Cấu tạo của tiếng (LTVC lớp 4)

30 189 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:11

TIẾNG VIỆT -TUẦN Luyện từ câu Cấu tạo tiếng GV: Vi Phương Thảo I Nhận xét Theo dõi lời đọc câu ca dao – tục ngữ sau: Bầu thương lấy bí Tuy giống lấy chung giàn Bầu khác thương bí Em đọc thầm vànhưng đếm xem câu tục ngữ Tuy khác giống chung giàn.có => Tình yêutiếng? thương đồng bào, chủng tộc Bầu / ơi/ thương/ lấy/ bí/ cùng: tiếng Tuy/ rằng/ khác/ giống/ nhưng/ chung/ một/ giàn: tiếng Hoa bầu xinh xắn Đánh vần lại tiếng Bầu ghi lại cách đánh vần đó? Bầu: Bờ - âu – bâu – huyền – bầu Tiếng Bầu Âm đầu Vần b âu Tiếng “Bầu” phận tạo thành? Thanh huyền Phân tích phận tạo thành tiếng khác câu tục ngữ Rút nhận xét: a Tiếng có đủ phận tiếng “bầu”? b Tiếng đủ phận tiếng “bầu”? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang ? ? thương ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc c ung huyền Tuy t uy ngang r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc c ung huyền Tuy t uy ngang r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nh ưng ngang chung ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc c ung huyền Tuy t uy ngang r ăng huyền khác kh ác sắc giống gi ông sắc nh ưng ngang chung ch ung ngang ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc c ung huyền Tuy t uy ngang r ăng huyền khác kh ác sắc giống gi ông sắc nh ưng ngang chung ch ung ngang m ôt nặng giàn ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ngang thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc c ung huyền Tuy t uy ngang r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nh ưng ngang chung ch ung ngang m ôt nặng giàn gi an huyền Tiếng phận tạo thành? Trong ti ếng phận thiếu? Bộ phận thiếu? Thanh Âm đầu Vần Tiếng Cấu tạo tiếng Thanh Âm đầu Tiếng Vần Luyện từ câu: Cấu tạo tiếng II Ghi nhớ: 1.Mỗi tiếng thường có ba phận sau: Thanh Âm đầu Vần 2.Tiếng phải có vần Có tiếng âm đầu III Luyện tập Bài (Phiếu học tập) Phân tích phậ cấu tạo tiếng câu tục ngữ đây.Ghi kết vào bảng theo mẫu: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương c Mẫu: Tiếng Nhiễu Âm đầu nh Vần Thanh iêu ngã Tiếng Âm đầu Vần Thanh Nhiễu nh iêu ngã điều đ iêu huyền phủ ph u hỏi lấy l ây sắc giá gi a sắc gương g ương ngang Người ng ươi huyền tr ong ngang m ôt nặng nước n ươc sắc phải ph hỏi thương th ương ngang nh au ngang c ung huyền Giải câu đố sau: Để nguyên, lấp lánh trời Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày (Đó chữ gì? ) Câu trả lời: Đó chữ… Sao ao Ao bèo có nước veo! Ngôi Hình ảnh thân Capella tỏa thuộc sáng đỉnh vùng quê! Everest! THỬ TÀI ĐOÁN CHỮ Che nắng lấy nửa đầu, Đựng cơm lấy nửa sau mà dùng! ( Là chữ gì? ) Cắt đầu có râu Chắp vào lại đủ đuôi, mình, đầu, chân! (Là chữ gì?) DẶN DÒ 1/ Häc thuéc phÇn “ ghi nhí” SGK trang 2/ ChuÈn bÞ kể chuyện SGK trang [...]... Thanh Âm đầu Tiếng Vần Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng II Ghi nhớ: 1.Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau: Thanh Âm đầu Vần 2 .Tiếng nào cũng phải có vần và thanh Có tiếng không có âm đầu III Luyện tập Bài 1 (Phiếu học tập) Phân tích các bộ phậ cấu tạo của tiếng trong câu tục ngữ dưới đây.Ghi kết quả vào bảng theo mẫu: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau c Mẫu: Tiếng Nhiễu... ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một m ôt nặng giàn gi an huyền 1 Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? 2 Trong ti ếng bộ phận nào không thể thiếu? Bộ phận nào có thể thiếu? Thanh Âm đầu Vần Tiếng Cấu tạo của tiếng. . .Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy ? ? ? Tiếng Âm đầu ?Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần... ăng huyền khác ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Tha nh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh... uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ac sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b i sắc cùng c ung huyền Tuy t uy ngang rằng r ăng huyền khác kh ác sắc giống gi ông sắc nhưng nh ưng ngang chung ch ung ngang một ? ? ? Tiếng Âm đầu Vần Thanh Bầu b âu huyền ơi ngang ơi thương th ương ngang lấy l ây sắc bí b... các bộ phậ cấu tạo của tiếng trong câu tục ngữ dưới đây.Ghi kết quả vào bảng theo mẫu: Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau c Mẫu: Tiếng Nhiễu Âm đầu nh Vần Thanh iêu ngã Tiếng Âm đầu Vần Thanh Nhiễu nh iêu ngã điều đ iêu huyền phủ ph u hỏi lấy l ây sắc giá gi a sắc gương g ương ngang Người ng ươi huyền trong tr ong ngang một m ôt nặng nước n ươc sắc phải ph ai hỏi thương... 2 Giải câu đố sau: Để nguyên, lấp lánh trên trời Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hàng ngày (Đó là chữ gì? ) Câu trả lời: Đó là chữ… Sao ao Ao bèo có nước trong veo! Ngôi sao Hình ảnh thân Capella tỏa thuộc của sáng đỉnh vùng quê! Everest! THỬ TÀI ĐOÁN CHỮ Che nắng thì lấy nửa đầu, Đựng cơm thì lấy nửa sau mà dùng! ( Là những chữ gì? ) Cắt đầu chỉ còn có râu Chắp vào lại đủ đuôi, mình, đầu, chân! (Là những
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu tạo của tiếng (LTVC lớp 4) , Cấu tạo của tiếng (LTVC lớp 4) , Cấu tạo của tiếng (LTVC lớp 4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay