Thuyết trình: Mục tiêu của An Sinh Xã Hội

14 246 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:37

CHƯƠNG II Những vấn đề AN SINH XÃ HỘI Môn: AN SINH XÃ HỘI NHÓM Mục tiêu An sinh xã hội Mục tiêu bao trùm an sinh xã hội hướng đến tất thành viên xã hội, đảm bảo an toàn cho thành viên họ gặp rủi ro, góp phần đảm bảo công xã hội, ổn định xã hội phát triển bền vững Chức An sinh xã hội Quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn cho thành viên xã hội trước nguy làm suy giảm nguồn thu nhập Phòng Giảm thiểu Khắc phục ngừa rủi rủi ro rủi ro ro Các hợp phần An sinh xã hội Các hợp phần Các sách, Các sách, chương trình trợ giúp chương trình bảo hiểm xã hội, trợ giúp người xã hội bảo hiểm nghèo thất nghiệp Các sách, Các sách, chương trình thị trường lao động Các sách, chương chương trình trợ trình bảo hiểm y tế giúp đặc biệt Cấu trúc hệ thống An sinh xã hội Chức năng, nhiệm vụ Hình thức cung cấp dịch vụ Hệ thống quản lý Sự phát triển hệ thống sách đối tượng tham gia Không gian thời gian Hệ thống pháp luật Ba thể chế An sinh xã hội Chí nh Tài sách hức Tổ c máy cán Ba thể chế có mối quan hệ gắn bó với đảm bảo tính bền vững hệ thống An sinh xã hội Cả ba thể chế có vai trò quan trọng thể chế tài coi quan trọng để đảm bảo tính bền vững hệ thống ASXH Các nguyên tắc An sinh xã hội Hướng tới ‘bao phủ” thành viên xã hội để bảo đảm an toàn sống cho họ có biến cố rủi ro xảy xa làm suy giảm kinh tế làm khả đảm bảo kinh tế Bất sách an sinh xã hội hay hợp phần hệ thống an sinh xã hội phải đảm bảo tính bền vững tài (Nguồn thu/ nguồn hình thành chi) Phải đảm bảo ổn định mặt thể chế tổ chức Việc cho phép hệ thống ASXH hoạt động liên tục không gián đoạn, mặt khác cấu trúc tổ chức cần có hợp lý để quản lý đối tượng tham gia, thực nghiệp vụ hệ thống vơi chi phí hợp lý Nhà nước phải người bảo trợ cho hệ thống an sinh xã hội hoạt đọng v hiệu pháp luật Tạo chế, tạo môi trường khuyến khích cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, tổi chức xã hội dân sự, tổ chức phi phủ, khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động trợ giúp xã hội tinh thần chia trách nhiệm xã hội tham gia vào việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm y tế cách bình đẳng có lợi Vai trò An sinh xã hội Là công cụ quản lý nhà nước, quản lý thông qua hệ thống pháp luật, sách vào chương trình quốc gia Phòng ngừa rủi ro, phòng ngừa từ xa góp phần việc ổn định sống thành viên xã hội rủi ro xảy Giải vấn đề liên quan đến giảm thiểu rủi ro, hạn chế tính dễ bị tổn thương khắc phục hậu quản rủi ro thông qua sách chương trình hành động cụ thể Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng nhanh ổn định Các số đánh giá An sinh xã hội Chỉ số bao phủ bảo hiểm xã hội   = x Place your screenshot here  Trong đó: : số bao phủ BHXH : số người tham gia BHXH : dân số độ tuổi từ 18 trờ lên [...]... trong việc ổn định cuộc sống của mọi thành viên trong xã hội khi rủi ro xảy ra Giải quyết những vấn đề liên quan đến giảm thiểu rủi ro, hạn chế tính dễ bị tổn thương và khắc phục hậu quản của rủi ro thông qua các chính sách và chương trình hành động cụ thể Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và ổn định Các chỉ số đánh giá An sinh xã hội Chỉ số bao phủ bảo hiểm xã hội   = x Place your screenshot
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình: Mục tiêu của An Sinh Xã Hội, Thuyết trình: Mục tiêu của An Sinh Xã Hội, Thuyết trình: Mục tiêu của An Sinh Xã Hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay