Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 9

12 171 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

Th ba ngy thỏng 11 nm 2012 Luyn t v cõu: Bi c ? ụng t l gỡ? t mụt cõu cú s dung ụng t ? Tỡm ụng t cú cõu sau: Bộ kep lai túc, tha ụng quõn xuụng, lõy cỏi nún cua mỏ ụi lờn õu Th ba ngy thỏng 11 nm 2012 Luyờn t v cõu: Bi 2: Em chon t no ngoc n (ó, ang, sp) iờn vo chụ trụng? a) Mi dao no nhng cõy ngụ cũn lõm tõm nh ma non Thờ m chi ớt lõu sau, ngụ ó thnh cõy rung rung trc giú v ỏnh nng Theo Nguyờn Hng Bi 2: Em chn t no ngoc n (ó, ang, sp) in vo ch trng? b) Sao chỏu khụng v vi b Cho mo hút na mi chiu St rut, b nghe chim kờu Ting chim kờu vi rt nhiu ht na Ht hố chỏu Cho mo hút Mựa na xa tn Lờ Thỏi Sn Bi 2: Chn t ngoc n in vo ch trng ( ó, ang, sp) Sao chỏu khụng v vi b Cho mo sp hút na mi chiu St rut, b nghe chim kờu Ting chim kờu vi rt nhiu ht na Ht hố chỏu ang xa Cho mo hút Mựa na ó tn Lờ Thỏi Sn Bi 2: Chn t ngoc n in vo ch trng ( ó, ang, sp) Sao chỏu khụng v vi b Cho mo ó hút na mi chiu St rut, b nghe chim kờu Ting chim kờu vi rt nhiu ht na Ht hố chỏu ang xa Cho mo hút Mựa na sp tn Lờ Thỏi Sn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Luyện tập động từ - T ó cho biết điều gỡ? (T ó cho bit s vic ó hon thnh ri.) - T ang cho biết điều gỡ?(T ang cho bit s vic ang din ra.) - T sp cho biết điều gỡ? (Nú cho bit s vic s din thi gian rt gn.) Lu ý: T sp, ó, ang, s l nhng t b sung ý ngha thi gian cho ng t chỳng rt quan trng vỡ cho bit s vic ú sp din (sp), s din (s), ang din (ang) hay ó hon thnh ri (ó) Em hóy t cõu cú t b sung ý ngha v thi gian cho ng t? Bi 3: Trong truyn vui sau cú nhiu t ch thi gian dựng cha hp lớ Hóy cha li cho ỳng bng cỏch b i hoc thay t óng trớ Mt nh bỏc hc ó lm vic phũng Bng ngi phc v ang bc vo, núi nh vi ụng: -Tha giỏo s, cú trm ln vo th vin ca ngi Nh bỏc hc hi: - Nú s c gỡ th? Bi 3: Trong truyn vui sau cú nhiu t ch thi gian dựng cha hp lớ Hóy cha li cho ỳng bng cỏch b i hoc thay t óng trớ ang lm vic phũng Bng Mt nh bỏc hc ó ngi phc v ang bc vo, núi nh vi ụng: -Tha giỏo s, cú trm ln vo th vin ca ngi Nh bỏc hc hi: - Nú ang se c gỡ th? Luyn t v cõu: Mụt chiờc tu ang chay Lan se ờn õy vo ngy mai Bụ em sp i cụng tỏc õt tri 4ó sang xuõn vờ Cng c, dn dũ: - Th no l ng t? -V nh lm v BT Ting Vit [...].. .Luyện từ và câu: Một chiếc tàu đang 1 chạy Lan sẽ 2 đến đây vào ngày mai Bố em sắp đi công tác Đất trời 4 ã 3 sang xuân về Củng cố, dặn dò: - Thế nào là động từ? -Về nhà làm vở BT Tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 9 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 9 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay