Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại trường cao đẳng công nghiệp nam định

114 157 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRẦN THỊ THẮM MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRẦN THỊ THẮM MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM THỊ THU HÀ Hà Nội – Năm 2016 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định” công trình nghiên cứu riêng sau hướng dẫn Cô giáo PGS.TS Phạm Thị Thu Hà thầy cô Viện Kinh Tế Quản lý – Đại học Bách Khoa Hà Nội Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Thắm Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực đề tài nghiên cứu nhận giúp đỡ nhiều thầy cô giáo, cá nhân, quan tổ chức Sau đây, xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành sâu sắc tới tất thầy cô giáo, cá nhân, quan tổ chức quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Trước hết xin chân thành cảm ơn Cô giáo - PGS.TS Phạm Thị Thu Hà, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, động viên suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện đào tạo Sau đại học, Viện Kinh tế Quản lý, thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiều mặt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định nhiệt tình giúp đỡ trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn người thân bạn bè chia sẻ khó khăn, động viên tạo điều kiện tốt cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Trần Thị Thắm Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu Luận văn 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1.Tổng quan đơn vị Hành nghiệp 1.1.1 Khái niệm đơn vị hành nghiệp: 1.1.2 Phân loại đơn vị Hành nghiệp 1.1.3 Vai trò đơn vị hành nghiệp kinh tế 1.2 Quản lý tài sản công đơn vị Hành nghiệp 1.2.1.Khái niệm tài sản 1.2.2 Phân loại tài sản 1.2.2.1 Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản, bao gồm: 1.2.2.2 Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản, bao gồm: 10 1.2.3 Nội dung công tác quản lý tài sản công đơn vị Hành nghiệp 10 1.2.3.1 Quản lý trình hình thành TSC khu vực Hành nghiệp 10 1.2.3.2 Quản lý trình khai thác, sử dụng TSC khu vực Hành nghiệp 11 1.2.3.3 Quản lý trình kết thúc sử dụng TSC khu vực Hành nghiệp 12 1.2.3.4 Các công cụ quản lý TSC khu vực Hành nghiệp 12 Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định 1.2.3.5 Vai trò chế quản lý tài sản công khu vực hành nghiệp 15 1.2.4 Đặc điểm tài sản yêu cầu quản lý tài sản đơn vị Hành nghiệp 15 1.2.4.1 Đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định 15 1.2.4.2 Xác định nguyên giá tài sản cố định 16 1.2.4.3 Thay đổi nguyên giá tài sản cố định 19 1.2.5 Quy định tính hao mòn tài sản cố định 19 1.2.5.1 Nguyên tắc tính hao mòn tài sản cố định 19 1.2.5.2 Xác định thời gian sử dụng tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định20 1.2.5.3 Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định 20 1.2.5.4 Quy định trích khấu hao tài sản cố định 21 1.2.5.5 Quy định kiểm kê tài sản cố định 22 1.2.6 Sự cần thiết phải quản lý tài sản công đơn vị Hành nghiệp 22 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tài sản công đơn vị Hành nghiệp 26 1.3.1 Nhóm nhân tố từ hệ thống chế quản lý tài sản công khu vực Hành nghiệp 26 1.3.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật, sách, chế độ, quản lý tài sản công khu vực Hành nghiệp 26 1.3.1.2 Năng lực cán công chức làm công tác quản lý tài sản công khu vực hành nghiệp 27 1.3.2 Nhóm nhân tố từ đối tượng quản lý 28 1.3.3 Điều kiện, môi trường kinh tế - xã hội 29 1.4 Một số phương hướng hoàn thiện công tác quản lý tài sản đơn vị Hành nghiệp 30 Kết luận Chƣơng 33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 34 2.1 Khái quát Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhà trường 36 2.1.4 Cơ cấu lao động Trường: 38 Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định 2.1.5 Ngành nghề quy mô đào tạo 39 2.1.5.1 Ngành nghề đào tạo 39 2.1.5.2 Quy mô đào tạo: 40 2.1.6 Cơ sở vật chất 40 2.2 Thực trạng quản lý tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 41 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý, sử dụng, hạch toán tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định: 41 2.2.1.1 Tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định quản lý, gồm: 41 2.2.1.2 Nguồn gốc hình thành tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định: 42 2.2.1.3 Một số tài sản chủ yếu Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định: 42 2.2.2 Kinh phí đầu tư mua sắm, sửa chữa, xây dựng hàng năm Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định (từ năm 2013-2015) 49 2.2.2.1 Nguồn kinh phí hàng năm Nhà nước cấp cho Trường 49 2.2.2.2 Công tác lập kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản, sửa chữa xây dựng hàng năm Trường 51 2.2.3 Hệ thống chứng từ, sổ sách quản lý tài sản cố định: 52 2.2.3.1 Kế toán chi tiết tăng, giảm tài sản cố định 52 2.2.3.2 Hệ thống mã quản lý tài sản: 52 2.2.3.3 Kế toán hao mòn trích khấu hao tài sản cố định: 53 2.2.4 Tổ chức nhân quản lý tài sản trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 54 2.2.5 Các quy trình quản lý tài sản công Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 55 2.2.5.1 Quy trình mua sắm tài sản cho Trường 55 2.2.5.2 Quy trình điều động, thu hồi tài sản 59 2.2.5.3 Quy trình lý tài sản Trường 60 2.2.5.4 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị phương tiện vận tải Trường 61 2.2.5.5 Quy trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ Trường 63 2.2.5.6 Quy trình Kiểm kê TSCĐ Trường 66 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý tài sản cố định trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 68 Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định 2.3.1 Kết đạt 68 2.3.2 Những khó khăn, hạn chế tồn 69 Kết luận chƣơng 73 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 74 3.1 Quan điểm định hướng quản lý tài sản công trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 74 3.2 Các giải pháp chủ yếu quản lý tài sản công trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 79 3.2.1 Giải pháp tăng cường quản lý hành chính, chuyên môn 80 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công 81 3.2.2.1 Lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản 81 3.2.2.2 Áp dụng việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công tác quản lý tài sản công Trường 84 3.2.2.3 Tăng cường đạo công tác quản lý TSC 85 3.2.2.4 Tăng cường kiểm tra, tra công tác quản lý TSC 86 3.2.3 Nhóm giải pháp bổ trợ: 87 3.3 Những kiến nghị 90 3.3.1 Đối với cấp trung ương 90 3.3.2 Đối với cấp trường: 91 Kết luận chƣơng 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định DANH MỤC VIẾT TẮT BTC: Bộ Tài CB,GV: Cán bộ, giáo viên CĐCNNĐ: Cao đẳng Công nghiệp Nam Định CNTT: Công nghệ thông tin CQHC: Cơ quan hành ĐVSN: Đơn vị nghiệp GPMB: Giải phóng mặt HCSN: Hành nghiệp HSSV: Học sinh sinh viên 10 KHKT: Khoa học kỹ thuật 11 NSNN: Ngân sách Nhà nước 12 TCTC: Tự chủ tài 13 TTCP: Thủ tường Chính phủ 14 TSC: Tài sản công 15 TSCĐ: Tài sản cố định 16.TSNN: Tài sản Nhà nước 17 UBND: Ủy ban nhân dân Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động Trường 38 Bảng 2.2: Quy mô đào tạo 40 Bảng 2.3: Tổng hợp số liệu tài sản đất Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tính đến ngày 31/12/2015: 42 Bảng 2.4: Tổng hợp số liệu tài sản cố định Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tính đến ngày 31/12/2015 43 Bảng 2.5: Giá trị xây dựng dở dang Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tính đến thời điểm 31/12/2015 46 Bảng 2.6: Thực trạng thiết bị cho ngành nghề đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định tính đến năm 2015 47 Bảng 2.7: Nguồn chi hàng năm cho đầu tư mua sắm, sửa chữa XDCB Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định từ năm 2013 – 2015 50 Họ tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định Hoạt động tự chế TSC có tác dụng huy động lực, trí tuệ, bồi dưỡng, kích thích hứng thú nghề nghiệp đội ngũ giáo viên học sinh Để chế tạo thiết bị, mô hình, học cụ giáo viên học sinh phải huy động tiềm trí tuệ sáng tạo Hình thức hoạt động giúp họ bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất, lực, kỹ năng, kỹ thuật nghề nghiệp, thông qua tầm hiểu biết nhận thức họ mở rộng Họ thấy cần thiết việc sử dụng thiết bị, mô hình, học cụ trình dạy học, giúp họ tạo thói quen tự sáng chế làm xuất nhu cầu tự nhiên việc sử dụng TSC cho công việc Hoạt động tự chế thiết bị, mô hình, học cụ có tác dụng phục vụ kịp thời cho việc cải tiến đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Dạy học trình lao động nghệ thuật, sáng tạo người thầy giáo Mỗi nội dung kiến thức, học cần thiết bị, mô hình, học cụ tương ứng Chính vậy, nhiều trường hợp giáo viên phải tự giải cách kịp thời linh hoạt việc tìm tòi sáng chế thiết bị, mô hình, học cụ, chí đơn giản hình vẽ, tờ tranh, mô hình trực quan sinh động Hoạt động tự chế thiết bị, mô hình, học cụ nâng cao hiệu nhờ tận dụng nguồn lực chỗ, đặc biệt sử dụng vật liệu đơn giản, rẻ tiền lại tạo thiết bị, mô hình, học cụ có tính linh hoạt cao, gần gũi với nội dung dạy học Nếu thiết bị, mô hình, học cụ đảm bảo tốt yêu cầu sư phạm, mà lại cấu thành vật liệu đơn giản, chỗ, rẻ tiền thiết bị có giá trị Rõ ràng giá trị thiết bị, mô hình, học cụ chỗ có giá thành cao mà chủ yếu hiệu sử dụng, vai trò sư phạm mà đảm nhận Để làm tốt vấn đề này, lãnh đạo nhà trường cần tiếp tục giải vấn đề nhận thức cho cán bộ, giáo viên vị trí, vai trò thiết bị, mô hình, học cụ tự chế việc phục vụ cho học tập giảng dạy Định kỳ tổ chức Họ tên: Trần Thị Thắm 89 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định hội nghị khoa học thiết bị, mô hình, học cụ, phong trào tự chế thiết bị, mô hình, học cụ từ trước đến nay, xây dựng tài liệu hướng dẫn tự chế thiết bị, mô hình, học cụ phổ biến đến giáo viên Phát động phong trào tự chế thiết bị, mô hình, học cụ có tổ chức, đạo, có đánh giá khen thưởng kịp thời 3.3 Những kiến nghị 3.3.1 Đối với cấp trung ương Chính phủ Bộ Công Thương cần xây dựng chiến lược chung công tác quản lý, sử dụng TSC Ban hành hệ thống văn phù hợp với việc đầu tư, mua sắm, quản lý sử dụng TSC đơn vị HCSN nói chung Trường cao đẳng, đại học nói riêng Kiện toàn máy quan quản lý tài sản công đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý tài sản công Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn nước cho đội ngũ giáo viên nói chung giáo viên dạy nghề nói riêng nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm, tạo khả tiếp cận với phương pháp dạy nghề tiên tiến giới khai thác sử dụng tài sản, thiết bị tiên tiến, đại phù hợp với ngành nghề Tăng cường hợp tác quốc tế đào tạo khoa học, tranh thủ vốn công nghệ tiên tiến để đại hoá sở vật chất, TSC để phát triển tiềm lực đào tạo khoa học công nghệ đơn vị HCSN Đầu tư mua sắm phải có trọng tâm trọng điểm, đồng bộ, tránh rải rác vụn vặt Chú ý tập trung đầu tư thiết bị mới, tiên tiến phù hợp với đa dạng thực tiễn sở HCSN Hàng năm nên tổ chức tổng kết tình hình đầu tư, khai thác sử dụng, bảo quản, sửa chữa cấp, từ cấp nhà trường đến cấp bộ, ngành Trong ngành giáo dục: Các quan làm nội dung, chương trình, đầu tư Họ tên: Trần Thị Thắm 90 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định cung cấp TSC cấp quản lý giáo dục từ trung ương đến cấp sở cần có kết hợp chặt chẽ chiến lược thống 3.3.2 Đối với cấp trường: Lãnh đạo nhà trường quan tâm, điều chỉnh quy chế quản lý, sử dụng tài sản cho phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao trách nhiệm việc quản lý, sử dụng tài sản đơn vị nhằm góp phần tạo nếp ý thức Trường Nên xây dựng quy trình quản lý tài sản theo tiêu chuẩn ISO để đạt hiệu Lãnh đạo nhà trường có chế khuyến khích, bồi dưỡng khen thưởng kịp thời cho cán bộ, viên chức làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa TSC Trường Đồng thời tăng cường bổ sung tài sản mới, để trước hết thầy sau trò tiếp cận đáp ứng với nhu cầu phát triển khoa học công nghệ đại Khuyến khích, động viên phong trào tự chế tạo thiết bị, đồ dùng dạy học để đáp ứng thiết thực cho đào tạo Phân công phận chức xây dựng định mức TSC cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ phận để làm sở mua sắm cho phù hợp tránh lãng phí Họ tên: Trần Thị Thắm 91 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định Kết luận chƣơng Chương luận văn nêu định hướng mục tiêu phát triển đến năm 2020 Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định phù hợp với thực trạng Trường bối cảnh kinh tế xã hội nước ta Từ học viên mạnh dạn đưa số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định để phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển trường Họ tên: Trần Thị Thắm 92 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu trình bày trên, luận văn đúc rút số kết luận sau đây: TSC Trường nói chung, TSC Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định nói riêng yếu tố thiếu trình sư phạm, chúng góp phần định việc nâng cao chất lượng đào tạo Do tầm quan trọng TSC Giáo dục-Đào tạo mà việc đầu tư mua sắm, quản lý TSC Trường học ngày nhận quan tâm cấp quản lý Đề tài thực hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, nhiệm vụ: + Tìm hiểu sở lý luận công tác quản lý TSC đơn vị HCSN + Khái quát thực trạng TSC Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đánh giá thực trạng công tác quản lý TSC Trường + Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý TSC Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Điều sở lý luận khẳng định vai trò TSC đơn vị HCSN, mặt đạt hạn chế trình thực quản lý TSC đơn vị HCSN giai đoạn Trong phần thực trạng, mặt mạnh, tồn công tác quản lý, sử dụng TSC Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, nêu bất cập công tác quản lý Năng lực quản lý toàn diện chuyên sâu đội ngũ quản lý hạn chế Sự tường am lý luận, thực tiễn công tác quản lý TSC ỏi Thực cán bộ, giáo viên xác định rằng: Tài sản yếu tố quan trọng để thực thành công chương trình Giáo dục - đào tạo, chất lượng dạy Họ tên: Trần Thị Thắm 93 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định học phụ thuộc lớn vào phương pháp phương tiện dạy học Để đảm bảo cho phát triển TSC, đồng thời góp phần bước thay đổi thực trạng công tác quản lý, sử dụng TSC trường CĐCN Nam Định, kết nghiên cứu đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng TSC Trường CĐCN Nam Định, tóm tắt giải pháp sau: Tăng cường quản lý hành chính, chuyên môn Giải pháp hoàn thiện kế hoạch mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công Tăng cường tổ chức quản lý TSC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Tăng cường đạo điều hành công tác quản lý TSC Trường Tăng cường kiểm tra, đáng giá quản lý TSC Trường Các giải pháp bổ trợ, bao gồm 03 giải pháp Các giải pháp bổ trợ có ý nghĩa quan trọng việc tăng cường TSC số lượng chất lượng, tăng cường khai thác sử dụng nâng cao tầm quan trọng TSC việc nâng cao chất lượng đào tạo Trường Các giải pháp có liên quan chặt chẽ với nhau, có độc lập tương đối, điều cốt yếu giải pháp sử dụng phải có phối hợp hài hoà hỗ trợ cho Để thực tốt giải pháp cần có số điều kiện sau đây: - Điều kiện vật chất, tài chính: Rõ ràng thiếu điều kiện nói đến việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng TSC Không thể thực công tác quản lý cho lĩnh vực - Ngoài tập thể sư phạm nhà trường mà đứng đầu Hiệu trưởng, luôn có gắn kết với nhau, có nhiệt tình tâm huyết với nghề nghiệp, với công tác quản lý, sử dụng TSC trường Đối với vấn đề mẻ phức tạp vấn đề quản lý, sử dụng Họ tên: Trần Thị Thắm 94 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định TSC công tác lâu dài, thường xuyên, liên tục Nó đặt mối quan hệ với lĩnh vực khác Về quản lý liên quan đến cấp quản lý cao cấp quản lý nhà trường Bởi vậy, tác giả luận văn tham vọng giải nhiều vấn đề cách tổng hợp, triệt để Tuy nhiên, luận văn nêu sở lý luận, thực trạng giải pháp quản lý công tác quản lý, sử dụng trường CĐCN Nam Định, với mong muốn thực mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường có số giải pháp thực tiến hành làm luận văn kính mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô Họ tên: Trần Thị Thắm 95 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật quản lý tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản Thông tư số 23/2016/TT-BTC Bộ Tài chính: Hướng dẫn số nội dung quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị nghiệp công lập; Mai Văn Bưu- Đoàn Thị Thu Hà ( 1999), Giáo trình quản nhà nước kinh tế, Nxb Khoa học kỹ thuật- Hà nội Dương Đăng Chinh- Phạm Văn Khoan (2009), giáo trình quản lý tài công, Nxb tài chính, Hà Nội Cục Quản lý công sản- Bộ Tài (2014), Tài liệu tập huấn Quản lý tài chính, tài sản Ngành Y tế, Ngành Giáo dục Cục Quản lý công sản- Bộ Tài (1998), Báo cáo Tổng kiểm kê tài sản nhà nước quan Hành nghiệp 10 Đỗ Thị Hải Hà (2007), Quản lý nhà nước cung ứng dịch vụ công, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Mạnh Hùng (2005), TSC sử dụng TSC Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Hà Nội Họ tên: Trần Thị Thắm 96 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định 12 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2002), giáo trình Khoa học quản lý, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Học viện Hành quốc gia (2007), Tổ chức nhân hành nhà nước, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Lan Phương (2006), Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc quan hành chính, đơn vị nghiệp Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện tài 15 Bộ Tài (2015), Báo cáo chuyên đề “Nâng cao hiệu quản lý, sử dụng tài sản công nhằm đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí khai thác hiệu nguồn lực tài sản công”; 15 Báo cáo tài Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2013,2014,2015 16 Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 17 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Họ tên: Trần Thị Thắm 97 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÕN CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Thời gian Tỷ lệ hao sử dụng mòn (năm) (% năm) - Biệt thự 80 1,25 - Nhà cấp I 80 1,25 - Nhà cấp II 50 - Nhà cấp III 25 - Nhà cấp IV 15 6,67 20 - Kè, đập, đê, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ tàu 20 - Giếng khoan, giếng đào, tường rào 10 10 - Các vật kiến trúc khác 10 10 - Xe đến chỗ 15 6,67 - Xe đến chỗ 15 6,67 - Xe đến chỗ 15 6,67 - Xe đến chỗ 15 6,67 - Xe đến 12 chỗ 15 6,67 - Xe 13 đến 16 chỗ 15 6,67 Danh mục nhóm tài sản STT Loại Nhà Loại Vật kiến trúc - Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân chơi thể thao, sân vận động, bể bơi, trường bắn Loại Phƣơng tiện vận tải Phƣơng tiện vận tải đƣờng 1.1 Ô tô a Xe ôtô phục vụ chức danh b Xe phục vụ chung Họ tên: Trần Thị Thắm 98 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định c Xe ôtô chuyên dùng - Xe cứu thương 15 6,67 - Xe cứu hỏa 15 6,67 - Xe chở tiền, biên lai, ấn có giá trị tiền 15 6,67 - Xe chở phạm nhân 15 6,67 - Xe quét đường 15 6,67 - Xe phun nước 15 6,67 - Xe chở rác 15 6,67 - Xe ép rác 15 6,67 - Xe sửa chữa lưu động 15 6,67 - Xe trang bị phòng thí nghiệm 15 6,67 - Xe thu phát điện báo 15 6,67 - Xe sửa chữa điện 15 6,67 - Xe kéo, xe cứu hộ, cứu nạn 15 6,67 - Xe cần cẩu 15 6,67 - Xe hộ đê 15 6,67 - Xe tập lái 15 6,67 - Xe thu phát tín hiệu truyền hình, truyền thông 15 6,67 - Xe tra giao thông 15 6,67 - Xe chở diễn viên, vận động viên 15 6,67 - Xe phòng chống dịch 15 6,67 - Xe kiểm lâm 15 6,67 - Xe chống buôn lậu 15 6,67 - Xe phòng chống lụt bão 15 6,67 - Xe tải loại 15 6,67 - Xe lễ tân nhà nước 15 6,67 - Xe ca 16 chỗ ngồi loại 15 6,67 - Xe khám điều trị bệnh nhân lưu động 15 6,67 - Xe đưa đón giáo viên, học sinh 15 6,67 - Xe phát sóng lên vệ tinh 15 6,67 Họ tên: Trần Thị Thắm 99 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định - Xe văn hóa thông tin lưu động 15 6,67 - Xe chở chó nghiệp vụ 15 6,67 - Xe chuyên dùng khác 15 6,67 1.2 Xe mô tô, gắn máy 10 10 1.3 Phương tiện vận tải đường khác 10 10 Phƣơng tiện vận tải đƣờng sắt 10 10 Phƣơng tiện vận tải đƣờng thủy - Tàu biển chở hàng hóa 10 10 - Tàu biển chở khách 10 10 - Tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn đường thủy 10 10 - Tàu chở hàng đường thủy nội địa 10 10 - Tàu chở khách đường thủy nội địa 10 10 - Phà đường thủy loại 10 10 - Ca nô, xuồng máy loại 10 10 - Ghe, thuyền loại 10 10 - Phương tiện vận tải đường thủy khác 10 10 Phƣơng tiện vận tải đƣờng không 10 10 Phƣơng tiện vận tải khác 10 10 - Máy vi tính để bàn 20 - Máy vi tính xách tay 20 - Máy in loại 20 - Máy chiếu loại 20 - Máy Fax 20 - Máy hủy tài liệu 20 - Máy Photocopy 12,5 - Thiết bị lọc nước loại 20 - Máy hút ẩm, hút bụi loại 20 20 Loại Máy móc, thiết bị văn phòng - Ti vi, đầu Video, loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác Họ tên: Trần Thị Thắm 100 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định - Máy ghi âm 20 - Máy ảnh 20 - Thiết bị âm loại 20 20 - Thiết bị thông tin liên lạc khác 20 - Tủ lạnh, máy làm mát 20 - Máy giặt 20 - Máy điều hòa không khí 12,5 - Máy bơm nước 12,5 - Két sắt loại 12,5 - Bộ bàn ghế ngồi làm việc 12,5 - Bộ bàn ghế tiếp khách 12,5 - Bàn ghế phòng họp, hội trường, lớp học 12,5 - Tủ, giá kệ đựng tài liệu trưng bày vật 12,5 - Thiết bị mạng, truyền thông 20 - Thiết bị điện văn phòng loại 20 - Thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ liệu 20 - Các loại thiết bị văn phòng khác 12,5 Thiết bị truyền dẫn 20 - Phương tiện truyền dẫn khí đốt 20 - Phương tiện truyền dẫn điện 20 - Phương tiện truyền dẫn nước 20 - Phương tiện truyền dẫn loại khác 20 - Máy phát điện loại 12,5 - Máy phát động lực loại 12,5 - Máy móc thiết bị động lực khác 12,5 10 10 - Tổng đài điện thoại, điện thoại cố định, máy đàm, điện thoại di động Loại Loại Loại Máy móc, thiết bị động lực Máy móc, thiết bị chuyên dùng - Máy công cụ Họ tên: Trần Thị Thắm 101 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định - Máy móc thiết bị xây dựng 12,5 - Thiết bị phòng cháy chữa cháy 12,5 - Máy móc thiết bị dùng ngành khai khoáng 12,5 - Máy dùng cho nông, lâm nghiệp 12,5 10 10 10 10 12,5 12 8,33 10 10 - Máy móc, thiết bị dùng ngành dệt 10 10 - Máy móc, thiết bị dùng ngành may mặc 12,5 - Máy móc, thiết bị dùng ngành giấy 10 10 10 10 - Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế 12,5 - Máy móc, thiết bị viễn thông, truyền hình 12,5 - Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm 12,5 - Máy móc, thiết bị chuyên dùng khác 10 10 10 10 - Thiết bị quang học quang phổ 10 10 - Thiết bị điện điện tử 12,5 - Thiết bị đo phân tích lý hóa 10 10 - Thiết bị dụng cụ đo phóng xạ 10 10 - Thiết bị chuyên ngành đặc biệt 12,5 - Khuôn mẫu dùng công nghiệp đúc 20 - Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ ăn mòn kim loại - Thiết bị chuyên dùng sản xuất loại hóa chất - Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành, sứ, thủy tinh - Thiết bị chuyên dùng sản xuất linh kiện điện tử, quang học, khí xác - Máy móc, thiết bị dùng ngành sản xuất da, in, văn phòng phẩm văn hóa phẩm - Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm Loại Thiết bị đo lƣờng, thí nghiệm - Thiết bị đo lường, thử nghiệm đại lượng học, âm học nhiệt học Họ tên: Trần Thị Thắm 102 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công Trường CĐCN Nam Định - Thiết bị đo lường, thí nghiệm khác Loại 10 10 12,5 25 Thảm cỏ, thảm xanh, cảnh, vườn cảnh 12,5 Tài sản cố định hữu hình khác 12,5 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm Loại 10 Các loại súc vật Cây lâu năm, vườn công nghiệp, vườn ăn quả, vườn lâu năm Nguồn: Phụ lục thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 Bộ Tài Chính Họ tên: Trần Thị Thắm 103 [...]...Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quan hệ chủ thể quản lý - đối tượng quản lý- mục tiêu quản lý 13 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Công nghiệp Nam Định 37 Hình 3.1 Cơ sở xây dựng các giải pháp quản lý TSC tại Trường CĐCN Nam Định 79 Họ và tên: Trần Thị Thắm Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công. .. những tài sản, trang thiết bị của Trường như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí là một bài toán không đơn giản đặt ra cho Trường Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên đây, việc nghiên cứu và lựa chọn đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Họ và tên: Trần Thị Thắm 2 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định Trường. .. chế quản lý tài sản công tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Họ và tên: Trần Thị Thắm 4 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 Tổng quan về đơn vị Hành chính sự nghiệp 1.1.1 Khái niệm về đơn vị hành chính sự nghiệp: - Đơn vị hành chính sự nghiệp là... vật lịch sử - Phương pháp quan sát, phân tích, tổng kết kinh nghiệm, tổng hợp và so sánh để phân tích thực tiễn Họ và tên: Trần Thị Thắm 3 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định 5 Đóng góp mới của đề tài Đề tài góp phần hoàn thiện công tác quản lý tài sản tại trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, nhằm sử dụng có hiệu quả những tài sản hiện có, tiết kiệm... đánh giá thực trạng cơ chế quản lý TSC tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý TSC tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định trong thời gian tới (2016-2020) - Ý nghĩa nghiên cứu của Luận văn là: Góp phần hoàn thiện lý luận về TSC trong khu vực HCSN và nâng cao hiệu quả quản lý TSC tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 3 Đối tƣợng và phạm vi... Luận văn: Số liệu về tài sản tại trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định từ năm 2012-2015 và một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định giai đoạn 2016-2020 4 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, cụ thể: - Phương pháp duy vật biện chứng - Phương pháp duy vật... với quản lý tài sản trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp 1.2.4.1 Đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định a Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định b Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để Họ và tên: Trần Thị Thắm 15 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định cùng thực hiện một. .. độ quản lý TSC và hệ thống các chế tài xử lý vi phạm chế độ quản lý TSC trong khu vực HCSN Họ và tên: Trần Thị Thắm 14 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định 1.2.3.5 Vai trò của cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp Cơ chế quản lý TSC trong khu vực HCSN giữ vai trò quan trọng, là chìa khoá để dẫn đến thành công của việc quản. .. quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan 1.2.5.3 Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định - Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định được tính theo công thức sau: Họ và tên: Trần Thị Thắm 20 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản. .. tên: Trần Thị Thắm 22 Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Trường CĐCN Nam Định Một thực tế cho thấy trong những năm qua, việc mua sắm và quản lý tài sản tại khu vực hành chính sự nghiệp còn nhiều bất cập, nhất là tại các đơn vị quản lý nhà nước chưa thực hiện khoán kinh phí, cụ thể: Đối với việc mua sắm tài sản : Các đơn vị HCSN mua sắm tài sản phải theo dự toán được
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại trường cao đẳng công nghiệp nam định , Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại trường cao đẳng công nghiệp nam định , Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại trường cao đẳng công nghiệp nam định , Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay