Danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4

29 158 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4B CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP Thứ ba, ngày 30 tháng năm 2014 Luyện từ câu Tìm Tìm các danh danh từ từ trong đoạn đoạn thơ thơ sau sau :: Danh Danh từ từ là gì ? ? Cho ví dụ danh từ người Cho ví dụ danh từ người Vua Hùng sáng Vua Hùng sáng săn săn Trưa Trưa tròn tròn bóng bóng nắng nắng nghỉ nghỉ chân chân chốn chốn này Vua Vua Hùng Hùng một sáng sáng đi săn săn Trưa Trưa tròn tròn bóng bóng nắng nắng nghỉ nghỉ chân chân chốn chốn này Nhận xét Nhận xét Tìm từ có nghĩa sau : a) Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta Là tên gọi phần sông Mê Công chảy lãnh thổ Việt Nam Nó chia thành nhánh: sông Tiền, sông Hậu Cả hai chảy vào khu vực Đồng Nam Bộ đổ biển chín cửa sông Sông Cửu Long đồ Việt Nam c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Những từ tên chung loại vật sông, vua gọi danh Danhtừ từchung chung Tên Tênchung chung Tên chung người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Tên riêng Tên Tênriêng riêng của một dòng dòng sông sông Những tên riêng vật định Cửu Long, Lê Lợi gọi danh từtừriêng Danh riêng Tên Tên riêng Tên riêng riêng của một vị vị vua vua GHI GHI NHỚ NHỚ Danh từ chung tên loại vật Danh từ riêng tên riêng vật 3: Cách viết từ có khác ? • So sánh a với b: sông – Cửu Long • So sánh c với d: vua – Lê Lợi • So sánh a với b : sông (Tên (Tên chung chung để để chỉ những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn) lớn) không không viết viết hoa hoa • So sánh c với d : vua (Tên (Tên chung chung chỉ người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến) kiến) không không viết viết hoa hoa Cửu Long (Tên (Tên riêng riêng chỉ một dòng dòng sông sông cụ cụ thể) thể) viết viết hoa hoa Lê Lợi (Tên (Tên riêng riêng chỉ một vị vị vua vua cụ cụ thể) thể) viết viết hoa hoa Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Tên chung loại vật sông, vua không viết viết hoa hoa (trừ Tên Tênchung chung Tên chung người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến trường hợp đứng đầu câu) Tên riêng Tên Tênriêng riêng của một dòng dòng sông sông Tên riêng Tên Tênriêng riêng của một vị vị vua vua Những tên riêng vật định Cửu Long, Lê Lợi được viết hoa Danh từ chung tên loại vật Danh từ riêng tên riêng vật Bài : Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn sau: Chúng / đứng / / núi / Chung / Nhìn/ sang / trái / / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / /, / hai / dãy / núi / / nhà / Bác Hồ / Chúng / đứng / / núi / Chung / Nhìn / sang / trái / / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / / đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / /, / hai / dãy / núi / / nhà / Bác Hồ / Danh Danh từ từ chung chung trên, núi, trái, dãy, núi , ánh, nắng dãy, núi, mặt, giữa, dòng, sông, mặt , sông, đường, phải dãy , núi, trước, dãy , núi, nhà Danh Danh từ từ riêng riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Bài Viết họ tên bạn nam, bạn nữ lớp em Họ tên bạn danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì ? Lê Văn Hùng Phan Thị Thanh Ngân Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thị Thanh Thảo Trần Trung Sĩ Trần Thị Vi Họ tên người danh từ riêng người cụ thể nên phải viết hoa Ghi nhớ Danh từ chung tên loại vật Danh từ riêng tên riêng vật Danh từ riêng luôn viết hoa Trò chơi : Ai nhanh, Tìm lỗi viết hoa sai đoạn văn sau : Hôm nay, lớp 4A có nhiều bạn ngoan chăm ngày Nhất bạn Nam, bạn huynh Huynh Chúng Chúng ta ta cần học tập hai nam, bạn bạn Bạn [...]... Những từ chỉ tên chung của một loại sự vật như sông, vua được gọi là danh Danhtừ t chung chung Tên Tênchung chung chỉ Tên chung chỉ người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Tên riêng Tên Tênriêng riêng của của một một dòng dòng sông sông Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long, Lê Lợi được gọi là danh từt riêng Danh riêng Tên Tên riêng Tên riêng riêng của của... nhà Danh Danh từ từ riêng riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Bài 2 Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ? 1 Lê Văn Hùng 1 Phan Thị Thanh Ngân 2 Nguyễn Quang Huy 2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 3 Trần Trung Sĩ 3 Trần Thị Vi Họ và tên người là danh từ riêng vì chỉ một người cụ thể nên phải viết hoa Ghi nhớ 1 Danh từ chung. .. câu) Tên riêng Tên Tênriêng riêng của của một một dòng dòng sông sông Tên riêng Tên Tênriêng riêng của của một một vị vị vua vua Những tên riêng của một sự vật nhất định như Cửu Long, Lê Lợi được được viết hoa 1 Danh từ chung là tên của một loại sự vật 2 Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật Bài 1 : Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /... NHỚ 1 Danh từ chung là tên của một loại sự vật 2 Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật 3: Cách viết các từ trên có gì khác nhau ? • So sánh a với b: sông – Cửu Long • So sánh c với d: vua – Lê Lợi • So sánh a với b : sông (Tên (Tên chung chung để để chỉ chỉ những những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn) lớn) không không viết viết hoa hoa • So sánh c với d : vua (Tên (Tên chung chung... Long (Tên (Tên riêng riêng chỉ chỉ một một dòng dòng sông sông cụ cụ thể) thể) viết viết hoa hoa Lê Lợi (Tên (Tên riêng riêng chỉ chỉ một một vị vị vua vua cụ cụ thể) thể) viết viết hoa hoa Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ chỉ những những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Tên chung của một loại sự vật như sông, vua không viết viết hoa hoa (trừ Tên Tênchung chung chỉ Tên chung chỉ người... Tên chung chung chỉ chỉ người người đứng đứng đầu đầu nhà nhà nước nước phong phong kiến kiến Cửu Long Tên Tên riêng riêng của của một một dòng dòng sông sông lớn lớn nhất nhất phía phía Nam Nam nước nước ta ta Lê Lợi Tên Tên riêng riêng của của vị vị vua vua mở mở đầu đầu nhà nhà Lê Lê Tên chung Tên Tênchung chung để để chỉ chỉ những những dòng dòng chảy chảy tương tương đối đối lớn lớn Những từ chỉ... từ riêng vì chỉ một người cụ thể nên phải viết hoa Ghi nhớ 1 Danh từ chung là tên của một loại sự vật 2 Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa Trò chơi : Ai nhanh, ai đúng Tìm lỗi viết hoa sai trong đoạn văn sau : Hôm nay, lớp 4A có rất nhiều bạn ngoan và chăm chỉ hơn mọi ngày Nhất là bạn Nam, bạn huynh Huynh Chúng Chúng ta ta cần học tập hai nam, bạn bạn... đứng / trên / núi / Chung / Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ / Danh Danh từ từ chung chung trên, núi,... 1 Tìm các từ có nghĩa sau : a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta 2 Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ? - So sánh a với b - So sánh c với d • So sánh a với b: sông Tên Tên chung chung để để
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4 , Danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4 , Danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay