Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn âm nhạc, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án)

9 542 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:07

PHềNG GD&T HM YấN TRNG TH THNH LONG H v tờn GV: Dy lp: im trng: Th ngy thỏng 12 nm 2016 BI THI KIM TRA NNG LC GIO VIấN DY GII CP TRNG NM HC 2016- 2017 (Dnh cho giỏo viờn dy m nhc) THI GIAN: 120 PHT ( Khụng k thi gian phỏt ) im Nhn xột ca Hiu trng BI LM I PHN TRC NGHIM V HIU BIT VN BN QUY NH (5 im, mi cõu 0,5 im) ng hóy khoanh vo ch cỏi in hoa t trc cõu tr li ỳng: Cõu 1: Theo Quyt nh s 14/2007/Q-BGDT ngy 04/5/2007 ca B Giỏo dc v o to v Chun ngh nghip giỏo viờn tiu hc, mt nhng Tiờu theo chun ngh nghip giỏo viờn tiu hc v o c, nhõn cỏch v li sng lnh mnh, sỏng ca nh giỏo l: A Khụng lm cỏc vic vi phm phm cht, danh d, uy tớn ca nh giỏo; khụng xỳc phm danh d, nhõn phm ng nghip, nhõn dõn v hc sinh B Tham gia úng gúp xõy dng cỏc hot ng ca xó hi C Cú tinh thn chia s cụng vic vi ng nghip D C cõu b v c Cõu 2: Theo Quyt nh s 16/2006/Q-BGDT ca B Giỏo dc v o to v Chng trỡnh giỏo dc ph thụng, Mc tiờu giỏo dc tiu hc l gỡ? A B C D Tt c tr em u c i hc cp tiu hc Tr tui vo hc lp v tr 11 tui HTCT tiu hc Tt c tr em khuyt tt c i hc cp tiu hc Hỡnh thnh nhng c s ban u v o c, trớ tu, th cht, thm m tip tc hc Cõu 3: Theo Thụng t s 22/2016/TT-BGDT ngy 22/9/2016 ca B trng B Giỏo dc v o to Sa i, b sung mt s iu ca quy nh ỏnh giỏ hc sinh tiu hc ban hnh kốm theo thụng t s 30/2014BGDT ngy 28 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to, ỏnh giỏ nh k v hc theo my mc, ú l cỏc mc no? A B C D 03 mc: Hon thnh(T), Hon thnh(H), cha hon thnh(C) 02 mc: Hon thnh(H), Cha hon thnh(C) 03 mc: Tt(T), t(), Cn c gng(C) 02 mc: t(), Cha at(C) Cõu 4: Theo Thụng t s 22/2016/TT-BGDT ngy 22/9/2016 ca B trng B Giỏo dc v o to Sa i, b sung mt s iu ca quy nh ỏnh giỏ hc sinh tiu hc ban hnh kốm theo thụng t s 30/2014BGDT ngy 28 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to, ỏnh giỏ nh kỡ v hc ca hc sinh vo nhng thi im no nm hc? A B C D Gia hc kỡ I, gia hc kỡ II Cui hc kỡ I, cui nm hc u nm hc, cui hc kỡ I, cui nm hc Gia hc kỡ I, cui hc kỡ I, gia hc kỡ II, cui nm Cõu 5: Theo Thụng t s 22/2016/TT-BGDT ngy 22/9/2016 ca B trng B Giỏo dc v o to Sa i, b sung mt s iu ca quy nh ỏnh giỏ hc sinh tiu hc ban hnh kốm theo thụng t s 30/2014BGDT ngy 28 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to, giỏo viờn thc hin ỏnh giỏ thng xuyờn v hc ca hc sinh vo thi im no? A B C D Gia hc kỡ I, gia hc kỡ II ỏnh giỏ qu tỡnh hc tp, rốn luyn Gia hc kỡ I, gia hc kỡ II, cui hc kỡ I, cui nm Cui hc kỡ I, cui nm Cõu 6: Thụng t s 41/2010/TT-BGDT ngy 30/12/2010 v iu l trng tiu hc, quy nh tui ca hc sinh tiu hc l: A D C D Cõu 7: Tui ca hc sinh tiu hc t n 11 tui Tui ca hc sinh tiu hc t n 11 tui Tui ca hc sinh tiu hc t n 14 tui Tui ca hc sinh tiu hc t n 14 tui Theo Thụng t s 22/2016/TT-BGDT ngy 22/9/2016 ca B trng B Giỏo dc v o to Sa i, b sung mt s iu ca quy nh ỏnh giỏ hc sinh tiu hc ban hnh kốm theo thụng t s 30/2014BGDT ngy 28 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to, l ngi quan trng nht vic ỏnh giỏ thng xuyờn bng nhn xột v hc ca hc sinh? A B C D Giỏo viờn Giỏo viờn kt hp vi hc sinh Cha m hc sinh Giỏo viờn kt hp vi cha m hc sinh Cõu 8: Theo Thụng t s 22/2016/TT-BGDT ngy 22/9/2016 ca B trng B Giỏo dc v o to Sa i, b sung mt s iu ca quy nh ỏnh giỏ hc sinh tiu hc ban hnh kốm theo thụng t s 30/2014BGDT ngy 28 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to, ỏnh giỏ nh k bng im s nhng mụn hc no cui hc k I v cui hc k II i vi tt c cỏc lp 1,2,3,4,5? A Toỏn, Ting Vit B Ting Vit, Toỏn, Khoa hc, Lch s-a lý, Ngoi ng, Tin hc, Ting dõn tc C Ting Vit, Toỏn, Khoa hc, Lch s-a lý, Ngoi ng D Tt c cỏc mụn hc Tiu hc Cõu 9: Theo Thụng t s 22/2016/TT-BGDT ngy 22/9/2016 ca B trng B Giỏo dc v o to Sa i, b sung mt s iu ca quy nh ỏnh giỏ hc sinh tiu hc ban hnh kốm theo thụng t s 30/2014BGDT ngy 28 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to, ỏnh giỏ nh k v nng lc, phm cht theo my mc, ú l cỏc mc no? A B C D 02 mc: Hon thnh(H), Cha hon thnh(C) 02 mc: t(), Cha at(C) 03 mc: Tt(T), t(), Cn c gng(C) 03 mc: Hon thnh(T), Hon thnh(H), cha hon thnh(C) Cõu 10: Theo Quyt nh s 14/2007/Q-BGDT ngy 04/5/2007 ca B Giỏo dc v o to v Chun ngh nghip giỏo viờn tiu hc, tiờu chớ: Ht lũng ging dy v giỏo dc hc sinh bng tỡnh thng yờu,cụng bng v trỏch nhim ca mt nh giỏo thuc yờu cu no Chun ngh nghip ca giỏo viờn tiu hc? A Nhn thc t tng chớnh tr vi trỏch nhim ca mt cụng dõn, mt nh giỏo B Trung thc cụng tỏc; on kt quan h ng nghip; phc v nhõn dõn v hc sinh C o c, nhõn cỏch v li sng lnh mnh, sỏng ca nh giỏo D Chp hnh quy ch ca ngnh, quy nh ca nh trng, k lut lao ng II KIN THC C BN (2 im, mi cõu im) Cõu 1: /c hóy nờu mc tiờu dy hc ca mụn m nhc Tiu hc? Bi lm 2: Cõu /c hóy trỡnh by y , v trỡnh t cỏc bc dy mt bi hỏt ca mụn m nhc Tiu hc? III PHN T LUN (2 im, mi cõu im) Cõu1: ng hóy nờu Mc tiờu tng quỏt ca Ngh quyt s 29-NQ/TW ngy 04/11/2013 ca ban chp hnh Trung ng ng v i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to? Bi lm: Cõu 2: ng hóy nờu mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy hc mụn m nhc tiu hc Thnh Long, huyn Hm Yờn, Tuyờn Quang? P N V HNG DN CHM BI THI NNG LC GIO VIấN TIU HC NM HC 2016- 2017 I PHN TRC NGHIM V HIU BIT VN BN QUY NH (5 im, mi cõu 0,5 im) ng hóy khoanh vo ch cỏi in hoa t trc cõu tr li ỳng: Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu 10 ỏp A D A D B C A B C B ỏn im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 II KIN THC C BN (2 im, mi cõu im) Cõu 1: Mc tiờu dy hc ca mụn m nhc trng Tiu hc l: Dạy môn âm nhạc không nhằm đào tạo em thành ngời hành nghề âm nhạc mà mục đích thông qua môn học để tác động vào đời sống tinh thần em góp phần môn học khác thực mục tiêu nhà trờng phổ thông mục tiêu cấp học Hình thành phát triển lực cảm thụ học sinh, tạo cho em trình độ văn hoá âm nhạc định góp phần giáo dục toàn diện hài hoà nhân cách Rèn luyện số kỹ đơn giản ca hát tập đọc nhạc, bớc đầu biết hát diễn cảm Khích lệ HS hăng hái tham gia hoạt động âm nhạc Làm cho đời sống tinh thần phong phú lành mạnh tạo điều kiện cho em bộc lộ rõ phát triển khiếu Cõu 2: Trỡnh t cỏc bc dy mt bi hỏt ca mụn m nhc TH: - Gii thiu bi hỏt : + Giỏo viờn cn gii thiu nhng ni dung sau : (Gii thiu v ni dung bi hỏt; c im ngh thut; Th loi ca bi hỏt; Xut s ca bi hỏt; Tỏc gi ca bi hỏt) - Hỏt mu : Bc " Hỏt mu "cú th c thc hin bng hai hỡnh thc : + Cho nghe bng mu; GV trỡnh by; Yờu cu : GV hỏt tt nhit tỡnh, giu sc biu hin gõy c n tng mnh i vi cỏc em + S dung nhc c va m va hỏt s giỳp cho cỏc em cm th bi hỏt mt cỏch y , thỳ v - c li ca : Vit sn li ca lờn bng hoc bng ph cho hc sinh c rừ rng, ỳng chớnh t Cú th cho c theo hỡnh tit tu ca bi - Luyn : Luyn trờn mt nguyờn õm no ú, hng dn hc sinh c t thp n cao v ngc li theo cỏc nguyờn õm : A, ễ, U - Dy hỏt tng cõu : Dy hỏt theo li múc xớch - ễn luyn cng c : (Hỏt ỳng nhp quy nh ca bi, nhng ch cn hỏt nhanh dn, chm dn, ngõn t Phỏt õm rừ cỏc õm tit , cỏc t ca li ca; Ly hi v ngt hi ỳng ch; Hỏt ng u ho ging; Tp ngõn di gi vang; Hỏt kt hp v tay m theo nhp; Tp hỏt bố n gin; Tp hỏt i ỏp, hỏt cú lnh xng v hỏt ng ca; Hỏt kt hp ng ph ho; Hỏt nh nhng, phỏt õm rừ rng, GV chỳ ý gi nhp cho HS quỏ trỡnh ca hỏt Khi thuc cú th hỏt kt hp v tay theo cỏc hỡnh tit tu) III PHN T LUN (2 im, mi cõu im) Cõu1: Mc tiờu tng quỏt ca Ngh quyt s 29-NQ/TW ngy 04/11/2013 ca ban chp hnh Trung ng ng v i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to l: - To chuyn bin cn bn, mnh m v cht lng, hiu qu giỏo dc, o to; ỏp ng ngy cng tt hn cụng cuc xõy dng, bo v T quc v nhu cu hc ca nhõn dõn Giỏo dc ngi Vit Nam phỏt trin ton din v phỏt huy tt nht tim nng, kh nng sỏng to ca mi cỏ nhõn; yờu gia ỡnh, yờu T quc, yờu ng bo; sng tt v lm vic hiu qu - Xõy dng nn giỏo dc m, thc hc, thc nghip, dy tt, hc tt, qun lý tt; cú c cu v phng thc giỏo dc hp lý, gn vi xõy dng xó hi hc tp; bo m cỏc iu kin nõng cao cht lng; chun húa, hin i húa, dõn ch húa, xó hi húa v hi nhp quc t h thng giỏo dc v o to; gi vng nh hng xó hi ch ngha v bn sc dõn tc Phn u n nm 2030, nn giỏo dc Vit Nam t trỡnh tiờn tin khu vc Cõu 2: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy hc mụn m nhc tiu hc Thnh Long, huyn Hm Yờn, Tuyờn Quang l: - Ngi giỏo viờn phi thng xuyờn nghiờn cu, t hc, t bi dng v chuyờn mụn nghip v mụn m nhc Tiu hc Rốn luyn cho hc sinh ng v ngi ỳng t th ca hỏt, cỏch cm nhc c gừ - Vn dng cụng ngh thụng tin dy hc S dng thnh tho dựng dy hc sn cú ng thi bit t lm v s dng b nt nhc bng nam chõm chõm v cỏc nhc c gừ m ca mụn õm nhc - Phi hiu rừ trỡnh v nng lc, hon cnh v s thớch ca tng em cng nh tõm sinh lớ la tui hc sinh - Phõn loi c cỏc i tng hc sinh, ngi giỏo viờn mi cú th ỏp dng nhng phỏp dy hc phự hp vi tng nhúm i tng hc sinh, vi tng cỏ th hc sinh, phi thng xuyờn tuyờn dng, khen ngi khớch l kp thi - Giỏo viờn phi lp k hoch dy hc v thit k giỏo ỏn mt cỏch khoa hc, cú s tớch hp gia kin thc cỏc mụn hc v cỏc lp hc vi Phi hp hot ng hc m nhc vi cỏc hot ng ngoi gi lờn lp lm phong phỳ hỡnh thc, ni dung hc tp, ng thi phỏt hin kh nng õm nhc ca cỏ nhõn IV Giỏo viờn trỡnh by, ch vit ỳng chớnh t, ỳng mu ch Tiu hc, sch, p: ( im) * Lu ý, Cõu 2: ng hóy nờu Nhng bin phỏp nõng cao cht lng dy hc m bn thõn ang thc hin ti lp mỡnh ph trỏch(theo mụn dy)? Giỏo viờn tựy i tng hc sinh Hon thnh tt, hon thnh, cha hon thnh liờn h thc t a bin phỏp c th Ngi chm cn linh hot *******************************************
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn âm nhạc, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án), Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn âm nhạc, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án), Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học môn âm nhạc, năm học 2016 2017 (chuẩn có đáp án)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay