Đảng bộ huyện phú lương (thái nguyên) lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010

103 261 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:29

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - TRN TH THANH HNG NG B HUYN PH LNG (THI NGUYấN) LNH O THC HIN XểA ểI, GIM NGHẩO T NM 1997 N NM 2010 LUN VN THC S LCH S H Ni - 2016 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN - TRN TH THANH HNG NG B HUYN PH LNG (THI NGUYấN) LNH O THC HIN XểA ểI, GIM NGHẩO T NM 1997 N NM 2010 Chuyờn ngnh: Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s: 60.22.03.15 LUN VN THC S LCH S Ngi hng dn khoa hc: TS Phựng Th Hin H Ni - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu trớch dn lun l trung thc, cú ngun gc rừ rng Nhng kt lun khoa hc ca lun cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi Trn Th Thanh Hng i MC LC M U 1 Lý chn ti .1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti i tng v phm vi nghiờn cu Mc ớch v nhim v nghiờn cu C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 6 Nhng úng gúp v khoa hc ca lun 7 Kt cu ca lun .7 NI DUNG Chng QUAN NIM CHUNG V XểA ểI, GIM NGHẩO V NHNG THUN LI, KHể KHN TRONG THC HIN XểA ểI, GIM NGHẩO HUYN PH LNG (THI NGUYấN) 1.1 Quan nim v chung v xúa úi, gim nghốo 1.1.1 Quan nim v nghốo 1.1.2 Quan nim v xúa úi, gim nghốo 12 1.2 Nhng thun li, khú khn thc hin xúa úi, gim nghốo huyn Phỳ Lng (Thỏi Nguyờn) 21 1.2.1 Thun li 21 1.2.2 Khú khn 28 Tiu kt chng 30 Chng CH TRNG V QU TRèNH CH O CA NG B HUYN PH LNG (THI NGUYấN) THC HIN XểA ểI, GIM NGHẩO T NM 1997 N NM 2010 31 2.1 Ch trng v quỏ trỡnh ch o ca ng b huyn Phỳ Lng (Thỏi Nguyờn) thc hin xúa úi, gim nghốo giai on 1997-2005 .31 2.1.1 Ch trng ca tnh Thỏi Nguyờn v ng b huyn Phỳ Lng v xúa úi, gim nghốo giai on 1997 2005 31 2.1.2 Quỏ trỡnh ch o ca ng b huyn Phỳ Lng thc hin xúa úi, gim nghốo giai on 1997 2005 34 ii 2.1.3 Kt qu thc hin xúa úi, gim nghốo t nm 1997 n nm 2005 .41 2.2 Ch trng v quỏ trỡnh ch o ca ng b huyn Phỳ Lng (Thỏi Nguyờn) thc hin xúa úi, gim nghốo giai on 2006 2010 43 2.2.1 Ch trng ca tnh Thỏi Nguyờn v ng b huyn Phỳ Lng v xúa gim nghốo giai on 2006 2010 43 2.2.2 Quỏ trỡnh ch o ca ng b huyn Phỳ Lng thc hin xúa úi, gim nghốo giai on 2006 2010 46 2.2.3 Kt qu thc hin xúa úi, gim nghốo t nm 2006 n nm 2010 .58 Tiu kt chng 59 Chng NHN XẫT V MT S KINH NGHIM 60 3.1 Nhn xột 60 3.1.1 u im 60 3.1.2 Hn ch 64 3.2 Mt s kinh nghim 67 KT LUN 73 DANH MC TI LIU THAM KHO .76 iii DANH MC BNG Bng 1: Chun mc nghốo nm 1996 10 Bng 2: Chun nghốo ca Vit Nam qua cỏc giai on 11 Bng 3: Tỡnh hỡnh phõn b t huyn Phỳ Lng nm 2005 .24 Bng 4: Tng hp kt qu gim nghốo giai on 2006 2010 59 iv DANH MC CH VIT TT BHYT : Bo him y t CNH-HH : Cụng nghip húa Hin i húa CP : Chớnh Ph DTTS : Dõn tc thiu s GQVL : Gii quyt vic lm HND : Hi ng nhõn dõn NQ : Ngh quyt UBND : y ban nhõn dõn Q : Quyt nh SXKD : Sn xut kinh doanh XGN : Xúa úi, gim nghốo v M U Lý chn ti nghốo l mt phm trự lch s cú tớnh tng i tng thi k v mi quc gia Hin nay, trờn th gii cú khong 1,2 t ngi ang sng cnh nghốo, k c nc cú thu nhp cao nht th gii cú mt t l dõn s sng tỡnh trng nghốo nn c v vt cht v tinh thn T l ngi nghốo mi nc cng khỏc nhau, i vi nc giu thỡ t l nghốo nh hn cỏc nc kộm phỏt trin song khong cỏch giu nghốo li ln hn rt nhiu Trong xu th hp tỏc v ton cu hoỏ hin thỡ xoỏ, gim nghốo (XGN) khụng cũn l trỏch nhim ca mt quc gia m ó tr thnh mi quan tõm ca c cng ng quc t Vit Nam l mt nhng nc cú thu nhp khỏ thp so vi cỏc nc trờn th gii, ú chng trỡnh mc tiờu quc gia v XGN l mt chin lc lõu di cn c s quan tõm giỳp ca cng ng quc t, kt hp cht ch vi tinh thn t lc, t cng, on kt ca c dõn tc y lựi nghốo tin kp trỡnh phỏt trin kinh t ca cỏc nc tiờn tin Chỳng ta u bit ũi nghốo l lc cn trờn ng tng trng v phỏt trin ca quc gia, nghốo kh luụn i lin vi trỡnh dõn trớ thp, t nn xó hi, bnh tt phỏt trin, nh hng n an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi Trong thi k nc ta ang thc hin cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ (CNH-HH) phỏt trin kinh t th trng nh hin nay, XGN cng tr nờn khú khn hn vỡ khong cỏch giu nghốo ngy cng gión Mun t c hiu qu thit thc nhm gim nhanh v bn vng t l nghốo, nõng cao mc sng cho ngi dõn thỡ mi a phng, mi vựng phi cú chng trỡnh XGN riờng phự hp vi iu kin kinh t - xó hi, t ai, th nhng ca mỡnh nhm thc hin mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh Phỳ Lng l mt huyn nỳi phớa Bc ca tnh Thỏi Nguyờn, cỏch thnh ph Thỏi Nguyờn 22 km, gm 14 xó v th trn vi din tớch t nhiờn l 368,82 km2, cú dõn s trờn 105 ngn ngi Hin Phỳ Lng l mt huyn nghốo, cú din tớch rng, dõn c phõn b khụng u, kinh t chớnh tr phỏt trin cha ng u gia cỏc vựng Thu nhp bỡnh quõn u ngi cũn thp, t l nghốo ca huyn cũn cao Nhn thy tm quan trng ca cụng tỏc xúa úi, gim nghốo chin lc phỏt trin kinh t trờn a bn, huyn Phỳ Lng ó tớch cc thc hin chng trỡnh XGN v thu c mt s kt qu ỏng k: Theo s liu tng iu tra h nghốo nm 2006 ton huyn khụng cũn h úi, h nghốo l 7.943 h chim t l 31,51% so vi tng s h ton huyn Tớnh bỡnh quõn c giai on 2000 2005 thỡ mi nm gim hn 2% h nghốo Tuy nhiờn kt qu gim nghốo cha vng chc, nguy c tỏi nghốo cao Cũn nhng hn ch ú l vic thc hin chng trỡnh XGN cỏc a bn khụng u, nhn thc tm quan trng ca chng trỡnh XGN ca cỏc cp lónh o v ngi dõn cha y Thc t ú t cho huyn Phỳ Lng nhim v tip tc y mnh v nõng cao cht lng thc hin chng trỡnh XGN thi gian ti Vic thc hin ti nhm rỳt nhng kinh nghim, u im, hn ch ỏp dng cho cụng tỏc XGN cỏc huyn, a bn khỏc ton quc cú iu kin tng ng vi huyn Phỳ Lng Gúp phn nghiờn cu Lch s a phng, nghiờn cu Lch s ng ca huyn Phỳ Lng lónh o nhõn dõn huyn thc hin ch trng ca ng, cụng tỏc xó hi, xõy dng cuc sng mi ng thi ti cũn lm sỏng t truyn thng on kt, giỳp ln ca nụng dõn Vit Nam núi chung v huyn Phỳ Lng núi riờng cụng cuc xõy dng cuc sng mi Qua ú giỏo dc c tớnh giỳp ln cho cỏc th h hin ti, c bit l th h tr ngy Ngoi nghiờn cu ti cũn cho thờm bi hc v bo v phỏt trin nụng nghip, s dng t cú hiu qu v bi hc v cỏch mng xanh nụng nghip Vỡ nhng lý ú, tụi ó chn ti ng b huyn Phỳ Lng (Thỏi Nguyờn) lónh o thc hin xúa gim nghốo t nm 1997 n nm 2010 lm lun nghiờn cu chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Xúa úi, gim nghốo l mt mang tớnh thi s luụn c ng, Nh nc v cỏc cp b, ngnh, cỏc c quan n v, cỏc nh khoa hc quan tõm nghiờn cu di nhiu gúc khỏc Cho n ó cú rt nhiu cụng trỡnh khoa hc, tỏc phm, bi vit v nghốo c cụng b v ngoi nc nh: Th nht, cỏc nghiờn cu lý lun chung v xúa úi, gim nghốo v thc trng cụng cuc XGN Vit Nam t cỏc hc gi v cỏc t chc nc ngoi nh: Cụng ty Aduki (1996): Vn nghốo Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni; Cụng trỡnh ca Liờn hip Hi khoa hc k thut Vit Nam (2001): Xúa gim nghốo vựng dõn tc thiu s, phng phỏp tip cn, núi lờn nhng phng phỏp cụng tỏc, c bit l cụng tỏc xúa úi, gim nghốo vựng ng bo dõn tc ớt ngi nỳi Ngõn hng th gii cng cú cụng trỡnh (2003): nghốo v bt bỡnh ng Vit Nam Tỏc phm ó phõn tớch thc trng nghốo Vit Nam v ú l mt nhng nguyờn nhõn dn ti bt bỡnh ng nhiu mt ca ngi nghốo; i hc Harvard Chng trỡnh Chõu (2007): La chn thnh cụng bi hc t ụng v ụng Nam cho tng lai Vit Nam, ó phõn tớch nhng tim n nguy c xung t xó hi Vit Nam di tỏc ng ca ton cu húa, ca cỏc chớnh sỏch phỏt trin thiu hp lý thi gian qua, t nguy c tỏi nghốo Th hai, nhng cụng trỡnh nghiờn cu v nghốo ca cỏc nh khoa hc nc: TS Trn Th Hng (2001): Vn gim nghốo nn kinh t th trng Vit Nam hin nay, Nxb Thng kờ, H Ni; Tỏc phm ca Dng Phỳ Hip, V Vn Hũa (2004): Phõn húa giu nghốo mt s quc gia Chõu Thỏi Bỡnh Dng, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni; Bỏo cỏo phỏt trin ca Vit Nam (2000): Tn cụng nghốo Bỏo cỏo ca nhúm cụng tỏc chuyờn gia Chớnh ph Nh ti tr - T chc phi Chớnh ph, Hi ngh nhúm t cỏc nh ti tr Vit Nam, 14 - 15/12/1999 Bỏo cỏo ó tng kt kinh nghim xúa úi, gim nghốo ca cỏc t chc phi Chớnh ph - Nh ti tr Vit Nam; Nguyn Vn Thng (2004): Mt s kinh t xó hi Vit Nam thi k i mi, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, nờu lờn s nghip i mi Vit Nam gn lin vi xúa úi, gim nghốo Cựng mt ch nh vy cng cú tỏc phm ca Ngụ Quang Minh (1999): Tỏc ng ca kinh t Nh nc gúp phn xúa úi, gim nghốo quỏ trỡnh cụng nghip húa hin i húa, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Th ba, nhng cụng trỡnh nghiờn cu nguyờn nhõn nghốo nc ta v a nhng gii phỏp xúa úi, gim nghốo: Nguyn ỡnh Hun (8/1999): Suy Ph lc BN HNH CHNH HUYN PH LNG (Ngun: Trung tõm thụng tin Ti nguyờn v Mụi trng Thỏi Nguyờn biờn nm 2008) 82 Ph lc 2: C cu cỏc loi t theo mc ớch s dng nm 2010 STT Mc ớch s dng Mó Tng din tớch t nhiờn Din (ha) tớch C cu (%) 36894,6 100 t nụng nghip NNP 30563,4 82,8 1.1 t sn sut nụng nghip SXN 12483,4 33,8 1.1.1 t trng cõy hng nm CHN 5810,06 15,7 1.1.1 t trng lỳa LUA 4092,82 11,0 1.1.1 t trng c dựng vo COC chn nuụi 49,52 0,13 1.1.1 t trng cõy hng nm HNK khỏc 1667,72 4,52 1.1.2 t trng cõy lõu nm CLN 6673,38 18,0 1.2 t lõm nghip LNP 17246,3 46,7 1.2.1 t rng sn sut RSX 14684,8 39,8 1.2.2 t rng phũng h RPH 2561,47 6,94 1.2.3 t rng c dng RDD 1.3 t nuụi trng thy sn NTS 1.4 t lm mui LM 0,00 1.5 t nụng nghip khỏc NKH 0,00 t phi nụng ngip PNN 5715,12 15,4 2.1 t OTC 1697,93 4,60 2.1.1 t ti nụng thụn ONT 1634,36 4,43 2.1.2 t ti ụ th OT 63,57 0,17 2.2 t chuyờn dựng CDG 3085,42 8,36 2.2.1 t tr s s quan cụng CTS trỡnh s nghip 13,74 6,04 2.2.2 t quc phũng CQP 590,61 1,60 2.2.3 t an ninh CAN 438,69 1,19 2.2.4 t sn sut kinh doanh CSK phi nụng nghip 539,28 1,46 2.2.5 t cú mc ớch cụng CCC 1503,1 4,07 83 0,00 833,72 2,26 cng 2.3 t tụn giỏo , tớn ngng TTN 8,15 0,02 2.4 t ngha trang , ngha a NT 75,1 0,20 2.5 t sụng sui v mt nc SMN chuyờn dựng 824,16 2,23 2.6 t phi nụng nghip khỏc PNK 24,36 0,07 t cha s dng CSD 616,04 1,67 3.1 t bng cha s dng BCS 144,49 0,39 3.2 t i nỳi cha s dng DCS 182,22 0,49 3.3 Nỳi ỏ khụng cú rng cõy NCS 289,33 0,78 ( Ngun : S liu thng kờ ca Phũng ti nguyờn v mụi trng huyn Phỳ Lng nm 2010 ) 84 Phụ lục Uỷ ban nhân dân Biểu tổng hợp hộ nghèo giai đoạn 2001 - 2005 huyện phú lƯơng Stt Đơn vị Số hộ Số 2001 Số hộ Tỉ lệ 2002 Số hộ Tỉ lệ Số hộ nghèo 2003 Số hộ Tỉ lệ 2004 Số hộ Tỉ lệ 2005 Số hộ Tỉ lệ Yên Ninh 1488 6781 251 16.87 242 16.26 152 10.22 152 10.22 110 7.39 Yên Trạch 1247 6000 295 23.66 301 24.14 299 23.98 293 23.50 200 16.04 Yên Đổ 1424 6141 209 14.68 210 14.75 143 10.04 79 5.55 36 2.53 Yên Lạc 1509 6864 349 23.13 346 22.93 245 16.24 200 13.25 125 8.28 Ôn L-ơng 761 3383 109 14.32 109 14.32 78 10.25 63 8.28 43 5.65 Hợp Thành 581 2480 108 18.59 102 17.56 40 6.88 26 4.48 14 2.41 Phủ Lý 640 2815 110 17.19 52 8.13 57 8.91 41 6.41 20 3.13 Động Đạt 2251 9910 371 16.48 369 16.39 239 10.62 91 4.04 33 1.47 TT Đu 1058 4161 89 8.41 77 7.28 77 7.28 41 3.88 26 2.46 10 Phấn Mễ 2584 10418 228 8.82 209 8.09 156 6.04 142 5.50 65 2.52 11 Tức Tranh 1932 9000 202 10.46 173 8.95 127 6.57 61 3.16 30 1.55 12 Phú Đô 1008 5235 164 16.27 149 14.78 161 15.97 90 8.93 45 4.46 85 13 Vô Tranh 1850 7986 228 12.32 226 12.22 178 9.62 147 7.95 92 4.97 14 Giang Tiên 886 3475 92 10.38 98 11.06 66 7.45 53 5.98 27 3.05 15 Cổ Lũng 2196 8745 139 6.33 130 5.92 121 5.51 118 5.37 52 2.37 16 Sơn Cẩm 2891 11822 197 6.81 197 6.81 124 4.29 115 3.98 62 2.14 24306 105216 3141 12.92 2990 12.30 2263 9.31 1712 7.04 980 4.03 Tổng cộng (Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi huyn Phỳ Lng, nm 2006) 86 Phụ lục uỷ ban nhân dân Kế hoạch giảm hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 huyện phú lƯơng Stt Đơn vị Tổng Số hộ Tỷ lệ số hộ nghèo GĐ (%) 2006-2010 Số hộ nghèo Năm 2006 Số hộ Tỷ lệ % Năm 2007 Số hộ Tỷ lệ % Năm 2008 Số hộ Tỷ lệ % Năm 2009 Số hộ Năm 2010 Tỷ lệ % Số hộ Tỷ lệ % Yên Ninh 1485 834 56.16 834 56.16 789 53.16 745 50.16 700 47.16 656 44.16 Yên Trạch 1326 1093 82.43 1093 82.43 1053 79.43 1013 76.43 974 73.43 934 70.43 Yên Đổ 1452 461 31.75 461 31.75 417 28.75 374 25.75 330 22.75 287 19.75 Yên Lạc 1562 815 52.18 815 52.18 768 49.18 721 46.18 674 43.18 628 40.18 Ôn Lơng 785 406 51.72 406 51.72 382 48.72 359 45.72 335 42.72 312 39.72 Hợp Thành 605 347 57.36 347 57.36 329 54.36 311 51.36 293 48.36 274 45.36 Phủ Lý 690 282 40.87 282 40.87 261 37.87 241 34.87 220 31.87 199 28.87 Động Đạt 2413 648 26.85 648 26.85 576 23.85 503 20.85 431 17.85 358 14.85 TT Đu 1057 7.10 75 7.10 43 4.10 12 1.14 75 10 Phấn Mễ 2586 552 21.35 552 21.35 474 18.35 397 15.35 319 12.35 242 9.35 11 Tức Tranh 1995 622 31.18 622 31.18 562 28.18 502 25.18 442 22.18 383 19.18 87 12 Phú Đô 1184 455 38.43 455 38.43 419 35.43 384 32.43 348 29.43 313 26.43 13 Vô Tranh 1948 539 27.67 539 27.67 481 24.67 422 21.67 364 18.67 305 15.67 916 124 13.54 124 13.54 97 10.54 69 7.54 42 4.54 14 1.54 14 Giang Tiên 15 Sơn Cẩm 2973 260 8.75 260 8.75 171 5.75 82 2.75 16 Cổ Lũng 2233 430 19.26 430 19.26 363 16.26 296 13.26 229 10.26 162 7.26 25210 7943 31.51 7943 31.51 7187 28.51 6430 25.51 5674 22.51 4918 19.51 Cộng: (Nguồn: Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi huyn Phỳ Lng, nm 2006) 88 Phụ lục ủy ban nhân dân biểu tổng hợp tăng giảm hộ nghèo năm 2008 huyện phú l-ơng Stt Xã, thị trấn Tổng số Hộ nghèo thời Hộ nghèo Hộ nghèo hộ điểm rà soát phát sinh thoát nghèo toàn ĐP A B Hộ nghèo năm 2008 Ghi chỳ Số hộ Số Số hộ Số Số hộ Số Số hộ Số Tỷ lệ % 8=2+4-6 9=3+5-7 10=8/1 yên ninh 1588 778 3388 117 414 43 190 852 3612 53.65 yên trạch 1440 982 4442 14 54 57 252 939 4244 65.21 yên đổ 1520 334 1264 18 53 52 198 300 1119 19.74 yên lạc 1676 780 3167 69 254 59 310 790 3111 47.14 ôn lƯơng 815 362 1420 39 127 86 368 315 1179 38.65 hợp thành 638 310 1190 40 129 51 165 299 1154 46.87 phủ lý 728 188 672 34 127 39 168 183 631 25.14 động đạt 2363 499 1879 47 162 91 333 455 1708 19.26 tt đu 1157 57 217 10 43 48 178 4.15 10 phấn mễ 2869 346 1199 43 131 55 173 334 1157 11.64 11 phú đô 1263 348 1255 60 193 77 319 331 1129 26.21 12 vô tranh 2120 487 1802 32 96 62 263 457 1635 21.56 13 tức tranh 2093 444 1510 34 111 116 420 405 1201 19.35 89 14 tt giang tiên 931 108 353 29 86 12 38 125 401 13.43 15 cổ lũng 2340 306 1009 29 89 47 155 288 943 12.31 16 sơn cẩm 3047 225 787 10 46 179 184 618 6.04 26588 6640 25554 611 2040 903 3574 6262 24020 23.55 Tổng cộng: (Nguồn: Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi huyn Phỳ Lng, nm 2008) 90 Phụ lục ủy ban nhân dân biểu tổng hợp tăng giảm hộ nghèo năm 2009 huyện phú lƯơng Stt Xã, thị trấn A 10 11 12 B Tổng Hộ nghèo số hộ thời toàn điểm rà soát ĐP Số hộ Số Hộ nghèo phát sinh Hộ nghèo thoát nghèo T l nm Số Tỷ lệ % 2008 Hộ nghèo năm 2010 Số hộ Số Số hộ Số Số hộ 8=2+4-6 9=3+5-7 10=8/1 T l gim nm 2009 11 12=11-10 yên ninh 1602 852 3612 36 160 367 1599 521 2173 32.52 53.65 21.13 yên trạch 1488 939 4244 66 197 82 361 923 4080 62.03 65.21 3.18 yên đổ 1651 300 1119 38 136 52 175 286 1080 17.32 19.74 2.42 yên lạc 1669 790 3111 72 256 108 455 754 2912 45.18 47.14 1.96 ôn lƯơng 849 315 1179 25 70 64 238 276 1011 32.51 38.65 6.14 hợp thành 630 299 1154 29 97 48 196 280 1055 44.44 52.85 8.41 phủ lý 720 183 631 32 118 46 164 169 585 23.47 25.14 1.67 động đạt 2537 455 1708 30 115 87 320 398 1503 15.69 19.26 3.57 tt đu 1064 48 178 10 42 16 66 42 154 4.15 0.20 phấn mễ 2717 334 1129 45 158 88 349 291 938 10.71 11.64 0.93 phú đô 1303 331 1129 54 182 166 651 219 660 16.81 26.21 9.40 vô tranh 2157 457 1635 68 194 109 421 416 1408 19.29 21.56 2.27 91 3.95 13 14 15 16 2102 363 1201 27 72 175 558 215 715 10.23 19.35 9.12 953 125 401 21 52 166 80 256 8.39 13.43 5.04 cổ lũng 2319 288 906 21 60 70 230 239 736 10.31 12.31 2.00 sơn cẩm 3134 184 622 15 71 240 117 397 6.04 2.31 26895 6263 23959 564 1893 1601 6189 5226 19663 19.43 23.55 4.12 tức tranh tt giang tiên Tổng cộng: (Nguồn: Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi huyn Phỳ Lng, nm 2009) 92 3.73 Phụ lục ủy ban nhân dân biểu tổng hợp tăng giảm hộ nghèo năm 2010 huyện phú l-ơng Stt Xã, thị trấn A 10 11 12 B Tổng Hộ nghèo số hộ thời toàn điểm rà soát ĐP Số hộ Số Hộ nghèo phát sinh Hộ nghèo thoát nghèo T l nm Số Tỷ lệ % 2008 Hộ nghèo năm 2010 Số hộ Số Số hộ Số Số hộ 8=2+4-6 9=3+5-7 10=8/1 T l gim nm 2009 11 12=11-10 yên ninh 1624 528 2298 0 151 495 377 1803 23.21 32.51 9.30 yên trạch 1488 927 4080 0 70 262 857 3818 57.59 62.30 4.70 yên đổ 1651 286 1043 0 50 196 236 847 14.29 17.32 3.03 yên lạc 1669 754 2963 0 310 1158 444 1805 26.60 45.18 18.57 ôn lƯơng 849 276 944 0 96 389 180 555 21.20 32.51 11.31 hợp thành 630 314 1164 0 136 485 178 679 28.25 49.84 21.59 phủ lý 720 167 588 0 37 188 130 400 18.06 23.19 5.14 động đạt 2537 395 1462 0 27 175 368 1287 14.51 15.57 1.06 tt đu 1064 42 143 0 40 136 3.76 3.95 0.19 phấn mễ 2717 294 952 0 124 452 170 500 6.26 10.82 4.56 phú đô 1303 216 765 0 39 172 177 593 13.58 16.58 2.99 vô tranh 2157 402 1365 0 157 538 245 827 11.36 18.64 7.28 93 13 14 15 16 2102 249 949 0 104 336 145 613 6.90 11.85 4.95 953 77 227 0 21 96 56 131 5.88 8.08 2.20 cổ lũng 2319 234 736 0 60 204 174 532 7.50 10.09 2.59 sơn cẩm 3134 117 397 0 40 152 77 245 2.46 3.73 1.28 26917 5278 20076 0 1424 5305 3854 14771 14.32 19.61 5.29 tức tranh tt giang tiên Tổng cộng: (Nguồn: Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi huyn Phỳ Lng, nm 2010) 94 Phụ lục U BAN NHN DN HUYN PH LNG KT QU IU TRA XC NH H NGHẩO, CN NGHẩO GIAI ON 2011 - 2015 H nghốo n v Stt A B Tng s h Tng s h nghốo H cn nghốo T l h nghốo Tng s h cn T l h cn nghốo (%) nghốo (%) = 2/1 = 4/1 YấN NINH 1716 899 52.39 350 20,44 YấN TRCH 1549 777 50.16 369 23,8 YấN 1624 366 22.54 252 15,51 YấN LC 1777 1040 58.53 427 24,00 ôn lƯơng 863 295 34.18 173 20,00 HP THNH 700 417 59.57 180 25,71 PH Lí 735 203 27.62 180 24,49 NG T 2611 406 15.55 284 10,87 95 Ghi chỳ TT U 1144 49 4.28 49 4,30 10 PHN M 2880 358 12.43 149 5,17 11 PH ễ 1358 375 27.61 225 16,57 12 Vễ TRANH 2219 318 14.33 196 8.83 13 TC TRANH 2152 330 15.33 80 3,71 14 TT GIANG TIấN 973 75 7.71 19 1,95 15 C LNG 2426 186 7.67 70 2,90 16 SN CM 3370 100 2.97 61 1,81 28173 6194 21.99 3064 10.88 Tng cng Phỳ Lng, ngy (Nguồn: Phũng Lao ng - Thng binh v Xó hi huyn Phỳ Lng, nm 2010) 96 thỏng 11 nm 2010 [...]... tích sự cần thiết khách quan phải thực hiện xóa đói, giảm nghèo - Làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) trong công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010 - Đánh giá thành tựu và hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ huyện Phú Lương lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện từ năm 1997 đến năm 2010 5 Cơ sở lý luận và phương... trong thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở huyện Phú Lương (Thái Nguyên) Chương 2: Chủ trương và quá trình chỉ đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010 Chương 3: Nhận xét và một số kinh nghiệm 7 NỘI DUNG Chương 1 QUAN NIỆM CHUNG VỀ XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG (THÁI NGUYÊN)... sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu quá trình Đảng bộ huyện Phú Lương lãnh đạo thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010 Về không gian: Luận văn nghiên cứu về công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương (Thái Nguyên) Về nội dung: Luận... sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương thực hiện xóa đói, giảm nghèo; những thành công và hạn chế 5 trong thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện Phú Lương từ năm 1997 đến năm 2010; những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn tiến hành công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện 4 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích Nghiên cứu làm rõ vai trò của Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên). .. hội học, khảo sát thực tiễn 6 6 Những đóng góp về khoa học của luận văn Luận văn hệ thống hóa tư liệu về quá trình Đảng bộ huyện Phú Lương lãnh đạo thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010 Góp phần làm sáng tỏ những thành công, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo của Đảng bộ huyện Phú Lương trong những năm 1997 – 2010 Kết quả nghiên... (2012): Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2001 đến năm 2010, Luận văn thạc sỹ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội; Trần Thị Xoa (2014): Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010, Luận văn thạc sỹ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội Thứ năm, ... công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010; Nêu ra những thành tựu và hạn chế, trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương để tiếp tục vận dụng thực hiện hiệu quả hơn chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xóa đói, giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay 4.2 Nhiệm vụ - Trình bày khái quát, hệ thống chủ trương của Đảng về xóa đói, giảm nghèo, ... phủ thực hiện chương trình Trong đó về xóa đói, giảm nghèo bao gồm những vấn đề sau: 20 Xóa đói, giảm nghèo gắn với tăng trưởng kinh tế Phát huy nguồn lực tại chỗ (nội lực) để người nghèo, xã nghèo vươn lên tự xóa đói, giảm nghèo Thực hiện xã hội hóa công tác xóa đói, giảm nghèo Như vậy, có thể thấy xóa đói, giảm nghèo là yếu tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững Xóa đói, giảm nghèo. .. thực hiện đề tài luận văn Tuy nhiên đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện dưới góc độ của khoa học chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phú Lương đối với công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện từ năm 1997 đến năm 2010 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng bộ. .. (10/2014): Xóa đói, giảm nghèo, giảm trừ bất bình đẳng xã hôi – Kết quả và một số kinh nghiệm, Tạp chí Lịch sử Đảng, Hà Nội Nhìn chung các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều khía cạnh của vấn đề xóa đói, giảm nghèo Thực trạng nghèo đói trên thế giới và Việt Nam cũng như nguyên nhân của nghèo đói, sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo trên toàn quốc, ở cấp tỉnh và một số huyện, kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ huyện phú lương (thái nguyên) lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010, Đảng bộ huyện phú lương (thái nguyên) lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010, Đảng bộ huyện phú lương (thái nguyên) lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay