỏc quc t 74 2.2.9 C s vt cht, thit b phc v ging dy 76 2.3 ỏnh giỏ cht lng o to ca nh trng theo tiờu chun ca B Giỏo dc v o to 82 KT LUN CHNG II 85 Chng III: GII PHP NHM NNG CAO CHT LNG O TO TRNG I H C C NG NGHIP VIT - HUNG 87 3.1 S mnh, tm nhỡn v mc tiờu chin lc ca trng i Hc Cng Nghip Vit - Hng .87 3.1.1 S mnh - tm nhỡn v mc tiờu chin lc giai on 2016 - 2020 87 3.1.2 Mc tiờu chin lc giai on 2010 - 2015 88 3.2 Gii phỏp 1: i mi mc tiờu, chng trỡnh o to 90 3.2.1 Cn c hỡnh thnh gii phỏp: 90 3.2.2 Mc tiờu ca gii phỏp 90 3.2.3 Ni dung ca gii phỏp 91 3.3 Gii phỏp 2: Nõng cao trỡnh i ng ging viờn 92 3.3.1 Cn c hỡnh thnh gii phỏp: 92 3.3.2 Mc tiờu ca gii phỏp 93 3.3.3 Ni dung ca gii phỏp 93 3.3.4 Xỏc nh kinh phớ, sut h tr v iu kin cho cụng tỏc o to, bi dng 109 3.4 Nõng cao cht lng u vo ca sinh viờn 112 3.4.1 Cn c hỡnh thnh gii phỏp 112 3.4.2 Mc tiờu ca gii phỏp 112 3.4.3 Ni Dung ca gii phỏp 113 3.5 xut v kin ngh .119 KT LUN TI LIU THAM KHO PH LC iv Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni DANH MC T VIT TT T vit tt T vit y HSSV Hc sinh sinh viờn CBNV Cỏn b nhõn viờn NCKH Nghiờn cu khoa hc GV Ging viờn CCN Cao ng chuyờn nghip H i hc THCS Trung hc c s THPT Trung hc ph thụng KHCN Khoa hc cụng ngh TTGDTX Trung tõm giỏo dc thng xuyờn GVCN Giỏo viờn ch nhim CTHSSV Cụng tỏc hc sinh sinh viờn GD & T Giỏo dc v o to TCCN Trung cp chuyờn nghip HVT n v hc trỡnh CNH, HH Cụng nghip húa, hin i húa v Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni DANH MC BNG Bng 2.1: Cỏc mc tiờu chin lc ca nh trng giai on 2015-2020 28 Bng 2.2 Mc phự hp ca ni dung chng trỡnh o to 36 Bng 2.3 Thc trng cụng tỏc qun lý mc tiờu, ni dung, 36 chng trỡnh o to ca trng 36 Bng 2.4 Phõn loi giỏo viờn 48 Bng 2.5 Kt qu phõn loi giỏo viờn theo tiờu chun 49 Bng 2.6 í kin ỏnh giỏ v cụng tỏc qun lý i ng ging viờn 51 Bng 2.7 Phõn loi ging viờn theo trỡnh , gii tớnh v tu i 52 Bng 2.8 Kt qu tuyn sinh sinh viờn i hc chớnh quy 55 Bng 2.9 Kt qu tuyn sinh i hc liờn thụng 55 Bng 2.10 Kt qu tuyn sinh bc cao ng chớnh quy 56 Bng 2.11 Kt qu tuyn sinh bc cao ng liờn thụng 57 Bng 2.12 Kt qu tuyn sinh bc trung cp chuyờn nghip 58 Bng 2.13 í kin ỏnh giỏ ca n v s dng lao ng v nng lc 62 chuyờn mụn ca HSSV nh trng 62 Bng 2.14 ỏnh giỏ ca doanh nghip v mc ỏp ng yờu cu cụng vic 67 ca ngi c o to 67 Bng 2.15 ỏnh giỏ ca ngi c o to v mc ỏp ng yờu cu cụng vic ca ngi c o to 69 Bng 2.16 í kin ỏnh giỏ v mc v hiu qu quan h gia c s o to vi c s sn xut 71 Bng 2.17 S lng sỏch chuyờn kho hin cú ca trng 78 Bng 2.18 í kin ỏnh giỏ v thc trng c s vt cht v phng tin dy hc 80 Bng 2.19 ỏnh giỏ cht lng o to ca nh trng theo tiờu chun ca B Giỏo dc v o to 82 Bng 3.7 Ngun kinh phớ o to n nm 2016, 2020 109 Bng 3.8 T ng tin, sut h tr o to n nm 2016, 2020 109 Bng 3.9: So sỏnh kt qu cụng tỏc o to, bi dng ca i ng GV 111 Bng 3.1 S lng cỏc c s giỏo dc i hc Vit Nam 113 vi Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni DANH MC HèNH Hỡnh 1.1: Chu trỡnh o to [28,35] Hỡnh 1.2: Quan nim v cht lng o to Hỡnh 1.3: Mi quan h gia mc tiờu o to v cht lng o to Hỡnh 1.4: Phng phỏp tip cn quỏ trỡnh Hỡnh 1.6: Quy trỡnh ỏnh giỏ v kim nh cht lng o to 12 Hỡnh 2.1- T chc b mỏy trng i hc Cụng Nghip Vit Hung 26 Hỡnh 2.2 Kt qu hc hc sinh TCCN giai on 2007-2015 39 Hỡnh 2.3.Kt qu rốn luyn ca hc sinh nm hc 2007-2015 40 Hỡnh 2.4 Kt qu hc lý thuyt ca HS TCCN giai on 2007-2015 40 Hỡnh 2.5 Kt qu thc hnh ca HS TCCN giai on 2007-2015 41 Hỡnh 2.6 Kt qu hc ca HS TCCN giai on 2007-2015 41 Hỡnh 2.7 : T l tt nghip ca HS TCCN giai on 2007-2015 41 Hỡnh 2.8 : Kt qu hc ca sinh viờn cao ng giai on 2007-2015 42 Hỡnh 2.9 Kt qu hc tp, rốn luyn ca sinh viờn 42 Hỡnh 2.10: Kt qu hc lý thuyt ca SV cao ng giai on 2007-2015 43 Hỡnh 2.11 : Kt qu thc hnh ca SV cao ng giai on 2007-2015 44 Hỡnh 2.12 : Kt qu xp loi tt nghip ca SV cao ng giai on 2007 - 2015 44 Hỡnh 2.13 T l tt nghip ca SV cao ng giai on 2007-2015 45 Hỡnh 2.15: Kt qu rốn luyn ca SV i hc giai on 2010-2015 45 Hỡnh 2.16: Kt qu hc lý thuyt ca sinh viờn i hc 46 Hỡnh 2.17: Kt qu hc thc hnh ca sinh viờn i hc 46 Hỡnh 2.18 Mc ỏp ng TB ca HSSV vi yờu cu ca sn xut 61 Hỡnh 2.19 Mc ỏp ng ca HSSV vi yờu cu ca sn xut 63 theo tng tiờu 63 Hỡnh 2.20 ỏnh giỏ v mc phự hp gia ngnh, ngh o to v vic lm 66 Hỡnh 2.21 Mc phự hp vic lm v trỡnh hc 67 Hỡnh 2.22 ỏnh giỏ mc ỏp ng yờu cu ca DN v ngi c o to 70 Hỡnh 2.23 Hiu qu mi quan h gia nh trng & c s sn xut 72 Hỡnh 2.24 Ti liu tham kho theo tng nhúm ngnh 78 Hỡnh 2.24 Phiu iu tra nhu cu o to, bi dng cho i ng ging viờn 94 trng i hc Cng Nghip Vit - Hung ( dựng iu tra vo u nm hc) 94 Hỡnh 2.25 Phiu ỏnh giỏ cụng vic hin ti 95 Hỡnh 2.26 Phiu nhn nh cụng vic sp ti 95 vii Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni PHN M U Lý la chn ti Lý lý lun o to ngun nhõn lc cú cht lng tt nht cho xó hi l nhim v sng cũn ca mi c s o to ú khụng ch l iu kin cho s tn ti m cũn l c s khng nh uy tớn, thng hiu, danh ting, khng nh nim tin ca xó hi i vi c s o to Chớnh vỡ vy, quan tõm n cht lng o to l yờu cu thit yu khụng ch giai on ngy m cũn l nhng nh hng phỏt trin tng lai Xut phỏt t tm quan trng ca cht lng o to vi t cỏch l yu t m u, l chỡa khúa cho mi s phỏt trin, cho nờn vic nõng cao cht lng o to l nhim v quan trng cp thit hng u, bi vỡ: - Cht lng o to l lý tn ti v phỏt trin nh trng c ch th trng, i vi mt nh trng (mt c s o to), nu o to khụng cú cht lng n mt thi im s khụng cú ngi hc, khụng phỏt trin, khụng tn ti s úng ca trng - Cht lng o to th hin thng hiu, uy tớn, v th ca nh trng i vi xó hi, i vi cỏc doanh nghip v cỏc t chc chớnh tr xó hi s dng lao ng - Cht lng o to l ch tớn, l nim tin ca nh trng i vi cỏc bc ph huynh v th h hc sinh sinh viờn - Cht lng o to l c hi tỡm kim vic lm cho hc sinh sinh viờn, l i sng l thu nhp ca hc sinh sinh viờn quỏ trỡnh lm vic, l iu kin thng tin cho hc sinh sinh viờn quỏ trỡnh cụng tỏc - Cht lng o to l nn tng c s iu kin cn v m rng quy mụ o to, Quy mụ o to l thc o: Chiu cao, cõn nng ca nh trng, Quy mụ o to l sinh khớ, l thu nhp, l i sng vt cht tinh thn ca cỏn b ging viờn, giỏo viờn v hc sinh sinh viờn nh trng Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Lý thc tin Trng i hc Cụng nghip Vit Hung trc thuc B Cụng Thng ó cú 38 nm xõy dng, phỏt trin v trng thnh Trong nhng nm qua nh trng ó cung cp cho xó hi hng nghỡn lao ng, k thut viờn cú trỡnh , cú k nng, chuyờn mụn v ó ỏp ng c nhu cu ũi hi ca th trng lao ng Bờn cnh ú cũn tn ti khụng ớt nhng khú khn cn phi c gii quyt Mt nhng ú cn phi k n l lm th no "nõng cao cht lng o to" vỡ õy l khõu then cht quyt nh n s tn ti, phỏt trin cng nh nõng cao v th v hỡnh nh ca nh trng Nht l giai on o to i hc bc u cũn non kộm T nhng lý nờu trờn, em la chn ti Phõn tớch v xut cỏc bin phỏp nhm nõng cao cht lng o to trng i hc Hung nghiờn cu ng Nghip it - i tng v ph m vi nghiờn c u - i tng: Cht lng o to trung cp chuyờn nghip, cao ng, i hc ti Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung - Phm vi nghiờn cu: Kho sỏt ỏnh giỏ cht lng quỏ trỡnh t chc o to ti trng cỏc lp hc sinh sinh viờn: HSSV TCCN t khúa n khúa 12, Cao ng t khúa I n khúa VIII, i hc khúa I n khúa V v cỏc yu t nh hng n cht lng o to nh trng t nm 2010 n nm 2015 Ni dung nghiờn c u - Nghiờn cu c s lý lun chung v cht lng o to, - Nghiờn cu cỏc tiờu ỏnh giỏ cht lng o to, - Kho sỏt ỏnh giỏ thc trng cht lng o to cỏc khúa cỏc h - Nghiờn cu cỏc yu t nh hng n cht lng o to, - Phõn tớch v ỏnh giỏ cỏc yu t nh hng n cht lng o to, - xut nhúm gii phỏp, gii phỏp nõng cao cht lng o to ỏp ng yờu cu giai on hin ca nh trng, Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni - Nghiờn cu v chuyn giao KHCN + Cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu cỏc cp + Cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu hp tỏc nc + Cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu hp tỏc ngoi nc + Cỏc chng trỡnh, d ỏn chuyn giao KHCN v ngoi nc - Phỏt trin hp tỏc quc t + Quỏ trỡnh phỏt trin hp tỏc quc t + Cỏc c hi v thỏch thc hp tỏc quc t + Kt qu hp tỏc quc t - Nhng thnh tu n i bt o to ngun nhõn lc + Cỏc s liu thnh tu + Cỏc sn phm o to in hỡnh * Gii phỏp - Thnh lp Ban Qung bỏ thng hiu ca trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung - Xõy dng k hoch hot ng chi tit cho tng giai on (di hn, ngn hn) Phi hp vi cỏc ỏn khỏc ca ng y tng cng thụng tin qung bỏ - Qung bỏ thng hiu thụng qua xõy dng mụ hỡnh o to, nghiờn cu khoa hc v t thin * Phng phỏp thc hin + Xõy dng ỏn c phờ duyt + Thnh lp Ban ch o thc hin ỏn ca trng + Cng c, hon thin v trỡ hot ng ca website + Xõy dng t ri gii thiu v trng + Gii thiu v ngh nghip tuyn sinh 2016 + Xõy dng phúng s v NCKH v chuyn giao cụng ngh ca trng + Hot ng ca Cụng on, on niờn qung bỏ hỡnh nh trng vi cỏc a phng 118 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni + Thnh lp v xõy dng quy ch hot ng hi cu sinh viờn ca trng ti 01 tnh + ỏnh giỏ hot ng phỏt trin v xõy dng thng hiu cỏc nm qua *) Qung bỏ hỡnh nh Nh trng trc tip n hc sinh ph thụng Qung bỏ hỡnh nh ca Nh trng trc tip n hc sinh ph thụng hc sinh hiu rừ v nh trng t quy mụ o to, c s vt cht, i ng ging viờn, ngnh ngh o to v c bit chi phớ quỏ trỡnh o to, l mt chin lc lõu di m Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung ó v ang lm rt tt nhng nm gn õy Tuy nhiờn, mun hỡnh nh hng ca nh trng khc sõu vo tõm trớ hc sinh cỏc trng THPT, thi gian ti nh trng cn lm tt mt s ni dung sau: - Xõy dng chin lc qung bỏ hỡnh nh ca nh trng ti hc sinh ph thụng sõu rng hn na v tri u nm hc, khụng ch trung vo tuyn sinh - Ch ng liờn h vi cỏc THPT thụng t trc tt nguyờn ỏn phi hp t chc cụng tỏc t tuyn sinh Tip tc trỡ t chc cỏc on t n cỏc trng THPT qung bỏ v nh trng cng nh tham cho hc sinh vic chn trng, chn ngnh - T chc cỏc bu i hi tho, ta m h tr giỏo dc k nng sng, phng phỏp hc hiu qu, núi khụng vi bo lc hc ng 3.5 xut v kin ngh xut - T chc kho sỏt hc sinh lp 12 cỏc trng THPT, TTGDTX v hiu bit v nh trng t ú cú bin phỏp khc phc, x lý thụng tin m bo ỏp ng tha ỏng nguyn vng chớnh ỏng ca hc sinh lp 12 chun b np h s tuyn sinh i hc - i mi hỡnh thc t vn, qung cỏo tuyn sinh m bo c din rng v chiu sõu, m rng i tng c tham gia nghe nh trng t 119 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni - Xem xột v hiu chnh, sa i ni dung chng trỡnh, giỏo trỡnh phự hp vi i tng v tỡnh hỡnh thc t, Hiu chnh li ngõn hng cõu hi, b thi cho phự hp vi i tng hc sinh, sinh viờn - Kim tra, xem xột li 50 mụn hc ang t chc thi trc nghim, mt s mụn hc s lng hc sinh sinh viờn ln, giỏo viờn ging dy ớt, giỏo viờn coi hi thi hn ch nờn chuyn hỡnh thc thi t ỏp sang thi vit m bo tớnh nghiờm tỳc, khỏch quan, cụng bng thi - Phũng CTHSSV phi hp vi cỏc khoa ch ng bi dng nghip v cho GV ch nhim mi - T chc li hỡnh thc sinh hot lp i vi cỏc lp sinh viờn hc theo hc ch tớn ch cho phự hp vi i tng, thi gian v k hoch o to - Lm tt cụng tỏc qun lý ton din, tng cng kim tra, x lý kp thi sai phm ca GV v HSSV, Nõng cao ý thc trỏch nhim ca GV b mụn v GV ch nhim ging dy v qun lý lp hc - Phũng CTHSSV phi hp vi cỏc khoa tng cng cụng tỏc qun lý HSSV ngoi trỳ, R soỏt, kim tra gim thiu mt s mu biu dựng cho GVCN, Kin ngh i vi cỏc b ngnh - Nhanh chúng phõn cp, giao quyn t ch mnh m hn na cho cỏc trng i hc, cao ng c bit, i mi ch tin lng cho ngnh giỏo dc núi chung v cho cỏc c s o to i hc núi riờng, trờn c s ngi thy sng c bng chớnh tin lng ca mỡnh, cú nh vy thy mi ton tõm ton ý cho s nghip o to - B GD&T cn a gii phỏp, cỏc quy nh phự hp v quy hoch ngun nhõn lc quc gia gn vi tuyn sinh ca cỏc trng Xõy dng k hoch y mnh vic o to theo nhu cu xó hi cp quc gia To c ch cỏc trng H, C t ch tuyn sinh gn vi t chu trỏch nhim v thc hin tt vic o to nhõn lc theo nhu cu xó hi, ph hp vi nhng nh hng mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi ca t nc 120 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni - Xõy dng cỏc chớnh sỏch huy ng ngun lc ca xó hi, cỏc thnh phn kinh t, cỏc doanh nghip, cỏc nh ho tõm u t xõy dng trng hc Gn trỏch nhim ca doanh nghip, n v s dng nhõn lc vi vic o to nhm bo m s phỏt trin cõn i, hi hũa v s lng, cht lng, c cu ngun nhõn lc tng thi k - M rng quan h hp tỏc quc t giỏo dc, o to la chn cỏc chng trỡnh tiờn tin hin i hoỏ nn giỏo dc Ch ng hp tỏc quc t giỏo dc, o to, nhanh chúng bi dng mt i ng nh giỏo cỳ th tham gia ging dy, nghiờn cu trc tip vi cỏc trng, vin cú uy tn khu vc v th gii La chn nhng ging viờn ti nng i hc tp, ging dy cỏc trng i hc uy tớn nc ngoi - Hng nm t chc, ỏnh giỏ xp hng thc s nghiờm tỳc v cỏc c s o to i hc, cao ng (cỏc trng) v cụng b trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng xú hi v ngi hc la chn S ỏnh giỏ, xp hng phi da trờn nhiu tiờu khỏc nhau, chng hn nh trng cú cht lng o to tt nht, trng cú cỏc ti nghiờn cu cú tớnh ng dng thc t tt nht, trng cú c quan qun lý sinh viờn tt nht - Xõy dng cỏc trung tõm d bỏo quc gia v nhu cu ngun nhõn lc cỏc ngnh kinh t, nh k hng nm cung cp thụng tin cho cỏc nh trng giỳp cho cỏc trng lp k hoch chin lc di hn v ch ng i mi mc tiờu, chng trỡnh, tuyn sinh, o to tng thờm hiu qu xú hi ca qu trnh o to i vi nh trng - a dng húa phng phỏp tuyn sinh, phng phỏp ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn cụng tỏc tuyn sinh v ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn khụng quỏ nng n, cng thng - i mi ni dung chng trỡnh phự hp vi s phỏt trin ca khoa hc cụng ngh v nhu cu ca cỏc doanh nghip Xõy dng cỏc gii phỏp, bin phỏp cỏc tiờu chun o to, tiờu chun chng trỡnh sỏt vi yờu cu vic lm cỏc lnh vc nhm gi vng v khụng ngng nõng cao cht lng o to B sung cỏc loi ti liu, giỏo trỡnh, chuyờn ngnh, tỏc phm kinh in phc v cho hot ng ging dy, nghin cu, hc ca ging viờn, HSSV 121 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni - Tng cng cụng tỏc bi dng i ng ging viờn v phng phỏp ging dy, thc hin trit i mi phng phỏp dy v hc t dy v hc th ng sang phng phỏp dy v hc ch ng, thay truyn t kin thc sang dy phng phỏp tip cn kin thc, thay tip nhn kin thc bng tỡm hiu kin thc, phỏt huy tớnh tớch cc ch ng hc ca HSSV - Tng cng u t c s vt cht theo hng tiờn tin v hin i phc v o to, to iu kin cho sinh viờn hc nghiờn cu, gúp phn thay i t phng phỏp hc th ng sang phng phỏp hc ch ng - Nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý, ỏp dng h thng qun lý cht lng theo tiờu chun Quc t (ISO) vo cụng tỏc qun lý o to Xõy dng h thng t ỏnh giỏ v kim nh cht lng ca nh trng, ch ng cụng khai cụng b chun u xó hi v ngi hc tham gia ỏnh giỏ cht lng o to - Ch ng tỡm kim i tỏc t phớa cỏc doanh nghip tranh th s giỳp v mi mt (c s thc tp, bi dng giỏo viờn, chia s kinh phớ, o to nhõn lc ti ch, i mi cụng ngh v cung ng ngun nhõn lc phự hp vi nhu cu thi trng lao ng) Tng cng mi quan h v hp tỏc gia nh trng vi cỏc doanh nghip vic khuyn khớch cỏc doanh nghip tham gia quỏ trỡnh ỏnh giỏ v biờn son chng trỡnh o to Liờn kt cht ch vi doanh nghip bng cỏch thng xuyờn m hi tho khoa hc nm bt nhu cu ngun nhừn lc ca doanh nghip trờn c s ú xõy dng mc tiờu, chng trỡnh o to phự hp vi thc tin sn xut, kinh doanh i vi cỏc doanh nghip - To iu kin cho ging viờn, giỏo viờn, HSSV ca nh trng n kin v thc ti cỏc doanh nghip thy v trũ cú iu kin tip cn vi khoa hc, cụng ngh, phng tin, trang thit b hin i v lm quen vi thc tin sn xut - Ký kt cỏc hp ng o to, bi dng ngun nhõn lc theo nhu cu ca cỏc doanh nghip H tr v vt cht cho nhng HSSV, sau tt nghip h s v lm vic ti doanh nghip thụng qua ú xõy dng mi quan h hp tỏc lõu di cựng cú li gia doanh nghip v nh trng vic o to ngun nhõn lc./ 122 Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni KT LUN ti nghiờn cu Phõn tớch v xut c c bin ph p nhm nõng cao cht lng o t o Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung ca em nghiờn cu t c mc ớch l: - ỏnh giỏ thc trng cht lng o to h i hc, cao ng, trung cp chuyờn nghip, tỡm nhng bi hc thnh cụng cụng tỏc qun lý cht lng o to, Lm rừ cỏc nguyờn nhõn dn kt qu giỏo dc i hc, cao ng, trung cp chuyờn nghip cũn thp cha theo kp c yờu cu phỏt trin nh trng - Kt qu sau nghiờn cu ti, to s ng thun, chuyn bin mnh m v nhn thc v hnh ng, s ng thun ton th cỏn b ging viờn giỏo viờn v vic tng cng t chc, trin khai thc hin cỏc bin phỏp nõng cao cht lng o to - c bit ti trung xõy dng v xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung nh: Nõng cao cht lng u vo ca sinh viờn;; nõng cao cht lng i ng ging viờn v cỏn b qun lý; xõy dng giỏo trỡnh o to; thit lp cỏc mi quan h gia cỏc nh trng, cỏc doanh nghip cỏc t chc xú hi nc v quc t; to c hi vic lm cho sinh viờn sau tt nghip ti gúp phn tng cng tớnh t ch, t chu trỏch nhim ca nh trng t chc trin khai cỏc hot ng nõng cao cht lng o to, nhm ỏp ng tt hn nhu cu v ngun nhõn lc phc v s phỏt trin kinh t xó hi ca t nc Trong quỏ trỡnh nghiờn cu thc hin ti tỏc gi ú thu thp s liu kt qu hc tp, rốn luyn, kt qu thi tt nghip ca HSSV TCCN t khúa n khúa 12, Cao ng t khúa I n khúa VIII, i hc khúa I n khúa V t ng hp, phõn tớch so sỏnh t ú nghiờn cu cỏc yu t nh hng n cht lng v kho sỏt cỏc trng i hc, cao ng, cỏc doanh nghip v HSSV lm c s thc tin a nhng lun c, nhng phõn tớch v nhng xut kin ngh nhm nõng cao cht lng o to cỏc bc hc, cỏc loi hỡnh o to ca nh trng Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni TI LIU THAM KHO [1], V Thanh Chng (2007), C s khoa hc v bin phỏp qun lý nõng cao hiu qu o to nhõn lc trỡnh Cao ng ngnh C khớ Vit Nam, Lun ỏn tin s [2], V Cao m (2005), Phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc, NXB Khoa hc k thut, H Ni [3], Nguyn c Chớnh (2013), Kim nh cht lng giỏo dc i hc, NXB i hc Quc gia H Ni [4], V Th Phng Anh (2015), m bo cht lng giỏo dc ti i hc ti Vit Nam vi nhu cu hi nhp, HQG-HCM [5], Nguyn Quang Giao (2013), m bo cht lng giỏo dc i hc, Trng i hc Ngoi ng , i hc Nng [6], B Giỏo dc & o to (2007), Quyt nh Ban hnh Quy nh v tiờu chun ỏnh giỏ cht lng giỏo dc trng i hc, H Ni [7], Phm Thnh Ngh (1998), Qun lý cht lng o to cỏc trng i hc, Tp phỏt trin Giỏo dc, s 5/1998 [8], Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung (2007 n 2015), Bỏo cỏo tng kt nm hc [9], Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung (2007 n 2015), Bỏo cỏo tng kt i hi cỏn b cụng chc, viờn chc, [10], Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung (2007 n 2015), Bỏo cỏo kt qu cụng tỏc tuyn sinh [11], Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung (2004 n 2010), Quyt nh cụng nhn tt nghip TCCN v Cao ng, [12], Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung (20017 n 2015), Bỏo cỏo c s vt cht Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni PH LC Kt qu hc v rốn luyn ca hc sinh TCCN giai o n 2007 2015 n v tớnh: ngi Nm hc S SV Kt qu hc Kt qu rốn luyn XS+G Khỏ 2007-2008 2230 145 598 1459 28 533 769 903 25 2008-2009 3678 187 998 2469 24 1002 1226 1403 47 2009-2010 4980 215 1586 3143 36 1128 1543 2215 94 2010-2011 4990 196 1542 3201 51 1187 1732 1989 82 2011-2012 3978 165 1231 2542 40 954 1210 1756 58 2012-2013 3139 101 984 1978 76 678 1124 1231 106 2013-2014 2701 97 995 1546 63 576 904 1146 75 1123 9057 1246 17584 60 679 378 6737 867 9375 905 11548 54 541 2014 - 2015 2505 76 T ng 28201 1182 TBK+TB Y+K XS+T Khỏ TBK+TB Y+K Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung Kt qu hc lý thuyt, thc hnh ca HS TCCN giai o n 2007-2015 n v tớnh: ngi Nm hc S SV Kt qu lý thuyt Kt qu thc hnh XS+G Khỏ TBK+TB Y+K XS+T Khỏ TBK+TB Y+K 2007-2008 2230 263 706 1252 217 947 1047 19 2008-2009 3678 416 1078 2173 11 541 1203 1921 13 2009-2010 4980 513 1296 3154 17 654 1598 2709 19 2010-2011 4990 698 1765 2504 23 948 2317 1697 28 2011-2012 3978 423 1407 2131 17 665 1743 1547 23 2012-2013 3139 429 1298 1374 38 596 1318 1187 38 2013-2014 2701 307 1345 1021 28 410 1231 1025 35 2014 - 2015 2505 367 T ng 28201 3416 1101 9996 1011 14620 26 169 308 4339 1131 1032 21488 12165 34 209 Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Kt qu t t nghip ca HS TCCN giai o n 2007-2015 n v tớnh: ngi TT Nm hc 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 T ng S SV 2230 3678 4980 4990 3978 3139 2701 2505 28201 XS+G 187 197 279 278 296 185 147 175 1744 Kt qu hc Khỏ TBK+TB 745 1218 1098 2292 1592 2977 1889 2739 1146 2426 1015 1892 983 1504 982 1306 9450 16354 Y+K 19 13 84 47 45 11 11 11 241 Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung Kt qu hc tp, rốn luyn ca sinh viờn cao ng giai o n 2007-2015 n v tớnh: ngi TT Nm hc 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 2014 2015 T ng S SV 914 Kt qu hc Kt qu rốn luyn TBK+T XS+G Khỏ TBK+TB Y+K XS+T Khỏ Y+K B 47 367 498 225 489 198 68 508 955 505 659 367 61 1148 1985 1085 1298 813 134 2056 3559 1654 1854 2246 176 1983 4315 2171 1892 2410 169 2721 4251 176 2587 4378 154 1923 2856 1721 1890 1323 132 1614 2265 33974 941 12320 20684 29 1521 1235 1256 9058 11904 12991 21 1534 3197 5756 6476 7145 4937 4015 Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Kt qu hc lý thuyt, thc hnh ca sinh viờn cao ng giai o n 2007-2015 n v tớnh: ngi TT Nm hc 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 2014 2015 T ng S SV Kt qu lý thuyt Kt qu thc hnh XS+G Khỏ TBK+TB Y+K XS+T 914 Khỏ TBK+TB Y+K 96 396 420 85 396 432 94 607 832 193 556 783 207 1201 1788 426 1145 1626 486 2579 2691 1057 2256 2442 604 2747 3123 1156 2496 2823 435 3431 3278 1467 2814 2862 356 2317 2264 1125 1756 2056 317 1386 2312 789 1109 2117 33974 2595 14664 16708 6298 12528 15141 1534 3197 5756 6476 7145 4937 4015 Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung Kt qu t t nghip ca SV cao ng giai o n 2007-2015 n v tớnh: ngi TT Nm hc 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014- 2015 T ng S SV 914 1534 3197 5756 6476 7145 4937 4015 33974 T l TN 99,2% 99,5% 99,6% 98,9% 99,3% 97,5% 99,4% 99,5% Kt qu xp loi tt nghip XS+G Khỏ TBK+TB Y+K 907 366 495 1526 519 921 1715 424 1226 17 2927 733 2067 29 1959 558 1346 16 6392 2202 3927 31 4909 1384 3346 28 3994 1098 2717 21 24329 24329 16045 157 Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Kt qu hc ca SV i hc giai o n 2010-2015 n v tớnh: ngi TT S SV Nm hc Kt qu hc XS+G Kt qu rốn luyn TBK+ Khỏ TBK+TB Y+K XS+T Khỏ Y+K TB 2010-2011 756 71 279 397 205 401 143 2011-2012 1842 143 962 713 24 655 766 412 2012-2013 2563 183 1267 1078 35 856 1441 243 23 2013-2014 1693 113 649 911 20 542 898 234 19 2014-2015 1015 86 596 367 3524 527 3626 35 123 325 2583 454 3960 213 1245 23 81 T ng 7869 Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung Kt qu hc lý thuyt v thc hnh ca SV i hc n v tớnh: ngi Kt qu lý thuyt Kt qu thc hnh TT Nm hc S SV 2010-2011 756 61 282 413 103 267 386 2011-2012 1842 165 665 1012 278 696 868 2012-2013 2563 215 956 1392 517 901 1145 2013-2014 1693 188 953 552 342 785 566 2014-2015 1015 98 727 214 3070 703 4072 0 178 255 1418 2904 582 3547 0 T ng 7869 XS+G Khỏ TBK+TB Y+K XS+T Khỏ TBK+TB Y+K Ngun Phũng o to Trng i hc Cụng Nghip Vit Hung Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni PH LC TRNG ĐạI học CễNG NGHIP VIT - HUNG PHIU THM Dề CHT LNG GIO DC O TO NGUN NHN L C V VIC LM Đối với Lãnh đạo doanh nghiệp HS/8,2,1b/CTTS/02 Ban hành lần: 03 Để giúp nhà tr-ờng có thông tin mức độ hài lòng chất l-ợng đào tạo úng gúp i mi mc tiờu ni dung chng trỡnh o to ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu ca doanh nghip, Kớnh ngh quý Lónh o vui lũng cho bit nhng thụng tin di õy bng cỏch ỏnh du (X ) vo ụ () hoc in vo nhng ch trng () phự hp, Xin trõn trng cm n! Tờn doanh nghip: a ch: H v tờn ngi i din doanh nghip : Chc v m nhim doanh nghip : Phone : .Fax :Website Lnh vc ngnh ngh chớnh m doanh nghip ang sn xut kinh doanh:, I, Nhn xột ca quý lónh o v s lng v cht lng hc sinh sinh viờn t t nghip ang lm vic t i doanh nghip , 1, S hc sinh sinh viờn tt nghip t Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung hin ang cụng tỏc ti quý n v theo trỡnh o to? Trỡnh Cao ng S lng Ngnh, ngh Trung cp chuyờn nghip 2, Nhn xột ca qỳy Lónh o v cht lng hc sinh sinh viờn tt nghip t Trng i hc Cng Nghip Vit - Hung hin ang cụng tỏc ti quý doanh nghip (kin thc chuyờn mụn, tay ngh, k nng, phong cỏch lm vic), M c cht lng HSSV TT Tiờu nhn xột Tt ý thc t chc k lut Kin thc chuyờn mụn TB Yu Lun Thc s TT Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Tiờu nhn xột M c cht lng HSSV Tt K nng nghip v, tay ngh chuyờn mụn K nng giao tip v ng x K nng t chc thc hin Kh nng tip cn nhanh vi cụng vic Kh nng ng dng kin thc hc ti trng cụng vic Kh nng nm bt , tip cn cụng ngh mi ti n v Kh nng chu ỏp lc ca cụng vic 10 Kh nng sỏng to cụng vic 11 Tinh thn hc cu tin TB Yu ỏp ng c cụng vic II, nh gi v chng trỡnh o t o ý kin ca quý Lónh o v ni dung chng trỡnh o to, Mc phự hp ca chng trỡnh Chng trỡnh Phự hp Tng i phự hp Khụng phự hp Lý thuyt Thc hnh 2, ỏp ng yờu cu thc t sn xut, thi gian thc cho hc sinh sinh viờn ti n v bao nhiờu thỡ phự hp: T Tun T 10 Tun T 10 12 Tun 3, Theo quý lónh o, nh trng cn tng cng ci tin v ni dung gỡ nõng cao cht lng o to? 12 III, M c v hiu qu quan h hp t c gia Nh trng vi doanh nghip ca quý lónh o, Mc v hiu qu quan h gia doanh nghip vi Nh trng? Hiu qu c ỏnh giỏ theo cỏc mc t n 5: l hiu qu thp n l hiu qu cao, Lun Thc s T T C c ni dung v hỡnh th c quan h Trng i hc Bỏch Khoa H Ni M c quan Hiu qu quan h h Rt Cha Cn cn cn Cung cp cho thụng tin v o to ca Nh trng v nhu cu ca Doanh nghip Ký kt cỏc hp ng o to bi dng Doanh nghip to iu kin v a im cho HSSV thc tp, thm quan thc t n v h tr v c s vt cht phng tin dy hc cho Nh trng T chc cho cỏn b qun lý v giỏo viờn thm quan thc t k thut, cụng ngh v qui trỡnh sn xut ti Doanh nghip, Tham gia vo quỏ trỡnh ỏnh giỏ kim tra kin thc, k nng ca HSSV quỏ trỡnh hc tp, thc hoc thi tt nghip Tham gia xõy dng trng trỡnh o to phự hp vi thc t sn xut ca Doanh nghip Doanh nghip c chuyờn gia, cỏn b k thut tham gia cựng Nh trng ging dy cho HSSV Doanh nghip tip nhn HSSV tt nghip ca trng vo lm vic, Nh trng nhn thụng tin phn hi t Doanh nghip v nng lc (c bit l nng lc chuyờn mụn) Phm 10 cht ca i ng lao ng l HSSV ca trng lm vic ti cỏc Doanh nghip IV, Nhng ý kin kh c: V, Nhu cu v tuyn dng lao ng, Lun Thc s Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Hng nm Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung cú cỏc HS-SV tt nghip vi nhiu ngnh ngh o to, xu hng ca quý Doanh nghip cú nhu cu tuyn dng xin ghi s lng, ngnh ngh tuyn dng vo cỏc ụ tng ng: S lng Ngnh, ngh Bc hc Ngoi thụng tin v nhu cu tuyn dng trờn, xin quý Lónh o vui lũng gi n trng bn chớnh thc ca quý Lónh o v nhu cu tuyn dng hng nm v cỏc tiờu tuyn chn, Rt mong quý Lónh o gi phiu ny v Trng i Hc Cụng Nghip Vit - Hung trc ngy , theo a ch: Phũng Cụng t c tuyn sinh - Trng i hc Cụng Nghip Vit - Hung S 16 Ph Hu Ngh - P, Xuõn Khanh - TX Sn Tõy H Ni, Ngy thỏngnm 2015 Ngi nhn xột (Ký tờn) [...]... trạng chất lƣợng đào tạo, - Phƣơng pháp phân tích, t ng hợp: Phân tích số liệu kết quả học tập, các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo; t ng hợp, đánh giá nhận xét đƣa ra các biện pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo, 5 Kết cấu đề tài - Chƣơng I: Cơ sở lý luận chung về chất lƣợng đào tạo - Chƣơng II: Thực trạng chất lƣợng đào tạo Trƣờng Đại học Công Nghiệp Việt - Hung - Chƣơng III: Giải pháp nâng cao. .. đánh giá chất lƣợng đào tạo của các trƣờng đại học ban hành năm 2007 của Bộ Giáo dục đào tạo Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo trƣờng đại học đƣợc ban hành làm công cụ để trƣờng đại học tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lƣợng đào tạo, để cơ quan chức năng đánh giá công nhận trƣờng đại học đạt tiêu... giá chất lƣợng đào tạo (đầu ra) các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo theo các chuẩn mực đƣợc quy định Những chƣơng trình đào tạo cơ sở đào tạo đạt chuẩn sau khi kiểm định đƣợc thông báo công khai cho ngƣời học, ngƣời sử dụng lao động toàn xã hội nhƣ một bằng chứng đảm bảo cho chất lƣợng đào tạo của các cơ sở các chƣơng trình đào tạo đó Việc kiểm định chất lƣợng đào tạo của một cơ sở đào. ..Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 4 Phƣơng ph p nghiên c u - Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các đề tài, các công trình khoa học về đánh giá thực trạng chất lƣợng đào tạo các giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo để rút kinh nghiệm làm cơ sở phát triển đề tài, - Phƣơng pháp thống kê: Thống kê kết quả học tập các khóa bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp làm cơ... phƣơng cả nƣớc - Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trƣờng đại học dành cho các hoạt động này - Các hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ của trƣờng đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các trƣờng đại học khác các doanh nghiệp Kết quả của các hoạt động khoa học công nghệ đóng góp vào phát... Gia công cắt gọt (Tiện, Phay, Bào, Mài); Hàn, Nguội sửa chữa lắp ráp, Nguội dụng cụ khuôn mẫu, Điện Công nghiệp Dân dụng, Điện tử, Sửa chữa tô-xe máy - Đào tạo đào tạo lại, bồi dƣỡng nâng cao trình độ cán bộ công nhân kỹ thuật, kiểm tra nâng bậc công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong ngoài Bộ - Hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu sản xuất. .. lƣợng một cách hợp lý nhằm từng bƣớc xây dựng khẳng định thƣơng hiệu cho nhà trƣờng đặc biệt trong xu thế hội nhập cạnh tranh hiện nay 23 Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Chƣơng II TH C TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG 2.1 Tổng quan về trƣờng đ i học Công Nghiệp Việt Hung 2.1.1 Qu trình hình thành ph t triển trƣờng đ i học Công Nghiệp Việt Hung Trƣờng... cao chất lƣợng đào tạo – Trƣờng Đại học Công Nghiệp Việt - Hung 3 Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO 1.1 Quản lý chất lƣợng đào t o c c phƣơng ph p quản lý chất lƣợng đào t o 1.1.1 Đào t o Đào tạo là một quá trình hoạt động có mục đích, có t chức nhằm hình thành một cách có hệ thống các tri thức, kỹ năng, thái độ để hoàn thiện nhân cách... 2.2 Đ nh gi đến chất lƣợng đào t o Trƣờng Đ i học Công Nghiệp Việt Hung theo bộ tiêu chí đ nh gi chất lƣợng đào t o của trƣờng đ i học 2.2.1 S m ng mục tiêu của trƣờng đ i học Công Nghiệp Việt Hung S mệnh năm 2020: Trƣờng Đại học Công nghiệp Việt - Hung là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trực thuộc Bộ Công Thƣơng đƣợc... trọng vấn đề hoạch định chiến lƣợc t chức hoạt động của các trƣờng Nâng cao chất lƣợng đào tạo là yêu cầu luôn luôn đƣợc đặt ra đối với ngành giáo dục đào tạo cũng nhƣ đối với mỗi trƣờng đại học, cao đẳng Có thể nói, chất lƣợng đào tạo vừa là tiền đề, vừa là động lực cho sự phát triển của xã hội Để nâng cao chất lƣợng đào tạo phải chú ý đến toàn bộ các yếu tố cấu thành quá trình giáo dục đào tạo nhƣ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học công nghiệp việt hung , Phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học công nghiệp việt hung , Phân tích và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học công nghiệp việt hung , Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay