Bài giảng động từ LTVC lớp 4

29 183 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: Kiểm tra cũ X¸c X¸c ®Þnh ®Þnh danh danh tõ tõ chung chung vµ vµ danh danh tõ tõ riªng riªng trong c©uc©u sau: sau: ỸtỸt Kiªu Kiªu ®Õn®Õn kinh kinh ®«®« Th¨ng Th¨ng Long Long tt kiÕn kiÕn vuavua TrÇn TrÇn Nh©n Nh©n T«ng T«ng DTC DTC Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n T«ng DTR DTC DTR DTC DTR Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I/ Nhận xét 1-Đọc đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai … Mươi mười lăm năm thơi, em thấy ánh trăng này, dòng nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn  2 Tìm từ: Chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ: nhìn, nghĩ + Của thiếu nhi: thấy Chỉ trạng thái vật: + Dòng thác: đổ (x́ng) + Lá cờ: bay Dßng th¸c ®ỉ xng (ch¶y m¹nh tõ trªn cao xng) bay (di chun trªn kh«ng nhê søc giã) Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I/ Nhận xét 1-Đọc đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai … Mươi mười lăm năm thơi, em thấy ánh trăng này, dòng nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn - Các từ :  2 Tìm từ: Chỉ hoạt động: nghĩ + Của anh chiến sĩ: nhìn, nghĩ, + Của thiếu nhi: thấy Chỉ trạng thái vật: + Dòng thác: đổ (x́ng) + Lá cờ: bay từ gì? - Các từ : nhìn, nghĩ, thấy từ hoạt động Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I/ Nhận xét 1-Đọc đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai … Mươi mười lăm năm thơi, em thấy ánh trăng này, dòng nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn - Các từ :  2 Tìm từ: Chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ: nhìn, nghĩ + Của thiếu nhi: thấy Chỉ trạng thái vật: + Dòng thác: đổ (x́ng) g), + Lá cờ: bay từ gì? Các từ: đổ (xuống), bay từ trạng thái vật Thø hai ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2015 Lun tõ vµ c©u Động từ I NhËn xÐt: C¸c tõ Nh×n ,nghÜ ,thÊy, ®ỉ ,bay lµ nh÷ng ®éng tõ Vậy động từ gì? Từ hoạt động Động từ vật Từ trạng thái (Nh÷ng sù vËt Êy cã thĨ lµ ng­êi, ®å vËt, vËt ) Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I/ Nhận xét 1-Đọc đoạn văn sau: Anh nhìn trăng nghĩ tới ngày mai … Mươi mười lăm năm thơi, em thấy ánh trăng này, dòng nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng cờ đỏ vàng phấp phới bay tàu lớn II Ghi nhớ: Tìm từ: Chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ: nhìn, nghĩ + Của thiếu nhi: thấy Chỉ trạng thái vật: + Dòng thác: đổ (x́ng) + Lá cờ: bay Thế động từ? Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Tìm động từ trạng thái tranh sau: Ngủ Thức Tìm động từ trạng thái tranh sau: Vui Buồn Tìm động từ trạng thái tranh sau: Mây bay Gió thổi Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật §Ỉt c©u ®ã cã ®éng tõ vµ xác định động từ câu VD: Chóng em häc m«n lun tõ vµ c©u §T Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật III Luyện tập: Thảo luận theo tổ phút Bài 1: Viết tên hoạt động em thường làm ngày nhà trường Gạch động từ cụm từ hoạt động ấy: - Các hoạt động nhà M: qt nhà - Các hoạt động trường M: làm Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật III Luyện tập: Bài 1: Viết tên hoạt động em thường làm ngày nhà trường Gạch động từ cụm từ hoạt động ấy: Các hoạt động nhà - Qt nhà - Các hoạt động trường - Làm - III Luyện tập: Bài 1: Viết tên hoạt động em thường làm ngày nhà trường Gạch động từ cụm từ hoạt động ấy: Các hoạt động nhà Các hoạt động trường - Qt nhà - đánh răng, - rửa mặt - trơng em - tưới - nhặt rau - đun nước - nấu cơm - xem ti vi - giặt quần áo, - Làm - học - làm - nghe giảng - trực nhật lớp -chào cờ - qt lớp - lau bảng - viết - đọc Luyện từ câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật III Luyện tập: Bµi G¹ch d­íi ®éng tõ c¸c ®o¹n v¨n sau: a) Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n T«ng Nhµ vua : - TrÉm cho nhµ ng­¬i nhËn lÊy mét lo¹i binh khÝ Ỹt kiªu : - ThÇn chØ xin mét chiÕc dïi s¾t Nhµ vua : - §Ĩ lµm g×? Ỹt Kiªu : - §Ĩ dïi thđng chiÕc thun cđa giỈc, v× thÇn cã thĨ lỈn hµng giê d­íi n­íc b)ThÇn §i-«-ni- dèt mØm c­êi ­ng thn Vua Mi-d¸t thư bỴ mét cµnh såi, cµnh ®ã liỊn biÕn thµnh vµng Vua ng¾t mét qu¶ t¸o, qu¶ t¸o còng thµnh vµng nèt T­ëng kh«ng cã trªn ®êi sung s­íng h¬n thÕ n÷a Luyện từ câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật III Luyện tập: Bµi G¹ch d­íi ®éng tõ c¸c ®o¹n v¨n sau: a) Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n T«ng Nhµ vua : - TrÉm cho nhµ ng­¬i nhËn lÊy mét lo¹i binh khÝ Ỹt kiªu : - ThÇn chØ xin mét chiÕc dïi s¾t Nhµ vua : - §Ĩ lµm g×? Ỹt Kiªu : - §Ĩ dïi thđng chiÕc thun cđa giỈc, v× thÇn cã thĨ lỈn hµng giê d­íi n­íc b)ThÇn §i-«-ni- dèt mØm c­êi ­ng thn Vua Mi-d¸t thư bỴ mét cµnh såi, cµnh ®ã liỊn biÕn thµnh vµng Vua ng¾t mét qu¶ t¸o, qu¶ t¸o còng thµnh vµng nèt T­ëng kh«ng cã trªn ®êi sung s­íng h¬n thÕ n÷a Luyện từ câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật III Luyện tập: Bµi G¹ch d­íi ®éng tõ c¸c ®o¹n v¨n sau: a) Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n T«ng Nhµ vua : - TrÉm cho nhµ ng­¬i nhËn lÊy mét lo¹i binh khÝ Ỹt kiªu : - ThÇn chØ xin mét chiÕc dïi s¾t Nhµ vua : - §Ĩ lµm g×? Ỹt Kiªu : - §Ĩ dïi thđng chiÕc thun cđa giỈc, v× thÇn cã thĨ lỈn hµng giê d­íi n­íc b) ThÇn §i-«-ni- dèt mØm c­êi ­ng thn Vua Mi-d¸t thư bỴ mét cµnh såi, cµnh ®ã liỊn biÕn thµnh vµng Vua ng¾t mét qu¶ t¸o, qu¶ t¸o còng thµnh vµng nèt T­ëng kh«ng cã trªn ®êi sung s­íng h¬n thÕ n÷a Lun tõ vµ c©u Ghi nhớ : Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Bài Trò chơi xem kịch câm : nói tên hoạt động, trạng thái bạn thể cử chỉ, động tác khơng lời cúi ngủ Lun tõ vµ c©u Ghi nhớ : Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Tìm động từ từ in nghiêng câu sau: Chúng ta ngồi vào bàn để bàn cơng việc Bà ta la la ĐT ĐT Ho¹t ®éng 5: Cđng cè Nh÷ng tõ em võa t×m ®­ỵc gäi lµ g×? §éng tõ ThÕ nµo lµ ®éng tõ? II Ghi nhớ: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ câu: ĐỘNG TỪ I Nhận xét: Bài 1: Bài 2: II Ghi nhớ: III Luyện tập: Động từ từ hoạt động, trạng thái vật Bài 1: Bài 2: Bài 3: Dặn dò: - Học thuộc lòng ghi nhớ - Hồn chỉnh tập - Chuẩn bị sau: Luyện tập động từ Xin cảm ơn thầy giáo đến dự [...]... ThÕ nµo lµ ®éng tõ? II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ và câu: ĐỘNG TỪ I Nhận xét: Bài 1: Bài 2: II Ghi nhớ: III Luyện tập: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật Bài 1: Bài 2: Bài 3: Dặn dò: - Học thuộc lòng ghi nhớ - Hồn chỉnh vở bài tập - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về động từ Xin cảm ơn các thầy cơ giáo... Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật III Luyện tập: Bài 1: Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy: Các hoạt động ở nhà - Qt nhà - Các hoạt động ở trường - Làm bài - III Luyện tập: Bài 1: Viết tên các hoạt động. .. tháng 10 năm 2015 Luyện từ và câu Mẹo Từ nào kết hợp được với các từ : hãy, đừng, chớ ở vị trí đứng trước thì từ đó là động từ VD: Bạn hãy hát lên VD: Bạn đừng hái hoa VD: Anh chớ làm việc ấy nhé! Ai tinh mắt Tìm nhanh các động từ có trong đoạn băng sau Tìm động từ chỉ hoạt động trong bức tranh sau: trÌo nh¶y Tìm động từ chỉ hoạt động trong bức tranh sau: Múa Thảo ḷn nhóm Tìm động từ chỉ trạng thái trong... làm hằng ngày ở nhà và ở trường Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy: Các hoạt động ở nhà Các hoạt động ở trường - Qt nhà - đánh răng, - rửa mặt - trơng em - tưới cây - nhặt rau - đun nước - nấu cơm - xem ti vi - giặt quần áo, - Làm bài - học bài - làm bài - nghe giảng - trực nhật lớp -chào cờ - qt lớp - lau bảng - viết bài - đọc bài Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ,... năm 2015 Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật III Luyện tập: Thảo luận theo tổ 4 phút Bài 1: Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy: - Các hoạt động ở nhà M: qt nhà - Các hoạt động ở trường M: làm bài Thứ năm... ai trªn ®êi sung s­íng h¬n thÕ n÷a Lun tõ vµ c©u Ghi nhớ : Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật Bài 3 Trò chơi xem kịch câm : nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác khơng lời cúi ngủ Lun tõ vµ c©u Ghi nhớ : Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật Tìm động từ trong các từ in nghiêng ở câu sau: Chúng ta ngồi vào bàn để bàn cơng việc... bức tranh sau: Ngủ Thức Tìm động từ chỉ trạng thái trong bức tranh sau: Vui Buồn Tìm động từ chỉ trạng thái trong bức tranh sau: Mây bay Gió thổi Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015 Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật §Ỉt 1 c©u trong ®ã cã ®éng tõ vµ xác định động từ trong câu VD: Chóng em häc... cµnh såi, cµnh ®ã liỊn biÕn thµnh vµng Vua ng¾t mét qu¶ t¸o, qu¶ t¸o còng thµnh vµng nèt T­ëng kh«ng cã ai trªn ®êi sung s­íng h¬n thÕ n÷a Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật III Luyện tập: Bµi 2 G¹ch d­íi ®éng tõ trong c¸c ®o¹n v¨n sau: a) Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n... cµnh såi, cµnh ®ã liỊn biÕn thµnh vµng Vua ng¾t mét qu¶ t¸o, qu¶ t¸o còng thµnh vµng nèt T­ëng kh«ng cã ai trªn ®êi sung s­íng h¬n thÕ n÷a Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật III Luyện tập: Bµi 2 G¹ch d­íi ®éng tõ trong c¸c ®o¹n v¨n sau: a) Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n... học bài - làm bài - nghe giảng - trực nhật lớp -chào cờ - qt lớp - lau bảng - viết bài - đọc bài Luyện từ và câu: I NhËn xÐt: C¸c tõ nh×n, nghÜ, thÊy, ®ỉ, bay lµ nh÷ng ®éng tõ II Ghi nhớ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật III Luyện tập: Bµi 2 G¹ch d­íi ®éng tõ trong c¸c ®o¹n v¨n sau: a) Ỹt Kiªu ®Õn kinh ®« Th¨ng Long t kiÕn vua TrÇn Nh©n T«ng Nhµ vua : - TrÉm cho nhµ ng­¬i nhËn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng động từ LTVC lớp 4 , Bài giảng động từ LTVC lớp 4 , Bài giảng động từ LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay