Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 7

14 182 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 21 Luyện tập động từ? Người thực GV: Đặng Văn Tùng Trường TH Giao Hòa Châu Thành – Bến Tre Tháng 10/2016 Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Bài Bàikiểm: cũ: Động từ Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng: Dòng sau động từ? A Bảng, vẽ, sách, đọc B B Nghĩ, múa, hát, cười C Bạn, Chạy, nhảy, rửa Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ 1.Các từ in đậm sau bổ sung ý nghĩa cho động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì? a Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến.(Tô Hoài) b Rặng đào trút hết Thời gian Động từ Sự việc hoàn thành bổ su ng Thời gian Động từ ýn gh ĩa Sự việc diễn 2 Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a Mới dạo ngô lấm mạ non.Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng.Theo Nguyên Hồng b Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn Lê Thái Sơn Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng: Từ cần điền vào ô trống câu sau? a Mới dạo ngô lấm mạ non.Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo Nguyên Hồng A đã B C Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng: Từ cần điền vào ô trống câu sau? b Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na A A B C Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng: Từ cần điền vào ô trống câu sau? Hết hè cháu xa Chào mào hót Mùa na A đã, B đang, C đang, C sắp tàn Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ 2.Em 2.Em chọn chọn từ từ nào trong ngoặc ngoặc đơn( đơn( đã, đã, đang, đang, sắp) sắp) để để điền điền vào vào ôô trống? trống? a a Mới Mới dạo dạo nào những cây ngô ngô còn lấm lấm tấm như mạ mạ non non Thế Thế mà mà chỉ ítít sau, sau, ngô ngô đã thành thành cây rung rung rung rung trước trước gió gió và ánh ánh nắng nắng b b Sao Sao cháu cháu không không về với với bà bà Chào Chào mào mào đã hót hót vườn vườn na na mỗi chiều chiều Sốt Sốt ruột, ruột, bà bà nghe nghe chim chim kêu kêu Tiếng Tiếng chim chim rơi rơi với với rất nhiều nhiều hạt hạt na na Hết Hết hè, hè, cháu cháu vẫn đang xa xa Chào Chào mào mào vẫn hót hót Mùa Mùa na na sắp tàn tàn Các từ (sắp đang, đã) bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ quan trọng Nó cho biết việc đó: diễn ra, diễn ra, hoàn thành Các từ đứng trước động từ Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ 3.Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác họcđang làm việc phòng Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: đọc ? - Nó Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu Luyện tập động từ 3.Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc ? Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó (đang) đọc ? Quan sát tranh đặt câu có từ thời gian bổ sung cho động từ? Quan sát tranh đặt câu có từ thời gian bổ sung cho động từ? [...]...Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ 3.Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ hoặc bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác họcđang đã làm việc trong phòng đã Bỗng người phục vụ đang đang đang bước vào, nói nhỏ... giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài Nhà bác học hỏi: sẽ đang đọc gì thế ? đang - Nó sẽ Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ 3.Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ hoặc bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học đã làm việc trong phòng Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa... phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài Nhà bác học hỏi: - Nó (đang) đọc gì thế ? Quan sát tranh đặt câu có từ chỉ thời gian bổ sung cho động từ? Quan sát tranh đặt câu có từ chỉ thời gian bổ sung cho động từ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 7 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 7 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay