Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 6

13 158 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:09

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ Lớp Trường QT Newton Kiểm tra cũ Thế động từ ? Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Bài Các Các từ từ in in đậm đậm sau sau đây bổ bổ sung sung ý ý nghĩa nghĩa cho cho những động động từ từ nào? nào? Chúng Chúng bổ bổ sung sung ý ý nghĩa nghĩa gì ? ? Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến Từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến Nó cho biết việc diễn thời gian gần Rặng đào trút hết Từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút Nó cho biết việc diễn n cho a i g i h t ý nghĩa g n u s bổ Những t b i ết s ự o h c ó trọng N n a u q động từ a y h a r n ễ đ a ng di , a r n ễ i d v iệ c đ ó nh h t n o h Bài Em chọn từ ngoặc đơn( đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng b Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu Chào mào hót Mùa na xa tàn z RUNG CHUÔNG VÀNG Mới Mới dạo dạo nào những cây ngô ngô còn lấm lấm tấm như mạ mạ non non ngô ngô Thế Thế mà mà chỉ ít sau, sau, thành thành cây rung rung rung rung trước trước gió gió và ánh ánh nắng nắng A B.đang 00 : 04 08 07 06 05 02 10 03 01 09 00 C z RUNG CHUÔNG VÀNG Sao Sao cháu cháu không không về với với bà bà Chào Chào mào mào hót hót vườn vườn na na mỗi chiều chiều A B.đang 00 ::00 00 04 08 07 06 05 02 10 03 01 09 C z RUNG CHUÔNG VÀNG Hết Hết hè, hè, cháu cháu vẫn Chào Chào mào mào vẫn hót hót Mùa Mùa na na xa xa tàn tàn A.đã,sắp B.đang,đã 00 04 08 07 06 05 02 10 03 01 09 00 ::00 C.đang,sắp Chào mào hót Mùa na tàn Trong Trong truyện truyện vui vui sau sau có có nhiều nhiều từ từ chỉ thời thời gian gian dùng dùng không không Bài đúng Em Em hãy chữa chữa lại lại cho cho đúng bằng cách cách thay thay đổi đổi các từ từ hoặc bỏ bỏ bớt bớt từ từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục _ vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc ? _ Trong Trong truyện truyện vui vui sau sau có có nhiều nhiều từ từ chỉ thời thời gian gian dùng dùng không không Bài đúng Em Em hãy chữa chữa lại lại cho cho đúng bằng cách cách thay thay đổi đổi các từ từ hoặc bỏ bỏ bớt bớt từ từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc ? Củng cố - dặn dò: Những từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ? [...]...Trong Trong truyện truyện vui vui sau sau có có nhiều nhiều từ từ chỉ chỉ thời thời gian gian dùng dùng không không Bài 3 đúng đúng Em Em hãy hãy chữa chữa lại lại cho cho đúng đúng bằng bằng cách cách thay thay đổi đổi các các từ từ hoặc hoặc bỏ bỏ bớt bớt từ từ Đãng trí Một nhà bác học đã làm việc trong phòng Bỗng người phục _ vụ đang bước vào, nói nhỏ với... Nhà bác học hỏi: - Nó sẽ đọc gì thế ? _ Trong Trong truyện truyện vui vui sau sau có có nhiều nhiều từ từ chỉ chỉ thời thời gian gian dùng dùng không không Bài 3 đúng đúng Em Em hãy hãy chữa chữa lại lại cho cho đúng đúng bằng bằng cách cách thay thay đổi đổi các các từ từ hoặc hoặc bỏ bỏ bớt bớt từ từ Đãng trí Một nhà bác học đang làm việc trong phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông:... làm việc trong phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đang đọc gì thế ? Củng cố - dặn dò: Những từ nào bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 6 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 6 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay