BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

31 229 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:03

BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾTBÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT HỌC NỮA-HỌC MÃI BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Bài 1: Nhập vào số n nguyên (2[...]... Writeln('He vo so nghiem hoac vo nghiem') Else writeln('He vo nghiem') Else Begin Write('He co nghiem :'); Writeln('x=',dx/dd:4:2,' va y=',dy/dd:4:2); End; Readln; End BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ... chucai:=['a' 'z','A' 'Z']; kiemtra; readln; end Bài 10: -kiểm tra một xâu s1 có mặt tỏng xâu s2 không tình từ 1 vị trí bất kì -nhập 2 xâu s1 ,s2 Đếm em xâu s1 có mặt trong xâu s2 bao nhiu lần Bài giải program yen10; uses crt; var s1,s2:string; i,j,d,k,t:integer; procedure kiemtra; begin d:=0; for i:=1 to length(s2) do if s2[i]=s1[1] then begin BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT k:=2;t:=1; for j:=i+1 to (i+length(s1)-1)... (length(tu1) div 2) do if tu1[i]tu1[length(tu1)-i+1] then begin ok:=false; break; end; BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT doixung:=ok; end; begin clrscr; write(' Nhap tu:');readln(tu); if doixung(tu) then writeln(' Tu vua nhap doi xung') else writeln(' Tu vua nhap khong doi xung'); readln; end Bài 15: Giải bài toán FIBONACI Bài giải program yen15; uses crt; var a:array [1 100] of integer; n,i,m,d,s:integer;... lan trong xau'); readln; end Bài 18: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật In ra màn hình diện tích và chu vi của nó Bài giải Program HINH_CHU_NHAT; Uses Crt; Var a,b,s,c: real; Begin Clrscr; BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘ -‘); Write('Nhap chieu dai='); readln(a); Write('Nhap chieu rong=');readln(b); s:=a*b;... khong co sinh vien nao )'); end; begin clrscr; write(' Nhap n=');readln(n); nhap; hienthi; sapxep; readln; end Bài 9: -kiểm tra kí tự bất kì có là chữ cái từ a z không -nhập vào một xâu sau đó đếm xem trong xâu có bao nhiu kí tự không pải là chữ cái Bài giải BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT program yen9; uses crt; type tap=set of char; var ch:char; st:string; chucai:tap; i,d:integer; procedure kiemtra;... If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT Begin Else p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ; Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2); End Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ; Readln;End Bài 21: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) Bài giải Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT; Var... ');readln(b); If(a=0) then If(b=0) then Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem') Else writeln(' Phuong tring vo nghiem') Else BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT End Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2); Readln; End Bài 22: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0) Bài giải Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII; Uses crt; Var a,b,c,d,x,x1,x2:real; Begin Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC II:');... Readln(d); min:=a; If b
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT, BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT, BÀI TẬP PASCAL CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay