Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 6

13 184 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:08

Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015 LUYN T V CU Kim tra bi c (?) ng t l nhng t ch gỡ? (?) Tỡm ng t cõu sau: Trờn cnh cõy, chim hút lớu lo Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015 LUYN T V CU TNH T I c Nhn xột: sau: truyn Tỡm cỏc t truyn trờn miờu t: a) Tớnh tỡnh, t cht ca cu Lu- i: b) Mu sc ca s vt: - Nhng chic cu - Mỏi túc ca thy R- nờ c) Hỡnh dỏng, kớch thc v c im khỏc ca s vt: - Th trn - Vn nho Thaỷo luaọn - Nhng ngụi nh - Dũng sụng nhoựm: - Da ca thy R - nờ 1.c truyn sau: Cu Cuhc hcsinh sinhc-boa c-boa Nhng t ng miờu t: c-boa c-boallmt mtth thtrn trnnh, nh, khụng khụngcú cúnhng nhnglõu lõui i s, s, a) Tớnh tỡnh, t cht ca cu Lu- i: nguy nguynga, nga,ch chthy thynhng nhngngụi ngụinh nh nh nhbộ, bộ,c ckớnh kớnhv vnhng nhngvn vnnho nho chm ch, gii b) Mu sc ca s vt: concon con.Dũng Dũngsụng sụngQuy-dng-x Quy-dng-x hin hinho holn lnquanh quanhthnh thnhph phvi vi - Nhng chic cu: trng phau nhng nhngchic chic cu cutrng trngphau phau ễng - Mỏi túc ca thy R nờ: xỏm ễngb bdt dtcon conn ngp gpthy thy giỏo giỏo xin xinhc hc.Thy ThyR-nờ R-nờó ó gi, gi,mỏi mỏitúc túcng ngmu muxỏm, xỏm,da danhn nhn c) Hỡnh dỏng, kớch thc v c im khỏc ca s vt: nheo, nheo,nhng nhngi ili livn vnnhanh nhanh nhn nhn Thy Thyc clc lcu uchờ chờLu-i Lu-i - Th trn : nh cũn quỏ cũn quỏ con Th - Vn nho: Thm mch chớtớtlõu lõusau, sau,Lu-i Lu-ió ó khin khinthy thyrt rthi hilũng lũng.Cu Cullhc hc - Nhng ngụi nh: nh bộ, c kớnh sinh sinhchm chmch chv vgii giinht nhtlp lp - Dũng sụng: hin ho Theo Theoc cHoi Hoi - Da ca thy R - nờ: nhn nheo - chm ch - gii - trng phau - xỏm - nh - con - nh bộ, c kớnh - hin hũa - nhn nheo Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015 LUYN T V CU TNH T Trong cm t i li nhanh nhn, t nhanh nhn b sung ý ngha cho t no? Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015 LUYN T V CU TNH T Em cú nhn xột gỡ v cõu sau: a, Dũng sụng Quy-dng-x hin ho ln quanh thnh ph vi nhng chic cu trng phau b, Dũng sụng Quy-dng-x ln quanh thnh ph vi nhng chic cu Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015 LUYN T V CU TNH T II Ghi nh: SGK Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi, II Luyn tp: Bi 1: Tỡm tớnh t cú cỏc on sau: SGK a) a)Ch Chtch tchH HChớ ChớMinh, Minh,v vCh Chtch tchca caChớnh Chớnhph phLõm Lõmthi thi nc ncVit VitNam NamDõn Dõnch chCng Cnghũa, hũa,ra ramt mtng ngbo bo.ú úllmt mtc c gi gigy gygũ, gũ,trỏn trỏncao, cao,mt mtsỏng, sỏng,rõu rõutha tha.C Ci ichic chicm mó óc, c, mc mcỏo ỏoka kaki kicao caoc, c,i idộp dộpcao caosu sutrng trng.ễng ễngc ccú cúdỏng dỏngi inhanh nhanh nhn nhn.Li Linúi núica cac cim imm, m,m mm, m,khỳc khỳcchit, chit,rừ rừrng rng Theo TheoVế VếNGUYấN NGUYấNGIP GIP b) b)Sỏng Sỏngsm, sm,tri triquang quanghn hnra ra.ờm ờmqua, qua,mt mtbn bntay tayno noó ó gii giira ravũm vũmtri trisch schbúng búng.Mu Mumõy mõyxỏm xỏmó ónhng nhngch chcho chomt mt mu mutrng trngpht phtxanh xanhnh nhmu mumen mens s.ng ngụng, ụng,phớa phớatrờn trờndi diờ chy chydi dirch rchngang ngangtm tmmt, mt,ngn ngnkhụng khụngcho chothy thybin binkhi, khi,aiaió ó nộm nộmlờn lờnbn bnnm nmmng mngmõy mõyhng hngto totng tng.Li Liim imxuyt xuytthờm thờmớtớt nột nộtmõy mõym mg gvỳt vỳtdi dithanh thanhmnh mnh Bựi BựiHin Hin a) a) Ch Ch tch tch H H Chớ Chớ Minh, Minh, v v Ch Ch tch tch ca ca Chớnh Chớnh ph ph Lõm Lõm thi thi nc nc Vit Vit Nam Nam Dõn Dõn ch ch Cng Cng hũa, hũa, ra mt mt ng ng bo bo ú ú l l mt mt c c gi gi gy gy gũ, gũ, trỏn trỏn cao, cao, mt mt sỏng, sỏng, rõu rõu tha tha C C i i chic chic m m ó ó c, c, mc mc ỏo ỏo ka ka ki ki cao cao c, c, i i dộp dộp cao cao su su trng trng ễng ễng c c cú cú dỏng dỏng i i nhanh nhanh nhn nhn Li Li núi núi ca ca c c im im m, m, m m m, m, khỳc khỳc chit, chit, rừ rừ rng rng Theo Theo Vế Vế NGUYấN NGUYấN GIP GIP Th t ngy 21 thỏng 10 nm 2015 LUYN T V CU TNH T b) b) Sỏng Sỏng sm, sm, tri tri quang quang hn hn ra ờm ờm qua, qua, mt mt bn bn tay tay no no ó ó gii gii ra vũm vũm tri tri sch sch búng búng Mu Mu mõy mõy xỏm xỏm ó ó nhng nhng ch ch cho cho mt mt mu mu trng trng pht pht xanh xanh nh nh mu mu men men s s ng ng ụng, ụng, phớa phớa trờn trờn di di ờ chy chy di di rch rch ngang ngang tm tm mt, mt, ngn ngn khụng khụng cho cho thy thy bin bin khi, khi, ai ó ó nộm nộm lờn lờn bn bn nm nm mng mng mõy mõy hng hng to to tng tng Li Li im im xuyt xuyt thờm thờm ớtớt nột nột mõy mõy m m g g vỳt vỳt di di thanh mnh mnh Bựi Bựi Hin Hin Bi 2: Hóy vit mt cõu cú dựng tớnh t: a) Núi v mt ngi bn hoc ngi thõn ca em + Hỡnh dỏng: + V mt: + c im tớnh tỡnh: + T cht: b) Núi v mt s vt quen thuc vi em (cõy ci, vt, nh ca, vt, sụng nỳi,) + Mu sc, hỡnh dỏng, kớch thc, cỏc c im khỏc ca s vt V [...]... Lại điểm điểm xuyết xuyết thêm thêm ítít nét nét mây mây mỡ mỡ gà gà vút vút dài dài thanh thanh mảnh mảnh Bùi Bùi Hiển Hiển Bài 2: Hãy viết một câu có dùng tính từ: a) Nói về một người bạn hoặc người thân của em + Hình dáng: + Vẻ mặt: + Đặc điểm tính tình: + Tư chất: b) Nói về một sự vật quen thuộc với em (cây cối, con vật, nhà cửa, đồ vật, sông núi,…) + Màu sắc, hình dáng, kích thước, các đặc điểm...Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TÍNH TỪ b) b) Sáng Sáng sớm, sớm, trời trời quang quang hẳn hẳn ra ra Đêm Đêm qua, qua, một một bàn bàn tay tay nào nào đã đã giội giội rửa rửa vòm vòm trời trời sạch sạch bóng bóng Màu Màu mây mây
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 6 , Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 6 , Bài giảng về tính từ LTVC lớp 4 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay