Tài liệu ôn thi lớp 10 môn Hóa

29 201 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:30

N M T N C T ƠB BA Ả Û N MO Ộ Ä T S SO Ố ÁK K II E Ế Á N T TH HƯ Ứ Ù C LL Y Ý ÙT TH HU UY YE Ế Á T C CƠ § §ÞÞn nh h n ng gh hÜÜa a TTC CH HH H O A bba Ox xiitt M MxxxO Oyyy Ax xiitt H HnnnA A azz¬ ¬ M M((O OH H))nnn Lμ hỵp chÊt cđa hai nguyªn tè, Lμ hỵp chÊt mμ ph©n tư gåm cã Lμ hỵp chÊt mμ ph©n tư gåm ®ã cã mét nguyªn tè lμ oxi mét hay nhiỊu nguyªn tư H liªn mét nguyªn tư kim lo¹i liªn kÕt kÕt víi gèc axit víi mét hay nhiỊu nhãm hi®roxit (-OH) ThÝ dơ: Na2O, SO3, CO2,… ThÝ dơ: HCl, HNO3, H2SO4,… ThÝ dơ: NaOH, Mg(OH)2,… Lμm ®ỉi mμu q tÝm thμnh a Baz¬ tan (kiỊm) T¸c dơng víi n−íc Lμm q tÝm ho¸ xanh; - Oxit axit (®a sè) t¸c dơng víi ®á n−íc t¹o thμnh dd axit T¸c dơng víi kim lo¹i  mi phenolphtalein kh«ng mμu ho¸ hång SO3 + H2O  H2SO4 + H2  - Oxit baz¬ (mét sè) t¸c dơng víi Fe + H2SO4(lo·ng)  FeSO4 + H2 T¸c dơng víi oxax  mi n−íc t¹o thμnh dd Baz¬ + H2O T¸c dơng víi baz¬  Mi + BaO + H2O  Ba(OH)2 2KOH + CO2  K2SO3 + H2O H2O Oxit axit + dd Baz¬  mi 2HCl+ Cu(OH)  CuCl + 2H O T¸c dơng víi dd mi  2 + H2O T¸c dơng víi oxit baz¬  Mi míi + Baz¬ míi CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O mi + H O 2KOH + CuSO4  K2SO4 + Oxit baz¬ + dd Axit  mi CaO+ 2HNO Cu(OH)  Ca(NO3)2 +H2O + H2O T¸c dơng víi axit  mi + T¸c dơng víi mi  mi CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O H O míi + axit míi Oxit axit + Oxit baz¬  Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + HCl+ AgNO3  AgCl  + HNO3 mi 2H2O CO2 + Na2O  Na2CO3 b Baz¬ kh«ng tan T¸c dơng víi axit  mi + H2O Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiƯt ph©n  oxit + n−íc to 2Fe(OH)3   Fe2O3 +3H2O http://hoahocsp.tk M Mu èii –– M MxxxA Ayyy Lμ hỵp chÊt mμ ph©n tư gåm cã mét hay nhiỊu nguyªn tư kim lo¹i liªn kÕt víi mét hay nhiỊu gèc axit ThÝ dơ: NaCl, K2CO3, BaSO4, Dd mi + Kim lo¹i  Mi míi + kim lo¹i míi Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu  T¸c dơng víi axit  mi míi + axit míi Ba(NO3)2 + H2SO4  BaSO4  + 2HNO3 Dd mi + dd KiỊm  mi míi + baz¬ míi FeCl3 + 3NaOH  3NaCl + Fe(OH)3  Dd mi + dd mi  mi míi AgNO3 + NaCl  AgCl  + NaNO3 NhiỊu mi bÞ ph©n hủ ë nhiƯt ®é cao to BaCO3   BaO + CO2  ttÝÝn nh hc ch hÊ Êtt h ho o¸ ¸h hä äc cc cđ đa an nh h« «m mv vμ μ ss¾ ¾tt Nh«m Al (NTK = 27) S¾t Fe (NTK = 56) TÝnh chÊt ho¸ häc t0 T¸c dơng víi phi 4Al + 3O   2Al2O3 kim t0 2Al + 3Cl2   2AlCl3 T¸c dơng víi axit 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 2Al + 3H2SO4 (lo·ng)  Al2(SO4)3 + 3H2 T¸c dơng víi dd 2Al + 3FeSO4  Al2(SO4)3 + 3Fe mi T¸c dơng víi dd 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 KiỊm G GA AN NG GV Vμ μ TTH HÐÐPP Gang §/N Gang lμ hỵp kim cđa s¾t víi cacbon (chiÕm  6%) vμ sè nguyªn tè kh¸c nh− Si, Mn, S,… S¶n xt Gang ®−ỵc lun lß cao b»ng c¸ch dïng CO khư oxit s¾t: t0 C + O2   CO2 t CO2 + C   2CO t0 3CO + Fe2O3   2Fe + 3CO2 TÝnh chÊt t 3Fe + 2O2   Fe3O4 t 2Fe + 3Cl2   2FeCl3 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Fe + H2SO4 (lo·ng)  FeSO4 + H2 Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag Kh«ng ph¶n øng ThÐp ThÐp lμ hỵp kim cđa s¾t víi cacbon (d−íi 2%) vμ sè nguyªn tè kh¸c ThÐp ®−ỵc lun lß lun b»ng c¸ch oxi ho¸ mét sè kim lo¹i vμ phi kim cã gang nh− C, Mn, Si, S, P,… t0 2Fe + O2   2FeO t FeO + C   Fe + CO t t0 FeO + Mn   Fe + MnO  3Fe + 4CO2 4CO + Fe3O4  t0 t 2FeO + Si   2Fe + SiO2 CaO + SiO2   CaSiO3 Cøng, gißn Cøng, ®μn håi ttÝÝn nh hc ch hÊ Êtt h ho o¸ ¸h hä äc cc cđ đa a pph hii k kiim m HCl + HClO s¶n phÈm khÝ Oxit axit + O2 + Kim lo¹i + H2 NaCl + NaClO N−íc Gia-ven + H 2O HCl + H2 + NaOH Phi Kim Clo + Kim lo¹i Oxit kim lo¹i hc mi Kim c−¬ng: Lμ chÊt r¾n st, cøng, kh«ng dÉn ®iƯn… Lμm ®å trang søc, mòi khoan, dao c¾t kÝnh… KCl + KClO3 Mi clorua Than ch×: Lμ chÊt r¾n, mỊm, cã kh¶ n¨ng dÉn ®iƯn Lμm ®iƯn cùc, chÊt b«i tr¬n, rt bót ch×… + KOH,t0 Cacbon v« ®Þnh h×nh: Lμ chÊt r¾n, xèp, kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn ®iƯn, cã Ýnh hÊp phơ Lμm nhiªn liƯu, chÕ t¹o mỈt n¹ phßng ®éc… Ba d¹ng thï h×nh cđa Cacbon Kim lo¹i + CO2 + Oxit KL http://hoahocsp.tk cacbon + O2 CO2 dpdd 2NaCl + 2H2O   2NaOH + Cl2 + H2 mnx C¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc ®¸ng nhí 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 t0  FeS Fe + S  H2O + Cl2  HCl + HClO 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O t0 4HCl + MnO2   MnCl2 + Cl2 + 2H2O 10 t C + 2CuO   2Cu + CO2 t0 3CO + Fe2O3   2Fe + 3CO2 NaOH + CO2  NaHCO3 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O T Cđ đA AC C¸ ¸C CC CH HÊ ÊT TH H÷ ÷U UC C¥ TÝÝN NH HC CH HÊ ÊT TC ¥ H Hỵỵpp cchhÊÊtt CTPT PTK M Meettaann CH4 = 16 H H C«ng thøc cÊu t¹o C EEttiilleenn C2H4 = 28 H C H H Liªn kÕt ®¬n Tr¹ng th¸i H C C TÝnh chÊt Cã ph¶n øng ch¸y sinh CO2 vμ H2O to ho¸ häc  CO2 + 2H2O CH4 + 2O2  Gièngnhau to C2H4 + 3O2   2CO2 + 2H2O Cã ph¶n øng céng ChØ tham gia ph¶n øng thÕ ¸nh s¸ng C2H4 + Br2  C2H4Br2 Kh¸c CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl H H Liªn kÕt ®«i gåm liªn kÕt bỊn vμ liªn kÕt kÐm bỊn KhÝ Liªn kÕt ba gåm liªn kÕt bỊn vμ liªn kÕt kÐm bỊn Kh«ng mμu, kh«ng mïi, Ýt tan n−íc, nhĐ h¬n kh«ng khÝ TÝnh chÊt vËt lý BBeennzzeenn C6H6 = 78 H C H A Axxeettiilleenn C2H2 = 26 3lk ®«i vμ 3lk ®¬n xen kÏ vßng c¹nh ®Ịu Láng Kh«ng mμu, kh«ng tan n−íc, nhĐ h¬n n−íc, hoμ tan nhiỊu chÊt, ®éc o t  4CO2 + 2H2O 2C2H2 + 5O2  to 2C6H6 + 15O2   12CO2 + 6H2O Cã ph¶n øng céng Cã ph¶n øng thÕ C2H2 + 2Br2  C2H2Br4 Fe , t o  C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr Cã khÝ thiªn nhiªn, khÝ Sp chÕ ho¸ dÇu má, sinh qu¶ Cho ®Êt ®Ìn + n−íc, sp chÕ ho¸ S¶n phÈm ch−ng nhùa than ®¸ §iỊu chÕ http://hoahocsp.tk ®ång hμnh, khÝ bïn ao chÝn C2H5OH H SO4 d ,t   dÇu má CaC2 + H2O  C2H2 + Ca(OH)2 C2H4 + H2O Lμm mÊt mμu dung dÞch Brom Lμm mÊt mμu dung dÞch Brom Ko lμm mÊt mμu dd Brom NhËn biÕt Kh«g lμm mÊt mμu dd Br2 Lμm mÊt mμu Clo ngoμi as nhiỊu h¬n Etilen Ko tan n−íc r − ỵ u E t y l i c – C H O H A x i t A x e t i c – r−ỵu Etylic – C222H555OH Axit Axetic – C CH H333C CO OO OH H CTCT: H O-H CTCT: H| H / | | H - C| - C\ \ H - C| - C| - O - H C«ng thøc H O H H ViÕt gän: CH3 – CH2 – COOH ViÕt gän: CH3 – CH2 – OH TÝnh chÊt vËt lý TÝnh chÊt ho¸ häc §iỊu chÕ Lμ chÊt láng, kh«ng mμu, dƠ tan vμ tan nhiỊu n−íc S«i ë 78,30C, nhĐ h¬n n−íc, hoμ tan ®−ỵc nhiỊu chÊt nh− Iot, S«i ë 1180C, cã vÞ chua (dd Ace 2-5% lμm giÊm ¨n) Benzen - Ph¶n øng víi Na: 2CH3COOH + 2Na  2CH3COONa + H2 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 - R−ỵu Etylic t¸c dơng víi axit axetic t¹o thμnh este Etyl Axetat H SO d , t   CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2H5 + H2O - Mang ®đ tÝnh chÊt cđa axit: Lμm ®á q tÝm, t¸c dơng víi kim - Ch¸y víi ngän lưa mμu xanh, to¶ nhiỊu nhiƯt to lo¹i tr−íc H, víi baz¬, oxit baz¬, dd mi C2H6O + 3O2   2CO2 + 3H2O 2CH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2 - BÞ OXH kk cã men xóc t¸c mengiam CH 3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O  CH3COOH + H2O C2H5OH + O2  - Lªn men dd r−ỵu nh¹t B»ng ph−¬ng ph¸p lªn men tinh bét hc ®−êng Men men giÊm  2C2H5OH + 2CO2  CH3COOH + H2O C2H5OH + O2  C6H12O6  30 320 C Trong PTN: Hc cho Etilen hỵp n−íc 2CH3COONa + H2SO4  2CH3COOH + Na2SO4 ddaxit  C2H5OH C2H4 + H2O  http://hoahocsp.tk ttiin nh h bbé étt v vμ μx xeen nllu ullo ozz¬ ¬ C H O C H O C«ng thøc (-C6H10O5 -)n Tinh bét: n  1200 – 6000 12 12 22 11 ph©n tư Xenluloz¬: n  10000 – 14000 Tr¹ng th¸i ChÊt kÕt tinh, kh«ng mμu, vÞ ngät, dƠ ChÊt kÕt tinh, kh«ng mμu, vÞ ngät s¾c, Lμ chÊt r¾n tr¾ng Tinh bét tan ®−ỵc n−íc dƠ tan n−íc, tan nhiỊu n−íc nãng  hå tinh bét Xenluloz¬ kh«ng tan TÝnh chÊt tan n−íc nãng n−íc kĨ c¶ ®un nãng vËt lý Thủ ph©n ®un nãng dd axit Thủ ph©n ®un nãng dd axit lo·ng Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng lo·ng ddaxit , t o TÝnh chÊt C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag   nC6H12O6 o H O ) + nH O (C 10 n ddaxit , t ho¸ häc  C12H22O11 + H2O  quan träng C6H12O6 + C6H12O6 Hå tinh bét lμm dd Iot chun mμu xanh glucoz¬ fructoz¬ Cã qu¶ chÝn (nho), h¹t n¶y mÇm; Cã mÝa, cđ c¶i ®−êng Tinh bét cã nhiỊu cđ, qu¶, h¹t Xenluloz¬ cã §iỊu chÕ ®iỊu chÕ tõ tinh bét vá ®ay, gai, sỵi b«ng, gç Ph¶n øng tr¸ng g−¬ng Cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng ®un nãng NhËn tinh bét b»ng dd Iot: cã mμu xanh ®Ỉc NhËn biÕt dd axit tr−ng g gllu uc co ozz¬ ¬ http://hoahocsp.tk ssa ac cc ca ar ro ozz¬ ¬ P PH HA ÂN ÂN L LO OA ẠIÏI V VA À Ø P PH HƯ ƯƠ ƠN NG GP PH HA ÁP ÙP G GIIA ẢIÛI C CA ÁC ÙC D DA ẠN ÏNG GB BA ÀIØI T TA ẬP ÄP M ÁT T TH HƯ ƯƠ ỜN ØNG GG GA ẶP ËP MO ỘT ÄT S SO Ố Á D DA ẠN ÏNG GB BA ÀI ØI T TA ẬP ÄP L LY Ý Ù T TH HU UY YE ẾT D Daạnïngg 11:: Đ Điie ều àu cch he ế cca ác ùc cch ấtát & &S Sơ ơđ đo cch hu uy ye ển ån h ho oa ù Với loại tập điều chế chất vô cần nhớ cách điều chế sau: (con đường điều chế phải ngắn gọn, phương pháp đơn giản dễ thực hiện) NĂM CÁCH ĐIỀU CHẾ OXIT THƯỜNG DÙNG: KIM LOẠI + O2  OXIT (thường oxit bazơ) VD: o t 3Fe + 2O2   Fe3O4 Cách 2: PHI KIM + O2  OXIT o t VD: S + O2   SO2 Cách 3: HP CHẤT + OXI  OXIT o t  2Fe2O3 + 8SO2 VD: 4FeS2 + 11O2  nhiệt phân Cách 4: BAZƠ không tan   OXIT VD: o t 2Fe(OH)3   Fe2O3 + 3H2O nhiệt phân Cách 5: MUỐI (không bền với nhiệt)   OXIT o t VD: CaCO3   CaO + CO2 BA CÁCH ĐIỀU CHẾ AXIT THƯỜNG DÙNG: Cách 1: H2 + PHI KIM  AXIT (không chứa oxi) VD: ánh sáng H2 + Cl2   2HCl (hoà tan vào nước tạo dd axit) Cách 2: OXIT AXIT + H2O  H2SO4 VD: SO3 + H2O  H2SO4 Cách 3: AXIT MẠNH (khó bay hơi) + MUỐI  AXIT (dễ bay hơi) VD: H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl H2SO4 (đậm đặc) + 2NaCl  Na2SO4 + 2HCl http://hoahocsp.tk BỐN CÁCH ĐIỀU CHẾ BAZƠ THƯỜNG DÙNG: KIM LOẠI (một số) + H2O  BAZƠ tan (kiềm) VD: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 OXIT BAZƠ + H2O  BAZƠ tan (kiềm) VD: CaO + H2O  Ca(OH)2 BAZƠ tan (kiềm) + Dd MUỐI  BAZƠ VD: Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH điện phân dung dòch Dd MUỐI   BAZƠ tan (kiềm) màng ngăn xốp VD: điện phân dung dòch 2NaCl + 2H2O   2NaOH + Cl2 + H2 màng ngăn xốp MØI CÁCH ĐIỀU CHẾ MUỐI THƯỜNG DÙNG: KIM LOẠI + PHI KIM  MUỐI VD: o t 2Al + 3S   Al2S3 KIM LOẠI + Dd AXIT  MUỐI + …… VD: Zn + H2SO4 (loãng)  ZnSO2 + H2  to Cu + 2H2SO4 (đặc nóng)   CuSO4 + SO2  + 2H2O Cách 3: KIM LOẠI + Dd MUỐI  MUỐI + KIM LOẠI VD: Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag Cách 4: AXIT + BAZƠ  MUỐI + H2O VD: 2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + H2O Cách 5: AXIT + OXIT BAZƠ  MUỐI + H2O VD: CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O Cách 6: OXIT AXIT + Dd BAZƠ (kiềm)  MUỐI + H2O VD: Hay CO2 + NaOH  NaHCO3 CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O Cách 7: OXIT AXIT + OXIT BAZƠ  MUỐI VD: o t  CaSiO3 SiO2 + CaO  t Cách 8: Dd BAZƠ (kiềm) + Dd MUỐI   MUỐI + BAZƠ (mới) o VD: Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4  + 2NaOH Cách 9: DD AXIT + DD MUỐI  MUỐI + AXIT (mới) VD: 2HCl + K2CO3  2KCl + CO2  + H2O Cách 10: Dd MUỐI + Dd MUỐI  MUỐI * Lưu ý: VD: NaCl + AgNO3  AgCl  + NaNO3 - Phần lớn phản ứng xảy có điều kiện http://hoahocsp.tk - Trên cách điều chế thường dùng B a ø i t a ä p : Bài tập 1: Từ kim loại Cu nêu hai phương pháp chế muối CuSO4 trực tiếp gián tiếp Hướng dẫn giải: Phương pháp 1: Chuyển trực tiếp Cu thành muối CuSO4 to Cu + 2H2SO4 (đặc nóng)   CuSO4 + SO2  + 2H2O Cô cạn dung dòch thu CuSO4 khan Phương pháp 2: Chuyển gián tiếp Cu  CuO  CuSO4 o t 2Cu + O2   2CuO CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O Cô cạn dung dòch thu CuSO4 khan B a Nêu bốn phương pháp điều chế NaOH Baàiøi ttaậpäp 22:: b Nêu hai phương pháp điều chế axit HCl B Baàiøi ttaậpäp 33:: Trong phòng thí nghiệm có hoá chất sau: NaCl, H2O, MnO2, KmnO4, dung dòch HCl Có thể dùng hoá chất để điều chế khí clo? Viết phương trình hoá học (PTHH khó: 2KMnO4 + 16HCl  2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O) B Baàiøi ttaậpäp 44:: Có thể điều chế Cu(OH)2 phòng thí nghiệm với ba hoá chất Cu, NaCl, H2O không? Viết PTHH, cho điều kiện cần thiết coi có đủ? B Baàiøi ttaậpäp 55:: Từ nguyên liệu Fe3O4 (r) Hãy trình bày cách điều chế: a) FeCl3 (r) ; b) FeCl2 (r) Viết phương trình phản ứng xảy  Với loại tập viết PTHH cho dãy chuyển đổi hoá học cần: - Viết CTHH chất cho dãy - Dựa vào tính chất hoá học phương pháp điều chế loại chất học để viết PTHH (nhớ cân cho chuyển hoá) * Lưu ý: Mỗi mũi tên sơ đồ viết PTHH, nhớ ghi rõ điều kiện để phản ứng xảy B Ba àiøi tta ập äp:: Viết phương trình hoá học cho dãy chuyển đổi (Ghi rõ điều kiện phản ứng, có) (7) (8) (9) SO2   H2SO3   K2SO3   SO2 (5) (2) (3) (1) 1) S  SO2  SO3  H2SO4 (6) (10) (4) BaSO4 Na2SO4  Na2SO3 (3) (4) (5) (6) (2) (1) 2) Cu   CuO   CuSO4   CuCl2   Cu(OH)2   Cu(NO3)2   Cu (2) (3) (4) (5) 3) FeCl2  Fe(OH)2  FeSO4  Fe(NO3)2  Fe (1) (11) (13) Fe (12)  (6) (8) (9) (10) (7) Fe3O4 FeCl3   Fe(OH)3   Fe2O3   Fe  (3) (1) (2) (6) (7) (8) (5) 4) Al  Al2O3  NaAlO2  Al(OH)3  Al2(SO4)3   AlCl3   Al(NO3)3   (4) (9) Al2O3   Al * Lưu ý: Những PTHH khó:      Fe + 2FeCl3  3FeCl2 Cl2 + 2FeCl2  2FeCl3 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2  NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3 Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O http://hoahocsp.tk  Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O D Daạnïngg 2:: T nh h cch he ế cch Ta ác ùch h,, ttiin ấtát ttư ø h ho ỗn ãn h hơ ợp ïp cch ấtát v vo ô â ccơ  Bước 1: Chọn chất X tác dụng với A (mà không tác dụng với B) để chuyển A thành AX dạng kết tủa, bay hoà tan; tách khỏi B (bằng cách lọc tự tách)  Bước 2: Điều chế lại chất A từ AX * Sơ đồ tổng quát: B X Hỗn hợp A, B  PƯ tách XY Y AX ( ,  , tan)   PƯ tái tạo A Giai đoạn giai đoạn  Lưu ý: để tách lấy chất nguyên chất riêng rẽ dùng hai giai đoạn Còn để tinh chế lấy chất nguyên chất ta cần thực giai đoạn Bài tập 1: Nêu phương pháp tách hỗn hợp khí Cl2, H2, CO2 thành chất nguyên chất Hướng dẫn giải: Cho hỗn hợp ba khí Cl2, H2, CO2 từ từ qua dung dòch KOH dư, có H2 không phản ứng tách riêng làm khô Hai khí lại có phản ứng: Cl2 + 2KOH  KClO + KCl + H2O CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O Dung dòch thu gồm KclO, K2CO3, KOH dư cho tác dụng tiếp với dung dòch HCl KOH (dư) + HCl  KCl + H2O K2CO3 + 2HCl  2KCl + CO2  + H2O Dung dòch thu đun nóng, có phản ứng phân huỷ: to 2KClO   2KCl + O2  Bài tập 2: Khí CO2 có lẫn khí SO2, làm để thu khí CO2 tinh khiết Hướng dẫn giải: Dẫn hỗn hợp khí SO2 CO2 lội qua nước brom dư, toàn SO2 bò giữ lại, CO2 không phản ứng thoát ra, ta thu CO2 tinh khiết SO2 + 2H2O + Br2  2HBr + H2SO4 Bài tập 3: Nêu phương pháp tách hồn hợp gồm CaCO3, CaSO4 thành chất nguyên chất Bài tập 4: Bạc kim loại có lẫn Fe Zn làm để thu Ag tinh khiết http://hoahocsp.tk N Nh ận än b biie ếtát v va ø tta ác ùch h cca ác ùc cch ấtát D Daạnïngg 3:: Dùng phản ứng đặc trưng chất để nhận chúng Cụ thể phản ứng gây tượng mà ta thấy kết tủa đặc trưng, màu đặc trưng, khí sinh có mùi đặc trưng (Thí dụ: NH3 mùi khai, H2S mùi trứng thối, SO2 mùi sốc, NO2 màu nâu, mùi hắc,…) Sử dụng bảng sau để làm tập nhận biết: A NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG DUNG DỊCH Hoá chất Thuốc thử Hiện tượng PTHH minh hoạ - Axit (HCl,  làm quỳ tím hoá đỏ HNO3,…) - Bazơ kiềm (NaOH,…) Bazơ kiềm (NaOH,…) Gốc nitrat (-NO3) Muối sunfat tan (=SO4) Muối sunfit (=SO3) Muối cacbonat (=CO3) Quỳ tím Phenolphtale  làm dung dòch hoá màu in (không hồng màu)  Tạo khí không màu, để 8HNO3 + 3Cu  3Cu(NO3)2 + 2NO  + không khí hoá nâu Cu (không màu) 4H2O 2NO + O2  2NO2 (màu nâu) BaCl2  Tạo kết tủa trắng BaSO4 Na2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2NaCl Ba(OH)2 - BaCl2  Tạo kết tủa trắng BaSO3 Na2SO3 + BaCl2  BaSO3  + 2NaCl - Axit  Tạo khí không màu SO2 Na2SO3 + HCl  BaCl2 + SO2  + H2O - BaCl2  Tạo kết tủa trắng BaCO3 Na2CO3 + BaCl2  BaCO3  + 2NaCl - Axit  Tạo khí không màu CO2 CaCO3 +2HCl  CaCl2 + CO2  + H2O Muối photphat (  PO4) AgNO3 Muối clorua (-Cl) AgNO3 Muối sunfua Axit, Pb(NO3)2 Muối sắt (II) Muối sắt (III) Muối magie Dung dòch kiềm (NaOH,…) Muối đồng Muối nhôm 10  làm quỳ tím hoá xanh http://hoahocsp.tk  Tạo kết tủa màu vàng     Tạo kết tủa trắng AgCl Na3PO4 + 3AgNO3  Ag3PO4  + 3NaNO3 (màu vàng) NaCl + AgNO3  AgCl  + NaNO3 Tạo khí mùi trứng ung Tạo kết tủa đen Na2S + 2HCl  2NaCl + H2S  Na2S + Pb(NO3)2  PbS  + 2NaNO3 Tạo kết tủa trắng xanh FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2  + 2NaCl Fe(OH)2, sau bò hoá nâu Fe(OH)3 không khí 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3   Tạo kết tủa màu nâu đỏ FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3  + 3NaCl Fe(OH)3  Tạo kết tủa trắng MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2  + 2NaCl Mg(OH)2  Tạo kết tủa xanh lam Cu(NO3)2 +2NaOH  Cu(OH)2 + Cu(OH)2 2NaNO3  Tạo kết tủa trắng AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3  + 3NaCl Đáp số: m Ba(HCO D Daạnïngg 2:: )2  12,95 gam B oa án ho đo ồn ả û h aii Ba àiøi tto ùn cch àngg tth hơ ờiøi llư ươ ợn ïngg ccu ûa cca cch ấtát tth am m ggiia Khi trường hợp gặp toán cho biết lượng hai chất tham gia yêu cầu tính lượng chất tạo thành Trong số hai chất tham gia phản ứng có chất tham gia phản ứng hết Chất phản ứng hết dư Lượng chất tạo thành tính theo lượng chất phản ứng hết, phải tìm xem hai chất cho biết, chất phản ứng hết Cách giải: Lập tỉ số, ví dụ phương trình phản ứng: A + B C + D Số mol chất A (theo đề) Số mol chất B (theo đề) so với + Lập tỉ số: Số mol chất A (theo PTHH) Số mol chất B (theo PTHH) So sánh tỉ số, tỉ số lớn chất dư, chất phản ứng hết Tính lượng chất theo chất phản ứng hết Bài tập 1: Đốt cháy 2,4 gam Mg với gam oxi tạo thành magie oxit (MgO) Hãy cho biết chất thừa, khối lượng bao nhiêu? Hướng dẫn giải: 2, Số mol chất đề cho: nMg   0,1 (mol) ; nO2   0, 25 (mol) 24 32 to  2MgO Phương trình hoá học: 2Mg + O2  mol mol 0,1 mol 0,25 mol 0,1 0, 25   nO2 dư Lập tỉ số: Sau phản ứng O2 dư Theo PTHH, ta có: 0,11 nO2 phản ứng =  0, 05 (mol) nO2 dư = 0,25 – 0,05 = 0,2 (mol)  mO2 dư = 0,2  32 = 6,4 (g) Bài tập 2: Trộn dung dòch chứa 20g bari clorua vào dung dòch chứa 20g đồng sunfat a Sau phản ứng, chất dư dung dòch với khối lượng bao nhiêu? b Tính khối lượng chất kết tủa thu Đáp số: a m CuSO dư  4,62g ; b m BaSO  22, 40g 4 Bài tập 3: Trộn 100ml dung dòch H2SO4 20% (d = 1,14g/ml) với 400g dung dòch BaCl2 5,2% Tính khối lượng kết tủa thu Đáp số: m BaSO  23,3g 15 http://hoahocsp.tk D Daạnïngg 3:: X ác đòòn nh hn nggu uy ye ên oa ù h ọc &L ôn Xa ùc đ ân tto ố h ho ho ïc & La ập äp cco ângg tth ứa ùa n nggu uy ye ên ân tto hư ức ùc h hơ ợp ïp cch ấtát cch hư ố đ đo ó ù Để xác đònh NTHH nguyên tố gì, phải tìm nguyên tử khối (NTK) nguyên tố Loại tập thường gặp dựa vào PTHH có nguyên tố cần tìm (hay hợp chất chứa nguyên tố đó) lập tỉ lệ xác đònh NTK suy tên nguyên tố Để lập CTHH hợp chất, thường gặp loại tập dựa vào thành phần % khối lượng nguyên tố khối lượng mol M hợp chất Trước hết phải tìm khối lượng nguyên tố có mol hợp chất, suy số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất Từ xác đònh CTHH hợp chất Bài tập 1: Xác đònh kim loại R hoá trò I Biết 13,8 gam R phản ứng hết với khí Clo dư tạo thành 35,1 gam muối Hướng dẫn giải: Gọi nguyên tử khối kim loại R hoá trò I M PTHH: 2R + Cl2  2RCl 2M (g) 2(M + 35,5)g 13,8(g) 35,1(g) 2M 2(M  35,5) Ta có tỉ lệ:   M  23 Vậy R kim loại Na 13,8 31,5 Bài tập 2: Xác đònh kim loại R chưa biết hoá trò Biết để oxi hoá hoàn toàn R thành oxit phải dùng lượng oxi 40% lượng kim loại dùng Hướng dẫn giải: Gọi nguyên tử khối hoá trò kim loại R M n PTHH: 4R + nO2  2R2On 4M (g) 32n (g) 40 4M  M = 20n Theo đề ta có: 32n = 100 Bảng biện luận: n M 20 40 60 loại canxi loại Vậy kim loại R canxi (Ca), có nguyên tử khối 40, hoá trò II Bài tập 3: Cho 4,6g kim loại tác dụng với khí clo dư thu 11,7g muối Xác đònh công thức phân tử muối clorua ? Đáp số: NaCl Bài tập 4: Cho 6,35g muối sắt clorua vào dung dòch NaOH dư thu 4,5g chất kết tủa Xác đònh công thức hoá học muối Đáp số: FeCl2 16 http://hoahocsp.tk Bài tập 5: Hoà tan 0,27g kim loại M H2SO4 loãng, dư Cô cạn dung dòch thu 1,71g muối khan Xác đònh M ? Đáp số: Al Bài tập 6: Cho 11,2g kim loại X hoá trò II tác dụng vừa đủ với 1,96g dung dòch H2SO4 loãng nồng độ 10% Xác đònh M ? Đáp số: Fe B ảm ûm k Ba àiøi tto oa án ùn tta ăn êngg ggiia kh ho ốiái llư ươ ợn ïngg D Daạnïngg 44::  - Gọi x (g) khối lượng kim loại mạnh Lập PTHH Dựa vào kiện đề PTHH để tìm lượng kim loại tham gia Từ đó, suy chất khác Lưu ý: Khi cho miếng kim loại vào dung dòch muối, sau phản ứng khối lượng kim loại tăng hay giảm: Nếu khối lượng kim loại tăng: m kim loại sau  m kim loại trước  m kim loại tăng - Nếu khối lượng kim loại giảm: m kim loại trước  m kim loại sau  m kim loại giảm Bài tập 1: Cho đồng có khối lượng gam vào dung dòch AgNO3 phản ứng xong, đem kim loại rửa nhẹ, làm khô cân 13,6 gam a) Viết PTHH b) Tính khối lượng đồng phản ứng Hướng dẫn giải: Gọi x (g) khối lượng đồng phản ứng a) PTHH: Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag 64g 108g 216 x (g) 64 x(g)  b) Vì khối lượng đồng sau phản ứng tăng, nên ta có: 216 x -x 64 = 13,6 -  152 x  486,  x = 3,2 Vậy khối lượng đồng phản ứng 3,2 gam Bài tập 2: Nhúng sắt vào dung dòch Cu(NO3)2 Sau thời gian lấy sắt cân thấy tăng thêm 0,8g so với ban đầu Biết tất đồng sinh bám sắt Tính số mol Cu(NO3)2 phản ứng số mol Fe(NO3)2 tạo thành Đáp số: n Cu(NO )  n Fe(NO )  0,1 mol 3 Bài tập 3: Nhúng kẽm có khối lượng 10g vào 200 ml dung dòch CuSO4 1M Sau thời gian lấy kẽm cân lại thấy khối lượng giảm 1% so với ban đầu dung dòch Tính khối lượng đồng thu 17 http://hoahocsp.tk Đáp số: m Cu  6,4g D Daạnïngg 5:: B Ba àiøi tto oa án ùn ttíín nh h llư ươ ợn ïngg k kiim m llo oa ạiïi & &h hơ ợp ïp cch ấtát –– X ph ần àn h ho ỗn ãn h hơ ợp ïp n đòòn nh h tth àn ønh hp nh hiie ều àu cch ấtát Xa ác ùc đ Để xác đònh thành phần hỗn hợp nhiều chất thường qua bước: Bước 1: Viết PTHH xảy có liên quan Bước 2: Đặt ẩn số (thường số mol chất thành phần) lập mối liên hệ (phương trình toán học theo khối lượng số mol) Bước 3: Giải phương trình toán học, xác đòn ẩn số, tính đại lượng theo yêu cầu đề Bài tập 1: Hoà tan 5,5g hỗn hợp kim loại Al Fe 500ml dung dòch HCl thu 4,48 lít khí H2 đktc Xác đònh thành phần % kim loại hỗn hợp ban đầu Hướng dẫn giải: 4, 48  0, (mol) Số mol H2: nH  22, Đặt x, y số mol Al Fe 5,5g hỗn hợp Các PTPƯ xảy ra: 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 mol mol mol 3x mol x mol  3x mol H2 Fe + 2HCl  FeCl2 + mol mol mol y mol  2y mol y mol Theo đề bài, ta có hệ phương trình:  3x   y   0,2  27x   56y   5,5   x  0,1   y  0, 05 Vậy thành phần % kim loại hỗn hợp ban đầu: 0,1 27 % Al   100  49, 09% ; % Fe  100%  49, 09%  50,91% 5,5 Bài tập 2: Cho hợp kim gồm Cu, Fe, Al Đem hoà tan gam hợp kim dd H2SO4 loãng, dư lại 2,79g kim loại không tan thoát 4,536 lít H2 (đktc) Xác đònh thành phần phần trăm khối lượng kim loại Đáp số: %m Fe  42 (%) ; %m Al  27 (%) ; %m Cu  31 (%) Giải hệ phương trình ta có: 18 http://hoahocsp.tk Bài tập 3: Hoà tan gam hỗn hợp A gồm Mg MgO H2SO4 loãng, vừa đủ, dung dòch B Thêm NaOH vào dung dòch B kết tủa D Lọc lấy D đem nung đến khối lượng không đổi 8,4 gam chất rắn E Viết PTHH tính % khối lượng chất hỗn hợp A Đáp số: %m Mg  60 (%) %m MgO  40 (%) D Daạnïngg 66:: B h tth đe ến Ba àiøi tto oa án ùn ttíín nh he eo oP PT TH HH H cco ó ù lliie ên ân q qu ua an nđ án h hiie ệu äu ssu kh hiie va ø đ đo ộ ä ttiin nh hk ệu äu ua ấtát p ph ản ûn ứn ùngg v ếtát ccu ûa n nh hiie ên ân lliie Nếu toán có liên quan đến hiệu suất phản ứng (H%) VD: Giả sử có phản ứng: Chất ban đầu (A)  Chất sản phẩm (B) - Nếu hiệu suất tính theo chất sản phẩm: H%  Khối lượng sản phẩm (B) thực tế (đề cho) 100% Khối lượng sản phẩm (B) lý thuyết (tính qua phản ứng)  Lượng sản phẩm (B) thực tế = Khối lượng sản phẩm (B) lý thuyết  H% 100 - Nếu hiệu suất tính theo chất ban đầu: Khối lượng chất tham gia (A) lý thuyết (tính qua phản ứng) H%  100% Khối lượng chất tham gia (A) thực tế (đề cho) Khối lượng chất tham gia ( A ) lý thuyết  100% H% Nếu toán có liên quan đến độ tinh khiết nguyên liệu (a%)  Lượng chất tham gia (A) thực tế = Ta có: a%  hay % chất nguyên chất   100%  % tạp chất trơ * Chú ý: Khi tính toán theo PTHH thay lượng chất nguyên chất vào Bài tập 1: Nung 500g CaCO3 thu 168g CaO Tính hiệu suất phản ứng Hướng dẫn giải: t0 Phương trình phản ứng: CaCO3   CaO + CO2 100g 56g 500g x? g Khối lượng CaO thu (theo lý thuyết): 500  56 = 280 (g) mCaO  100 168 100 = 60% Hiệu suất phản ứng: H% = 280 Bài tập 2: Một loại đá vôi có 20% tạp chất Hỏi thu kg vôi sống (CaO) nung 1,5 đá vôi thuộc loại này, hiệu suất phản ứng 83% 19 http://hoahocsp.tk Hướng dẫn giải: Vì có 20% tạp chất nên: 1,5  (100  20)  1,2 (tấn)  1200 (kg) m CaCO  100 nung PTHH: CaCO3  CaO + CO2   900o C 100kg 56 kg 1200kg x?kg Khối lượng CaO thu (theo lý thuyết): 1200  56  672 (kg) m CaO  100 Vì hiệu suất phản ứng đạt 83% nên lượng CaO thực tế thu là: 672  83  557,76 (kg) m CaO (thực tế )  100 Bài tập 3: Từ 60 quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh người ta sản xuất 61, 25 axit sunfuric 96% Hãy tính hiệu suất trình Đáp số: H%  80% Bài tập 4: Tính kh i l ng dung d ch axit axetic thu đ c lên men 50 lít r u etylic Bi t kh i l ng riêng c a r u etylic 0,8 g/ml hi u xu t c a q trình lên men 92% áp s : m dd CH COOH  1920g Bài tập 5: T tinh b t ng a) (-C6H10O5-)n i ta s n xu t r u etylic theo hai giai đo n sau: + Nước   nC6H12O6 hi u su t 80% Axit men rượu  C2H5OH b) C6H12O6  30o 32o C hi u su t 75% Hãy vi t PTHH theo giai đo n Tính kh i l ng r u etylic thu đ c t m t t n tinh b t áp s : mr u  0,341 t n V Viie ếtát cco ôn ângg tth hư ức ùc cca ấu áu tta ạo ïo h hiiđ đrro occa accb bo on n D Daạnïngg 77:: - Xác đònh loại hiđrocacbon: + Loại metan có CTTQ: CnH2n + (n số ngtử C) gồm chất CTCT có liên kết đơn C – H + Loại etilen có CTTQ: CnH2n (n số ngtử C) gồm chất CTCT có liên kết đôi C = C + Loại axetilen có CTTQ: CnH2n - (n số ngtử C) gồm chất CTCT có liên kết ba C  C - Viết công thức cấu tạo: + Viết mạch cacbon thẳng, sau giảm số cacbon thẳng để tạo mạch nhánh + Bổ sung số nguyên tử H cho đủ hoá trò cacbon Chú ý: - Hoá trò nguyên tố đảm bảo: C (IV), N (III), O (II), H (I), Cl (I) - Từ nguyên tử C trở lên có mạch nhánh - Nếu số nguyên tử H  lần số nguyên tử C có mạch vòng, mạch hở có liên kết đôi ba Bài tập vận dụng: Viết công thức cấu tạo phân tử: C4H10 ; C3H6 ; C4H6 ; C2H6O * CTCT C4H10 : H H| H H| | | | | | 20 | http://hoahocsp.tk * CTCT C4H6 : H H | | | | | | H–C–C–C–C–H H H H H H H H | | | H–C–C–C–H | | H H H–C –H | H * CTCT C3H6 : H | H–C = C – C –H | | | H H H H H\ H / \ C / (Hoặc: CH3 –CH2 –CH2 –CH3) Hoặc: CH3 –CH –CH3 | CH3 (Hoặc: CH2 = CH –CH3) C C\ D Daạnïngg 88:: H CH2 Hoặc: H2C H| H | C – C  C – C – H (Hoặc: CH2 –C  C –CH3) | | H H * CTCT C2H6O : H H | | H–C – C | –O–H | H H H H| | H–C – O – |C – H | H H H H / C  C – C – C – H (Hoặc: CH  CH –CH2 –CH3) H H H H Hoặc: CH3 – CH2 – OH Hoặc: CH3 – O – CH3 CH2 B Ba àiøi tto oa án ùn x xa ác ùc đ đòòn nh h cco ôn ângg tth hư ức ùc p ph ân ân ttư û h hơ ợp ïp cch ấtát h hư ữu õu ccơ Đốt cháy a gam chất hữu A, thu b gam CO2 (hoặc b lít CO2 đktc) c gam H2O (hoặc c lít H2O đktc) Biết khối lượng mol chất hữu M gam Tìm công thức phân tử hợp chất hữu A  Để giải dạng toán ta dùng phương pháp sau:  Phương pháp 1: - Tính khối lượng nguyên tố hợp chất hữu m CO2 ×12 VCO2 ×12 hay m C = mC = 44 22,4 VH O × m H2 O × mH = hay m H = 18 22,4 m O = m chất hữu -(m C + m H ) - Gọi CTPT chất hữu A CxHyOz … 12x y 16z M A - Lập tỉ lệ: = = =  x, y , z mC mH mO mA 21 http://hoahocsp.tk - Kết luận CTPT tìm  Phương pháp 2: CTPT A có dạng CxHyOz 12.m CO Tính: %C   100 44.m A %H  2.m H O 18.m A  100 %O = 100% - (%C + %H) 12x y 16z M A Lập tỉ lệ:    %C %H %O 100  x, y, z  Phương pháp 3: Dựa vào phản ứng cháy tổng quát  y y to * Cx H y   x   O2   xCO2   H O 4   y z y to * Cx H y Oz   x    O2   xCO2   H O 2  Dựa vào kiện toán đưa số mol lập tỉ lệ tương đương suy kết Một số công thức tìm khối lượng mol chất A (MA) MA = 29  dA/kk MA = 22,4  DA MA = MB  dA/B DA : Khối lượng riêng khí DA/B : tỉ khối khí A đối DA/kk: tỉ khối khí A đối A (đktc) với khí B với không khí Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,1g HCHC A thu sản phẩm gồm 6,6g CO2 2,7g H2O Xác đònh công thức phâ tử A Biết tỉ khối A khí metan 1,75 Hướng dẫn giải: Khối lượng mol A: MA = 1,75  16 = 28 (g) Cách 1: Khối lượng nguyên tố có hợp chất hữu cơ: 6,6 12 2,7 mC   1,8 (g) ; mH   0,3 (g) 44 18 mO = mA – (mC + mH) = 2,1 – (1,8 + 0,3) = (g) Vậy hợp chất hữu A chứa nguyên tố C, H Gọi công thức phân tử A là: CxHy y M 12 x 28 12x y Ta có tỉ lệ:     x  2; y  = = A 1,8 0,3 2,1 mC mH mA Vậy công thức phân tử A C2H4 Khối lượng mol A: MA = 1,75  16 = 28 (g) Gọi CTPT A CxHy Cách 2: 22 http://hoahocsp.tk PTHH đốt cháy: o t 4CxHy + (4x + y)O2   4xCO2 + 2yH2O mol 4x mol 2y mol  2,1   6,6   2,7    mol   mol   mol  28   44   18  4x 2y Ta có tỉ lệ:    x  2; y  0,075 0,15 0,15 Vậy công thức phân tử A C2H4 t cháy 4,5 gam ch t h u c thu đ c 6,6 gam khí CO2 2,7 gam H2O Bi t kh i l ng mol Bài tập 2: c a ch t h u c 60 gam Xác đ nh cơng th c phân t c a ch t h u c áp s : CTPT: C2H4O2 Bài tập 3: Phân tích m t ch t h u c A có thành ph n ngun t : 85,71%C 14,29%H Xác đ nh CTPT c a A, bi t t kh i h i c a A đ i v i Heli b ng áp s : CTPT: C2H4 Bài tập 4: M t h p ch t h u c A ch a C, H có t l kh i l ng gi a chúng : mC : mH = : Xác đ nh cơng th c phân t c a A, bi t t kh i h i c a A đ i v i metan b ng 2,5 áp s : CTPT: C3H4 D Daạnïngg 99:: T Tíín nh hk kh ho ốiái llư ươ ợn ïngg h hơ ợp ïp cch ấtát h hư ữu õu ccơ tth he eo oP PT TH HH H –– X Xa ác ùc đ đòòn nh h tth àn ønh hp ph ần àn % % tth he eo ok kh ho ốiái llư ươ ợn ïngg v va ø tth he eo o tth ỗn ãn h hơ ợp ïp he ể å ttíícch h cch ấtát h hư ữu õu ccơ ttrro on ngg m mo ộtät h ho Để xác đònh thành phần hỗn hợp ta cần: - Viết PTHH phản ứng Sau dựa vào kiện cho lập hệ phương trình toán học với ẩn số thường số mol chất thành phần hỗn hợp (riêng hỗn hợp khí đặt ẩn số thể tích khí thành phần) - Giải hệ phương trình đại số để suy % chất thành phần Bài tập 1: Đốt cháy hết 0,672 lít hỗn hợp khí gồm axetilen metan phải dùng 1,568 lít O2, thể tích khí đo đktc Tính thành phần phần trăm khí hỗn hợp Hướng dẫn giải: 23 http://hoahocsp.tk 0,672 1,568  0,03 (mol) ; nO   0,07 (mol) 22,4 22,4 Gọi x, y số mol C2H2 CH4 hỗn hợp khí to  4CO2  + 2H2O PTHH: 2C2H2 + 5O2  mol 5mol 5x x mol  mol to + 2O2 CH4   CO2 + 2H2O mol mol y mol  2y mol  n hỗn hợp = x   y   0,03  Theo đề ta có hệ phương trình:  5x  2y  0, 07   n O2    x   0,02 Giải hệ phương trình ta được:    y  0, 01 Số mol chất đề cho: n hỗn hợp  0,02  22,  100  66,67% 0,672 0,01 22, (hoặc %VCH  100%  66,67%  33,33% )  100  33,33% %VCH  4 0,672 Bài tập 2: Hỗn hợp X gồm rượu etylic rượu A có công thức CnH2n + 1OH Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát 0,336 lít H2 đktc Biết tỉ lệ số mol rượu etylic rượu A hỗn hợp : a Xác đònh công thức phân tử rượu A b Tính thành phần % khối lượng rượu X Hướng dẫn giải: 0,336 Số mol khí H2: n H   0, 015 (mol) 22, Gọi số mol rượu etylic hỗn hợp 2x  số mol rượu CnH2n + 1OH x a) Các PTHH xảy ra: 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2  (1) 2x mol  x mol CnH2n + 1OH + 2Na  CnH2n + 1ONa + H2  (2) x x mol  mol x = 0,015  x = 0,01 Từ (1) (2) ta có tổng số mol H2: x + Vậy: m C H OH  2x  46   0,01 46  0,92 (g) Vậy : %VC H    mC H n n  1OH  1,52  0,92  0,6 (g) Ta có: x(14n + + 17) = 0,6 24 http://hoahocsp.tk Hay ; 0,01(14n + 18) = 0,6  n = Vậy rượu A có công thức: C3H7OH b) Thành phần % khối lượng rượu X: 0,92 %C2 H 5OH   100  60,53% 1,52 %C3 H 7OH  100%  60,53%  39,47% C Ca ác ùc b ba àiøi tto oa án ùn tto ổn ångg h hơ ợp ïp cca ần àn llư ưu uy ý ù D Daạnïngg 1100:: Bài tập 1: Một hỗn hợp gồm C2H4 C2H2 chia làm hai phần nhau: Phần : Cho phản ứng vừa đủ với 300ml dung dòch brom 1M Phần : Đốt cháy hoàn toàn, thu 8,96 lít CO2 (đktc) Hãy tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Hướng dẫn giải: 8,96 Số mol chất đề cho: n Br  0,3   0,3 (mol) ;  0,4 (mol) n CO  2 22,4 Gọi x, y số mol C2H4 C2H2 phần Phần 1: C2H4 + Br2   C2H4Br2 x mol  xmol + 2Br2  C2H2  C2H4Br4 y mol  2y mol to Phần 2: C2H4 + 3O2   2CO2  + 2H2O 2xmol x mol  o t  4CO2 + 2H2O + 5O2  2C2H2 y mol  2y mol  n Br  x  2y  0,3 Theo đề ta có hệ phương trình:   n CO2  2x  2y  0,  x  0,1 Giải hệ phương trình ta được:   y  0,1 Khối lượng chất hỗn hợp ban đầu: m C H  0,1  28  5,6 (g) m C H  0,1  26  5,2 (g) 2 Bài tập 2: Cho hỗn hợp X gồm rượu etylic axit axetic Chia m gam hỗn hợp X thành phần: - Phần 1: cho tác dụng hết với Na thoát 0,28 lít H2 (đktc) - Phần 2: đốt cháy hoàn toàn thu 3,24 gam H2O Tính khối lượng chất m gam hỗn hợp X Biết phần gấp lần phần Hướng dẫn giải: 25 http://hoahocsp.tk 3,24 0,28  0,18 (mol)  0,0125 (mol) ; n H O  18 22,4 Gọi x, y số mol rượu etylic axetic phần  3x, 3y số mol rượu etylic axit axetic phần Phần 1: 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 x x mol  mol 2CH3COOH + 2Na  2CH3COONa + H2 y y mol  mol to Phần 2: C2H5OH + 3O2   2CO2 + 3H2O 3x mol  9x mol to CH3COOH 2O2   2CO2 + 2H2O 3y mol  6y mol x y    0,0125 Theo đề ta có hệ phương trình: 2 9x  6y  0,18  x  0,01 Giải hệ phương trình ta được:  y  0,015 Số mol chất đề cho: nH  Số mol rượu etylic ban đầu: 0,01  = 0,04 (mol)  m C H OH  0,04  46  1,84 (g) Số mol axit axetic ban đầu: 0,015  = 0,06 (mol)  m CH COOH  0,06  60  3,6 (g) Bài tập 3: Oxi hoá hoàn toàn 336ml khí hiđrocacbon (X) Dẫn toàn sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đđ, bình đựng Ca(OH)2 dư Sau phản ứng xong khối lượng bình tăng thêm 1,08 gam bình tăng thêm 2,64 gam Hãy xác đònh công thức phân tử (X), biết MX = 56 đvC Hướng dẫn giải: Chất X chứa C, H oxi hoá sinh CO2 H2O Khi qua bình đựng H2SO4 đặc H2O bò hấp thụ nên khối lượng H2O 1,08 gam Qua bình đựng Ca(OH)2 CO2 bò hấp thụ nên khối lượng CO2 2,64 0,336 Theo đề: nX   0,015 (mol)  m X  0,015  56  0,84 (g) 22,4 m CO  12 2,64  12   0,72 (g) mC  44 44 m H O  1,08  2   0,12 (g) mH  18 18 Gọi công thức tổng quát (X) : CxHy Ta có tỉ lệ: 26 12x y M   mC mH m  http://hoahocsp.tk 12x y 56   0,72 0,12 0,84 x   y  Vậy công thức phân tử X C4H8 Bài tập 4: Đem m gam rượu etylic chia làm hai phần Phần 1: tác dụng hết với Na dư thu 4,48 lít H2 Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn thu V lít CO2 thoát Biết thể tích khí đktc a Viết phản ứng xảy b Tính V lít CO2 m gam rượu etylic Đáp số: VCO  17,92g m C H OH  36,8g Giải phương trình ta được: 2 Bài tập 5: Đem m gam hỗn hợp Al, Fe chia làm phần Phần 1: tác dụng với dung dòch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dòch sau phản ứng thu 49,4 gam hỗn hợp hai muối sunfat Phần 2: đem đốt cháy hoàn toàn không khí thu 18,2 gam hỗn hợp nhôm oxit sắt (III) oxit a Viết phản ứng xảy b Tính m gam hỗn hợp Al, Fe Đáp số: m hai kim loi  2(5,  5,6)  22g Bài tập 6: Chất hữu A chứa nguyên tố C, H, O có khối lượng mol 60 gam Đố cháy hoàn toàn gam A cho sản phẩm thu qua bình đựng H2SO4 đặc, sau qua bình đựng dung dòch Ca(OH)2dư Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 1,8 gam, bình có 10 gam kết tủa Hãy xác đònh công thức phân tử A Đáp số: C2H4O2 Bài tập 7: Đốt cháy hỗn hợp gồm C2H2 C2H4 tích 6,72 lít (đktc) cho toàn sản phẩm thu hấp thụ hết vào dung dòch Ca(OH)2 dư Sau phản ứng kết thúc, thấy khối lượng bình đựng Ca(OH)2 tăng thêm 33,6 gam đồng thời có m gam kết tủa Xác đònh thành phần % thể tích chất hỗn hợp tính m Đáp số: %VC H  66,67% ; %VC H  33,33% ; m CaCO  60g 2 Bài tập 8: Cho 10ml r u 96 tác d ng v i Na l y d a) Vi t PTP x y b) Tìm th tích kh i l ng r u ngun ch t tham gia ph n ng, bi t kh i l ng riêng c a r u 0,8 g/ml áp s : a) 2H2O + 2Na  2NaOH + H2 2C2H5OH + 2Na  C2H5ONa + H2 b) mr u = 7,68g B Ba àiøi tto oa án ùn v ve ề đ đo ộ ä tta an n D Daạnïngg 1111:: Dựa vào đònh nghóa kiện toán ta có công thức: S  m ct 100 mH O Trong đó: S độ tan m ct khối lượng chất tan 27 http://hoahocsp.tk m ct S  S +100 m ddbh m ddbh khối lượng dung dòch bão hoà m H2 O khối lượng dung môi Bài tập 1: Xác đònh lượng NaCl kết tinh trở lại làm lạnh 548 gam dung dòch muối ăn bão hoà 50oC xuống OoC Biết độ tan NaCl 50oC 37 gam OoC 35 gam Hướng dẫn giải: - Ở 500C : Cứ 100 + 37 = 137g dung dòch có 37g NaCl 100g H2O Trong 548g dung dòch có x? g NaCl y? g H2O  548  37  x  137  148g NaCl    y  548  100  400g H O  137 Vậy 500C 548g dung dòch có 148g NaCl 400g H2O - Ở 00C : Cứ 100g H2O hoà tan 35g NaCl 400g H2O hoà tan z? g NaCl 400  35  z  140g 100 Vậy khối lượng NaCl kết tinh là: 148 – 140 = 8g Bài tập 2: Độ tan NaNO3 1000C 180g 200C 88g Hỏi có gam NaNO3 kết tinh lại hạ nhiệt độ 84g dung dòch NaNO3 bão hoà từ 1000C xuống 200C Đáp số: m NaNO kết tinh  27,6g B Baàiøi ttooaánùn vveề pphhaa ttrroộnän dduunngg ddòòcchh D Daạnïngg 112 2:: - m dd  m dd   m dd - m ct(dd )  m ct(dd )   m ct(ddmới) - Áp dụng công thức: C%dd  m ctdd m dd  100% Bài tập 1: Trộn 60g dung dòch NaOH 20% với 40g dung dòch NaOH 15% Ta thu dung dòch có nồng độ C% bao nhiêu? Hướng dãn giải: Khối lượng NaOH có 60g dd NaOH 20% : 20  60  12g m NaOH  100 Khối lượng NaOH có 40g dd NaOH 15%: 28 http://hoahocsp.tk 15  40  6g 100 Khối lượng dung dòch NaOH sau pha trộn: m dd  60  40  100g m NaOH  Nồng độ phần trăm dung dòch NaOH sau pha trộn: 12   100  18% C%  100 Bài tập 2: Cần dùng ml dung dòch NaOH 3% (D = 1,05g/ml) ml dung dòch NaOH 10% (D = 1,12g/ml) để pha chế lít dung dòch NaOH 8% (D = 1,1g/ml) Hướng dẫn giải: Khối lượng NaOH có lít dung dòch NaOH 8% (D = 1,1g/ml)  2000  1,1  176g m NaOH  100 Gọi x(ml) y(ml) thể tích dung dòch NaOH 3% NaOH 10% Khối lượng NaOH dung dòch là:  1, 05x  0, 0315x (g) m NaOH(dd1)  100 10  1,12y  0,112y (g) m NaOH(dd 2)  100  x  y  2000 Ta có hệ phương trình :   0, 0315x  0,112y  176 Giải hệ phương trình, ta có: x = 596,3 (ml) y = 1403,7 (ml) Bài tập 3: Có lọ đựng dung dòch H2SO4 Lọ thứ có nồng độ 1mol/l, lọ thứ hai có nồng độ 3mol/l Tính thể tích dung dòch để pha chế thành 50 ml dung dòch H2SO4 1,5M Đáp số: Vdd1 = 37,5 (ml) Vdd2 = 12,5 (ml) Bài tập 4: Dung dòch HCl có nồng độ 36% (D = 1,19g/ml) dung dòch HCl 12% (D = 1,04g/ml) Tính khối lượng dung dòch để pha chế thành lít dung dòch HCl 20% (D = 1,1g/ml) Đáp số: mdd1 = 733,3g mdd2 = 1466,7g Bài tập 5: Cần hoà gam dung dòch muối ăn nồng độ 20% 400g dung dòch muối ăn nồng độ15% để dung dòch muối ăn có nồng độ 16% Đáp số: cần hoà 100g dd muối ăn 20% Bài tập 6: Cần gam dung dòch KOH 60% gam nước cất để tạo thành 300g dung dòch KOH 20% Đáp số: m KOH  100g ; m H O  200g Bài tập 7: cần hoà thêm gam muối ăn vào 600g dung dòch muối ăn 20% để dung dòch muối ăn có nồng độ 40% Đáp số: Cần thêm 200g muối ăn Bài tập 8: Trộn 300ml dung dòch NaOH 1,5M với 400ml dung dòch NaOH 2,5M Tính nồng độ CM dung dòch thu Đáp số: CM = 2,07M 29 http://hoahocsp.tk [...]... Tính: %C   100 44.m A %H  2.m H O 2 18.m A  100 %O = 100 % - (%C + %H) 12x y 16z M A Lập tỉ lệ:    %C %H %O 100  x, y, z  Phương pháp 3: Dựa vào phản ứng cháy tổng quát  y y to * Cx H y   x   O2   xCO2   H 2 O 4 2   y z y to * Cx H y Oz   x    O2   xCO2   H 2 O 4 2 2  Dựa vào dữ kiện bài toán đưa về số mol lập tỉ lệ tương đương suy ra kết quả Một số công thức tìm... chất đề cho: n hỗn hợp  0,02  22, 4  100  66,67% 0,672 0,01 22, 4 (hoặc %VCH  100 %  66,67%  33,33% )  100  33,33% %VCH  4 4 0,672 Bài tập 2: Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n + 1OH Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít H2 ở đktc Biết tỉ lệ số mol của rượu etylic và rượu A trong hỗn hợp là 2 : 1 a Xác đònh công thức phân tử của rượu A b Tính thành...   y  548  100  400g H O 2  137 Vậy ở 500C trong 548g dung dòch có 148g NaCl và 400g H2O - Ở 00C : Cứ 100 g H2O hoà tan 35g NaCl 400g H2O hoà tan z? g NaCl 400  35  z  140g 100 Vậy khối lượng NaCl kết tinh là: 148 – 140 = 8g Bài tập 2: Độ tan của NaNO3 ở 100 0C là 180g và ở 200C là 88g Hỏi có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84g dung dòch NaNO3 bão hoà từ 100 0C xuống 200C... công thức: C%dd mới  m ctdd mới m dd mới  100 % Bài tập 1: Trộn 60g dung dòch NaOH 20% với 40g dung dòch NaOH 15% Ta thu được một dung dòch mới có nồng độ C% là bao nhiêu? Hướng dãn giải: Khối lượng NaOH có trong 60g dd NaOH 20% : 20  60  12g m NaOH  100 Khối lượng NaOH có trong 40g dd NaOH 15%: 28 http://hoahocsp.tk 15  40  6g 100 Khối lượng dung dòch NaOH sau khi pha trộn: m dd  60  40  100 g... pha trộn: 12  6  100  18% C%  100 Bài tập 2: Cần dùng bao nhiêu ml dung dòch NaOH 3% (D = 1,05g/ml) và bao nhiêu ml dung dòch NaOH 10% (D = 1,12g/ml) để pha chế được 2 lít dung dòch NaOH 8% (D = 1,1g/ml) Hướng dẫn giải: Khối lượng của NaOH có trong 2 lít dung dòch NaOH 8% (D = 1,1g/ml) 8  2000  1,1  176g m NaOH  100 Gọi x(ml) và y(ml) là thể tích dung dòch NaOH 3% và NaOH 10% Khối lượng NaOH... 1 + 17) = 0,6 24 http://hoahocsp.tk Hay ; 0,01(14n + 18) = 0,6  n = 3 Vậy rượu A có công thức: C3H7OH b) Thành phần % khối lượng của mỗi rượu trong X: 0,92 %C2 H 5OH   100  60,53% 1,52 %C3 H 7OH  100 %  60,53%  39,47% C Ca ác ùc b ba àiøi tto oa án ùn tto ổn ångg h hơ ợp ïp cca ần àn llư ưu uy ý ù D Daạnïngg 1100 :: Bài tập 1: Một hỗn hợp gồm C2H4 và C2H2 được chia làm hai phần bằng nhau: Phần... tập 8: Cho 10ml r u 96 tác d ng v i Na l y d a) Vi t các PTP x y ra b) Tìm th tích và kh i l ng r u ngun ch t đã tham gia ph n ng, bi t kh i l ng riêng c a r u là 0,8 g/ml áp s : a) 2H2O + 2Na  2NaOH + H2 và 2C2H5OH + 2Na  2 C2H5ONa + H2 b) mr u = 7,68g 0 B Ba àiøi tto oa án ùn v ve ề à đ đo ộ ä tta an n D Daạnïngg 1111:: Dựa vào đònh nghóa và dữ kiện bài toán ta có công thức: 1 S  m ct 100 mH 2... (g) mCaO  100 168 100 = 60% Hiệu suất phản ứng: H% = 280 Bài tập 2: Một loại đá vôi có 20% tạp chất Hỏi có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống (CaO) khi nung 1,5 tấn đá vôi thuộc loại này, nếu hiệu suất phản ứng là 83% 19 http://hoahocsp.tk Hướng dẫn giải: Vì có 20% tạp chất nên: 1,5  (100  20)  1,2 (tấn)  1200 (kg) m CaCO  3 100 nung PTHH: CaCO3  CaO + CO2   900o C 100 kg 56 kg 1200kg x?kg... sản phẩm (B) thực tế (đề bài cho) 100 % Khối lượng sản phẩm (B) lý thuyết (tính qua phản ứng)  Lượng sản phẩm (B) thực tế = Khối lượng sản phẩm (B) lý thuyết  H% 100 - Nếu hiệu suất tính theo chất ban đầu: Khối lượng chất tham gia (A) lý thuyết (tính qua phản ứng) H%  100 % Khối lượng chất tham gia (A) thực tế (đề bài cho) Khối lượng chất tham gia ( A ) lý thuyết  100 % H% 2 Nếu bài toán có liên quan... liệu (a%)  Lượng chất tham gia (A) thực tế = Ta có: a%  hay % chất nguyên chất   100 %  % tạp chất trơ * Chú ý: Khi tính toán theo PTHH chỉ được thay lượng chất nguyên chất vào Bài tập 1: Nung 500g CaCO3 thu được 168g CaO Tính hiệu suất phản ứng Hướng dẫn giải: t0 Phương trình phản ứng: CaCO3   CaO + CO2 100 g 56g 500g x? g Khối lượng CaO thu được (theo lý thuyết): 500  56 = 280 (g) mCaO  100
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi lớp 10 môn Hóa, Tài liệu ôn thi lớp 10 môn Hóa, Tài liệu ôn thi lớp 10 môn Hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay