Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV công nghiệp hóa chất mỏ bắc trung bộ micco giai đoạn 2015 2020

111 240 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 12:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - PHẠM MINH HẠNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ MICCO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐẠI THẮNG Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả đề tài:“Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Bắc Trung Bộ - Micco giai đoạn 2015 - 2020” xin cam đoan: Luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, tập hợp từ nhiều tài liệu, tự thu thập thông tin liên quan liên hệ thực tế công tác quản lý để đưa giải pháp với mong muốn góp phần nhỏ bé vào chiến lược kinh doanh Công ty Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Minh Hạnh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, Viện sau Đại học - Đại học Bách Khoa Hà Nội, toàn thể Phòng, Ban chức Công ty TMHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc trung Bộ Micco, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Đại Thắng – Viện Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sỹ Trong trình nghiên cứu, có cố gắng thân, song thời gian nghiên cứu không nhiều nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót mong muốn hạn chế định Vì mong quý thầy cô giáo, đồng nghiệp góp ý kiến để nghiên cứu luận văn áp dụng vào thực tiễn Hà Tĩnh, ngày ii tháng năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn .2 Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CẤP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan chiến lược quản trị chiến lược kinh doanh 1.1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.2 Các loại chiến lược cấp doanh nghiệp 1.1.3 Quản trị chiến lược .11 1.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp 14 1.2.1 Thực chất hoạch định chiến lược kinh doanh 14 1.2.2 Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp 15 1.2.3 Các mô hình lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ MICCO 35 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco 35 iii 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty .37 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm quy trình công nghệ sản xuất Công ty 38 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 40 2.1.5 Nhân lực Công ty 44 2.1.6 Cơ sở vật chất máy móc thiết bị Công ty .45 2.1.7 Kết hoạt động kinh doanh tài Công ty 46 2.2 Phân tích môi trường vĩ mô 50 2.2.1 Yếu tố trị - pháp luật (P) 50 2.2.2 Yếu tố kinh tế (E) 51 2.2.3 Yếu tố Văn hóa - Xã hội (S) .58 2.2.4 Yếu tố Khoa học công nghệ (T) 58 2.2.5 Đánh giá tác động môi trường vĩ mô 60 2.3 Phân tích môi trường ngành 63 2.3.1 Khả thương lượng (vị thế) khách hàng 63 2.3.2 Khả thương lượng (vị thế) nhà cung cấp .64 2.3.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 65 2.3.4 Mối đe dọa từ đối thủ đối thủ tiềm ẩn 66 2.4 Phân tích nội công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco 68 2.4.1 Công tác quản trị 68 2.4.2 Công tác tổ chức, nhân 70 2.4.3 Năng lực thiết bị Công ty 71 2.4.4 Công tác marketing 72 2.4.5 Năng lực tài Công ty 73 2.4.6 Đánh gía điểm mạnh, điểm yếu Công ty .74 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 iv CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ - MICCO GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 .78 3.1 Định hướng phát triển Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco đến năm 2020 78 3.1.1 Xác định tầm nhìn (Vision) 78 3.1.2 Xác định sứ mệnh (Mission) .78 3.1.3 Giá trị cốt lõi .78 3.1.4 Mục tiêu chiến lược tổng quát đến năm 2020 79 3.2 Phân tích lựa chọn chiến lược cho Công ty 80 3.2.1 Căn lựa chọn chiến lược 80 3.2.2 Hình thành phương án chiến lược 82 3.3 Lựa chọn chiến lược cho Micco đến năm 2020 84 3.4 Các phương án chiến lược thực 87 3.4.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 87 3.4.2 Chiến lược phát triển thị trường 91 3.5 Tổ chức thực .93 3.5.1 Xây dựng mục tiêu hàng năm .93 3.5.2 Xây dựng hệ thống sách kế hoạch hỗ trợ .93 3.5.3 Xây dựng chương trình hành động qui trình thực 93 3.5.4 Lộ trình thực chiến lược kinh doanh 93 3.5.5 Hoàn thiện cấu tổ chức máy phù hợp với chiến lược .95 3.5.6 Tổ chức cam kết thực chiến lược 96 3.5.7 Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược trình thực 96 TÓM TẮT CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 v DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên CPI Chỉ số giá tiêu dùng EFE Ma trận đánh giá yếu tố bên EU Liên hiệp châu Âu GDP Tổng sản phẩm quốc nội HDI Chỉ số phát triển người HĐQT Hội đồng quản trị IFE Ma trận đánh giá yếu tố bên KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm QWAY Hệ thống quản lý chất lượng VLNCN Vật liệu nổ công nghiệp SXKD sản xuất kinh doanh KHTT Kế hoạch thị trường WTO Tổ chức thương mại giới vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Ma trận EFE (ma trận đánh giá tác động yếu tố bên ngoài) 19 Bảng 1.2: Ma trận IFE (ma trận đánh giá mức độ tác động yếu tố bên trong) 27 Bảng 1.3: Mô hình SWOT .30 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động Công ty từ 2013-2015 .44 Bảng 2.2: Thiết bị máy móc Công ty 46 Bảng 2.3.Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ Công ty 46 Bảng 2.4: Tài sản công ty (2012-2015) 48 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn Công ty (2012-2015) 49 Bảng 2.6: Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc kinh tế 57 Bảng 2.7: Xu hướng áp dụng Khoa học - Công nghệ vào hoạt động SXKD Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco 59 Bảng 2.8: (EFE) 62 Bảng 2.9: .63 Bảng 2.10: Đánh giá tác động từ phía nhà cung cấp .64 Bảng 2.11: Đánh giá tác động từ phía đối thủ cạnh tranh 66 Bảng 2.12: Đánh giá tác động từ phía đối thủ đối thủ tiềm ẩn .67 Bảng 2.13: Đánh giá tác động sản phẩm thay 67 Bảng 2.14: Tổng hợp điểm mạnh điểm yếu công ty (IFE) 74 Bảng 3.1: Phân tích lựa chọn chiến lược theo ma trận SWOT 80 Bảng 3.2: Ma trận QSPM phân tích lựa chọn chiến lược 84 Bảng 3.3: Lộ trình thực chiến lược đề xuất 94 Bảng 3.4: Kế hoạch huy động vốn điều chỉnh 95 vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Quá trình quản trị chiến lược 12 Hình 1.2 - Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh 15 [13] .17 Hình 1.4: Mô hình gồm lực lượng cạnh tranh M.Porter 20 Hình 1.5: Ma trận BCG .31 Hình 1.6: Các chiến lược lựa chọn từ ma trận chiến lược 33 Hình 2.1: Trụ sở Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco .37 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất sản phẩm Công ty .39 Hình2.2: Dây chuyền sản xuất thuốc nổ Anfo – T1 40 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Công ty .41 Biểu đồ 2.1 : Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 52 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 54 Biểu đồ 2.3: Diễn biến lãi suất điều hành giai đoạn 2011 đến 2015 .55 viii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco (tên viết tắt: Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco) doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất, cung ứng loại hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn đáp ứng nhu cầu thị trường nước Trong xu hội nhập toàn cầu, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO, việc cạnh tranh doanh nghiệp thị trường nước lĩnh vực ngày gay gắt, doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh môi trường biến động phức tạp nhiều rủi ro, muốn tồn phát triển đòi hỏi phải có chiến lược, hướng cụ thể cho riêng Việc hình thành chiến lược cụ thể hoá kế hoạch hàng năm giúp doanh nghiệp phát hiện, tận dụng hội, sử dụng hiệu nguồn lực, nâng cao khả cạnh tranh nước trường quốc tế Giúp công ty đối phó với thách thức mới, dự đoán trước, tạo ảnh hưởng môi trường kinh doanh Thay ý tưởng hoạt động lỗi thời quy trình giúp đáp ứng nhu cầu phát sinh Trên sở vai trò, lợi ích quan trọng việc hoạch định chiến lược kinh doanh hoạt động thực tế Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco, lý việc chọn đề tài : “Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Bắc Trung Bộ - Micco giai đoạn 2015 - 2020” làm đề tài nghiên cứu luận văn cao học có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận phương pháp luận chủ yếu xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích yếu tố môi trường bên nội doanh nghiệp để hội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu Công ty - Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Bắc Trung bộ- Micco đến năm 2020 nhằm tận dụng hội, khắc phục điểm yếu vượt qua thách thức ( Thuốc nổ Anfo rời) ( Thuốc nổ anfo phi ) ( Thuốc nổ Anfo công ty sản xuất – Sản phẩm công ty) b) Giải pháp giá Chính sách giá công ty bị hạn chế mâu thuẫn giá vùng lân cận Do tuỳ theo giai đoạn hoạt động với sách ưu tiên phát triển mảng khách hàng riêng mà Công ty đưa sách hợp lý nhằm dung hoà mâu thuẫn lợi ích nêu Là đơn vị vừa sản xuất vừa cung ứng thị trường nên có nhiều thuận lợi trông việc điều tiết giá cá, từ tiết kiệm khâu sản xuất, đến tiết giảm chi phí gián tiếp không cần thiết nên đảm bảo hiệu sản xuất lợi nhuận đề đồng thời tạo tảng cho chiến lược phát triển bền lâu 88 c) Giải pháp sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hiện công ty có ba dây chuyền sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (Thuốc nổ Anfo) luôn hoạt động đủ công suất, dẩm bảo cho nhu cầu tiêu thụ cho công ty chi nhánh Sản phẩm sản xuất sử dụng hai hình thức la: Trực tiếp sử dụng hợp đồng thực dịch vụ nổ mìn, cung ứng đến khách hàng khách hàng tự sử dụng Theo thống kê số liệu từ năm 2011 đến năm 2015 nguồn sản phẩm công ty trực tiếp sử dụng thông qua việc thực hợp đồng dịch vụ nổ mìn chiếm 20% doanh thu công ty cung ứng đến khách hàng khách hàng tự sử dụng chiếm 80 % doanh thu Do giai đoạn đến năm 2020 công ty cần tập trung vào cung ứng cho khách hàng tự sử dụng để trì phát triển đồng thời phải xây dựng tảng để tăng hợp đồng dịch vụ nổ mìn để đảm bảo phát triển bền vững cho đơn vị Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm công ty lớn, chung thủy với đơn vị đơn vị quan tâm có sách hợp lý bá sản phẩm nh trang Wed riêng nội dung chất lượng trang wed thông qua nhân viên phẩm công ty d) g sản phẩm có tính đặc thù cao, đơn vị phép sử dụng phải đầy đủ giấy phép theo quy định nhà nước chặt chẽ, nhà phép sản xuất ung ứng thị trường chưa nhiều 89 - Tu ban Công ty thực công việc qua phần mềm Fasbuniss - Công ty 3.4.1.2 Cơ sở nguồn lực để thực chiến lược a) doan 90 Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung |Bộ Micco Công ty Với chiến lược đòi hỏi kết hợp nhân viên với lĩnh vực kinh doanh Công ty là: Sản xuất, thương mại Dịch vụ b) Công ty tăng cường hiệu sử dụng vốn biện pháp: đầu tư giai đoạn theo nhu cầu thị trường, lấy nguồn thu từ lợi nhuận để đầu tư phát triển, xây dựng nguồn ngân sách cho quảng cáo 3.4.2 Chiến lược phát triển thị trường Mở rộng hệ thống Chi nhánh, kết hợp nghiên cứu phát triển sản phẩm có tính vượt trội sản phẩm cũ 3.4.2.1 Phương thức triển khai giải pháp thực Ngoài khách hàng truyền thống, theo chiến lược phát triển chung, Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco nghiên cứu phát triển mở rộng cung cấp dịch vụ tỉnh phía Bắc Công ty nằm địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhiều đơn vị khai thác, đặc biệt có nhiều nhà máy Xi măng với công suất tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp lơn Đây hội thuận lợi cho Công ty tiếp cận mở rộng thị trường (tập trung chăm sóc nhóm khách hàng sử dụng có khả tài mạnh Công ty lien danh, lien kết, đơn vị có vốn đầu tư nươc ngoài…) Công ty cần đẩy mạnh công tác thăm dò khảo sát thị trường để xác định đối tượng phục vụ, nhu cầu họ gì, số lượng để có phương thức phân phối cho thuận tiện để khai thác tối đa khả thị trường 91 Công ty cần mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mới: kinh doanh loại hóa chất khác, thực hợp đồng dich vụ nổ mìn trọn gói để phát huy tối đa nguồn lực có Công ty Kết hợp chặt chẽ cửa hàng Công ty đối tác để tạo thành liên minh việc phát triển khai thác tối đa thị trường thị trường 3.4.2.2 Cơ sở nguồn lực để thực chiến lược a) Về tổ chức quản lý máy Với chiến lược này, Công ty cần phải xem xét đánh giá lại máy tổ chức quản lý, cần thiết phải tái cấu trúc lại máy quản lý, mở rộng thêm chi nhánh, kho trung chuyển, giao cho số cán chủ chốt quản lý chéo Chi nhánh b) Nguồn lực nhân Việc phát triển thị trường phát triển sang thị trường tỉnh lân cận cần tuyển thêm nhân Tuy nhiên cần đảm bảo công tác tuyển dụng đào tạo hợp lý để không lệch với mục tiêu, phương châm kinh doanh Công ty c) Về kỹ thuật công nghệ hệ thống thông tin Việc phát triển thị trường, mở rộng Chi nhánh, tham gia vào lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi Công ty phải đổi công nghệ để đáp ứng yêu cầu chiến lược, theo kịp với xu phát triển công nghệ giới Hệ thống thông tin phải đổi d) Nguồn lực tài Quản lý chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, tiệt kiệm chống lãng phí sản xuất, tiết giảm chi phí gián tiếp rong cung ứng dịch vụ Tăng cường công tác bán hàng thu hồi công nợ, bảo toàn nguồn vốn cho công ty Giao khoán chi phí đến phòng ban, tổ đội sản xuất Tận dụng mối quan hệ cán công nhân viên để tạo mối gắn kết với khách hàng để việc thu hồi công nợ đạt kết cao Việc phát triển thị trường tốn nhiều nguồn lực tài chính, nên Công ty cần cân nhắc việc đầu tư cho thị trường theo giai đoạn cụ thể có điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trường 92 3.5 Tổ chức thực 3.5.1 Xây dựng mục tiêu hàng năm Với chiến lược thâm nhập phát triển thị trường mục tiêu hàng năm Micco cần tăng trường bình quân 15% doanh thu kỳ Đây thực thách thức lớn Micco, với số liệu thực tế tốc độ phát triển tăng trưởng Micco năm 2012 đến việc hoàn toàn có sở đạt 3.5.2 Xây dựng hệ thống sách kế hoạch hỗ trợ Căn trạng với mục tiêu cụ thể hàng năm để triển khai thực cần sách kế hoạch hỗ trợ thực phù hợp Cụ thể công ty cần xây dựng hoàn thiện sách chủ yếu theo giải pháp nêu giá sản phẩm, nhân sự, quản trị tài chính, marketing… Các sách đồng thời phải có kế hoạch hỗ trợ hành động tổ chức triển khai thực 3.5.3 Xây dựng chương trình hành động qui trình thực Từ mục tiêu hàng năm mục tiêu chiến lược, với sách hệ thống có tiếp tục thể chế hóa thành chương trình hành động cụ thể thủ tục qui trình thực kế hoạch hành động Kế hoạch hành động phải bao gồm tối thiểu nội dung yếu: Đối tượng thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung công việc, người hỗ trợ, người giám sát, người báo cáo ngân sách nguồn lực cần thiết để thực 3.5.4 Lộ trình thực chiến lược kinh doanh Tầm nhìn công ty dài hạn, nguồn lực công ty hạn chế Kế hoạch hiệu triển khai tổng thể, điều khó khả thi Do vậy, tác giả đề xuất phân chia lại lộ trình thực mục tiêu công ty thành hai giai đoạn lớn hình Giai đoạn I từ năm 2015 đến 2017, mục tiêu quảng bá chiếm lĩnh thị phần, thâm nhập thị trường khu vực Giai đoạn II, sau đánh giá hiệu giai đoạn I có kế hoạch chi tiết để mở rộng phát triển thị trường tỉnh thành lân cận, 93 Bảng 3.3: Lộ trình thực chiến lược đề xuất Lộ trình chiến lược kinh doanh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 Giai đoạn I: 2015 – 2017 Giai đoạn II: 2018 – 2020 Mục tiêu chính: Chiếm lĩnh thị phần, Đánh giá hiệu giai đoạn I; Mở rộng vươn lên dẫn đầu thị trường khu vực , phân phối tỉnh lân cận tăng cường tiêu thụ thuốc nổ Anfo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lập kế hoạch chi tiết cho toàn chiến lược tổng quát; Củng cố Chi nhánh có, tăng cường giới thiệu tiếp thị sản phẩm Anfo Đánh giá hiệu 2015; Đặt Chi nhánh, kho trung chuyển tỉnh lân cận; khu vực có nhu cầu sử dụng lớn dự kiến khoảng - chi nhánh; kho trung chuyển Đánh giá hiệu 2016; Củng cố mở rộng thêm Chi nhánh, kho trung chuyển khu vực có nhu cầu sử dụng lớn Quảng Bình, Quảng Trị Đánh giá hiệu giai đoạn I; Mở thêm chi nhánh, kho trung chuyển, đảm bảo địa điểm có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lớn Đánh giá hiệu năm 2018; Củng cố mở thêm chi nhánh, kho trung chuyển, đảm bảo địa điểm có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lớn có kho vật liệu nổ công nghiệp; dự kiến nâng tổng số lên chi nhánh Đánh giá hiệu năm 2019; Củng cố mở thêm chi nhánh, thêm chi nhánh, kho trung chuyển, đảm bảo địa điểm có nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lớn có kho vật liệu nổ công nghiệp tổng số lên Chi nhánh Thị phần dự Thị phần dự Thị phần dự Thị phần dự Thị phần dự Thị phần dự kiến: 35 - kiến: 50% kiến: 55% kiến: 58% kiến: 60% kiến: 60 45%% 65% 94 Giải pháp tài giải pháp cách huy động tài cho việc thực thi chiến lược khả thi Căn vào lộ trình chiến lược đề xuất điều chỉnh mục trên, kế hoạch huy động tài điều chỉnh thể sau: Bảng 3.4: Kế hoạch huy động vốn điều chỉnh Lộ trình chiến lược kinh doanh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 (Giải pháp tài để thực chiến lược) Giai đoạn I: 2015 – 2017 2015 Sử 2016 Giai đoạn II: 2018 – 2020 2017 2018 2019 2020 dụng Tái đầu tư Tái đầu tư Tái đầu tư Tái đầu tư Tái đầu tư nguồn vốn từ lợi nhuận từ lợi nhuận từ lợi nhuận từ lợi nhuận từ lợi nhuận tại; thúc đẩy thu; sử dụng thu; sử dụng thu; sử dụng thu; sử dụng thu; sử dụng doanh doanh doanh doanh vốn nguồn vốn nguồn vốn nguồn vốn nguồn vốn tại; tại; tại; tại; tại; nợ, bảo toàn tăng cường tăng cường Vay thêm Vay thêm Vay thêm pháp việc thu tiền vốn ngân vốn ngân vốn ngân bán hàng nguồn doanh thu hồi công vốn biện bán hàng trước hàng thu hồi công bán hang hàng tăng hàng , phát nguồn vốn hành trái nợ phiếu thu hút vốn đầu tư 3.5.5 Hoàn thiện cấu tổ chức máy phù hợp với chiến lược Căn yêu cầu cụ thể chiến lược kế hoạch hàng năm phần nghiệp vụ cần xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp cấu định cạnh tranh với đối thủ; Cơ cấu sách phận kinh doanh; Cơ cấu cho phận kỹ thuật… Do giai đoạn cần nghiên cứu áp dụng mô hình kinh doanh giao việc, khoán việc, khoán doanh thu, khoán lợi nhuận cho phận chức 95 3.5.6 Tổ chức cam kết thực chiến lược Để triển khai chiến lược thành công, nhiệm vụ quan trọng truyền thông cho toàn CB.CNV công ty hiểu rõ chiến lược Công ty Qua họ hình dung mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh nhận thức giá trị cốt lõi Công ty Những nội dung làm nhân viên yên tâm tâm thực kế hoạch thân góp phần hoàn thành kế hoạch mục tiêu chiến lược Công ty Trong nội dung việc truyền thông cam kết thực chiến lược CB.CNV Ban giám đốc Công ty quan trọng cam kết bên để triển khai thực phần đấu đạt mục tiêu chiến lược đề 3.5.7 Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược trình thực Trong trình thực chiến lược kinh doanh kiểm tra, giám sát việc cần thiết phải thực Có nhiều hình thức kiểm tra khác nhau, tuỳ theo mục đích khác Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco tổ chức hệ thống kiểm tra sau: - Ban Giám đốc tiến hành kiểm tra thường xuyên hoạt động phận - Kiểm tra đột xuất hoạt động phận sau lập báo cáo trình Ban giám đốc - Giám đốc phận giúp việc tiến hành kiểm tra định kỳ đột xuất phận Các kênh thông tin nội bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo sơ kết hàng quý, báo cáo tổng kết cuối năm Micco tổ chức thu thập thông tin từ bên thông tin phản hồi từ phía khách hàng (Bảng đánh giá thái độ phục vụ – Bộ phận áp tải giao hàng, cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh ) Từ nguồn thông tin thu thập Ban giám đốc tiến hành phân tích, đánh giá tiến trình thực chiến lược, tình hình môi trường để từ xem xét điều chỉnh chiến lược Hàng năm, Công ty điều chỉnh tiêu chiến lược 96 việc thực chiến lược kế hoạch năm; thực việc điều chỉnh giá bán nghiên cứu cải thiện chế quản lý tài chính; nghiên cứu cải thiện chế khoán cho tổ đội sản xuất, phận dịch vụ cho suất lao động hiệu hơn; nghiên cứu cải thiện chế thưởng theo lợi nhuận thực tế cho phận sản xuất, kinh doanh Trong trình thực chiến lược, Công ty phải ý tới công tác kiểm tra, giám sát, thu thập thông tin cần thiết có điều chỉnh hợp lý, kịp thời Hy vọng rằng, với mục tiêu đề ra, Công ty tiếp tục gặt hái nhiều thành công nữa, giúp cho thương hiệu Micco đứng vững lòng khách hàng thị trường khu vực Với chiến lược đắn hiệu tận dụng nguồn lực công ty với đạo Ban giám đốc có đồng lòng trí CB.CNV công ty giúp Công ty TNHH MTV Bắc Trung Bộ Micco đứng vững giai đoạn khó khăn nay, tiếp tục phát triển mở rộng thị trường./ 97 TÓM TẮT CHƯƠNG Chương 3, tác giả trình bày sứ mệnh, mục tiêu Công ty TNHH MTV công nhiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco Phân tích, lựa chọn hình thành phương án chiến lược: tác giả sử dụng ma trận SWOT để hình thành chiến lược; lựa chọn chiến lược kết hợp ma trận SWOT ma trận QSPM để chọn chiến lược tốt nhất: chiến lược thâm nhập thị trường chiến lược phát triển thị trường Tác giả trình bày kế hoạch triển khai nguồn lực để thực phương án chiến lược kinh doanh./ 98 KẾT LUẬN Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty chuyên sản xuât thương mại dịch vụ việc vô quan trọng, khó khăn phức tạp không dễ dàng thực Trong thời đại hội nhập phát triển kinh tế việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty có ý nghĩa lâu dài, tạo định hướng, bước vững cho công ty ổn định tiến lên gặt gái thành công Từ vấn đề mổ sẻ định hướng chiến lược bước giải vấn đề đổi kỹ thuật công nghệ, phát triển mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực để công ty đạt mục tiêu chiến lược đề Với kiến thức học chương trình Cao học Quản trị kinh doanh kiến thức thực tiễn trình làm việc Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco, tác giả xin trình bày quan điểm việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco đến năm 2020 Việc hoạch định chiến lược đầy đủ bước mang lại cho Ban giám đốc công ty có nhìn rõ nét công việc mình, góp phần nâng cao lực cạnh tranh xác định giải pháp tối ưu để với mục tiêu ổn định phát triển công ty đề phát triển bền vững hiệu Trong trình nghiên cứu, có cố gắng thân, song khả kinh nghiệm có hạn, nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót mong muốn; Vì mong quý thầy cô giáo, đồng nghiệp góp ý để nghiên cứu luận văn áp dụng vào thực tiễn Cuối xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, Viện Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, toàn thể Phòng, Ban chức Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn 99 Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đại Thắng – Viện Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sĩ này./ Trân trọng cảm ơn ! 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình Quản trị Chiến lược - PGS TS Ngô Kim Thanh chủ biên, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2011 [2] Giáo trình Quản trị chiến lược - TS Nguyễn Văn Nghiến, NXB Bách Khoa Hà Nội, năm 2006 [3] Giáo trình Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp – PGS.TS Nguyễn Thành Độ, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2005 [4] Giáo trình Quản trị chiến lược - TS Nguyễn Hữu Lam, NXB Lao động, năm 2006 [5] Giáo trình Chiến lược Quản trị - PGS TS Hoàng Văn Hải chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010 [6] Giáo trình Quản trị Marketing - PGS TS Trương Đình Chiến, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2010 [7] Marketing bản, Philip Kotler, NXB thống kê Hà nội, năm 2008 [8] Garry D Smith, Danny R Arnold, Boby R Bizzell, Bùi Văn Đông (Dịch): Chiến lược sách lược kinh doanh NXB Thống kê, năm 2003 [9] Garry D Smith, Danny R Arnold, Boby R Bizzell (2007): “Strategy and Business Policy” Bản dịch tiếng Việt:“ – ”, , năm 2007 [10] Khái luận Quản trị chiến lược, Fred R David NXB Thống kê, năm 2003 [11] Chiến lược cạnh tranh, Michael.E Porter, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, năm 1996 [12] Lợi cạnh tranh, Michael.E Porter - NXB Free Brecs, 1985 [13] Kinh tế học Vĩ mô, PGS.TS Nguyễn Ái Đoàn, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2006 [14] Quản lý nhân lực doanh nghiệp, GS.TS Đỗ Văn Phức, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2007 [15] Quản lý doanh nghiệp, GS.TS Đỗ Văn Phức, NXB Bách Khoa Hà Nội, 2007 [16] http://chinhphu.vn (Cổng thông tin điện tử Chính phủ) [17] www.mpi.gov.vn (website Bộ Kế hoạch Đầu tư) [18] www.mic.gov.vn (website Bộ Thông tin Truyền thông) [19] www.gso.gov.vn (website Tổng Cục thống kê) 101 Phụ lục 01 PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ TT Mức độ quan Các yếu tố bên trọng Các sách Chính phủ hỗ trợ phát triển ngành Tốc độ phát triển kinh tế Việt nam cao, nhu cầu sử dụng VLNCN dịch vụ nổ mìn ngày tăng Môi trường trị xã hội ổn định, thu hút đầu tư nước Thị trường tiềm lớn Sự cạnh tranh đối thủ lĩnh vực kinh doanh Công ty ngày gay gắt Phụ thuộc nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào từ nước (Trung Quốc, Ấn độ…) Chính sách tài tiền tệ thay đổi liên tục Ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế làm cho nhu cầu sử dụng VLNCN dịch vụ nổ mìn giảm sút Tổng cộng: 102 Phân loại [...]... là hoạch định chiến lược cấp doanh nghiệp 1.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp 1.2.1 Thực chất của hoạch định chiến lược kinh doanh Hoạch định chiến lược kinh doanh là quá trình sử dụng các phương pháp, công cụ và kỹ thuật thích hợp nhằm xác định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và từng bộ phận của doanh nghiệp trong thời kỳ chiến lược xác định Hoạch định chiến lược là một quá... chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco giai đoạn 2015 -2020 2 Chương 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CẤP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh 1.1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh stratēgos “stratos” “ago” , Ngày nay,... vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất Mỏ Bắc Trung bộ - Micco với tài liệu dùng cho phân tích được thu thập cho giai đoạn 2011 -2015 và các số liệu dự báo môi trường kinh doanh của Công ty đến năm 2020 4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận của phép... doanh nghiệp sẽ sử dụng để đạt được các mục tiêu chiến lược 14 1.2.2 Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp Quy trình hoạch định chiến lược theo sơ đồ dưới đây: Xác định Sứ mệnh, mục tiêu Phân tích môi trường Lựa chọn phương án kinh doanh chiến lược Nguồn lực, cơ sở để thực hiện chiến lược Hình 1.2 - Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh 1.2.2.1 Xác định nhiệm vụ hay sứ mạng doanh. .. lược là một quá trình qua đó các chiến lược được hình thành Hoạch định chiến lược kinh doanh giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài, tổng thể và bộ phận, là một điều hết sức quan trọng và cần thiết Mục đích của việc hoạch định chiến lược kinh doanh là “dự kiến tương lai trong hiện tại Dựa vào chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý có thể lập các kế hoạch cho những năm tiếp theo... Michael poter cho rằng: Chiến lược kinh doanh là nghệ thuật xây dựng lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ” Vậy chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là những quyết định hoặc những kế hoạch thống nhất các mục tiêu, các chính sách và sự phối hợp những hoạt động của các đơn vị kinh doanh (SBU) trong chiến lược tổng thể của doanh nghiệp 1.1.1.2 Yêu cầu của chiến lược kinh doanh Có nhiều cách... Một chiến lược vững mạnh, luôn cần đến khả năng, điều hành linh hoạt, sử dụng được các nguồn lực, vật chất, tài chính và con người thích ứng Hoạch định chiến lược kinh doanh thực chất là hướng vào trả lời 4 câu hỏi quan trọng: Hiện nay doanh nghiệp đang ở đâu? Doanh nghiệp muốn đến đâu? Doanh nghiệp sẽ đến đó bằng cách nào? Làm thế nào để kiểm soát được tiến triển của doanh nghiệp? Hoạch định chiến lược. .. tin kinh tế; Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê; Phương pháp mô hình hoá và phương pháp chuyên gia 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích các căn cứ để hình thành chiến lược cho Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - Micco. .. văn hóa, công nghệ, môi trường…, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế có tính cạnh tranh trên thương trường ngày càng khốc liệt và thương trường được ví dụ như chiến trường Vì vậy, để tồn tại và phát triển, chiến lược kinh doanh ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng Chiến lược kinh doanh được nhiều nhà kinh tế học quan tâm nghiên cứu và đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ chiến lược kinh. .. thay đổi công nghệ hoặc thị hiếu khách hàng - Rủi ro thay đổi đoạn thị trường tập trung - Cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác biệt hóa hoặc chi phí thấp trên diện rộng 7 1.1.4.2 Các chiến lược điển hình của doanh nghiệp Chiến lược điển hình là một cách tiếp cận tổng quát, toàn diện nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra của doanh nghiệp Các loại chiến lược điển hình của doanh nghiệp: a) Chiến lược tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV công nghiệp hóa chất mỏ bắc trung bộ micco giai đoạn 2015 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV công nghiệp hóa chất mỏ bắc trung bộ micco giai đoạn 2015 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH MTV công nghiệp hóa chất mỏ bắc trung bộ micco giai đoạn 2015 2020 , Kết cấu của luận văn, NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CẤP DOANH NGHIỆP, Hình 1.1: Quá trình quản trị chiến lược, a) Phân tích môi trường vĩ mô, Bảng 1.1: Ma trận EFE (ma trận đánh giá tác động các yếu tố bên ngoài), b) Phân tích môi trường ngành, c) Môi trường nội bộ doanh nghiệp, Bảng 1.2 - Ma trận IFE (ma trận đánh giá mức độ tác động yếu tố bên trong), Hình 1.6: Các chiến lược lựa chọn từ ma trận chiến lược chính, PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ MICCO, Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất của Công ty, Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của Công ty, Nhân lực của Công ty, Bảng 2.4: Tài sản của công ty (2012-2015), Bảng 2.7 - Xu hướng áp dụng Khoa học - Công nghệ vào hoạt động SXKD tại Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ Micco, Bảng 2.13 - Đánh giá tác động của các sản phẩm thay thế, Bảng 2.14: Tổng hợp các điểm mạnh và điểm yếu của công ty (IFE), XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ - MICCO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020, Bảng 3.1: Phân tích lựa chọn chiến lược theo ma trận SWOT, Bảng 3.2: Ma trận QSPM phân tích và lựa chọn chiến lược, Bảng 3.4: Kế hoạch huy động vốn điều chỉnh, TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay