bài giảng về danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4

22 219 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:02

Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Kiểm tra cũ: Danh từ ? Tìm danh từ người hai câu thơ sau: Vua Hùng sáng săn Trưa tròng bóng nắng nghỉ chân chốn Tìm danh từ người: vua, Hùng Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng I – Nhận xét: 1.Tìm từ có nghĩa sau: a) Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại b) Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng Nghĩa Từ a.Dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại sông b.Dòng sông lớn chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta Cửu Long c.Người đứng đầu nhà nước phong kiến d.Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập nhà Lê nước ta vua Lê Lợi Lược đồ tự nhiên đồng Nam Bộ Lê Lợi Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng I – Nhận xét: Nghĩa từ tập khác nào? So sánh a với b sông Cửu Long So sánh c với d vua Lê Lợi a, sông: tên chung dòng nước chảy tương đối lớn b, Cửu Long: tên riêng củaDT sông chung c, vua: tên chung người So sánh criêng với d DT đứng đầu nhà nước phong kiến d, Lê Lợi: tên riêng vị vua Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng Ghi nhớ: Danh từ chung tên loại vật Danh từ riêng tên riêng vật Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng I – Nhận xét: Cách viết từ có khác ? sông không viết hoa So sánh a với b Cửu Long viết hoa vua không viết hoa So sánh c với d Lê Lợi viết hoa Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng II - Ghi nhớ Danh từ chung tên chung loại vật Danh từ riêng tên riêng vật Danh từ riêng luôn viết hoa Thứ ngày tháng Toán: năm 2011 Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng III – Luyện tập Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn sau: Chúng / đứng / / núi / Chung / Nhìn / sang / trái / / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn / Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / / đường / quanh co / trắng xoá / Nhìn / sang/ phải / / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa / Trước / mặt / /, / hai / dãy / núi / / nhà / Bác Hồ / Theo HOÀI THANH THANH TỊNH Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng III – Luyện tập Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn sau: Thảo luận nhóm Danh từ chung Danh từ riêng Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng III – Luyện tập Tìm danh từ chung danh từ riêng đoạn văn sau: Danh từ chung núi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy, nhà, trái, phải, giữa, trước Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43: Danh từ chung danh từ riêng III – Luyện tập Viết họ tên bạn nam, bạn nữ lớp em Họ tên bạn danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì ? Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Tiết 43:Danh từ chung danh từ riêng Củng cố: Thế danh từ chung? Thế danh từ riêng? Danh từ riêng viết nào? Dặn dò: - Về nhà viết họ tên người gia đình - Đọc trước bài: MRVT: Trung thực - Tự trọng Lê Lợi Lược đồ tự nhiên đồng Nam Bộ [...]... và THANH TỊNH Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Tiết 43 : Danh từ chung và danh từ riêng III – Luyện tập 1 Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Thảo luận nhóm 4 Danh từ chung Danh từ riêng Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Tiết 43 : Danh từ chung và danh từ riêng III – Luyện tập 1 Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Danh từ. .. Luyện từ và câu: Tiết 43 : Danh từ chung và danh từ riêng I – Nhận xét: 3 Cách viết các từ trên có gì khác nhau ? sông không viết hoa So sánh a với b Cửu Long viết hoa vua không viết hoa So sánh c với d Lê Lợi viết hoa Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Tiết 43 : Danh từ chung và danh từ riêng II - Ghi nhớ 1 Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật 2 Danh từ riêng là tên riêng của... đoạn văn sau: Danh từ chung núi, dòng, sông, dãy, mặt, sông, ánh, nắng, đường, dãy, nhà, trái, phải, giữa, trước Danh từ riêng Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Tiết 43 : Danh từ chung và danh từ riêng III – Luyện tập 2 Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ? Thứ... chung của một loại sự vật 2 Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa Thứ ngày tháng Toán: năm 2011 Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Tiết 43 : Danh từ chung và danh từ riêng III – Luyện tập 1 Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung / Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo... ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ? Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Tiết 43 :Danh từ chung và danh từ riêng Củng cố: 1 Thế nào là danh từ chung? 2 Thế nào là danh từ riêng? Danh từ riêng được viết như thế nào? Dặn dò: - Về nhà viết họ tên mọi người trong gia đình mình - Đọc trước bài: MRVT: Trung thực - Tự trọng Lê Lợi Lược đồ tự nhiên đồng bằng Nam Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng về danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4 , bài giảng về danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4 , bài giảng về danh từ chung và danh từ riêng LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay