Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 6

42 174 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:10

Phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o h¹ hoµ Tr­êng tiĨu häc xu©n ¸ng Lun tõ vµ c©u GV: Ngun ViÕt TiÕn Lớp 4A Thø ba ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2016 Nghe viết : tháp mười đẹp nhất bơng sen việt nam đẹp nhất có tên bác hờ Thø ba ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2016 Ghi chữ cáicá đầ u câu củcủ a têntên tỉnh, thành phố viết Ghi chữ i đầ u câu a tỉnh, thành phố saisai ? ? viết ii n bái a Bắc Ninh d bắc Cạn d b Nam Định e Đắc Nơng h Quảng c Bình c Sóc trăng g Hải Phòng k Đờng Nai Thø ba ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2016 GhiGhi chữchữ cái cá đầiuđầ câu củacủ tên tên tỉnh,tỉnh, thành phốphố nàonào viết u câu a thành sai sai ? ? viết a Bắc Ninh i i n Bái dd Bắc Cạn b Nam Định e Đắc Nơng h Quảng cBình c Sóc Trăng g Hải Phòng k Đờng Nai Thø ba ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2016 Tháp Mười đẹp nhất bơng sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hờ Em hãy nêu cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu An-đéc-xen Oa-sinh-tơn *An-đéc-xen: An-đéc-xen nhà văn người Đan Mạch *Oa-sinh-tơn: Oa-sinh-tơn thủ nước Mỹ Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi NHẬN XÉT: Đọc tên người, tên địa lí nước ngồi sau đây: - Tên người: Lép Tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích, Tơ-mát Ê-đi-xơn - Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-np, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Cơng-gơ NHÓM ĐƠI - Tên người: Lép Tơn-xtơi, Tơ-mát Ê-đi-xơn Lép Tơn-xtơi Tơ-mát Ê-đi-xơn Nhà văn lớn giớingười Nga Nhà Bác học tiếng giới người Mỹ Hi-ma-lay-a dãy núi châu Á Đây dãy núi cao hành tinh với 14 đỉnh núi cao giới, 8000 m bao gồm đỉnh Everest Lu-i Pa-xtơ (1822 -1895) nhà Bác học tiếng giới chế loại vắc xin trị bệnh, có bệnh dại LUYỆN TẬP Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí tơkiơ amadơn niagara Viết đúng LUYỆN TẬP Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người anbe anhxtanh (CÁ NHÂN) crítxtian anđécxen (DÃY 1) iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí Viết đúng tơkiơ amadơn niagara (DÃY 2) An-be Anh-xtanh LUYỆN TẬP (1879-1955) Nhà vật lí học tiếng giới, người Đức Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí tơkiơ amadơn niagara Viết đúng An-be Anh-xtanh Crít-xti-an An-đéc-xen LUYỆN TẬP (1805-1875) Nhà văn tiếng giới, người Đan Mạch chun viết truyện cổ tích I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga, người bay vào vũ trụ (1934-1968) Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí tơkiơ amadơn niagara Viết đúng An-be Anh-xtanh Crít-xti-an An-đéc-xen I-u-ri Ga-ga-rin LUYỆN TẬP Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người Tên địa lí Viết đúng anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh crítxtian anđécxen Crít-xti-an An-đéc-xen iuri gagarin I-u-ri Ga-ga-rin xanh pêtécbua (CÁ NHÂN) tơkiơ (CÁ NHÂN) amadơn (DÃY 1) niagara (DÃY 2) LUYỆN TẬP Xanh Pê-téc-bua Tơ-ky-ơ kinh cũ thủ Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: nước Nga Viết chưa đúng Tên người Tên địa lí Viết đúng anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh crítxtian anđécxen Crít-xti-an An-đéc-xen iuri gagarin xanh pêtécbua I-u-ri Ga-ga-rin Xanh Pê-téc-bua tơk Tơ-ky-ơ amadơn niagara A-ma-dơn (Bra-xin) Ni- a-ga-ra …(Ca-na-đa Mỹ) LUYỆN TẬP Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người Tên địa lí Viết đúng anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh crítxtian anđécxen Crít-xti-an An-đéc-xen iuri gagarin I-u-ri Ga-ga-rin xanh pêtécbua Xanh Pê-téc-bua tơk Tơ-ky-ơ amadơn A-ma-dơn Ni-a-ga-ra niagara LUYỆN TẬP Bài ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa Tên người anbe anhxtanh Viết An-be Anh-xtanh crítxtian anđécxen Crít-xti-an An-đéc-xen iuri gagarin I-u-ri Ga-ga-rin Tên địa lí xanh pêtécbua Xanh Pê-téc-bua tơk Tơ-ky-ơ A-ma-dơn amadơn niagara Ni-a-ga-ra Bài 3: Pháp - thủ Pa-ri Nước Pháp Bắc Kinh- nước Trung Quốc Viêng Chăn - nước Lào thủ Bắc Kinh thủ Viêng Chăn Nước Anh Anh - thủ Ln Đơn Bạn thưởng 10điểm nướcThái Lan Thái Lan-thủ Băng Cốc Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu Cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi * Dòng viết quy tắc viết tên người nước ngồi ? A Lép Tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-Téc-Lích, Tơ-mát Ê-đi-xơn B Lép tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích, Tơ-mát Ê-đi-xơn C Lép Tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích, Tơ-mát ê-đi-xơn D D Lép Tơn-xtơi, Mơ-rit-xơ Mát-téc-lích, Tơ-mát Ê-đi-xơn Nêu cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi *Ơn lại bài đã học *Ch̉n bị bài : Dấu ngoặc kép / tr 82 V CHÚC QUÝ THẦY CÔ VUI KHỎE, HẠNH PHÚC ! CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIO [...]... ngày 13 tháng 10 năm 2015 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi NHẬN XÉT: 1 Đọc các tên người, tên địa lí nước ngồi sau đây: - Tên người: Lép Tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích, Tơ-mát Ê-đi-xơn -Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-np, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Cơng-gơ 2 Nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngồi: a Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ... mỗi bộ phận được viết thế nào ? c Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận viết như thế nào ? Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2015 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi NHẬN XÉT: 2 Th¶o ln nhãm 5 -6 Nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngồi : a Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng ? b Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào ?... Mát- téc - lích (3) Mơ, Mát Ê – đi - xơn (3) Tơ, Ê Hi Đa Ăng – giơ - lét (3) Lớt, Ăng Di - lân (2) Niu, Di Cơng 3 Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngồi sau đây có gì đặc biệt ? - Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khởng Tử, Bạch Cư Dị - Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Ln Đơn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển Phiên âm theo âm Hán Việt Viết như tên riêng Việt Nam Thích Ca Mâu Ni, Sinh khoảng năm 6 24 trước Cơng... Kinh (Trung Q́c) - Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Ln Đơn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển Thụy Điển Khi viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi ta viÕt nh­ thÕ nµo? GHI NHỚ / tr 79 Khi viết tên người, tên địa lí nước ngồi 1 Viết hoa chữ cái đầu của mỡi bợ phận tạo thành tên đó Nếu bợ phận tạo thành tên gờm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có dấu gạch nới 2 Trường hợp tên riêng được phiên... sống được khoảng 80 tuổi, tên thật là Đề-bà-đạt-đa Khổng Tử (sinh năm 551 trước tây lịch), ơng là người Trung Hoa, là vị Thầy của mn đời Bạch Cư Dị (772- 8 46 ) là nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc - Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Ln Đơn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển Hi Mã Lạp Sơn (Hi-ma-lay-a) - Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Ln Đơn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển Ln Đơn (Anh) - Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn,... Viết hoa BÁO CÁO b) Viếtb.hoa chữ đầu của bộđược phậnviết tạo thế thành tên Chữ cáicái đầu mỗi bộmỗi phận nào ? đó Tên người Sớ bợ phận Sớ tiếng của bợ phận 1 M: Lép Tơn-xtơi 2 Lép (1) Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích 2 Tơ-mát Ê-đi-xơn M: Hi-ma-lay-a Đa-nuýp Lớp Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Cơng-gơ Sớ tiếng của bợ phận 2 Viết hoa Tơn/xtơi (2) Lép, Tơn Mơ/rít/xơ (3) Mát/téc/lích (3) Mơ, Mát 2... đúng Tên người anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí tơkiơ amadơn niagara Viết đúng LUYỆN TẬP Bài 2 ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người anbe anhxtanh (CÁ NHÂN) crítxtian anđécxen (DÃY 1) iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí Viết đúng tơkiơ amadơn niagara (DÃY 2) An-be Anh-xtanh LUYỆN TẬP (1879-1955) Nhà vật lí. .. cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua Tên địa lí tơkiơ amadơn niagara Viết đúng An-be Anh-xtanh Crít-xti-an An-đéc-xen LUYỆN TẬP (1805-1875) Nhà văn nổi tiếng thế giới, người Đan Mạch chun viết truyện cổ tích I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga, người đầu tiên bay vào vũ trụ (19 34- 1 968 ) Bài 2 ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng... cho ®óng quy t¾c: nước Nga Viết chưa đúng Tên người Tên địa lí Viết đúng anbe anhxtanh An-be Anh-xtanh crítxtian anđécxen Crít-xti-an An-đéc-xen iuri gagarin xanh pêtécbua I-u-ri Ga-ga-rin Xanh Pê-téc-bua tơk Tơ-ky-ơ amadơn niagara A-ma-dơn (Bra-xin) Ni- a-ga-ra …(Ca-na-đa và Mỹ) LUYỆN TẬP Bài 2 ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người Tên địa lí Viết... gờm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có dấu gạch nới 2 Trường hợp tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt, ta viết giớng như cách viết tên riêng Việt Nam Tìm thêm ví dụ! … LUYỆN TẬP Bài 1 Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn: ác-boa Gia đình ơng Giơ-dép lại chuyển về Ác - boa ác -boa boa là một để Lu-i lu-i pa-xtơ Pa-xtơcó thể tiếp tục đi học Ác
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 6 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 6 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay