Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 1

17 196 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:08

TRƯỜNG TIẾU HỌC MINH KHAI Đặt câu có động từ phù hợp với nội dung tranh Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn ( đã, đang, sắp) để điền vào ô trống? a) Mới dạo ngô lấm mạ non Thế mà lâu sau, ngô thành rung rung trước gió ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa Chào mào hót Mùa na tàn LÊ THÁI SƠN Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ ngoặc đơn điền vào ô trống? ững ngô lấm hỉ lâu sau, ngô thành ó ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ ngoặc đơn (đã, n vào ô trống? ững ngô lấm hỉ lâu sau, ngô thành ó ánh nắng Theo NGUYÊN HỒNG Từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ ; cho biết việc diễn Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Em chọn từ ngoặc đơn (đã, đang,sắp) để điền vào ô trống? b) Sao cháu không với bà Chào mào hót vườn na chiều Sốt ruột, bà nghe chim kêu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Hết hè, cháu xa hót Mùavề nathời tàn.cho động từ ; TừChào đangmào bổ sung ý nghĩa gian cho biết việc diễn Từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ ; cho biết việc diễn tương lai gần Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ Kết luận: Những từ đã, ,sắp,… bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Nó cho biết việc diễn (sắp), diễn (đang) hay diễn (đã) Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc thế? Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc thế? Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ thời gian dùng không Em chữa lại cho cách thay đổi từ bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học làm việc phòng Bỗng bước vào, nói nhỏ với ông: người phục vụ - Thưa giáo sư có trộm vào thư viện ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đọc thế? Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Luyện tập động từ Bài 2: Bài 3: -Hãy đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ động từ? Những -Thế Cácnào từ bổlàsung ý nghĩa thời động từ thời mộtgian trongcho từgian bổ cho sung ý nghĩa nhữngtừ dấu để nhận từ biêtnào? động đóhiệu phân biệt động từ với từ loại khác [...]... các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học đang đã làm việc trong phòng Bỗng đang bước vào, nói nhỏ với ông: người phục vụ - Thưa giáo sư có trộm lẻn vào thư viện của ngài Nhà bác học hỏi: - Nó đang sẽ đọc gì thế? Thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2 015 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Bài 2: Bài 3: -Hãy đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ động từ? Những -Thế Cácnào từ. ..Thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2 015 Luyện từ và câu Luyện tập về động từ Kết luận: Những từ đã, đang ,sắp,… bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Nó cho biết sự việc đó sắp diễn ra (sắp), đang diễn ra (đang) hay đã diễn ra rồi (đã) Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học... Bài 3: -Hãy đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ động từ? Những -Thế Cácnào từ bổlàsung ý nghĩa về thời động từ còn thời là mộtgian trongcho từgian bổ cho sung ý nghĩa nhữngtừ dấu để nhận từ biêtnào? và động đóhiệu là những phân biệt động từ với các từ loại khác ... thế? Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy chữa lại cho đúng bằng cách thay đổi các từ ấy hoặc bỏ bớt từ Đãng trí Một nhà bác học đã làm việc trong phòng Bỗng người phục vụ đang bước vào, nói nhỏ với ông: - Thưa giáo sư có trộm lẻn vào thư viện của ngài Nhà bác học hỏi: - Nó sẽ đọc gì thế? Bài 3: Trong truyện vui sau có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng Em hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 1 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 1 , Luyện tập về động từ LTVC lớp 4 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay