BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM

138 284 1
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:23

BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM CỰC HAY BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂMBỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂMBỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi : ĐỀ CHÍNH THỨC HÓA HỌC Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 02/10/2013 (Đề thi có 02 trang, gồm câu) Câu I(4,0 điểm) 1.Cho hai nguyên tử A B có tổng số hạt 65 hiệu số hạt mang điện không mang điện 19 Tổng số hạt mang điện B nhiều tổng số hạt mang điện A 26 a) Xác định A, B.Viết cấu hình electron A, B cho biết số lượng tử ứng với electron cuối nguyên tử A, B b) Xác định vị trí A, B bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học c) Viết công thức Lewis phân tử AB2, cho biết dạng hình học phân tử, trạng thái lai hoá nguyên tử trung tâm? d) Hãy giải thích phân tử AB2 có khuynh hướng polime hoá? 0 2.Cho biết: rNa  = 0,95 A , rCl  = 1,81 A Hãy dự đoán cấu trúc mạng tinh thể NaCl? Vẽ cấu trúc mạng này? Tính số phân tử NaCl tế bào sở? 3.Trong phòng thí nghiệm có chai đựng dung dịch NaOH, nhãn có ghi: NaOH 0,10 M Để xác định lại xác giá trị nồng độ dung dịch này, người ta tiến hành chuẩn độ dung dịch axit oxalic dung dịch NaOH a) Tính số gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) cần lấy để hoà tan hết nước 100 ml dung dịch axit, chuẩn độ hoàn toàn 10 ml dung dịch axit hết 15 ml NaOH 0,10 M b) Hãy trình bày cách pha chế 100 ml dung dịch axit oxalic từ kết tính c) Không cần tính toán, cho biết dùng dung dịch thị cho phép chuẩn độ số dung dịch thị sau: metyl da cam (pH = 4,4); phenol đỏ (pH = 8,0), phenolphtalein (pH = 9,0)? Vì sao? Cho: pK a1(H2C2O4 ) = 1,25; pK a2(H C O ) = 4,27 2 Câu II(4,0 điểm) 1.a) Có khí A, B, C, D, E Khí A điều chế cách nung KMnO4 nhiệt độ cao, khí B điều chế cách cho FeCl2 tác dụng với dung dịch hỗn hợp KMnO4 H2SO4 loãng dư, khí C điều chế cách đốt cháy hoàn toàn sắt pirit oxi, khí D điều chế cách cho sắt (II) sunfua tác dụng với dung dịch HCl, khí E điều chế cách cho magie nitrua tác dụng với nước Hãy viết phương trình hóa học phản ứng xảy b) Cho khí A, B, C, D, E tác dụng với đôi một, trường hợp có phản ứng xảy ra? Viết phương trình hóa học phản ứng ghi rõ điều kiện (nếu có) Cho giản đồ khử chuẩn Mn môi trường axit: ? +2,27V +0,95V ? MnO-4   MnO2-4   MnO2   Mn3+   Mn 2+ +1,70V +1,23V 3 2 a) Tính khử chuẩn cặp: MnO-4 /MnO24 Mn /Mn b) Hãy cho biết tiểu phân không bền bị dị phân Hãy tính số cân phản ứng dị phân Câu III(4,0 điểm) Dung dịch X gồm K2Cr2O7 0,010 M; KMnO4 0,010 M; Fe2(SO4)3 0,0050 M H2SO4 (pH dung dịch 0) Thêm dung dịch KI vào dung dịch X nồng độ KI 0,50 M, dung dịch Y (coi thể tích không thay đổi thêm KI vào dung dịch X) a) Hãy mô tả trình xảy cho biết thành phần dung dịch Y b) Tính điện cực platin nhúng dung dịch Y c) Cho biết khả phản ứng Cu2+ với I- (dư) điều kiện tiêu chuẩn Giải thích Cho: E 2 Cr2 O7 E /Cr Cu 2+ /Cu  3+ = 1,330 V; E 0  MnO4 /Mn 2+ = 1,510 V; E 3+ Fe /Fe 2+ = 0,771 V; E   = 0,5355 V I3 /I = 0,153 V; pKs(CuS) = 12 Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp chất rắn X gồm: Cu; CuS; FeS; FeS 2; FeCu2S2; S cần 2,52 lít O2 thấy thoát 1,568 lít SO2 Mặt khác cho 6,48 gam X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu V lít NO2 (là sản phẩm khử nhất) dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tính V m Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe 3,2 gam Cu 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,2M HCl 0,8M, thu khí NO (khí nhất) dung dịch X Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu m gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn, NO sản phẩm khử N +5 phản ứng Viết phương trình hóa học phản ứng xảy dạng ion thu gọn tính khối lượng m Câu IV(4,0 điểm) 1.a) Sắp xếp tăng dần lực bazơ (có giải thích) chất dãy sau: CH3-CH(NH2)-COOH , CH2=CH-CH2-NH2 , CH3-CH2-CH2-NH2 , CH  C-CH2-NH2 b) So sánh nhiệt độ sôi (có giải thích) chất dãy chất sau: S H H N N N N N N (3) (2) (1) (4) 2.Viết phương trình hóa học phản ứng (dưới dạng công thức cấu tạo) theo sơ đồ sau:  ddAgNO3 / NH3  Br2 CH3OH , xt ,t O2 ,Cu,t  ddNaOH,t C3H6  E ddHCl   B   G (đa chức)  A   F   D  M, N, P có công thức phân tử C6H8Cl2O4 mạch hở thõa mãn :  ddNaOH ,t  Muối + CH3CHO + NaCl + H2O C6H8Cl2O4  Xác định công thức cấu tạo M, N, P viết phương trình hóa học phản ứng Câu V(4,0 điểm) Chất hữu X (chỉ chứa C, H, O có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) Cho 2,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau chưng khô thu nước, phần chất rắn chứa hai muối natri có khối lượng 4,44 gam Đốt cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp hai muối oxi thu 3,18 gam Na2CO3 ; 2,464 lít CO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) 0,9 gam nước Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có X Cho ba amino axit sau: H2N-(CH2)4-CH-COOH N COOH H prolin HOOC-(CH2)2-CH-COOH NH2 NH2 lysin axit glutamic a) Hãy đề nghị giá trị pH để phân tách hỗn hợp amino axit phương pháp điện di.Biết pH I Pro= 6,3, Lys = 9,74 Glu = 3,08 b) Hãy gắn giá trị pKa 3,15 8,23 cho nhóm chức phân tử đipeptit Gly-Ala Viết công thức cấu tạo đipeptit pH= 4,0 pH= 11,0 3.a) Hợp chất A (C10H18O) phân lập từ loại tinh dầu A không làm màu nước brom dung dịch thuốc tím loãng, không tác dụng với hiđro có xúc tác niken, lại tác dụng với axit clohiđric đậm đặc sinh 1-clo-4(1-clo-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan Hãy đề xuất cấu trúc A b)Viết công thức đồng phân lập thể không đối quang(đồng phân lập thể đia ) - clo - 1,3 đimetylxiclohexan cho biết cấu trúc sản phẩm tạo thành cho đồng phân tác dụng với CH3ONa Cho biết nguyên tử khối : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 Hết -(Thí sinh không sử dụng Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi : ĐỀ DỰ BỊ HÓA HỌC Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 02/10/2013 (Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu) Câu I (4,0 điểm) Hoàn thành chuyển hóa sau: t KMnO4   A +… FeCl2 + KMnO4 +H2SO4 loãng > B +… t FeS + O2   C’ +… FeS2 + dung dịch HCl (điều kiện thích hợp) > D +… Na3N + H2O > E + … Cho chất A, B, C’, D, E tác dụng cặp với Viết phương trình hóa học xảy Cho HX: HF, HCl, HBr, HI So sánh tính axít dung dịch HX, giải thích Các HX điều chế theo phương pháp sunfat Viết phương trình hóa học, giải thích Câu II (4,0 điểm) X dung dịch Al2(SO4)3, Y dung dịch Ba(OH)2 Trộn 200ml dung dịch X với 300ml dung dịch Y thu 8,55 gam kết tủa Trộn 200ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y thu 12,045 gam kết tủa Tính nồng độ mol/l dung dịch X Y Hòa tan 2,56 gam Cu vào 25,20 gam dung dịch HNO3 nồng độ 60% thu dung dịch A Thêm 210 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A Sau phản ứng kết thúc, đem cô cạn hỗn hợp thu chất rắn X Nung X đến khối lượng không đổi 17,40 gam chất rắn Y Tính nồng độ % dung dịch A Câu III (4,0 điểm) Sục khí A vào dung dịch chứa chất B ta rắn C màu vàng dung dịch D Khí X có màu vàng lục tác dụng với khí A tạo C F Nếu X tác dụng với khí A nước tạo Y F, thêm BaCl2 vào dung dịch có kết tủa trắng A tác dụng với dung dịch chất G muối nitrat kim loại tạo kết tủa H màu đen Đốt cháy H oxi ta chất lỏng I màu trắng bạc Xác định A, B, C, F, G, H, I, X, Y viết phương trình hóa học phản ứng Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron, nơtron, proton 92 Trong đó, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 24 Viết cấu hình electron X ion đơn nguyên tử tương ứng X Giải thích ion X2+ có khả tạo phức với NH3 Viết công thức ion phức X2+ với NH3 Câu IV (4,0 điểm) Xác định công thức cấu tạo tên A(C3H7O2N) Biết A có tính chất lưỡng tính, phản ứng với axit nitrơ giải phóng nitơ; với ancol etylic có axit làm xúc tác tạo thành hợp chất có công thức C5H11O2N Khi đun nóng A chuyển thành hợp chất vòng có công thức C 6H10N2O2 Hãy viết đầy đủ phương trình phản ứng xảy ghi điều kiện (nếu có) Viết đồng phân quang học A ? Khi đồng trùng hợp buta–1,3–đien với stiren, cao su Buna–S có số sản phẩm phụ, có chất A mà hiđro hóa hoàn toàn chất A thu chất B (đixiclohexyl) Viết phương trình hóa học phản ứng tạo thành cao su Buna–S, A B dạng công thức cấu tạo Câu V (4,0 điểm) Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở A, B (chứa C, H, O) Trong phân tử có hai nhóm chức nhóm –OH, –CHO, –COOH Lấy m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch AgNO3 1M NH3 dư lúc tất lượng Ag+ chuyển hết thành Ag Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 34,6 gam hỗn hợp hai muối amoni Cho toàn lượng muối tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 9,856 lít khí 27,30C, atm Xác định công thức cấu tạo A, B tính phần trăm khối lượng chất A, B hỗn hợp X Đun nóng hỗn hợp gồm mol HCOOH, mol CH3COOH mol C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác toC (trong bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân thu 0,6 mol HCOOC2H5 0,4 mol CH3COOC2H5 Nếu đun nóng hỗn hợp gồm mol HCOOH, mol CH3COOH a mol C2H5OH điều kiện đến trạng thái cân thu 0,8 mol HCOOC2H5 Tính giá trị a Cho nguyên tử khối : H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23 , Al=27, S=32, Fe=56; Cu=64, Ag=108, Ba =137 - - - Hết - - - Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Hướng dẫn chấm gồm có 08 trang) Câu Câu 1 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Năm học: 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : Hóa học Ngày thi: 02/10/2013 Nội dung đáp án a)Gọi ZA, ZB số proton nguyên tử A, B Điểm 4,00đ 0,75đ Gọi NA, NB số notron nguyên tử A, B Với số proton = số electron (2Z A  N A )  (2Z B  N B )  65 Z  Z B  21 Z A  Ta có hệ : (2Z A  2Z B )  (N A  N B )  19   A  Z B  Z A  13 Z B  17 2Z  2Z  26 A  B ZA =  A Be Cấu hình e : 1s22s2 Bộ số lượng tử: n = 2, l = 0, m = 0, ms =  ZB = 17  B Cl Cấu hình e : 1s22s22p63s23p5 Bộ số lượng tử: n = 3, l = 1, m = 0, ms =  b)Ta có Z =  Be ô thứ 4, có lớp e  Be chu kỳ Nguyên tố s, có 2e  nhóm IIA Tương tự cho Cl: ô thứ 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA 0,25đ : Cl : Be : Cl : c) 0,50đ Hình dạng hình học phân tử: đường thẳng Trạng thái lai hoá : sp Be Cl Cl d) Khi tạo thành phân tử BeCl2 nguyên tử Be obitan trống; Cl đạt trạng thái bền vững có obitan chứa electron chưa liên kết nguyên tử clo phân tử BeCl2 đưa cặp electron chưa liên kết cho nguyên tử Be phân tử BeCl2 tạo liên kết cho-nhận Vậy BeCl2 có khuynh hướng polime hoá: Cl Cl Cl Cl Cl Ta có: B e Cl B e Cl B e Cl B e Cl B e Cl rNa  0,95   0,525 rCl  1,81 Từ tỉ lệ cho phép dự đoán cấu trúc mạng lưới NaCl lập phương tâm diện kép:lập phương tâm diện Na+ lồng vào lập phương tâm diện Cl- Cl- Na+ 0,50đ 0,50đ Theo hình vẽ, ta có: 1   n Na+ = 12  1.1  4 n Cl- =  có phân tử NaCl tế bào sở a) Từ phản ứng chuẩn độ hoàn toàn axit oxalic xút: - H2C2O4 + OH  C2O -3 ta có: m 10 15 0,1.10 = 126 100 2 0,50đ + 2H2O  m = 0,9450 (g) b) Cân xác 0,9450 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4 2H2O) cho vào cốc thủy tinh, rót nước cất vào để hòa tan hết lượng axit cách dùng đũa thuỷ tinh khuấy nhẹ lắc nhẹ Chuyển toàn dung dịch vào bình định mức 100 ml (cả phần nước dùng tráng cốc 2, lần) Thêm nước cất đến gần vạch 100 ml, dùng ống hút nhỏ giọt (công tơ hút) nhỏ từ từ giọt nước cất đến vạch để 100 ml dung dịch axit oxalic 2 c) Trong phép chuẩn độ trên, sản phẩm tạo thành C 2O , môi trường bazơ, phải chọn chất thị có chuyển màu rõ môi trường bazơ Vì chọn chất thị dung dịch phenol đỏ dung dich phenolphtalein cho phép chuẩn độ 0,50đ 0,50đ 4,00đ 1,00đ Câu II a) A O2; B : Cl2; C: SO2; D : H2S; E : NH3 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2   Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 10 FeCl2 + KMnO4 + 18 H2SO4  + 10Cl2  + 18H2O t0 4FeS2 + 11 O2   2Fe2O3 + 8SO2   FeCl2 + H2S  FeS + 2HCl   3Mg(OH)2  + 2NH3  Mg3N2 + H2O  Tìm khí viết phương trình (nếu viết phương trình cho điểm tối đa 1,0 điểm) : t0 450 C ,V2O5  b) 2SO2 + O2  2SO3 (1)  2SO2 + 2H2O 2H2S + 3O2 (dư)  (2) t0  2S + 2H2O Hoặc : 2H2S + O2 (thiếu)  850 C , Pt 4NH3 + 5O2  (3)  4NO  + 6H2O t  2N2  + 6H2O Hoặc : 4NH3 + 3O2  t0  SO2Cl2 Cl2 + SO2  t0 (4) 1,00đ Cl2 + H2S   S + 2HCl 3Cl2 + 2NH3   N2  + 6HCl Hoặc : 3Cl2 + 8NH3   6NH4Cl + N2  2H2S + SO2   3S + 2H2O H2S + NH3   NH4HS Hoặc H2S +2NH3   (NH4)2S (5) (6) (7) (8) a) Mỗi cặp oxi hoá khử tính 0,5 điểm 3 2 Thế khử chuẩn cặp: MnO-4 /MnO24 Mn /Mn 1,00đ  MnO2 +2H2O MnO24 +4H+ +2e  (1) MnO -4 + 4H+ +3e   MnO2 +2H2O (2) E02 =+1,70V E10 =+2,27V Lấy (2) trừ (1) ta có: MnO -4 +e   MnO24 (3) E03 = 3E02 – 2E01 = +0,56V MnO2 +1e +4H+   Mn3+ +2H2O (4) E04 =+0,95V MnO2 +2e +4H+   Mn2+ +2H2O (5) E05 =+1,23V Lấy (5) trừ (4) ta có: Mn3+ +1e   Mn2+ (6) E06 = 2E05 – E04 = +1,51V b) Trả lời tiểu phân không bền 0,25 điểm Tính giá trị K 0,25 điểm 1,00đ MnO24 Mn 3+ không bền dị phân  MnO2 +2H2O MnO24 +4H+ +2e  E10 =+2,27V MnO24   2MnO -4 +2e -E30 =-0,56V MnO24 +4H+   2MnO -4 + MnO2 +2H2O (7) ∆E07 = +1,71V >0 nên phản ứng (7) tự xảy 2ΔE 07  K7 = 9,25.1057 lgK =  57,966  0,059 Mn3+ +1e   Mn2+ E06 =+1,51V  MnO2 +1e+4H+ Mn3++2H2O  -E04= -0,95V  MnO2 +Mn2+ +4H+ (8) ∆E08 = +0,56V >0 2Mn3++2H2O  nên phản ứng (8) tự xảy ΔE80  K8 = 3,1.109 lgK8 =  9, 492  0,059 CâuIII a) Do E - MnO4 /Mn 2+ = 1,51 V > E 2- Cr2 O7 /Cr 3+ = 1,33 V > E Fe 3+ /Fe 2+ = 0,771V > E - I3 /I - = 0,5355 V, nên trình xảy sau: MnO + 16 H+ + 15 I-  Mn2+ + I + H2O (1) 0,01 0,5 [ ] 0,425 0,01 0,025 - 2- Cr2O7 0,01 [ ] - - + 14 H+ + I-  Cr3+ + I + H2O 0,425 0,025 0,335 0,02 0,055 - (2) 4,00đ 1,50đ Fe3+ + I-  Fe2+ + I 0,01 0,335 0,055 0,32 0,01 0,06 - [ ] (3) - Thành phần dung dịch Y: I 0,060 M; I- 0,32 M; Mn2+ 0,01 M; Cr3+ 0,02 M; Fe2+ 0,01 M I + e  I- b) E - - = 0,5355 + 0,0592 I3 /I 0 I3 /I Cu c) Do E - - = 0,5355 V > E 2+ log 0,06 (0,32) = 0,54 V = 0,153 V nên nguyên tắc Cu2+ không oxi hóa /Cu  I- Nhưng dư I- tạo kết tủa CuI Khi E Cu 2+ /CuI =E Như E Cu 2+ /Cu Cu  + 0,0592.log K S(CuI)  0,863 V = 0,863 V > E - - = 0,5355 V  Cu2+ oxi hóa I- tạo thành 2+ /CuI I3 /I CuI: Cu2+ + I-  CuI  + I - Xem hỗn hợp X gồm x mol Cu, y mol Fe z mol S -Khối lượng hỗn hợp X: 64x + 56y + 32z = 6,48 (I) -Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X Cu → Cu2++2e , Fe → Fe3++3e , S → SO2 +4e x x 2x y y 3y z z 4z 2O +2e → O 0,225 0,45 -Bảo toàn electron ta có: 2x + 3y + 4z = 0,45 (II) Ta có z = Số mol S = số mol SO2 = 1,568:22,4 = 0,07 Thay z = 0,07 vào (I) phương trình: 64x + 56y = 4,24 (*) vào (II) phương trình 2x + 3y = 0,17 (**) Giải hệ PT (*) & (**) tìm x = 0,04; y = 0,03 -Hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư tạo khí NO2 dung dịch A Cu → Cu2++2e , Fe → Fe3++3e , S → SO42- +6e x x 2x y y 3y z z 6z NO3 +1e → NO2 a a mol -Bảo toàn electron ta có: số mol NO2 = a = 2x+ 3y + 6z = 0,59 Từ tính V = V(NO2) = 0,59x22,4 = 13,216 lít Dung dịch A + dung dịch Ba(OH)2 dư thu kết tủa gồm: Cu(OH)2; Fe(OH)3; BaSO4 Số mol Cu(OH)2 = số mol Cu = x = 0,04 Số mol Fe(OH)3 = số mol Fe = y = 0,03 Số mol BaSO4 = số mol S = z = 0,07 m = m↓ = (0,04x98 + 0,03x107 + 0,07x233) = 23,44 gam Số mol Fe = 0,1 mol, Cu = 0,05 mol, H+ = 0,5 mol, NO3- = 0,1 mol, Cl- = 0,4 mol Fe + NO3- + 4H+  Fe3+ + NO↑ + 2H2O (1) Ban đầu: 0,1 0,1 0,5 Phản ứng: 0,1 0,1 0,4 0,1 Sau pư : 0 0,1 0,1 3+ Vì NO3 hết, Cu phản ứng với Fe Cu + 2Fe3+  Cu2+ + 2Fe2+ (2) 0,05 0,1 0,05 0,1 1,50đ 1,00đ Dung dịch X gồm: Cu2+ :0,05 mol, Fe2+ :0,1 mol, Cl- :0,4 mol; H+:0,1 mol Cho X vào AgNO3 dư xảy phản ứng: 3Fe2+ + NO3- + 4H+  3Fe3+ + NO↑ + 2H2O (3) Ban đầu: 0,1 0,1 Phản ứng: 0,075 0,1 0,075 Sau pư : 025 0,0 0,075 + 2+ 3+ Ag + Fe  Fe + Ag↓ (4) 0,025 0,025 + Ag + Cl  AgCl↓ (5) 0,4 0,4 -Chất rắn gồm: Ag (0,025mol) AgCl (0,4 mol) -Tính khối lượng m = 0,4x143,5 + 0,025x108 = 60,1 gam Câu IV a) Lực bazơ tăng dần theo thứ tự: CH3-CH(NH3)+-COO- < CHC-CH2-NH2 < CH2=CH-CH2-NH2 < CH3-CH2-CH2-NH2 Tồn dạng Độ âm điện CSP > CSP2 > CSP3 ion lưỡng cực b) So sánh nhiệt độ sôi chất dãy chất sau: S 4,00đ 0,50đ 0,50đ H H N N N N N N (4) (3) (2) (1) (1) < (2) < (4) < (3) Giải thích: (1) < (2) có lực Van der waals nên nhiệt độ sôi phụ thuộc vào khối lượng phân tử (4) < (3) (3) có liên kết hiđro liên phân tử (4) có liên kết hiđro nội phân tử, nên phân tử tồn chủ yếu dạng đime H H N N H N N H N N N N N N H Phương trình hóa học phản ứng theo sơ đồ: 1,50đ CH2 - CH2 + Br   Br- CH2 – CH2 – CH2 – Br CH2 t  HOCH2CH2CH2OH + 2NaBr BrCH2 –CH2-CH2Br + 2NaOH  t ,Cu  OHC-CH2 – CHO + 2H2O HOCH2CH2CH2OH + O2  t0  NH4OOC-CH2 – COONH4 + OHC-CH2 – CHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O  4Ag↓ + 4NH4NO3  HOOC-CH2 – COOH + 2NH4Cl NH4OOC-CH2 – COONH4 + 2HCl  xt ,t   CH3OOC-CH2-COOCH3 + 2H2O HOOC-CH2 – COOH + 2CH3OH   Công thức cấu tạo M, N, P CH3- CHCl – OOC – COO – CHCl – CH3 ClCH2-COO-CH2-COO – CHCl – CH3 CH2Cl – COO- CH(CH3) – OOC- CH2Cl 1,50đ Phương trình hóa học phản ứng: t0 CH3- CHCl – OOC – COO – CHCl – CH3 + 4NaOH   2CH3CHO + NaOOC – COONa + 2NaCl + 2H2O t0 ClCH2-COO-CH2-COO – CHCl – CH3 + 4NaOH   CH3CHO + HO-CH2 – COONa + 2NaCl + H2O t CH2Cl – COO- CH(CH3) – OOC- CH2Cl + 4NaOH   CH3CHO + 2HO-CH2 – COONa + 2NaCl + H2O Câu V 3,18 2, 464  0, 03 mol ; nCO2 =  0,11 mol 106 22, X + NaOH   hai muối natri + H2O 4,00đ 1,00đ nNa2CO3 = (1) Hai muối natri + O2   Na2CO3 + CO2  + H2O (2) Số mol Na = 0,06 mol; Số mol C = 0,03 + 0,11 = 0,14 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (1) ta có : t 0,72  0,04mol 18 Tổng số mol H nước = số mol H2O(1&2) = 2.(0,04 +0,05) = 0,18 mol Số mol H 0,06 mol NaOH = 0,06 mol Bảo toàn mol H: nH(X) + nH(NaOH) = nH(H2O) = 0,18 mol Số mol H X : 0,18 – 0,06 = 0,12 mol Khối lượng O X : 2,76 – (0,14.12 +0,12) = 0,96 (gam) hay nO = 0,06 mol Ta có tỷ lệ : nC : nH : nO = 0,14 : 0,12 : 0,06 = : :3 Vậy công thức phân tử X : C7H6O3 mX  mNaOH  mmuôi  mH2O  mH2O  (2,76  2, 4)  4, 44  0,72 gam  nH2O  0,50đ n 0, 06 Do : nX = 2, 76  0, 02mol ; NaOH  3 nX 0, 02 138 Và X có số(л+v) = Nên công thức cấu tạo X : OH OH OH OOCH OOCH OOCH a) Ở pH = Prolin tồn dạng muối lưỡng cực, không di chuyển Lysin tồn dạng axit (cation) di chuyển cực âm (catot) Axit glutamic tồn dạng bazơ (anion) di chuyển cực dương (anot) b) Công thức, gắn giá trị pK tính pHI Gly-Ala (8,23) H3N+ – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COO– (3,15) - pHI nó: (8,23 + 3,15) / = 5,69 Công thức cấu tạo đipeptit: Ở pH = 4: H3N+ – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COOH Ở pH = 11: H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COO– a) Xác định công tức cấu trúc A(C10H18O)   1,00đ 0,75đ [...]... cạnh đều tách đ-ợc H3C Cl H CH3 CH3 Không tách đ-ợc vì H ở C bên cạnh không đồng phẳng và đều ở vị trí cis đối với clo Cl Chỉ có 1 H là tách đ-ợc CH3 CH3 CH3 1,3 - Đimetylxiclohexen CH3 1,3 - Đimetylxiclohexen Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc nhng ỳng vn cho im ti a -Ht UBND TNH QUNG NAM S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT Nm hc: 2013-2014 HNG DN CHM D B Mụn thi : Húa hc Ngy thi: ... N suy ra nNO nNO2 0, 24 0, 2 0,04 Gi s mol NO v NO2 to ra ln lt l x, y (x,y 0) x y 0, 04 Ta cú: x =y =0,02 3x y 0, 08 nHNO3 pu nH pu 4 x 2 y 0 ,12 0,5 Trong dung dch A cú; n Cu(NO3)2 = nCu = 0,04 mol nHNO3 d = 0,24-0 ,12 = 0 ,12 mol mdd A = 2,56 + 25,2 (mNO + mNO2) = 26,24 gam C% HNO3 d = 28,81%; C% Cu(NO3)2 = 28,66% III 1 0,5 4,0 A : H2S; B : FeCl3; C : S ; F : HCl ; G : Hg(NO3)2 ;... Ba(OH)2 Ba(AlO2)2 + 4H2O (3) TH1: Nu Al(OH)3 d: nAl (OH )3 du = 0,4x 2.(0,05-0,6x) = 1,6x -0,1 mol m = (1,6x 0,1).78 + 0,6x.233 = 12, 045 x = 0,075 CM (Al2(SO4)3) =0,075M 2 TH2: Nu Al(OH)3 tan ht theo phn ng 3 khi ú ta cú: 0, 4x 2 0, 05 0, 6x (loi) 0, 6 x.233 12, 045 nCu = 0,04 mol; nNaOH = 0,21 mol; nHNO3 = 0,24 mol Cỏc quỏ trỡnh xy ra: Cu2+ + 2e Cu 0,04 0,04 0,08 mol NO3 4H 3e NO... NH3 cú cú khụng khụng khụng 0 Cỏc phng trỡnh húa hc(*) vit ỳng 01 phng trỡnh 0,25 im 0 2O5 ,t 2SO3 2SO2 + O2 V (1) 2H2S + O2 thiu (2) 2S + 2H2O t 2H2S + 3O2 d (3) 2SO2 + 2H2O 0 t Cl2 + SO2 (4) SO2Cl2 t0 Cl2 + H2S (5) 2HCl + S 0 t 3Cl2(d) + 2NH3 (6) N2 + 6HCl t0 3Cl2(thiu) + 8NH3 N2 + 6NH4Cl (7) 2H2S + SO2 > 3S + 2H2O (8) t0 2N2 + 6H2O 3O2 + 4NH3 (9) t 0cao , Pt 5O2 + 4NH3 4NO + 6H2O (10)... phỏp sunfat l do HBr, HI cú tớnh kh mnh, s tỏc dng vi H2SO4 0 II 4,0 1 Thớ nghim 1: Cho 200 ml dd X tỏc dng vi 300 ml dd Y thu c 8,55g kt ta Thớ nghim 2: Cho 200 ml dd X tỏc dng vi 500 ml dd Y thu c 12, 045g kt ta T kt qu trờn suy ra thớ nghim 1 Al2(SO4)3 d cũn thớ nghim 2 Al2(SO4)3 ht Gi nng Al2(SO4)3 v Ba(OH)2 ln lt l x, y Ta cú: Thớ nghim 1 Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 2Al(OH)3 + 3BaSO4 (1) 0,3y 0,2y... CH2 + C6H5 CH=CH2 0 0,5 t , xt + 4 H2 0 V 1 0,25 4,0 Vỡ A, B u cha 2 nhúm chc nờn A, B khụng th l HCHO v HCOOH trong mui khụng th cú (NH4)2CO3 Sau phn ng luụn cú mui NH4NO3 nờn sn phm ca phn ng gia A, B vi dd AgNO3/NH3 phi to ra cựng mt mui Gi cụng thc ca mui ú l R(COONH4)n v s mol ca mui ny l a mol nNH4 NO3 nAgNO3 0, 2mol nNH4 NO3 n.nR (COONH4 )n nNH3 0, 4 a = 0,2/n 0,25 0,25 Mt khỏc ta... 2 thỡ R = 62 (khụng thừa món) Vy CTCT ca A, B l: HO-CH2 CHO (A) ; HO CH2 COOH (B) 0,5 ddAgNO3 / NH3 HO-CH2 CHO 2Ag nA = nAg/2 = 0,1 mol nA nB nR (COONH4 )n 0, 2 nB = 0,1 mol %mHOCH2CHO 44 ,12% ; 2 %mHOCH2COOH 55,88% xt ,t HCOOC2H5 + H2O; K1 HCOOH + C2H5OH 0 CB: 0,4 1 0,6 1 0 1 0,4 CH3COOC2 H5 H 2O CH 3COOH C2 H 5OH 0,5 0,5 Gi s mol ca CH3COOC2H5 bng b mol Ta cú: xt ,t 0 HCOOC2H5
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM, BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM, BỘ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI CHỌN HSG KÌ THI CẤP QUỐC GIA MÔN HÓA LỚP 12 CÁC NĂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay