Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

119 158 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:04

B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T QUC DN *** Bùi thị minh tiệp TáC Động biến đổi cấu tuổi dân số đến tăng trởng kinh tế việt nam Chuyờn ngnh: Kinh t hc Mó s: 62.31.03.01 LUậN áN TIếN Sĩ KINH Tế Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN VN CễNG TS GIANG THANH LONG H Ni, 2012 ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC CC BNG iv DANH MC CC HèNH v DANH MC CC CH VIT TT vi DANH MC CC CH VIT TT vi M U CHNG 1: TNG QUAN V BIN I C CU TUI DN S V TC NG CA BIN I C CU TUI DN S N TNG TRNG KINH T 10 1.1 Tng quan lý lun v tng trng kinh t v mi quan h tng dõn s - tng trng kinh t 10 1.1.1 Tng trng kinh t v s nh hng ca yu t dõn s 10 1.1.2 Bin ủi dõn s v mi quan h tng dõn s - tng trng kinh t 14 1.2 C s lý thuyt v bin ủi c cu tui dõn s v tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t 19 1.3 Tng quan nghiờn cu v tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t cỏc nc trờn th gii 25 1.3.1 Dõn s v tng trng kinh t trờn th gii 25 1.3.2 Cỏc nghiờn cu v tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t 30 1.4 Kinh nghim quc t vic ng x vi tỏc ủng ca bin ủi dõn s ủn tng trng kinh t 44 1.5 Bi hc cho Vit Nam 51 CHNG 2: BIN I C CU TUI DN S VIT NAM: C HI V THCH THC CHO TNG TRNG KINH T 58 2.1 Khỏi quỏt v tỡnh hỡnh dõn s Vit Nam 58 2.2 Chớnh sỏch dõn s ca Vit Nam 61 2.3 Bin ủi c cu tui dõn s Vit Nam 64 iii 2.3.1 Bin ủi c cu tui dõn s Vit Nam giai ủon 1979-2009 64 2.3.2 Xu hng bin ủi c cu tui ca dõn s Vit Nam giai ủon 2009- 2049 70 2.4 Phõn tớch c hi v thỏch thc t bin ủi c cu tui dõn s cho tng trng kinh t Vit Nam 74 2.4.1 T thc trng v xu hng gim dn ca dõn s tr em 74 2.4.2 T s gia tng mnh m ca dõn s tui lao ủng 79 2.4.3 T s gia tng ca dõn s cao tui 88 CHNG 3: C LNG TC NG CA BIN I C CU TUI DN S N TNG TRNG KINH T VIT NAM V KHUYN NGH CHNH SCH 92 3.1 c lng tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t da trờn mụ hỡnh tng trng Tõn c ủin 92 3.2 Xỏc ủnh nhúm tui dõn s cú ủúng gúp cho tng trng kinh t v c lng li tc dõn s bng phng phỏp NTA 97 3.3 úng gúp ca bin ủi c cu tui dõn s v nng sut lao ủng cho tng trng thu nhp bỡnh quõn ủu ngi 105 3.4 Khuyn ngh chớnh sỏch 109 KT LUN 121 NHNG CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N 124 DANH MC TI LIU THAM KHO 125 PH LC 134 iv DANH MC CC BNG Bng 1.1: Cỏc cụng thc tớnh t s ph thuc dõn s 21 Bng 1.2: Dõn s theo cỏc nhúm nc trờn th gii, (1000 ngi) 25 Bng 1.3: Xu hng c cu dõn s cỏc nc trờn th gii (%) 28 Bng 2.1: Tng t sut sinh ca dõn s Vit Nam, 1989-2009 62 Bng 2.2: C cu dõn s Vit Nam theo nhúm tui, 1979-2009 67 Bng 2.3: T s ph thuc dõn s, 1979-2009 68 Bng 2.4: Dõn s cao tui Vit Nam, 1979-2009 68 Bng 2.5: Ch s gi húa v t s h tr tim nng, 1979-2049 69 Bng 2.6: D bỏo dõn s Vit Nam, 2009-2049 71 Bng 2.7: Lao ủng cú vic lm phõn theo ngh nghip, 1996 v 2009 (%) 81 Bng 2.8: C cu chi tiờu cho giỏo dc trung hc v ủi hc Vit Nam, 2008 86 Bng 2.9: Vic lm v tin lng ca vic lm chớnh (Nam: 15-60, N: 15-55) 87 Bng 3.1: Kt qu c lng tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t Vit Nam 94 Bng 3.2: úng gúp ca nhúm tui 20-54 ủn tng trng kinh t Vit Nam, 1989-2049 106 Bng 3.3: úng gúp ca cỏc yu t cho tng trng kinh t VN, 1989-2009 107 Bng 3.4: úng gúp ca cỏc yu t cho tng trng kinh t VN, 2009-2049 108 v DANH MC CC HèNH Hỡnh 1.1: Quỏ ủ dõn s 16 Hỡnh 1.2: Tng dõn s v tng trng kinh t giai ủon 1975 2004 27 Hỡnh 1.3: Thay ủi c cu tui dõn s th gii, 1950-2050 29 Hỡnh 1.4: Thu nhp bỡnh quõn ủu ngi, khu vc ụng v ụng Nam 44 Hỡnh 1.5: Chớnh sỏch thớch ng vi bin ủi dõn s ủ thỳc ủy tng trng: Kinh nghim Nht Bn v mt s nc ụng 46 Hỡnh 1.6: Giai ủon c cu dõn s vng mt s nc ụng Nam 50 Hỡnh 1.7: T l tit kim v ủu t ca h gia ủỡnh GDP 54 Hỡnh 2.1: Dõn s Vit Nam qua cỏc thi k 58 Hỡnh 2.2: T l tng dõn s bỡnh quõn ca Vit Nam, 1979-2009 60 Hỡnh 2.3: Thỏp dõn s Vit Nam, 1979-2009 64 Hỡnh 2.4: Dõn s Vit Nam theo nhúm tui, 1979-2009 66 Hỡnh 2.5: Quy mụ v tc ủ tng dõn s Vit Nam, 2009-2049 70 Hỡnh 2.6: T s ph thuc dõn s Vit Nam, 2009 - 2049 72 Hỡnh 2.7: Thỏp dõn s d bỏo ca Vit Nam, 2029-2049 73 Hỡnh 2.8: T l dõn s tr em Vit Nam, 1979-2049 74 Hỡnh 2.9: S lng lao ủng Vit Nam qua cỏc thi k, 1979-2050 79 Hỡnh 2.10 S lch pha ủo to v nhu cu th trng lao ủng 84 Hỡnh 2.11: T l dõn s cao tui ca Vit Nam, 1979-2050 89 Hỡnh 3.1: GDP bỡnh quõn ủu ngi ca Vit Nam, 2000-2009 92 Hỡnh 3.2: Chi tiờu v thu nhp bỡnh quõn ủu ngi ca Vit Nam theo tui 102 Hỡnh 3.3: Tc ủ tng ca dõn s sn xut thc t v tiờu dựng thc t 103 Hỡnh 3.4 Tc ủ tng t s h tr ca dõn s Vit Nam 104 vi DANH MC CC CH VIT TT Vit tt Nguyờn ting Vit ADB Ngõn hng Phỏt trin Chõu ASEAN ASXH BDS Hip hi cỏc nc ụng Nam An sinh xó hi Bin ủi dõn s CP DS DN GDP Chớnh ph Dõn s Doanh nghip Tng sn phm quc ni GSO HDI Tng cc Thng kờ Ch s Phỏt trin Con ngi ILO T chc Lao ủng Quc t IMF Qu tin t Quc t IO Bng cõn ủi liờn ngnh (Input-Output) JICA KHHG L-TB&XH C quan Hp tỏc Qt Nht Bn K hoch húa gia ủỡnh Lao ủng Thng binh v Xó hi LHQ NCT NKH Liờn Hp Quc (UN) Ngi cao tui Nhõn khu hc NTA PRB SNA SRB Ti khon chuyn giao quc dõn Cc Tham chiu dõn s (M) H thng ti khon quc gia T s gii tớnh TTDS TFR TNTB Tng ủiu tra Dõn s Tng t sut sinh Thu nhp trung bỡnh TW Trung ng UNFPA UNICEF VHLSS Qu dõn s Liờn hp quc Qu Nhi ủng Liờn hp quc iu tra mc sng h gia ủỡnh Vit Nam M U S cn thit ca vic nghiờn cu ủ ti lun ỏn Tng trng kinh t l ủ quan tõm hng ủu cỏc quc gia C lý thuyt v thc t nghiờn cu ủu cho thy dõn s l mt nhng yu t nh hng mnh m ti tng trng kinh t v cú tm quan trng hng ủu ủi vi chớnh tr - xó hi ca mi nc Vit Nam, quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin ủt nc, ng v Nh nc ta ủó quan tõm ủn ủ dõn s v coi trng vic xõy dng v thc hin chớnh sỏch dõn s Khi ủt nc cũn cha thng nht, Hi ủng B trng (nay l Chớnh ph) ủó thụng qua Quyt ủnh s 216 ngy 26-12-1961, hng dn sinh ủ cú k hoch v chm súc sc khe b m, tr em, ủnh hng nõng cao cht lng dõn s Nm 1993, Ngh quyt s 04 - NQ/HNTW ca Hi ngh ln th IV Ban Chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam khúa VII khng ủnh Cụng tỏc dõn s K hoch húa gia ủỡnh l mt b phn quan trng ca chin lc phỏt trin ủt nc, l mt nhng ủ kinh t xó hi hng ủu ca nc ta, l mt yu t c bn ủ nõng cao cht lng cuc sng ca tng ngi, tng gia ủỡnh v ca ton xó hi (BCH TW CSVN, 1993, tr1) Hnh ủng c th sau Ngh quyt ny l vic xõy dng v trin khai mnh m Chin lc Dõn s - KHHG ủn nm 2000 ca Chớnh ph, tip sau ủú l Chin lc Dõn s Vit Nam giai ủon 2001 2010 v mi ủõy nht l Chin lc dõn s v sc khe sinh sn Vit Nam giai ủon 2011 2020 C h thng chớnh tr, xó hi ủó vo cuc vi cỏc chng trỡnh ny Cho ủn nay, cụng tỏc dõn s ủt nhiu thnh tu ủỏng k, ủúng gúp tớch cc cho tng trng kinh t v n ủnh chớnh tr v xó hi Ton xó hi ủó ý thc hn v ủỏnh giỏ ủỳng hn v ủ dõn s mi quan h dõn s - kinh t v phỏt trin nờn nhng thnh tu t vic thc hin cỏc chng trỡnh dõn s-k hoch hoỏ gia ủỡnh ngy cng rừ nột Cng vỡ lý ny m cỏc nghiờn cu v tranh lun khoa hc v mi quan h dõn s v phỏt trin nc ta ngy cng phong phỳ hn, mang tớnh thi s hn c bit nhng nm gn ủõy Vit Nam tri nghim nhng bin ủng mnh m v quy mụ v c cu tui dõn s Vn hi v thỏch thc cựng xut hin ủan xen quỏ trỡnh bin ủi dõn s ny Quỏ ủ dõn s Vit Nam ủang ủang din theo ba ủc trng rừ nột, ủú l (i) dõn s tr em gim c v s lng v t trng tng dõn s; (ii) dõn s ủ tui lao ủng tng mnh v chim t trng ngy cng ln tng dõn s; v (iii) dõn s cao tui dn tng lờn C cu tui ca dõn s Vit Nam ủang bin ủi nhanh chúng, ủú c cu dõn s vng (hay cũn gi l c hi dõn s) xut hin cựng vi nhng du hiu ca gi húa dõn s Vỡ th, vic nghiờn cu sõu nhng kinh nghim quc t vic tn dng c hi dõn s, gii quyt cỏc thỏch thc t bin ủi c cu tui dõn s v lng húa tỏc ủng ca nú ủn tng trng kinh t Vit Nam l cn thit T ủú cho vic cung cp nhng bng chng khoa hc thuyt phc, t ủú ủ xut, khuyn ngh cỏc chớnh sỏch dõn s phự hp vi ủnh hng phỏt trin ca ủt nc Trờn th gii, nhiu quc gia ủó tn dng ủc c hi dõn s ủ ủy nhanh tc ủ tng trng kinh t Mt s nc ủó lờn tr thnh cỏc nc cú mc thu nhp cao (nh Nht Bn, Hn Quc, i Loan v Singapore) h to ủc s cng hng t cỏc yu t v khoa hc k thut, ủu t cựng vi vic tn dng ủc nhng c hi cú ủc t bin ủi c cu tui dõn s ủ ủy nhanh tc ủ tng trng kinh t Hn na, cỏc quc gia ny cng gii quyt tha ủỏng v hiu qu nhng thỏch thc cú ca c hi ny nh giỏo dc v y t cho tr em, vic lm cho niờn v an sinh xó hi cho ngi cao tui Tỏc ủng ca bin ủi dõn s ủn tng trng kinh t trờn th gii ủc nghiờn cu t rt sm v ni bt lờn t sau Chin tranh Th gii ln th II cho ủn vi hng lot cụng trỡnh ủc cụng b vi nhng kt lun quan trng Sau Chin tranh Th gii ln th II kt thỳc, Chõu u v ụng v ụng Nam , dõn s bựng n t sut sinh tng nhanh v t sut cht gim mnh Trc bi cnh ủú, Chớnh ph cỏc nc ủó n lc kim soỏt dõn s, gim t l sinh, trỡ mc sinh phự hp nhm hn ch tc ủ tng dõn s H qu ca cỏc chớnh sỏch dõn s ny l quỏ trỡnh chuyn ủi c cu dõn s theo tui din nhanh chúng theo hng gim t trng dõn s tr em v tng t trng dõn s tui lao ủng Thi k ny ghi nhn s tng trng vt tri v kinh t ca cỏc nc cú c cu dõn s m t s ph thuc dõn s thp hn 50, tc l thi k m c hn ngi ủ tui lao ủng mi gỏnh ngi ngoi ủ tui lao ủng - thi k c cu dõn s vng Nhiu nghiờn cu v tỏc ủng ca bin ủi dõn s ủn tng trng kinh t ủc thc hin v hu ht cỏc kt qu ủu nhn ủnh c cu dõn s vng cú gúp ủỏng k cho tng trng kinh t Vớ d, nghiờn cu ca Prskawetz v Lindh (2007) [51], Kelley v Schmidt (2005) [66] cho thy bin ủi dõn s ủúng gúp 24% tng trng kinh t Chõu u thi k 1965-1990 Tng t, cng giai ủon ủú, ủúng gúp ca bin ủi c cu tui dõn s cho tng trng kinh t Hn Quc v Nht Bn l khong 30%, i Loan l 38% Hu ht cỏc nghiờn cu ủu khng ủnh, c hi dõn s khụng t ủng ủem li tỏc ủng tớch cc cho tng trng kinh t m ch cú th hin thc húa c hi ny nh vo cỏc ủiu kin, mụi trng chớnh sỏch thớch hp [8], [19], [51], [57], [80], [81] Gn ủõy, ủ dõn s v nh hng ca bin ủi dõn s ủn tng trng kinh t Vit Nam ủc nhiu nh khoa hc quan tõm nghiờn cu vi nhiu cụng trỡnh ủc cụng b nhng hu ht l cỏc nghiờn cu ủnh tớnh v ch cú mt s ớt cỏc nghiờn cu ủnh lng Cỏc nghiờn cu ny cho rng quỏ ủ dõn s nc ta ủó cú tỏc ủng tớch cc ủn tng trng kinh t nhng nm gn ủõy v vi c cu dõn s vng din khong 30-40 nm1 thỡ Vit Nam cú c hi rt ln ủ thỳc ủy tng trng v phỏt trin kinh t v xó hi Vớ d, nghiờn cu ca Nguyn Th Minh (2009) [80] khng ủnh bin ủi c cu tui dõn s ủúng gúp 14,5% vo tng trng thu nhp bỡnh quõn ủu ngi hng nm Vit Nam giai ủon 2002 2006 Tng t, tớnh toỏn ca Nguyn ỡnh C v H Tun Anh (2010) [8] Tựy mi nghiờn cu v phng phỏp tip cn / d bỏo dõn s hay cỏc phng ỏn v mc sinh hay cỏch phõn chia nhúm tui khỏc m kt qu d bỏo cú th khỏc Lun ỏn mun nhn mnh rng Dõn s VN s tri nghim c cu dõn s vng l thc t v ủiu ny cú tỏc ủng mnh m ti tng trng v phỏt trin ca Vit Nam Ni dung ny s ủc trỡnh by chi tit cỏc phn sau ca lun ỏn cho thy s bin ủi ủú ủúng gúp khong 2,29 ủim phn trm cho tc ủ tng trng kinh t thi k 1999-2009 Nghiờn cu ny cng nhn ủnh tỏc ủng tớch cc t bin ủi c cu tui dõn s cho tng trng kinh t Vit Nam s nh dn, thm sau thi k c cu dõn s vng, tỏc ủng ny cú th chuyn sang õm õy l nhng kt qu nghiờn cu ủnh lng ủu tiờn v quan h dõn s - tng trng kinh t Vit Nam, cú ý ngha quan trng c v mt nghiờn cu v gi ý chớnh sỏch, ủc bit giai ủon hin Phng phỏp c lng ủc cỏc nghiờn cu ny s dng l da trờn c s mụ hỡnh tng trng Tõn c ủin vi bin ph thuc l tc ủ tng GDP bỡnh quõn ủu ngi, cũn bin dõn s (bin ủc lp) ủc s dng mụ hỡnh l t l dõn s tui lao ủng hoc dõn s tui lao ủng cú tham gia hot ủng kinh t Tuy nhiờn, phng phỏp tip cn ca nhng nghiờn cu ny cũn hn ch vi gi ủnh cho rng tt c dõn s tui lao ủng ủu tham gia hot ủng kinh t, dõn s ngoi tui ủ lao ủng ủc coi l nhúm ph thuc Thc t cho thy khụng phi nh vy v vỡ th m cn phõn bit rt rừ nhúm dõn s hot ủng kinh t vi nhúm dõn s khụng hot ủng kinh t ch khụng phi ch da vo vic phõn tỏch ủ tui Do vy, cn phi cú cỏch tip cn phự hp hn v mt kinh t ủ nhng nhn ủnh sỏt thc hn, chi tit hn v tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t v qua ủú ủ xut cỏc khuyn ngh chớnh sỏch, tng cng v cng c mi liờn kt gia nghiờn cu vi hoch ủnh chớnh sỏch xut cỏc chớnh sỏch hp lý khụng ch dnh cho vic tn dng c hi dõn s vng m cũn cho c dõn s gi c hi vng kt thỳc Xut phỏt t nhng lý trờn, tỏc gi la chn ủ ti: Tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t Vit Nam cho lun ỏn Tin s ca mỡnh Mc ủớch nghiờn cu - H thng húa cỏc lý thuyt v nghiờn cu thc nghim v bin ủi dõn s, ủc bit l bin ủi c cu tui dõn s v tỏc ủng ca nú ủn tng trng kinh t cỏc nc trờn th gii, t ủú rỳt bi hc cho Vit Nam 99 Trong ủú, Y l thu nhp quc dõn, N l tng dõn s, WA l dõn s ủ tui lao ủng Cụng thc ny cho thy thu nhp bỡnh quõn ủu ngi ph thuc vo nng sut lao ủng ca dõn s ủ tui lao ủng (Y/WA) v t l dõn s ủ tui lao ủng tng dõn s (WA/N) WA/N cũn ủc gi l t s h tr kinh t (Econmic Support Ratio), cho bit bao nhiờu ngi ủ tui lao ủng gỏnh ton b dõn s Gi s ton b dõn s ủ tui lao ủng ủu cú vic lm Khi c cu tui dõn s thay ủi, t s h tr s thay ủi theo c bit giai ủon c cu dõn s vng, t s ny s tng lờn nhanh chúng T (3.7), tc ủ tng thu nhp bỡnh quõn ủu ngi (Y/N) cú th ủc c lng nh sau: g Y / N = g Y / WA + gWA / N (3.8) Theo Mason (2004) [47], [49] v da trờn phng phỏp NTA, t s h tr tớnh theo tui a vo nm t ủc c lng nh sau: WA(t ) (a ) P (a, t ) = N (t ) (a ) P (a, t ) (3.9) (Tớnh tng theo tui a) Trong ủú (a) l nng sut lao ủng trung bỡnh ca mt ngi ti tui a; (a) l mc tiờu dựng trung bỡnh ca mt ngi ti tui a; P(a,t) l tng dõn s ủ tui a ti thi ủim t Biu thc (a)P(a,t) cho bit s ngi to thu nhp thc t (effective producers), biu thc (a)P(a,t) cho bit s ngi tiờu dựng thc t (effective consumers) Nhng nhúm tui cú nng sut thp v tiờu dựng cao l nhng nhúm tui s dng nhiu ngun lc ca xó hi hn nhng gỡ h sn xut Nu dõn s nhúm tui ny tng nhanh thỡ s hn ch tng trng kinh t Ngc li, nu dõn s tng nhanh nhúm tui m h lm nhiu hn nhng gỡ h tiờu dựng thỡ s thỳc ủy tng trng kinh t Vỡ vy, vic phõn tớch trỡnh by ủõy s dng t s h tr ủ 100 xỏc ủnh gia ủon xut hin li tc nhõn khu hc: tc ủ tng ca t s h tr ln hn thỡ nn kinh t ủang cú li tc nhõn khu hc; ngc li, tc ủ tng ca t s h tr nh hn 0, nn kinh t ủang cú gỏnh nng nhõn khu hc (demographic burden) Nh vy, da vo d bỏo dõn s v s thay ủi cu trỳc tui, nghiờn cu s ch nhng giai ủon m Vit Nam cú li tc t chuyn ủi nhõn khu hc S liu dựng cho mụ hỡnh l cỏc khon chi tiờu v thu nhp chi tit cho tng ủ tui - Thu nhp mi ủ tui bao gm: Thu nhp t tin cụng, tin lng, thu nhp t t lm v thu khỏc Thụng tin thu nhp t t lm thng ch ủc thng kờ cp h gia ủỡnh ch khụng phi cho tng cỏ nhõn nờn ta phi gi ủnh rng mi cỏ nhõn cựng mt ủ tui (khụng phõn bit gii tớnh, tỡnh trng sc kho) s cú ủúng gúp nh ủn tng thu nhp t lm ca h gia ủỡnh Phng phỏp NTA ủ xut vic c lng thu nhp t lm cho cỏc cỏ nhõn tng tui nh sau: Thu nhp t t lm = 0n0 + 1n1 +.+ knk, (3.10) Trong ủú: ni l s ngi ủ tui i (i=0-90) h gia ủỡnh; i l t l ủúng gúp ca nhng ngi tui i vo tng thu nhp t lm ca h gia ủỡnh - Thụng tin v chi tiờu mi ủ tui bao gm: Chi tiờu cụng v giỏo dc, y t v khỏc; chi tiờu cỏ nhõn v giỏo dc, y t v khỏc Tng t nh phn thu nhp, mt s thụng tin cú th thu thp trc tip tng ủ tui, nhiờn mt s thụng tin phi c lng t s liu cp h sang cp cỏ nhõn ủm bo tớnh ủng nht v s liu thỡ vic hiu chnh theo s liu v mụ l cn thit phõn tớch ny Gi s cn ủiu chnh bin X (vớ d chi tiờu cụng cho giỏo dc) theo bin v mụ ca X, ta cú th c lng nh sau: MacroContr ol X adjusted ( x ) = a =90 + X unadj ( a ) X unadj ( a ) Pop ( a ) a = (3.11) 101 Trong ủú: MacroControl l bin v mụ tng ng ly t cỏc bỏo cỏo cho ton quc v Pop(a) l dõn s tui a Nghiờn cu s s dng ngun s liu t Kho sỏt mc sng h gia ủỡnh Vit Nam (VHLSS) ca Tng cc Thng kờ ủ thu thp cỏc thụng tin ch yu sau: Nhng ủc ủim v nhõn khu hc ca cỏc thnh viờn h; Thu nhp t tin cụng tin lng ca cỏc thnh viờn h gia ủỡnh, bờn cnh ủú thu thp cỏc thụng tin v thu nhp t t lm ca h; Chi tiờu h gia ủỡnh: Mc chi tiờu, chi tiờu phõn theo mc ủớch chi v khon chi (chi cho n, mc, , ủi li, giỏo dc, y t, hoỏ); Thụng tin v tỡnh hỡnh ủi hc ca cỏc thnh viờn h Ngoi ra, nghiờn cu cũn s dung cỏc s liu v mụ nh: GDP, T l tiờu dựng cui cựng GDP, c cu chi tiờu ca Chớnh ph v tiờu dựng cui cựng ca h gia ủỡnh Tng tiờu dựng cui cựng (Ngun thu thp t GSO) T l chi tiờu cho y t tng GDP, c cu chi tiờu cho y t khu vc Nh nc v t nhõn (Ngun: http://www.who.int/nha/en/) T l chi tiờu cho giỏo dc cỏc cp trỡnh ủ, c cu chi tiờu ny theo Nh nc v t nhõn (Ngun: http://data.worldbank.org/indicator/) Thu nhp ca ngi lao ủng v thu nhp t t lm (Ngun thu thp v tớnh toỏn t Bng IO 2007, H thng ti khon quc gia Vit Nam (SNA)) Da trờn phng phỏp tớnh ca NTA, tớnh toỏn vi s liu ca Vit Nam s cú ủc thụng s v mc chi tiờu bỡnh quõn v thu nhp bỡnh quõn mi ủ tui Kt qu c lng cho thy: - Mt ngi dõn Vit Nam ủin hỡnh cú thi k m thu nhp ln hn tiờu dựng l ủ tui 22-53 Suy rng kt qu ny trờn gúc ủ tng th cú th thy: nhúm dõn s thc s ủúng gúp cho tng trng kinh t Vit Nam ch l dõn s ủ tui t 22 53 ch khụng phi tt c dõn s tui lao ủng hay mt nhúm ủ tui no khỏc 102 Dõn s ủ tui t 22 ủn 53 cú mc thu nhp ln hn tiờu dựng v phn thng d chớnh l li tc dõn s lm gia tng xu hng tit kim v tỏi ủu t nc, kớch thớch tng trng v phỏt trin kinh t - Nhúm dõn s 0-21 tui v t 54 tui tr lờn tui cú mc sn xut khụng ủ ủ tiờu dựng v phn thõm ht chớnh l gỏnh nng cú th ngn tr tng trng v phỏt trin ủ tui di 22, mi cỏ nhõn chi tiờu ch yu cho giỏo dc t h gia ủỡnh v t chi tiờu cụng ca Chớnh ph cho chm súc, nuụi dng, giỏo dc thỡ ủ tui t 54 tr lờn, mi cỏ nhõn chi tiờu nhiu hn cho chm súc sc khe, y t (ủn v: nghỡn ủng) Hỡnh 3.2: Chi tiờu v thu nhp bỡnh quõn ủu ngi ca Vit Nam theo tui Ngun: Tớnh toỏn ca tỏc gi Kt qu Hỡnh 3.3 th hin tc ủ tng ca dõn s sn xut thc t v dõn s tiờu dựng thc t Hỡnh ny cho thy c thu nhp v chi tiờu ủu cú xu hng tng t nm 1979 nhng ch vi nm sau ủú tc ủ tng gim dn Khong cỏch gia ủng thu nhp vi ủng chi tiờu tng mnh t nm 1979 v gim dn t nm 2005 Tc ủ tng thu nhp nhanh hn so vi tc ủ tng tiờu dựng cho ủn nm 2017 103 Hỡnh 3.3: Tc ủ tng ca dõn s sn xut thc t v tiờu dựng thc t Ngun: Tớnh toỏn v thu nhp v chi tiờu da trờn phng phỏp NTA Nh vy, bin ủi c cu tui dõn s cú th ủúng gúp tớch cc cho tng trng kinh t Vit Nam cho ủn nm 2017 Sau thi k ny, gi húa dõn s s lm cho tng trng thu nhp thp hn so vi tiờu dựng, tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t cú th l tiờu cc c lng t mụ hỡnh cng cho thy thu nhp bỡnh quõn ủu ngi tng lờn l mt phn ủúng gúp t vic tng t s h tr Hỡnh 3.4 cho thy xu hng thay ủi ca tc ủ tng t s h tr: tng mnh giai ủon 1996-2005 v sau ủú gim dn Núi cỏch khỏc, bin ủi c cu tui dõn s ủó tỏc ủng tớch cc ủn thu nhp bỡnh quõn ủu ngi giai ủon 1979-2005, nhng sau 2005 thỡ tỏc ủng ủú li gim Giai ủon 1979-2017 l giai ủon t l dõn s ủ tui lao ủng tng cao, to ngun lc ln cho lc lng lao ủng tham gia vo hot ủng sn xut, tao thu nhp, gỏnh ủ cho nhúm dõn s ph thuc 104 Hỡnh 3.4 Tc ủ tng t s h tr ca dõn s Vit Nam Ngun: Tớnh toỏn ca tỏc gi Cng t Hỡnh 3.4 cho thy: vo khong t nm 2017, s chuyn ủi c cu tui s tỏc ủng tiờu cc ti tc ủ tng thu nhp bỡnh quõn ủõu ngi õy cng s l giai ủon dõn s bt ủu gi cựng vi xu hng gim xung ca t l dõn s ủ tui T phõn tớch trờn cú th thy: Vit Nam cú ủc li tc nhõn khu hc t quỏ trỡnh chuyn ủi c cu tui dõn s cho ủn nm 2017 õy cng l c hi cho phỏt trin v tng trng kinh t ca Vit nam giai ủon ny Sau ủú bc vo mt thi k gi húa dõn s, xó hi s phi cú nhng gii phỏp, chớnh sỏch an sinh xó hi, ủ tr giỳp cho nhng ngi gi quỏ ủ tui lao ủng, tc ủ tng trng hiu qu tiờu dựng nhanh hn tng trng hiu qu thu nhp Cn cú nhng chớnh sỏch, chin lc c th, hp lý v kp thi ủ cú th tn dng ủc li tc nhõn khu hc cho tng trng kinh t ủng thi chun b tt cho mt giai ủon dõn s gi húa, hng ủn s phỏt trin bn vng Cỏc nghiờn cu gn ủõy núi v bin ủi c cu tui dõn s Vit Nam gi thi k c cu dõn s vng l thi k m t s ph thuc dõn s nh hn 50 Nh vy, kt qu tớnh toỏn ny ủó lm rừ hn kt lun ca cỏc nh khoa hc trc ủõy v 105 nh hng ca nhúm dõn s tui lao ủng ủn tng trng kinh t Vit Nam Khụng phi ton b dõn s nhúm tui 15-59 (l nhúm ủ tui lao ủng theo quy c) ủu ủúng gúp cho tng trng kinh t m ch nhúm dõn s t 22 53 tui mi thc s gúp phn thỳc ủy tng trng kinh t 3.3 úng gúp ca bin ủi c cu tui dõn s v nng sut lao ủng cho tng trng thu nhp bỡnh quõn ủu ngi Trong phn trờn, d vo kt qu t phng phỏp NTA cho thy nhúm dõn s cú ủúng gúp thc s cho tng trng l 22-53 tui v thi k m Vit Nam cú th thu ủc li tc dõn s kộo di ủn nm 2017 cú th xem xột mt cỏch chi tit hn v ủo lng ủc mc ủ tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t, mc ny lun ỏn s ủi sõu xem xột s thay ủi theo thi gian v s lng v t l ca nhúm dõn s 20-54 tui v ca tng dõn s11 T ủú, chỳng tụi s tớnh toỏn mc ủ ủúng gúp ca bin ủi c cu tui dõn s cng nh nng sut lao ủng ủi vi tng trng GDP thc t bỡnh quõn ủu ngi Cựng vi ủúng gúp tớch cc ca nhúm dõn s cú thu nhp ln hn tiờu dựng ủn tng trng kinh t, tc ủ tng ca tng dõn s cng cú nhng nh hng nht ủnh ủi vi tng trng GDP thc t bỡnh quõn ủu ngi Cú th thy rừ vai trũ ca tng lao ủng, tng dõn s v nng sut lao ủng ủn tng trng GDP thc t bỡnh quõn ủu ngi thụng qua cụng thc (1.6) v (1.7) ủó ủc chng minh Chng nh sau: g y = gY / N + g L g N (3.12)12 hay: Tc ủ tng GDP bỡnh quõn ủu ngi = Tc ủ tng nng sut lao ủng + Tc ủ tng lao ủng Tc ủ tng dõn s Nh vy, t cụng thc trờn cú th thy, bin ủi dõn s ủúng gúp cho tng trng kinh t chớnh l phn chờnh lch gia tc ủ tng lao ủng vi tc ủ tng dõn 11 Do s liu ca Tng ủiu tra dõn s Vit Nam ủc hp theo nhúm tui nờn chỳng tụi vo mụ hỡnh nhúm dõn s t 20 ủn 54 tui (thay vỡ 22-53 tui) 12 L cụng thc (1.7) ủó ủc chng minh chng 1, nhng ủõy chỳng tụi ủỏnh s cụng thc theo chng ủ thun li cho vic phõn tớch v bỡnh lun 106 s Tớnh toỏn tỏc ủng ca dõn s núi chung v tỏc ủng ca nhúm dõn s thc s ủúng gúp cho tng trng kinh t, t ủú thy ủc ủúng gúp ca BDS cho tng trng ủc tớnh toỏn c th bng sau: Bng 3.2: úng gúp ca nhúm tui 20-54 ủn tng trng kinh t Vit Nam, 1989-2049 Nm 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 Tng dõn s 64,40 76,40 85,80 94,96 101,52 105,25 106,18 1,709 1,160 1,014 0,668 0,361 0,088 25,82 34,54 45,45 50,98 51,82 51,83 47,48 - 2,911 2,746 1,147 0,163 0,003 -0,876 - 1,202 1,580 0,085 -0,562 -0,413 -0,957 (triu ngi) T l tng (%) Dõn s t 20-54 tui (triu ngi) T l tng (%) úng gúp ca BDS cho tng trng (%) - Ngun: Tng TDS 1989, 1999,2009, d bỏo DS ca GSO v tớnh toỏn ca tỏc gi S liu Bng (3.2) cho thy, nhúm dõn s ủ tui t 20 ủn 54 ủó liờn tc tng v s lng sut thi k 1989-2009 v d bỏo cũn tip tc tng v ủt cao nht l 51,83 triu ngi vo nm 2039 Tuy nhiờn, tc ủ tng ca nhúm dõn s ny chm li t nm 2009 v nhp ủ gim ngy cng nhanh s dch chuyn sang nhúm dõn s cao tui Kt hp cụng thc (3.12) vi s liu Bng 3.2 v thay s lao ủng bng dõn s ủ tui 20 54, cú th nhn xột nh sau: - T l tng dõn s nhúm tui 20-54 luụn ln hn khụng cho ủn nm 2039, th hin tỏc ủng tớch cc ca nhúm dõn s ny ủn tng trng kinh t sut thi k 1989 2039 C cu dõn s ny ủó ủúng gúp ti 2,91% cho tc ủ tng trng GDP bỡnh quõn ủu ngi giai ủon 1989-1999 v ủn thi k 1999-2009 mc ủúng gúp ny gim cũn 2,75% Tỏc ủng tớch cc ny nh dn v sau nm 1939, tỏc ủng ny 107 ủn tng trng kinh t l õm - Tng dõn s nhanh cú tỏc ủng tiờu cc ti tng trng thu nhp bỡnh quõn ủu ngi Trong sut thi k c cu dõn s vng, tc ủ tng ca tng dõn s nc ta gim dn v vỡ th tỏc ủng tiờu cc ti tng trng kinh t cng gim Mc dự vy, tng dõn s t nhiờn nc ta lm gim ti 1,7% tng trng GDP bỡnh quõn ủu ngi giai ủon 1989-1999, v s ny giai ủon 2009-2019 l khong 1% Vỡ vy, trỡ t l sinh thp nh hin ủng thi nõng cao cht lng dõn s, nõng cao cht lng ngun nhõn lc cú th tn thu ủc li tc dõn s v thỳc ủy tng trng kinh t ủt nc - Tỏc ủng ca bin ủi dõn s núi chung ủúng gúp 1,2 ủim phn trm cho tc ủ tng GDP bỡnh quõn ủu ngi giai ủon 1989-1999 v thi k 1999-2009 tng lờn mc 1,58% Tuy nhiờn, mc ủúng gúp ny gim dn v ch cũn khong 0,1% thi k 2009-2019 v giai ủon sau ủú s l thi k m bin ủi dõn s tỏc ủng tiờu cc ti tng trng, tc l sau thi k c cu dõn s vng, tng trng kinh t ch ph thuc vo tng nng sut Nh vy, bin ủi c cu tui dõn s ủó cú nhng tỏc ủng mnh m ti tng trng kinh t Vit Nam khong ba thp k va qua Cú th thy rừ ủiu ny xem xột ủúng gúp ca cỏc nhúm dõn s v ủúng gúp ca nng sut lao ủng ủi vi tng trng GDP bỡnh quõn ủu ngi (xem Bng 3.3) Bng 3.3 cho thy mt quan sỏt rừ rng hn v ủúng gúp cho tng trng kinh t ca tng thnh phn: nng sut lao ủng, dõn s lm vic v tng dõn s t nhiờn Theo cỏch tớnh toỏn ny ỏp dng tớnh cho cỏc s liu d bỏo v bin ủi c cu tui dõn s thi k c cu dõn s vng v gi húa s cho thy cú th thu ủc li tc dõn s ủn nm no, v ủú nng sut lao ủng cn phi ủt ủc l bao nhiờu ủ cú th gi ủc mc tng trng tt nh hin Bng 3.3: úng gúp ca cỏc yu t cho tng trng kinh t VN, 1989-2009 108 Tc ủ tng bỡnh quõn úng gúp ca cỏc yu t vo tng (%/nm) trng (%) Giai ủon GDP DS20-54 DS NSLD bq ủu GDP DS20-54 DS NSLD ngi bq ủu ngi 1989-1999 2,91 1,63 4,70 5,98 48,70 -27,34 78,64 100,00 1999-2009 2,64 1,27 4,58 5,95 44,32 -21,32 76,99 100,00 Ngun: Tớnh toỏn ca tỏc gi theo s liu Bng 3.2 lm rừ hn vai trũ ca nng sut lao ủng ủi vi tng trng thu nhp bỡnh quõn ủu ngi xu hng bin ủi c cu tui dõn s ca Vit Nam, nghiờn cu tip tc xem xột tỏc ủng ủng thi ca bin ủi c cu tui dõn s thụng qua s thay ủi v nhúm dõn s ủ tui 20-54 v s thay ủi ca dõn s núi chung ủn tng trng kinh t thi k 2009 2049 vi gi ủnh GDP l khụng ủi, tc l tc ủ tng trng kinh t ủc gi nguyờn nh thi k 1999-2009 Kt qu tớnh toỏn th hin bng sau: Bng 3.4: úng gúp ca cỏc yu t cho tng trng kinh t VN, 2009-2049 Tc ủ tng bỡnh quõn (%/nm) Giai ủon úng gúp ca cỏc yu t vo tng trng (%) DS20-54 DS NSL GDP bq ủu ngi DS20-54 DS NSLD GDP bq ủu ngi 2009-2019 1,25 1,06 5,76 5,95 19,28 -17,85 98,57 100,00 2019-2029 0,16 0,73 6,51 5,95 2,74 -12,19 109,45 100,00 2029-2039 0,00 0,42 6,36 5,95 0,06 -7,01 106,95 100,00 2039-2049 -0,88 0,08 6,91 5,95 -14,73 -1,35 116,08 100,00 Ngun: Tớnh toỏn ca tỏc gi theo s liu Bng 3.2 vi gi ủnh GDP gi nguyờn so vi thi k 1999-2009 Da vo kt qu Bng 3.5 cú th nhn xột nh sau: - Nhúm dõn s thc s lm vic (nhúm tui 20-54) tip tc cú nhng tỏc ủng 109 tớch cc ủn tng trng kinh t Tuy nhiờn, nhng tỏc ủng tớch cc ny ủó gim dn t nm 2009 v sau nm 2039 tỏc ủng ny chuyn sang õm - Tớnh chung cho ton b yu t dõn s thỡ bin ủi dõn s Vit Nam cú tỏc ủng tớch cc ủn tng trng kinh t cho ủn khong nm 2019 Sau ủú, tng trng kinh t hon ton ph thuc vo nng sut lao ủng - Nu mun trỡ tc ủ tng trng kinh t nh hin (trong ủiu kin gi ủnh cỏc yu t khỏc khụng ủi) thỡ nng sut lao ủng phi khụng ngng tng v ủn nm 2019, nng sut lao ủng quyt ủnh gn nh 100% tc ủ tng trng Sau ủú, nng sut lao ủng phi cn ủc nõng cao hn na ủ gỏnh nhng tỏc ủng tiờu cc bin ủi c cu tui dõn s m c th l gi húa dõn s mang li Tớnh toỏn cho thy, nng sut lao ủng phi tng lờn 107% giai ủon 2029-2039 v s tng t giai ủon 2039-2049 l 116% nu mun trỡ mc tng trng nh hin ti iu ny cho thy tm quan trng ca cỏc chớnh sỏch nc ủi vi bin ủi c cu tui dõn s, ủc bit l cỏc chớnh sỏch nhm nõng cao cht lng ngun nhõn lc, hng ti nõng cao nng sut lao ủng So sỏnh vi kt qu c lng t mụ hỡnh NTA cho thy cú s khỏc bit nh kt lun v s nm m dõn s tui lao ủng ủúng gúp tớch cc cho tng trng kinh t, ủú l theo NTA thỡ dõn s tui lao ủng ủúng gúp tớch cc cho tng trng kinh t ủn nm 2017, theo tớnh toỏn ny thỡ ủúng gúp ca lao ủng ủn tng trng ủn nm 2019) Tuy nhiờn, sai s ny l hp lý vỡ NTA xỏc ủnh chớnh xỏc nhúm dõn s cú thu nhp ln hn tiờu dựng l t 22 ủn 53 tui v ủõy ủc coi l nhúm dõn s lm vic Cũn theo phng phỏp trờn ủõy thỡ dõn s lm vic hay lao ủng li ủc xột ti nhúm dõn s gn vi nhúm tui trờn, tc l xột ti nhúm tui 20-54 ủiu kin ca s liu s dng Vỡ vy, sai s gia hai cỏch tớnh toỏn ny l hp lý v chp nhn ủc 3.4 Khuyn ngh chớnh sỏch 110 Da vo kt qu nghiờn cu, phn ny lun ỏn ủ xut mt s khuyn ngh chớnh sỏch Cỏc khuyn ngh chớnh sỏch ủc ủ xut di ủõy nhm tn thu ủc li tc dõn s cho tng trng kinh t, chun b sn sng cho giai ủon dõn s gi nhanh, ủng thi tớch cc lm tng nng sut lao ủng yu t c bn quyt ủnh tng trng kinh t Vit Nam sau nm 2039 m li tc dõn s khụng cũn, tng trng kinh t ủú ph thuc chớnh vo nng sut lao ủng Duy trỡ t l sinh mc sinh thay th ủ n ủnh v nõng cao cht lng dõn s T l sinh ca Vit Nam thi gian qua ủó gim ủỏng k v ủt mc sinh thay th nh vo s thnh cụng ca vic thc thi cỏc chớnh sỏch dõn s Tuy nhiờn, kt qu phõn tớch thc trng dõn s Vit Nam hin ủó cho thy kt qu gim t l sinh ny cha thc s vng chc dõn s l n gii ủ tui sinh ủ cao, quan nim thớch trai nhiu ni cũn nng n Nhng thc t ny cú th ủy t l sinh tng lờn nu chớnh sỏch dõn s khụng ủc tip tc trỡ v trin khai sõu rng Cỏc chớnh sỏch dõn s thi gian ti cn tớnh ủn thc t ny ủ cú cỏc gii phỏp thớch hp Hot ủng tuyờn truyn phũng, chng dch bnh cho b m mang thai, tr em v ph n cng cn ủc ủt vo trng tõm ca cỏc chớnh sỏch dõn s - y t, hng ủn mt dõn s khe mnh v nõng cao cht lng dõn s Mt khỏc, tỡnh trng mt cõn bng gii tớnh Vit Nam ủang tr nờn nghiờm trng Nh phõn tớch cỏc phn trờn, mt cõn bng gii tớnh gõy nờn h ly lõu di ủi vi s phỏt trin ngi cng nh s n ủnh v phỏt trin v kinh t, xó hi nhiu nm tip theo Cn nghiờm tỳc thc hin cỏc chng trỡnh k hoch húa gia ủỡnh, kim soỏt cht ch ủi vi vic la chn gii tớnh thai nhi, sinh th ba, .bng cỏc c ch phỏp lý c th kt hp vi tuyờn truyn thay ủi nhn thc ca ngi dõn v quan ủim mun sinh trai ủ ni dừi hay ủ cy nh v gi Khi thc hin ủc ủiu ny, nn kinh t s tit kim ủc c v ngun lc kinh t v ngun lc ngi, trung hn cho phỏt trin sn xut v nõng cao cht 111 lng cuc sng Ci thin cht lng giỏo dc ủo to, nõng cao cht lng ngun nhõn lc Tỏc ủng ca bin ủi c cu tui dõn s ủn tng trng kinh t khụng ch th hin thụng qua lc lng lao ủng, tit kim m cũn mt kờnh quan trng khỏc, ủú l ngi Tm quan trng ca ngun lc ngi phỏt trin kinh t xó hi ngy cng ủc khng ủnh nhiu nghiờn cu gn ủõy u t phỏt trin ngi chớnh l ủu t cho giỏo dc ủo to v ủõy cng chớnh l mt vic lm thit thc nht ủ nõng cao cht lng dõn s m hiu ng ca nú l ca tng lai phỏt trin ca ủt nc Cho dự cht lng giỏo dc ủo to ca nc ta cũn nhiu ủ phi bn lun thỡ mt s tht quan trng l Vit Nam ủó cú ủu t ln cho giỏo dc Trong vũng 12 nm qua (t 1998 - 2010), Nh nc tng dn ủu t giỏo dc ủo to t mc hn 13% lờn 20% tng chi ngõn sỏch nh nc Vi t l chi ngõn sỏch cho giỏo dc nh trờn, Vit Nam thuc nhúm nc cú t l chi cho giỏo dc cao so vi mc trung bỡnh ca cỏc nc trờn th gii Tuy nhiờn, quy mụ ngõn sỏch ca nc ta cũn nh, nờn tng mc ngõn sỏch giỏo dc khụng ln, mc chi bỡnh quõn cho mt hc sinh, sinh viờn cũn rt thp so vi cỏc nc khu vc v th gii Thnh qu ca giỏo dc nc ta mc cú tin b song cũn quỏ nhiu bt cp Cựng vi s m rng ca quy mụ ủo to, cht lng ủo to li cha ủc ci thin tng xng, ủiu ny ủc nhiu nghiờn cu ủ cp thi gian qua, cng l ch ủ núng cỏc chng trỡnh ngh s Trong thi gian ti, chớnh sỏch giỏo dc ủo to cn cú nhng hnh ủng c th v quyt lit ủ nõng cao cht lng ủo to tt c cỏc cp hc - u t nõng cao cht lng trng lp cho tr em mm non v hc sinh tiu hc Dõn s tr em tớnh bỡnh quõn chung ca c nc ủó gim xung thi gian qua v cũn tip tc gim mnh v t trng thi gian ti Tuy nhiờn, s 112 gim v t trng dõn s tr em li din khụng ủng ủu cỏc vựng min, khu vc C th l cỏc thnh ph ln, dõn s tr em cú xu hng gia tng, b phn dõn s tr em cỏc vựng dõn tc thiu s gim cũn chm Hin trng ny lm cho h thng trng hc, ủc bit l trng mm non v tiu hc tr nờn thiu thn cỏc thnh ph ln nh H Ni, TP H Chớ Minh mt s vựng khỏc trng hc ủc ủu t xõy dng li khụng khai thỏc ht cụng sut Vỡ th, thi gian ti, cn thit phi cú nhng nghiờn cu thc t v tỡnh trng dõn s tr em cỏc vựng min, khu vc khỏc ủ xỏc ủnh ủỳng nhu cu v trng lp, giỏo viờn, t ủú cú s ủu t hiu qu cho b phn dõn s tr em Bờn cnh ủú, s phỏt trin v kinh t nờn nhiu gia ủỡnh cú nhu cu ủu t nhiu hn v cht lng giỏo dc cho cỏi theo tiờu chun quc t, cỏc chớnh sỏch cng nờn quan tõm ti ủ ny C th, nờn ủu t xõy dng trng lp cho bc giỏo dc mm non v tiu hc cỏc thnh ph ln, v gim ủu t cho cỏc hot ủng ny nhng vựng, khu vc m t l dõn s tr em gim mnh ủ trung ngun lc cho ủu t nõng cao cht lng trng lp v nõng cao trỡnh ủ giỏo viờn - Gim chờnh lch kh nng tip cn giỏo dc gia cỏc nhúm dõn s yu th - Trong hn hai thp k qua, cựng vi s ủi mi v kinh t, cỏc chớnh sỏch ca chớnh ph cng ủó rt n lc xúa ủúi gim nghốo, gim chờnh lch giu nghốo v kh nng tip cn cỏc dch v giỏo dc, y t gia cỏc nhúm dõn s v gia cỏc vựng khỏc Mc dự n lc ny ca Chớnh ph ủó ủt ủc nhng thnh cụng nht ủnh nhng hin ủ ny cha ủc gii quyt tha ủỏng Cn tớch cc hn na vic h tr gim hc phớ, h tr ủiu kin sinh hot v ủi li cho cỏc hc sinh, sinh viờn nghốo, vựng sõu vựng xa i vi ủ hc sinh cỏc vựng dõn tc thiu s gp khú khn vic tip thu bi ging giỏo viờn ging dy bng ting Vit thỡ cú th nghiờn cu trin khai m rng chng trỡnh dy hc bng song ng Mt khỏc, cng cn chỳ ý ủn nhng lý khin tr em cỏc vựng dõn tc thiu s, vựng sõu, vựng xa khụng ủn trng ủ cú bin phỏp h tr c th Cụng tỏc tuyờn truyn, nõng cao nhn thc ca ngi dõn núi chung cỏc vựng ny l vic lm quan trng h tr tớch cc cho vic nõng cao 113 s lng hc sinh ủn trng cng nh cht lng dy hc cỏc vựng ny Tr em nghốo, tr em khuyt tt, tr em m cụi, tr em ủng ph, l nhng ủi tng cn ủc quan tõm ủc bit c ủn trng, ủc tip cn vi giỏo dc, y t, khụng ch lm thay ủi tng lai ca chớnh cỏc em m cú tỏc ủng kộp lm thay ủi b mt xó hi v tỏc ủng tớch cc ủn tng lai phỏt trin ca ủt nc - Ci tin chng trỡnh, ủi mi phng phỏp ging dy v nõng cao cht lng giỏo dc cao ủng, ủi hc ủ nõng cao cht lng ngun nhõn lc cho phỏt trin ủt nc S yu kộm cht lng ging dy cỏc trng ủi hc, cao ủng, ủó to nờn nhng sinh viờn trng yu v kin thc v k nng, nhiu sinh viờn khụng th t kim ủc vic lm Trờn thc t, cỏc trng ủi hc, cao ủng ủang trỡ phng phỏp ging dy cha thc s hiu qu mc dự vi nm tr li ủõy B giỏo dc ủó cú nhng ủnh hng v ch ủo quyt lit cỏc trng ủi mi phng phỏp ging dy Cỏc chng trỡnh hc hin quỏ ph thuc vo cỏc bi thuyt trỡnh v ớt s dng cỏc k nng hc tớch cc, quỏ nhn mnh vo ghi nh kin thc theo kiu thuc lũng dn ủn hu qu l hc hi ht thay vỡ hc chuyờn sõu, sinh viờn hc mt cỏch th ủng to nờn khong cỏch ln gia nhng cỏi ủc hc vi nhu cu xó hi v thc t sn xut kinh doanh Cỏc trng hin cũn trung cho vic m rng quy mụ ủo to m cha ủ tõm ủn vic ci thin cht lng ủo to thụng qua ủi mi phng phỏp dy v hc Hin trng ny cn ủc thay ủi, cỏc trng cn phi nghiờm tỳc nhỡn nhn ủ ny v cú chng trỡnh hnh ủng c th ủ ci thin cht lng giỏo dc Mt lý na khin tỡnh trng yu kộm v cht lng ca sinh viờn sau tt nghip l vic xỏc ủnh ngnh hc khụng ủc thc hin nghiờm tỳc Nhiu bc ph huynh v bn thõn cỏc hc sinh quyt ủnh chn ngnh hc cng theo phong tro, theo cm tớnh hoc theo ngh c ca b m m coi nh kh nng ca bn thõn ngi hc cng nh nhu cu v s dng lao ủng ca xó hi gúp phn khc phc hn ch ny, cn cú s nghiờm tỳc hn ủnh hng chn ngnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay