Chung tu chi co dao DS

2 175 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:21

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG LĨNH––––––––––CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc––––––––––––––––––––––––Hồng Lĩnh, ngày .... tháng .... năm 201...CHỨNG TỪ CHIKính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hồng Lĩnh.Tên tôi là: ..................................................... Chức vụ: ...................................Đã chi số tiền là: ..............................................................................................Bằng chữ: ........................................................................................................ ..................................................................................................................................NỘI DUNG CHI:........................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................Vậy đề nghị UBND xã duyệt chi UBND xã Hồng LĩnhSố ....CT ngày ...........201....Duyệt chi: ............................................. ..............................................................TM. UBND XÃNgười đề nghị thanh toánHọ và tên: ..........................................Ngày ..... tháng ...... năm 201....Tôi đã nhận đủ số tiền là:............................................................................................Ký nhận ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG LĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– –––––––––– Hồng Lĩnh, ngày tháng năm 201 CHỨNG TỪ CHI Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Hồng Lĩnh Tên là: Chức vụ: Đã chi số tiền là: Bằng chữ: NỘI DUNG CHI: Vậy đề nghị UBND xã duyệt chi ! Người đề nghị toán UBND xã Hồng Lĩnh Số /CT ngày ./ /201 Duyệt chi: TM UBND XÃ Họ tên: Ngày tháng năm 201 Tôi nhận đủ số tiền là: Ký nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Chung tu chi co dao DS, Chung tu chi co dao DS, Chung tu chi co dao DS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay