Danh từ môn LTVC lớp 4

16 170 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

Phò ng g iáo dục Thị Xã Thuận An Trư ng Tiể u Họ c An Phú Luyệ n từ c âu Lớ p Danh Từ GV: Phạm Thị Trang Tập thể lớ p 4/7 Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Tìm mộ t từ c ùng ng hĩa vớ i từ trung thự c Đặt c âu vớ i từ e m vừ a tìm đư ợ c Tìm mộ t từ trái ng hĩa vớ i từ trung thự c Đặt c âu vớ i từ e m vừ a tìm đư ợ c Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Tìm c ác từ c hỉ s ự vật tro ng đo ạn thơ s au: Mang the o truyệ n c ổ tô i Ng he tro ng c uộ c s ố ng thầm tiế ng xư a Vàng c n nắng , trắng c n mư a Co n s ô ng c hảy c ó rặng dừ a ng hiê ng s o i Đờ i c ô ng vớ i đờ i tô i Như c o n s ô ng vớ i c hân trờ i xa Chỉ c ò n truyệ n c ổ thiế t tha Cho tô i nhận mặt ô ng c c Lâm Thị Mỹ Dạ Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ 1.Các từ c hỉ s ự vật tro ng đo ạn thơ : truyệ n c ổ , c uộ c s ố ng , tiế ng , xư a, c n, nắng , mư a, c o n, s ô ng , rặng , dừ a, đờ i, c ô ng , c o n, s ô ng , c hân trờ i, truyệ n c ổ , ô ng c 2.Xế p c ác từ e m mớ i tìm đư ợ c vào nhó m thíc h hợ p: -Từ c hỉ ng i: ô ng c ha,… -Từ c hỉ vật: s ô ng ,… -Từ c hỉ hiệ n ợ ng : mư a,… Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Xế p c ác từ e m vừ a tìm đư ợ c vào nhó m thíc h hợ p Từ c hỉ Cha ô ng , ô ng c ng i: Từ c hỉ vật: s ô ng , dừ a, c hân trờ i Từ c hỉ hiệ n ợ ng : nắng , mư a Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Ng i c ô ng ô ng c Vật Hiệ n ợ ng s ô ng , nắng dừ a, mư a c hân trờ i Danh từ Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Danh từ nhữ ng từ c hỉ s ự vật (ng i, vật, hiệ n ợ ng ) Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Bài 1: Tìm c ác danh từ c ó tro ng đo ạn văn au:ư i mộ t việ c Ng i Trê n nư ng , mỗ isng lớ n đánh trâu c ày Các c ụ g ià nhặt c ỏ , đố t Mấy c hú bé bắc bế p thổ i c m Các bà mẹ tra ng ô … Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ Bài 2: Đặt c âu vớ i mộ t danh từ e m vừ a tìm đư ợ c Ô c hữ kỳ diệ u D A C Ô N G A N N Ó N C H Ớ P M Ậ T O N G G Ừ N G Từ Từ có 64chữ chữ chữ cái, cái, chỉ người phận bảo antiết ninh, mồ trật hôi Từ Từ Từ có có có 4có chữ chữ cái, cái, cái, chỉ loại đồbộ củ vật tượng có dùng vị vệ cay thời để dùng đội tiết xảy làm Từ có chữ cái,tự chỉcho sản phẩm loài ong, nhân thể người? dân? đầu mứt che trời nắng, ngày cóche giông? tết? mưa? có vị ngọt? Thứ , ng ày 17 tháng năm 2015 Luyệ n từ c âu Danh Từ [...]... Luyệ n từ và c âu Danh Từ Bài 2: Đặt c âu vớ i mộ t danh từ e m vừ a tìm đư ợ c Ô c hữ kỳ diệ u 1 2 3 4 5 6 D A C Ô N G A N N Ó N C H Ớ P M Ậ T O N G G Ừ N G Từ Từ có 64chữ chữ 2 chữ cái, cái, chỉ chỉ người phận bảo bài antiết ninh, mồ trật hôi Từ Từ Từ có có có 4có 3 chữ chữ cái, cái, cái, chỉ chỉ chỉ loại hiện đồbộ củ vật tượng có dùng vị vệ cay thời để dùng đội tiết trên xảy làm ra Từ có 6 chữ cái,tự... n từ và c âu Danh Từ Danh từ là nhữ ng từ c hỉ s ự vật (ng ư ờ i, vật, hiệ n ợ ng ) Thứ , ng ày 17 tháng 9 năm 2015 Luyệ n từ và c âu Danh Từ Bài 1: Tìm c ác danh từ c ó tro ng đo ạn văn au:ư ờ i mộ t việ c Ng ư ờ i Trê n nư ơ ng , mỗ isng lớ n đánh trâu ra c ày Các c ụ g ià nhặt c ỏ , đố t lá Mấy c hú bé bắc bế p thổ i c ơ m Các bà mẹ tra ng ô … Thứ , ng ày 17 tháng 9 năm 2015 Luyệ n từ. .. Từ có 6 chữ cái,tự chỉcho sản phẩm của loài ong, trên cơ nhân thể người? dân? đầu mứt khi che trong trời nắng, ngày cóche giông? tết? mưa? có vị ngọt? Thứ , ng ày 17 tháng 9 năm 2015 Luyệ n từ và c âu Danh Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh từ môn LTVC lớp 4 , Danh từ môn LTVC lớp 4 , Danh từ môn LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay