Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4

24 184 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

TRNG TIU HC MINH DIU A TNH T (Tip theo) Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu 1/ Em hóy nờu ngha ca t ngh lc t cõu vi t ngh lc? - ngh lc : Sc mnh tinh thn lm cho ngi kiờn quyt hnh ng, khụng lựi bc trc mi khú khn -t cõu vi t ngh lc: Nguyn Ngc Ký l mt thiu niờn giu ngh lc Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu 1/ Em hóy nờu ngha ca t ngh lc t cõu vi t ngh lc? 2/ Vit tớnh t chm ch, gii, trng tinh, Em hóy cho bit th no l tớnh t? Tớnh t l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca s vt, hot ng, trng thỏi, Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu th hin mc khỏc ca nhng t miờu t c im hoc tớnh cht, bi hc hụm cỏc em s tỡm hiu mt s cỏch th hin mc ú S123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) I Nhn xột Bi c im ca cỏc s vt c miờu t nhng cõu sau khỏc nh th no? a.T giy ny trng b T giy ny trng trng c T giy ny trng tinh T giy ny trng trng T giy ny trng T giy ny trng tinh S123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) I Nhn xột Bi c im ca cỏc s vt c miờu t nhng cõu sau khỏc nh th no? a.T giy ny trng T n Mc trung bỡnh b T giy ny trng trng T lỏy Mc thp c T giy ny trng tinh T ghộp Mc cao S123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) I Nhn xột Bi c im ca cỏc s vt c miờu t nhng cõu sau khỏc nh th no? T tớnh t trng ó cho, ta cú th th hin c im ny vi cỏc mc cao thp khỏc bng cỏch to t ghộp trng tinh hoc t lỏy trng trng Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S123 Tớnh t (tip theo) I Nhn xột Bi Nờu To cỏch cỏc ththin ghộpmc hoc t khỏc lỏy vi tớnh t tớnh t ó t ó cho cho Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S123 I Nhn xột Tớnh t (tip theo) Bi Bi Trong cỏc cõu di õy, ý ngha mc c th hin bng nhng cỏch no? a.T giy ny rt trng b T giy ny trng hn c T giy ny trng nht T giy ny rt trng T giy ny trng hn T giy ny trng nht Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S123 I Nhn xột Tớnh t (tip theo) Bi Bi -Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t Nờu cỏch th hin mc khỏc t tớnh To phộp so sỏnh t ó -cho Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S123 I Nhn xột Tớnh t (tip theo) Bi Bi Cú my cỏch th hin mc ca c Cútớnh ba cỏch th hin mc cỏch cano? c im, im, cht?L nhng tớnh cht nh sau: To cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t To phộp so sỏnh S123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) I Nhn xột II Ghi nh Cú mt s cỏch th hin mc ca c im, tớnh cht nh sau: To cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t To phộp so sỏnh S124 123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) III Luyn Bi 1: Tỡm nhng t ng biu th mc ca c im, tớnh cht (c in nghiờng) on sau: Hoa c phờ thm m v ngt nờn mựi hng thng theo giú bay rt xa Nh th Xuõn Diu ch mt ln n õy ngm nhỡn v p ca c phờ phi tht lờn: Hoa c phờ thm lm em i Hoa cựng mt iu vi hoa nhi Trong ng trng ngc, xinh v sỏng Nh ming em ci õu õy thụi Mi xuõn, k Lk li khoỏc lờn mỡnh mt mu trng ng ngc v to mựi hng ngan ngỏt khin t tri nhng ngy xuõn p hn, lng ly hn v tinh khit hn Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S124 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn Bi Bi 2: Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc ca cỏc c im sau: , cao, vui Tớnh t Thờm cỏc t: quỏ, rt, lm, rt , quỏ, lm, To phộp so sỏnh hn, nht, To t ghộp hay t lỏy chút, thm, lố, hng, o , Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S124 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn Bi Bi 2: Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc ca cỏc c im sau: , cao, vui Tớnh t cao Thờm cỏc t: quỏ, rt, lm, rt cao, cao quỏ, cao lm, To phộp so sỏnh cao hn, cao nh nỳi, cao hn nỳi, cao nht, To t ghộp hay t lỏy cao vỳt, cao rỏo, cao chút vút, cao vi vi, cao cao, Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S124 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn Bi Bi 2: Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc ca cỏc c im sau: , cao, vui Tớnh t vui Thờm cỏc t: quỏ, rt, lm, rt vui, vui quỏ, quỏ vui vui lm, To phộp so sỏnh To t ghộp hay t lỏy vui sng, sng vui hn, vui, mng vui, vui nht, vui mng, vui v, vui vui, Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S124 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn Bi Bi 2: Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc ca cỏc c im sau: , cao, vui Tớnh t cao vui Thờm cỏc t: quỏ, rt, lm, To phộp so sỏnh - rt , quỏ, - hn, lm, nht, - rt cao, cao quỏ, cao lm, - cao hn, cao nht, - rt vui, quỏ vui - vui hn, vui nht, vui lm, To t ghộp hay t lỏy - chút, thm, o , - cao vỳt, cao rỏo, cao vi vi, cao nh nỳi, cao cao, - vui sng, sng vui, vui mng, vui v, S124 123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu III Luyn Tớnh t (tip theo) Bi Bi 2: Bi 3: Hóy t cõu vi t ng va tỡm c bi - Rt , quỏ, lm, -Rt cao, cao quỏ, cao lm, - Rt vui, quỏ vui,vui lm, - hn, nht, - Cao hn, cao nht, - Vui hn, vui nht, - chút, thm, o , - Cao vỳt, cao rỏo, cao vi vi, cao nh nỳi, cao cao, - Vui sng, sng vui, vui mng, vui v, S124 123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu III Luyn Tớnh t (tip theo) Bi Bi 2: Bi 3: Hóy t cõu vi t ng va tỡm c bi - o bn H quỏ - Cõy da nh em rt cao - Em rt vui c thy khen - o bn Nh nht - Bn Nam cao hn bn Hựng - Em c nhn thng l vui nht - Chic khn qung mu thm - Bn Th ngi bờn úng sỏch cht cao nh nỳi - Mi ngi vui v chuyn trũ Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu I Nhận xét II Ghi nhớ Tớnh t (tip theo) Có số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất nh sau: Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Thêm từ rất, quá, vào trớc sau tính từ Tạo phép so sánh III Luyện tập Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (đợc in nghiêng) đoạn văn sau: Hãy tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: đỏ, cao, vui Đặt câu với từ ngữ em vừa tìm đợc tập Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) 1/ Tỡm t ch mc ca c im, tớnh cht cõu sau: Mỏi túc ca mu nõu sm A mu B nõu C C sm 2/ Dóy t ch mc thp ca c im, tớnh cht: A tim tớm, trng trng, trng quỏ B B tim tớm, trng trng, xam xỏm, cong cong C tim tớm, trng trng, xam xỏm, trng nh tuyt Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) 3/ Dóy cm t cú dựng phộp so sỏnh ch mc ca c im, tớnh cht A A chm nh rựa, trng nh tuyt, cao nh nỳi B chm chp, xanh lỏ cõy, xanh sm C xanh lỏ cõy, xanh ngt, vng úng Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) Ghi nh Cú mt s cỏch th hin mc ca c im, tớnh cht nh sau: To cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t To phộp so sỏnh TRNG TIU HC MINH DIU A LP 4A1 [...]... đặc điểm, tính chất nh sau: 1 Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho 2 Thêm các từ rất, quá, lắm vào trớc hoặc sau tính từ 3 Tạo ra phép so sánh III Luyện tập 1 Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất (đợc in nghiêng) trong đoạn văn sau: 2 Hãy tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm sau: đỏ, cao, vui 3 Đặt câu với mỗi từ ngữ em vừa tìm đợc ở bài tập 2... 2015 Luyn t v cõu S1 24 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn tp Bi 1 Bi 2: Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc nhau ca cỏc c im sau: , cao, vui Tớnh t vui Thờm cỏc t: quỏ, rt, lm, rt vui, vui quỏ, quỏ vui vui lm, To ra phộp so sỏnh To ra t ghộp hay t lỏy vui sng, sng vui hn, vui, mng vui, vui nht, vui mng, vui v, vui vui, Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S1 24 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn tp Bi... sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S1 24 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn tp Bi 1 Bi 2: Hóy tỡm nhng t ng miờu t mc khỏc nhau ca cỏc c im sau: , cao, vui Tớnh t Thờm cỏc t: quỏ, rt, lm, rt , quỏ, lm, To ra phộp so sỏnh hn, nht, To ra t ghộp hay t lỏy chút, thm, lố, hng, o , Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S1 24 123 Tớnh t (tip theo) III Luyn tp Bi 1 Bi 2: Hóy tỡm nhng t... mng, vui v, S1 24 123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu III Luyn tp Tớnh t (tip theo) Bi 1 Bi 2: Bi 3: Hóy t 3 cõu vi t ng va tỡm c bi tp 2 - Rt , quỏ, lm, -Rt cao, cao quỏ, cao lm, - Rt vui, quỏ vui,vui lm, - hn, nht, - Cao hn, cao nht, - Vui hn, vui nht, - chút, thm, o , - Cao vỳt, cao rỏo, cao vi vi, cao nh nỳi, cao cao, - Vui sng, sng vui, vui mng, vui v, S1 24 123 Th sỏu,... thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu S123 I Nhn xột Tớnh t (tip theo) Bi 1 Bi 2 Cú my cỏch th hin mc ca c Cútớnh ba cỏch th hin mc cỏch cano? c im, im, cht?L nhng tớnh cht nh sau: 1 To ra cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho 2 Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t 3 To ra phộp so sỏnh S123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) I Nhn xột II Ghi nh Cú mt s cỏch th hin mc ca... Luyn tp Tớnh t (tip theo) Bi 1 Bi 2: Bi 3: Hóy t 3 cõu vi t ng va tỡm c bi tp 2 - o bn H quỏ - Cõy da nh em rt cao - Em rt vui khi c thy khen - o bn Nh nht - Bn Nam cao hn bn Hựng - Em c nhn thng l vui nht - Chic khn qung mu thm - Bn Th ngi bờn úng sỏch cht cao nh nỳi - Mi ngi vui v chuyn trũ Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu I Nhận xét II Ghi nhớ Tớnh t (tip theo) Có một số cách... Cú mt s cỏch th hin mc ca c im, tớnh cht nh sau: 1 To ra cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho 2 Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t 3 To ra phộp so sỏnh S1 24 123 Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) III Luyn tp Bi 1: Tỡm nhng t ng biu th mc ca c im, tớnh cht (c in nghiờng) trong on vn sau: Hoa c phờ thm m v ngt nờn mựi hng thng theo giú bay rt xa Nh th Xuõn Diu... 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) 1/ Tỡm t ch mc ca c im, tớnh cht trong cõu sau: Mỏi túc ca bộ mu nõu sm A mu B nõu C C sm 2/ Dóy t ch mc thp ca c im, tớnh cht: A tim tớm, trng trng, trng quỏ B B tim tớm, trng trng, xam xỏm, cong cong C tim tớm, trng trng, xam xỏm, trng nh tuyt Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) 3/ Dóy cm t cú dựng phộp so sỏnh ch mc... xanh sm C xanh lỏ cõy, xanh ngt, vng úng Th sỏu, ngy 13 thỏng 11 nm 2015 Luyn t v cõu Tớnh t (tip theo) Ghi nh Cú mt s cỏch th hin mc ca c im, tớnh cht nh sau: 1 To ra cỏc t ghộp hoc t lỏy vi tớnh t ó cho 2 Thờm cỏc t rt, quỏ, lm, vo trc hoc sau tớnh t 3 To ra phộp so sỏnh TRNG TIU HC MINH DIU A LP 4A1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay