Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 2

20 204 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

GV: BÙI THỊ KIM THANH – TH THẠCH LẠC Thứ ngày 29 tháng 10 năm 2013 Kiểm tra cũ: Thứ ngày 29 tháng 10 năm 2013 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngồi NHẬN XÉT: Đọc tên người, tên địa lí nước ngồi sau đây: - Tên người: Lép Tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích, Tơ- mát Ê- đi-xơn - Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-np, Lốt Ăng- giơ- lét, Niu Di- lân, Cơng- gơ Thứ ngày 29 tháng 10 năm 2013 1.Mỗi tên riêng nói gồm phận,mỗi phận gồm tiếng? 2.Chữ đầu phận viết nào? 3.Nêu cách viết tiếng phận? Tên người,tên địa lí Lép Tơn-xtơi Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích Tơ-mát Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Đa-np Lốt Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Cơng-gơ Bộ phận 2 1 2 Bộ phận (số tiếng) Lép(1) Mơ-rít-xơ(3) Tơ- mát(2) Hi-ma-lay-a(4) Đa- np(2) Lốt(1) Niu(1) Cơng- gơ(2) Bộ phận (số tiếng) Tơn-xtơi(2) Mát-téc-lích(3) Ê-đi-xơn(3) Ăng-giơ-lét(3) Di-lân(2) Thứ ngày 29 tháng 10 năm 2013 - Viết hoa chữ đầu phận tạo thành tên - Giữa tiếng phận có gạch nối Tên người,tên địa lí Lép Tơn-xtơi Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích Tơ-mát Ê-đi-xơn Hi-ma-lay-a Đa-np Lốt Ăng-giơ-lét Niu Di-lân Cơng-gơ Bộ phận 2 2 2 Bộ phận (số tiếng) Lép(1) Mơ-rít-xơ(3) Tơ- mát Hi-ma-lay-a(4) Đa- np(1) Lốt(1) Niu(1) Cơng- gơ(2) Bộ phận (số tiếng) Tơn-xtơi(2) Mát-téc-lích(3) Ê-đi-xơn(3) Ăng-giơ-lét(3) Di-lân(2) Lép Tơn-xtơi Nhà văn lớn giới- người Nga Tơ-mát Ê-đi-xơn Nhà Bác học tiếng giới - người Mỹ Hi-ma-lay-a dãy núi Châu Á Phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao ngun Tây Tạng Đây dãy núi cao hành tinh với 14 đỉnh núi cao giới, 8000m bao gồm đỉnh Everest Bài 3: Cách viết số tên người, tên địa lí nước ngồi sau có đặc biệt ? - Tªn ng­êi: ThÝch Ca M©u Ni, Khỉng Tư, B¹ch C­ DÞ - Tªn ®Þa lÝ: Hi M· L¹p S¬n, Lu©n §«n, B¾c Kinh, Thơy §iĨn Tên người, địa lí nước ngồi Phiên âm theo âm Hán Việt Viết tên riêng Việt Nam GHI NHỚ C©u hái: Khi viÕt tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi ta cÇn viÕt nh­ thÕ nµo? -Viết hoa chữ đầu phận -Giữa tiếng phận có dấu gạch nối Khi viết tên người, tên đòa lí nước -Viết giống tên riêng Việt Nam ( phiên âm theo âm Hán Việt) LUYỆN TẬP Bài 1: Đọc đoạn văn sau viết lại cho tên riêng đoạn: Gia đình ơng Giơ-dép lại chuyển ác-boa để lu-i pa-xtơ tiếp tục học ác-boa thị trấn nhỏ, khơng có lâu đài đồ sộ , nguy nga, thấy ngơi nhà nhỏ bé, cổ kính vườn nho con.Dòng sơng quy-dăng-xơ hiền hồ lượn quanh thành phố với cầu trắng phau Lu-i Pa-xtơ (1822 -1895) nhà Bác học tiếng giới chế loại vắc xin trị bệnh, có bệnh dại LUYỆN TẬP Bµi 2: ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa Tên người Tên địa lí anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua tơkiơ amadơn niagara Viết Nhà vật lí học tiếng giới, người Đức An-be Anh-xtanh (1879-1955) I-u-ri Ga-ga-rin Nhà du hành vũ trụ người Nga người bay vào vũ trụ (1934-1968) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn tiếng giới, người Đan Mạch chun viết truyện cổ tích Xanh Pê-téc-bua kinh cũ nước Nga Tơ-ki-ơ thủ Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào Ni- a-ga-ra: Tên thác nước lớn Cana-đa Mỹ A-ma-dơn: Tên dòng sơng cánh rừng lớn Bra-xin Bài 3: Bắc Kinh- nước Trung Quốc thủ Bắc Kinh thủ Pa-ri - Nước Pháp Viêng Chăn - nước Lào thủ Viêng Chăn nướcThái Lan thủ Niu-đê-li thủ Phnơm Pênh thủ Băng Cốc- Thái Lan Niu-đê-li - nước Ấn Độ Nước Pháp Phnơm Pênh - nước Cam-pu-chia Bạn thưởng 10điểm Nước Anh thủ Ln Đơn- nước Anh Nước Việt Nam Xin chúc mừng bạn thủ Hà Nội – Việt Nam Thứ ngày 29 tháng 10 năm 2013 I NhËn xÐt: Đọc tên người, tên địa lí nước ngồi sau : - Tên người: Lép Tơn-xtơi, Mơ-rít-xơ Mát-téc-lích, Tơ-mát Ê-đi- Tên địa lí:: Hi-ma-lay-a, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Cơng-gơ, Đa-np xơn Biết chữ đầu phận tạo thành tên riêng nói viết hoa, nêu nhận xét cấu tạo cách viết phận tên riêng nước ngồi Cách viết số tên người, tên địa lí nước ngồi sau có đặc biệt? - Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị - Tên địa lí: Hi Mã lạp Sơn, Ln Đơn, Bắc Kinh, Thụy Điển II Ghi nhớ: Khi viết tên người, tên địa lí nước ngồi, ta viết hoa chữ đầu phận tạo thành tên Nếu phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng tiếng cần có gạch nối Có số tên người, tên địa lí nước ngồi viết giống cách viết tên riêng Việt nam Đó tên riêng phiên âm theo âm Hán Việt [...]... Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi- Tên địa lí: : Hi-ma-lay-a, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô, Đa-nuýp xơn 2 Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài 3 Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt? - Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị - Tên địa lí: ... Hi Mã lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển II Ghi nhớ: 1 Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối 2 Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt nam Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt ... thủ đô Viêng Chăn nướcThái Lan thủ đô Niu-đê-li thủ đô Phnôm Pênh thủ đô Băng Cốc- Thái Lan Niu-đê-li - nước Ấn Độ 1 4 Nước Pháp 5 3 6 Phnôm Pênh - nước Cam-pu-chia Bạn được thưởng 10điểm 7 Nước Anh thủ đô Luân Đôn- nước Anh 8 Nước Việt Nam Xin chúc mừng bạn thủ đô Hà Nội – Việt Nam 9 Thứ 3 ngày 29 tháng 10 năm 20 13 I NhËn xÐt: 1 Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây : - Tên người: Lép Tôn-xtôi,... (19 34- 1968) Crít-xti-an An-đéc-xen Nhà văn nổi tiếng thế giới, người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích Xanh Pê-téc-bua kinh đô cũ của nước Nga Tô-ki-ô thủ đô Nhật Bản, xứ sở của hoa anh đào Ni- a-ga-ra: Tên một thác nước lớn ở giữa Cana-đa và Mỹ A-ma-dôn: Tên một dòng sông và cánh rừng lớn ở Bra-xin Bài 3: Bắc Kinh- nước Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh thủ đô Pa-ri - Nước Pháp Viêng Chăn - nước Lào 2 thủ...Lu-i Pa-xtơ (1 822 -1895) là nhà Bác học nổi tiếng thế giới đã chế ra các loại vắc xin trị bệnh, trong đó có bệnh dại LUYỆN TẬP Bµi 2: ViÕt l¹i nh÷ng tªn riªng sau cho ®óng quy t¾c: Viết chưa đúng Tên người Tên địa lí anbe anhxtanh crítxtian anđécxen iuri gagarin xanh pêtécbua tôkiô amadôn niagara Viết đúng Nhà vật lí học nổi tiếng thế giới, người Đức An-be Anh-xtanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 2 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 2 , Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài LTVC lớp 4 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay