Danh từ chung và danh từ riêng môn LTVC lớp 4

26 177 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:11

Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B Danh từ chung danh từ riêng GV thực hiện: Hà Thị Nga Gạch chân danh từ có dòng thơ sau: Vua Vua Hùng Hùng một sáng sáng đi săn săn Trưa Trưa tròn tròn bóng bóng nắng nắng nghỉ nghỉ chân chân chốn chốn này Vua Vua Hùng Hùng một sáng sáng đi săn săn Trưa Trưa tròn tròn bóng bóng nắng nắng nghỉ nghỉ chân chân chốn chốn này Luyện từ câu I Nhận xét Tìm từ có nghĩa sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta a) Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta Sông Cửu Long đồ Việt Nam c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Lê Thái Tổ (Lê Lợi), người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua nhà Hậu Lê, triều đại lâu dài lịch sử Việt Nam a) Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Tên Tên chung chung để để chỉ những dòng dòng nước nước chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Tên Tên riêng riêng của một dòng dòng sông sông Tên Tên chung chung chỉ người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Tên Tên riêng riêng của một vị vị vua vua Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Những từ tên loại vật sông, vua gọi danh Danhtừ từchung chung Tên Tênchung chung Tên chung người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Tên riêng Tên Tênriêng riêng của một dòng dòng sông sông Những tên riêng vật định Cửu Long, Lê Lợi gọi danh từtừriêng Danh riêng Tên Tên riêng Tên riêng riêng của một vị vị vua vua Cách viết từ có khác ? sông – Cửu Long vua – Lê Lợi Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Tên loại vật sông, vua không viết viết hoa hoa không (trừ trường hợp đứng Tên Tênchung chung Tên chung người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến đầu câu) Tên riêng Tên Tênriêng riêng của một dòng dòng sông sông Tên riêng Tên Tênriêng riêng của một vị vị vua vua Những tên riêng vật định Cửu Long, Lê Lợi được viết hoa Danh từ chung tên loại vật Danh từ riêng tên riêng vật Danh từ riêng luôn viết hoa Bài : Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn sau: Chúng / đứng / / núi / Chung / Nhìn/ sang / trái / / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / /, / hai / dãy / núi / / nhà / Bác Hồ / Bài Danh từ chung núi, trái, dòng, sông, dãy, mặt, ánh, nắng, đường, phải, trước, giữa, nhà Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Bài Viết họ tên bạn nam, bạn nữ lớp em Họ tên bạn danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao? Time 16 Hết 10 Chúng sống Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Key sai Time 16 Hết 10 Chúng sống phường Cổ Nhuế 2, quận bắc Từ Liêm Key sai Time 16 Hết 10 Chúng sống phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Key [...]... kiến đầu câu) Tên riêng Tên Tênriêng riêng của của một một dòng dòng sông sông Tên riêng Tên Tênriêng riêng của của một một vị vị vua vua Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long, Lê Lợi được được viết hoa 1 Danh từ chung là tên của một loại sự vật 2 Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa Bài 1 : Tìm các danh từ chung danh từ riêng trong đoạn... vị vua vua Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ chỉ những những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Những từ chỉ tên của một loại sự vật như sông, vua được gọi là danh Danhtừ t chung chung Tên Tênchung chung chỉ Tên chung chỉ người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Tên riêng Tên Tênriêng riêng của của một một dòng dòng sông sông Những tên riêng của một sự... phải, trước, giữa, nhà Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Bài 2 Viết họ tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em Họ tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao? Time 16 Hết giờ 10 7 8 9 2 3 4 5 Chúng tôi đều sống ở Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Key sai Time 16 Hết giờ 10 7 8 9 2 3 4 5 Chúng tôi đều sống ở phường Cổ Nhuế 2, quận bắc Từ Liêm Key sai Time 16... được gọi là danh từt riêng Danh riêng Tên Tên riêng Tên riêng riêng của của một một vị vị vua vua 3 Cách viết các từ trên có gì khác nhau ? sông – Cửu Long vua – Lê Lợi Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ chỉ những những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Tên của một loại sự vật như sông, vua không viết viết hoa hoa không (trừ trường hợp đứng Tên Tênchung chung chỉ Tên chung chỉ người...2 Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh: - So sánh: sông - Cửu Long vua - Lê Lợi Tên Tên chung chung để để chỉ chỉ những những dòng dòng nước nước chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Tên Tên riêng riêng của của một một dòng dòng sông sông Tên Tên chung chung chỉ chỉ người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Tên Tên riêng riêng của của một... / đứng / trên / núi / Chung / Nhìn/ sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ / Bài 1 Danh từ chung núi, trái, dòng,... sống ở Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Key sai Time 16 Hết giờ 10 7 8 9 2 3 4 5 Chúng tôi đều sống ở phường Cổ Nhuế 2, quận bắc Từ Liêm Key sai Time 16 Hết giờ 10 7 8 9 2 3 4 5 Chúng tôi đều sống ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm Key đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ chung và danh từ riêng môn LTVC lớp 4 , Danh từ chung và danh từ riêng môn LTVC lớp 4 , Danh từ chung và danh từ riêng môn LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay