Thuyết Trình: Chính sách xã hội về bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình

13 200 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:33

Như vậy, ta thấy rằng ở Việt Nam cũng như đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới đói nghèo vấn đang là vấn đề kinh tế xã hội bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp từ sự phát triển của quốc gia. Bởi vậy, xóa đói giảm nghèo toàn diện và bền vững luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và đã xác định đây là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hằng năm Đảng và Nhà nước đã tổ chức những buổi từ thiện quyên góp ủng hộ người nghèo, gây dựng quỹ vì người nghèo để giúp đỡ người nghèo trong cả nước. Thông qua chính sách xóa đói giảm nghèo chung ta đã hiều được vai trò cũng như tầm quan trọng của nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Giúp chúng ta có cái nhìn bao quát hơn, toàn diện hơn về nghèo đói. Đồng thời, qua đó ta nhận thức được rằng xóa đói giảm nghèo là 1 vấn đề hết sức phức tạp, nó không chỉ là vấn đề có thể giải quyết trong 1 thời gian ngắn mà nó phải có kế hoạch, chính sách cụ thể và được thực hiện từng bước. Nó đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực hết mình của tất cả mọi người. BÁO CÁO Các sách bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình hỗ trợ phát triển kinh tế Đồng Tháp GiaĐình Tình Là Yêu Nơi Không Cuộc Bao Sống Giờ Bắt Kết Đầu Thúc Môn: CHÍNH SÁCH HỘI NHÓM Bạo lực gia đình hành vi cố ý thành viên gia đình, gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác gia đình Nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu phụ nữ Vì nhà nước ban hành sách bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình hỗ trợ phát triển kinh tế Đối tượng sách Giớitính tính Giới Độtuổi tuổi Độ Cưtrú trú Cư Giới tính Phụ nữ Từ 18 đến 55 Tỉnh Đồng Tháp Nguyên nhân đời Nguyên nhân chính:  Nhận thức người dân bạo lực gia đình thấp  Điều kiện kinh tế nhiều khó khăn  Thực trạng bất bình đẳng giới hội cao Mục tiêu Bảo đảm bình đẳng giới đời sống gia đình, bước xóa bỏ bạo lực sở giới Giảm khoảng cách giới lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường tiếp cận phụ nữ nghèo nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số nguồn lực kinh tế, thị trường lao động Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, bước bảo đảmsự tham gia bình đẳng nam nữ lĩnh vực giáo dục đào tạo Những sách hỗ trợ phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình phát triển kinh tế TT Chính sách Nội dung Đánh giá Chính sách Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi -Mục tiêu tạo hội việc làm, thu nhập, Chính sách đưa thể quan tâm Đảng lao tiết Bộ luật Lao động sách đối tiền lương tiêu chuẩn lao động, nhà nước lao động nữ, sách áp động nữ với lao động nữ Đảm bảo điều kiện quan hệ lao động có lợi cho phụ nữ dụng rộng rã tất lĩnh vực lao động, có lao động, điều kiện chăm sóc sức khỏe nhằm phát huy vai trò sáng tạo lao ưu tiên chế độ cho phụ nữ như: chế độ nghỉ số quyền lợi khác động nữ, bảo vệ sức khỏe cho mẹ ngơi, chế độ thai sản, Tuy nhiên có để trì phát triển nguồn nhân biện pháp chế tài để kiểm soát việc thực lực tương lai quan doanh nghiệp, tổ chức TT Chính sách Nội dung Đánh giá -Luật số 02/2007/QH12 Quốc hội : LUẬT PHÒNG, Mục tiêu thông tin, tuyên CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH truyền phòng, chống bạo -Nghị số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật lực gia đình nhằm thay đổi nữ chống bạo phòng, chống bạo lực gia đình nhận thức, hành vi bạo Làm giảm bớt tình trạng bạo lực gia đình lực gia đình - Luật số 02/2007/QH phòng, chống bạo lực gia đình lực gia đình, góp phần tiến góp phần ổn định hội Tuy nhiên Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm tới xoá bỏ bạo lực gia đình phần chế tài xử lý BLGD xử phạt hành Chính sách bảo vệ phụ hành bình đẳng giới, Số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật phòng, chống bạo lực gia đình nâng cao nhận thức truyền thống tốt đẹp Chính sách thể quan tâm Đảng nhà nước giành cho phụ nữ Điều tính răn người, gia đình Việt đe với gia đình có điều kiện mức Nam xử phạt nhẹ TT Chính sách Nội dung Đánh giá Chính sách Quyết định 295/QĐ-TTg 70% trở lên lao động nữ tuyên truyền, phổ biến chủ Chính sách thể quan tâm phê duyệt đề án “Hỗ trương Đảng, pháp luật, sách Nhà nước dạy nghề Đảng nhà nước ta Tuy nhiên việc làm;Tỷ lệ lao động nữ tổng số tiêu tuyển sinh học sách chưa đề cập đến vấn đề hướng nghề đạt 40%, tăng nhanh tỷ lệ lao động nữ đào tạo nghiệp cụ thể Một số phận chưa xác trung cấp nghề, cao đẳng nghề; tỷ lệ lao động nữ có việc làm sau định nghề để học làm học nghề tối thiểu đạt 70%; Việc xây dựng chương trình, giáo trình Các sở dạy nghề, giới thiệu việc làm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ dạy nghề đặc thù cho lao động nữ Việt chưa nhiều chưa đem lại hiệu Nam cấp Hội phụ nữ thực tư vấn học nghề, giới thiệu mong đợi hỗ trợ việc trợ phụ nữ học nghề, làm cho phụ tạo việc làm giai đoạn nữ 2010-2015” (đề án 295) việc làm tạo việc cho khoảng 100.000 phụ nữ hàng năm, khoảng 50.000 lao động nữđược đào tạo nghề Biện pháp – Kiến nghị Tổ chức tuyên truyền nâng cao trình độ, lực, nhận thức giới, bình đẳng giới, đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước cho phụ nữ Tham gia với quan chức năng, cấp quyền người sử dụng lao động việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ sách lao động nữ cho phù hợp với ngành nghề, đối tượng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng cho lao động nữ Xây dựng, triển khai, thực kế hoạch hành động tiến phụ nữ giai đoạn 2011-2020 hệ thống công đoàn cấp Khó khăn Đội ngũ cán thực thiếu kinh nghiệm Một phận chưa nắm bắt hết chủ trương sách Gây khó khăn cho việc truyền đạt thực sách Nhận thứ người dân bạo lực gia đình kém, thiếu thông tin kiến thức luật phòng chống bạo lực gia đình quyền phụ nữ Để pháp luật có xử lý hành vi vi phạm phạm pháp luật thân người bị xâm phạm phải đứng lên tố cáo chủ thể thực hành vi vi phạm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! [...]... động nữ Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2020 trong hệ thống công đoàn cấp Khó khăn Đội ngũ cán bộ thực hiện còn thiếu kinh nghiệm Một bộ phận chưa nắm bắt được hết chủ trương của chính sách Gây khó khăn cho việc truyền đạt và thực hiện chính sách Nhận thứ của người dân về bạo lực gia đình còn kém, thiếu thông tin kiến thức về luật phòng chống bạo. .. năng lực, nhận thức về giới, bình đẳng giới, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho phụ nữ Tham gia với các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền và người sử dụng lao động trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với lao động nữ cho phù hợp với ngành nghề, đối tượng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính. .. hết chủ trương của chính sách Gây khó khăn cho việc truyền đạt và thực hiện chính sách Nhận thứ của người dân về bạo lực gia đình còn kém, thiếu thông tin kiến thức về luật phòng chống bạo lực gia đình và quyền phụ nữ Để pháp luật có thể có căn cứ xử lý các hành vi vi phạm phạm pháp luật thì bản thân những người bị xâm phạm phải đứng lên tố cáo những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm đó XIN CHÂN THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết Trình: Chính sách xã hội về bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình, Thuyết Trình: Chính sách xã hội về bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình, Thuyết Trình: Chính sách xã hội về bảo vệ phụ nữ chống bạo lực gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay