Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán trên thị trường điện cho các nhà máy thủy điện

92 318 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÙI HUY KHÁNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÙI HUY KHÁNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ MAI ANH HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Họ tên học viên: Bùi Huy Khánh học viên lớp cao học 2, khóa 2013B, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã sinh viên CB131163 Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tôi, số liệu, tài liệu, kết luận văn kết học tập, nghiên cứu thân Tôi xin chịu trách nhiệm vấn đề liên quan nội dung đề tài luận văn Ngày tháng năm 2016 Học viên Bùi Huy Khánh i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Mai Anh tận tình hướng dẫn, bảo cho trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tôi xin cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam Công ty Mua bán điện tạo điều kiện vật chất tinh thần để tham gia vào chương trình đào Tạo Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Cuối cùng, xin cảm ơn tất thầy cô giáo Viện Kinh tế & Quản lý, Viện Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội bạn lớp người ủng hộ thời gian học tập nghiên cứu Hà nội ngày… tháng… năm 2016 Học viên Bùi Huy Khánh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC BIỂU BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 1.1.1 Thị trường điện, định nghĩa thị trường điện Việt Nam……………………………………………………………………………… 1.1.2 Một số dạng thị trường điện giới .5 1.1.3 Thu hoạch từ mô hình giới 13 1.1.4 Các đơn vị hoạt động thị trường điện 15 1.2 QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM 15 1.2.1 Nguyên tắc toán 15 1.2.2 Cơ chế toán thị trường điện .16 1.2.3 Thanh toán 16 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá toán thủ tục toán cho nhà máy tham gia thị trường điện Việt Nam 23 a Tính xác 23 b Tính hạn 24 c Tính linh hoạt .25 iii 1.2.5 Các yêu tố ảnh hưởng đến toán cho nhà máy thị trường điện Việt Nam 25 a Các yếu tố mang tính chủ quan 25 b Yếu tố mang tính khách quan 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 31 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM 32 2.1.1 Điện sản xuất 32 2.1.2 Cấu trúc thị trường điện Việt Nam .34 2.2 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN (EPTC) ……41 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển EPTC 41 2.2.2 Cơ cấu tổ chức EPTC: 42 2.2.3 Nhiệm vụ Công ty Mua bán điện thị trường điện 43 2.2.4 Những khó khăn tồn EPTC thực nhiệm vụ yêu cầu hoàn thiện………… .50 2.3 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN…………………………………………………………………………… 51 2.3.1 SMO lập phát hành bảng kê toán 51 2.3.2 Các đơn vị phát điện lập gửi hồ sơ toán .52 2.3.3 Phương thức toán hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện .52 2.3.4 Thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán điện 53 2.3.5 Thanh toán cho nhà máy thủy điện .57 2.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 65 iv 2.4.1 Mức độ hoàn thiện hồ sơ toán: .65 2.4.2 Thời hạn kiểm tra hồ sơ: .66 2.4.3 Thay đổi chế toán quy định 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 70 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM 70 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 74 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hồ sơ toán nhà máy thủy điện thị trường điện 75 3.2.2 Giải pháp rút ngắn thời hạn kiểm tra hồ sơ toán cho nhà máy thủy điện 76 3.2.3 Giải pháp chế toán cho nhà máy thủy điện 77 3.2.4 Một số kiến nghị 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 v DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1.1 Số lượng nhà máy điện làm theo toán tham gia thị trường điện 23 Bảng 1.2 Yếu tố chủ quan yếu tố khách quan ảnh hưởng tới việc toán nhà máy điện 28 Bảng 1.3 Yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới nhà máy thủy điện nhiệt điện 29 Bảng 1.4 Yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới nhà máy thủy điện nhiệt điện …30 Bảng 2.1 Tổng sản lượng điện toàn quốc miền Bắc, Trung, Nam 32 Bảng 2.2 Thời hạn hợp đồng số nhà máy thủy điện 54 Bảng 2.3 Số liệu thống kê hồ sơ toán tiền điện cho nhà máy thủy điện 61 Bảng 2.4 Số liệu thống kê yếu tố ảnh hưởng tới việc nộp chậm hồ sơ toán nhà máy thủy điện 62 Bảng 2.5 Số liệu thống kê yếu tố ảnh hưởng tới việc toán chậm cho nhà máy thủy điện 62 vi DANH MỤC HÌNH Hinh 1.1 Quy trình toán cho NMĐ .22 Hình 2.1 Biểu đồ sản xuất điện toàn quốc miền Bắc, Trung, Nam…… …… 32 Hình 2.2 Cơ cấu nguồn điện phân theo loại nguồn 33 Hình 2.3 Phụ tải điện toàn hệ thống phân theo miền Bắc – Trung – Nam năm 201433 Hình 2.4 Sơ đồ cấu trúc thị trường điện Việt Nam 36 Hình 2.5 Sơ đồ giai đoạn phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 41 Hình 2.6 Sơ đồ tổ chức Công ty Mua bán điện .43 Hình 2.7 Cơ cấu tỷ lệ loại hợp đồng mua bán điện năm 2014 .44 Hình 2.8 Quy trình toán nhà máy thủy điện 64 vii DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam EPTC Công ty Mua bán điện SMO – A0 Đơn vị vận hành hệ thống điện thị trường điện SB - EPTC Đơn vị mua buôn VCGM Nhà máy điện BOT Thị trường phát điện canh tranh Việt Nam Nhà máy điện nước Xây dựng - Vận hành – Chuyển giao NMNĐ HĐMBĐ, PPA Nhà máy nhiệt điện Hợp đồng mua bán điện IPP Nhà máy điện độc lập CBCNV Cán công nhân viên SXKD Sản xuất kinh doanh MW Megawat NMĐ Nhà máy điện viii NMĐ Tà Thàng… nhận điện từ điện nước tách khỏi thị trường, sản lượng điện NMĐ phát lên lưới tách khỏi thị trường toán NMĐ không tham gia thị trường điện Như với nhiều hình thức tham gia thị trường nhà máy thủy điện thời điểm khác có quy định toán riêng cho đối tượng tham gia thị trường ảnh hưởng đến doanh thu nhà máy tham gia dạng khác 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương Luận văn trình bày tóm tắt tình hình sản xuất điện Việt Nam, giới thiệu thị trường điện cạnh tranh với ba cấp độ khác từ tới năm 2024; đơn vị tham gia thị trường điện , đồng thời giới thiệu tổ chức, chức nhiệm vụ Công ty Mua bán điện Luận văn trình bày trình thực thị trường phát điện cạnh tranh thực hiện, phân tích trình toán thủy điện với nội dung: Các loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng, tính toán giá sản lượng, nội dung tranh chấp Đồng thời Luận văn phân tích yếu tố ảnh hưởng tới việc toán nhà máy thủy điện Quá trình thực thực thị trường điện cạnh tranh giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh, thu kết buổi đầu, thể số khía cạnh bất cập trình toán, thẩm định hồ sơ chế toán thể chất lượng chưa đảm bảo, thời gian kéo dài, thời gian nộp hồ sơ toán không hạn chiếm khoảng 22% toán sai hạn khoảng 10,5% tổng số hồ sơ toán năm Những phân tích tình hình, khiếm khuyết tồn góp phần làm sở cho việc đè xuất giải pháp hoàn thiện Chương 69 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 3.1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM ∗ Quan điểm phát triển - Phát triển điện phải trước bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng đất nước điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt nhân dân; đảm bảo an ninh lượng quốc gia Đẩy mạnh điện khí hoá nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo - Bảo đảm chất lượng điện để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày cao, giá cạnh tranh Đặc biệt coi trọng tiết kiệm điện từ khâu phát, truyền tải đến khâu sử dụng - Sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn lượng sơ cấp đất nước nguồn thủy (kết hợp với thủy lợi), khí, dầu, than cho sản xuất điện, áp dụng thiết bị sử dụng khoa học, công nghệ tiên tiến giảm ô nhiễm môi trường - Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện để xây dựng nhà máy điện nguyên tử (sau năm 2016) đảm bảo an toàn tuyệt đối sử dụng, nhằm đa dạng hóa nguồn lượng - Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển dạng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt hải đảo, vùng sâu, vùng xa - Từng bước hình thành thị trường điện lực cạnh tranh nước, đa dạng hoá phương thức đầu tư kinh doanh điện, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia, không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp Nhà nước giữ độc quyền khâu truyền tải, xây dựng vận hành nhà máy thủy điện lớn, nhà máy điện nguyên tử Chủ động việc tham gia, liên kết lưới điện mua bán điện với nước khu vực - Xây dựng giá điện phải đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư cho phát triển ngành điện, tăng sức cạnh tranh giá điện so với nước khu vực, giá điện phục vụ sản xuất, tách phần sách xã hội khỏi giá điện Có sách thích hợp sử dụng điện nông thôn, miền núi - Kết hợp điều hành mạng lưới điện thống nước với 70 xây dựng điều hành hệ thống điện an toàn theo khu vực nhằm đồng hoá, đại hoá mạng lưới truyền tải, phân phối điện quốc gia để cung cấp dịch vụ điện đảm bảo chất lượng, liên tục, an toàn, hiệu ∗ Mục tiêu phát triển Mục tiêu phát triển ngành Điện Việt Nam đến năm 2020 là: sử dụng tốt nguồn thủy (kết hợp với thủy lợi), khí than để phát triển cân đối nguồn điện Nghiên cứu phương án sử dụng lượng nguyên tử Đồng hoá, đại hoá mạng lưới phân phối điện quốc gia Đa dạng hoá phương thức đầu tư kinh doanh điện; có sách thích hợp sử dụng điện nông thôn, miền núi Tăng sức cạnh tranh giá điện so với khu vực ∗ Mục tiêu cụ thể - Đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội Phấn đấu đến năm 2020 đạt sản lượng từ 201 đến 250 tỷ kWh - Đẩy nhanh chương trình đưa điện nông thôn, miền núi, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% số hộ dân nông thôn có điện - Đảm bảo cân tài bền vững - Đa dạng hoá phương thức đầu tư phát triển ngành chuẩn bị phương án nhập điện nước Lào, Campuchia Trung Quốc - Đào tạo đội ngũ cán có đủ trình độ chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao ngành Điện - Thực chế hoạt động đa dạng hoá sản phẩm, bao gồm nhiều Công ty có tư cách pháp nhân theo mô hình Liên kết tài - Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Tư vấn - Kiểm soát giảm nhẹ ô nhiễm môi trường hoạt động điện lực ∗ Chiến lược phát triển Phát triển đồng nguồn lưới điện theo hướng đại Phát triển thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện nguyên tử , kết hợp trao đổi, liên kết lưới điện với nước khu vực Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư công trình phát điện có công suất từ 100 MW trở lên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khác đầu 71 tư công trình có công suất nhỏ Phát triển nhanh, đồng bộ, đại hệ thống truyền tải, phân phối nhằm nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện giảm tổn thất điện ∗ Chiến lược phát triển nguồn điện: - Ưu tiên phát triển thủy điện, công trình có lợi ích tổng hợp (cấp nước, chống lũ, chống hạn ) Khuyến khích đầu tư nguồn thủy điện nhỏ với nhiều hình thức để tận dụng nguồn lượng sạch, tái sinh Trong khoảng 20 năm tới xây dựng hầu hết nhà máy thủy điện nơi có khả xây dựng Dự kiến đến năm 2020 tổng công suất nhà máy thủy điện khoảng 13.000 - 15.000 MW - Phát triển nhà máy nhiệt điện với tỷ lệ thích hợp, phù hợp với khả cung cấp phân bố nguồn nhiên liệu: + Nhiệt điện than: Giai đoạn đến 2020 cần xây dựng thêm khoảng 5.500 - 7.500 MW (phụ tải sở), 9.000 - 11.000 MW (phụ tải cao) Do nguồn than sản xuất nước hạn chế, cần xem xét xây dựng nhà máy điện sử dụng than nhập + Nhiệt điện khí đến năm 2020 cần xây dựng thêm khoảng 3.500 MW (phương án cấp khí sở), trường hợp nguồn khí phát nhiều cần xây dựng thêm khoảng 7.000 MW + Đầu tư khảo sát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết để xây dựng nhà máy điện nguyên tử Việt Nam với quy mô công suất khoảng 2.000 MW, dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn sau năm 2025 - Nhập điện: theo hiệp định hợp tác lượng ký kết, Việt Nam nhập khoảng 2.000 MW công suất từ Lào Tiếp theo xem xét nhập điện từ Campuchia Trung Quốc - Phát triển nhà máy sử dụng lượng tái tạo Tận dụng nguồn lượng chỗ để phát điện cho khu vực mà lưới điện quốc gia cung cấp cung cấp hiệu quả, đặc biệt hải đảo, vùng sâu, vùng xa ∗ Chiến lược phát triển lưới điện 72 - Phát triển nguồn điện phải đôi với phát triển lưới điện, phát triển lưới điện phân phối phải phù hợp với phát triển lưới điện truyền tải - Phát triển nhanh hệ thống truyền tải 220, 500 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giảm tổn thất điện lưới truyền tải, bảo đảm khai thác kinh tế nguồn điện; phát triển lưới 110 kV thành lưới điện phân phối cung cấp trực tiếp cho phụ tải - Nghiên cứu giảm bớt cấp điện áp trung lưới điện phân phối Nhanh chóng mở rộng lưới điện phân phối đến vùng sâu, vùng xa Tập trung đầu tư cải tạo lưới điện phân phối để giảm tổn thất điện năng, giảm cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện ∗ Chiến lược phát triển nông thôn miền núi - Đẩy mạnh điện khí hoá nông thôn nhằm góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn - Sử dụng nguồn lượng tái tạo để cấp điện cho khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Xây dựng chế quản lý để trì phát triển nguồn điện khu vực - Khuyến khích đa dạng hoá đầu tư quản lý lưới điện nông thôn - Tăng cường kiểm soát giá điện nông thôn để đảm bảo thực theo giá trần Chính phủ quy định ∗ Chiến lược tài huy động vốn - Có chế tài thích hợp để Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo vai trò chủ đạo việc thực mục tiêu phát triển ngành điện Việt Nam - Tiếp tục triển khai số công trình đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), liên doanh BOO để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, đồng thời tăng khả trả nợ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Xây dựng biện pháp huy động vốn xã hội dân để đầu tư phát triển điện - Tăng cường quan hệ với ngân hàng tổ chức tài quốc tế để vay vốn đầu tư, ưu tiên vay nguồn vốn ODA có lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài (ODA giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam); sau đến ngân hàng thương mại với 73 phương châm ngân hàng nước không đáp ứng vay ngân hàng thương mại nước - Nghiên cứu tham gia thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu nước để đầu tư công trình điện - Tiếp tục thực lộ trình cải cách giá điện duyệt theo hướng vừa tiến dần đến chi phí biên dài hạn vừa cải cách biểu giá điện, giảm bù chéo lớn nhóm khách hàng ∗ Chiến lược phát triển khoa học công nghệ - Tập trung nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến áp dụng cho sản xuất truyền tải điện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất đại theo hướng hiệu quả, tiết kiệm lượng giảm thiểu tác động đến môi trường với bước hợp lý - Đầu tư chiều sâu, cải tạo nâng cấp đại hoá nguồn lưới điện có, cải tiến công tác quản lý, kinh doanh dịch vụ khách hàng ∗ Định hướng phát triển viễn thông công nghệ thông tin - Tận dụng ưu hệ thống hạ tầng viễn thông ngành điện, kết hợp viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện với phát triển dịch vụ viễn thông công cộng - Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý điều hành sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh ngành Điện ∗ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực - Về công tác cán bộ: tiến hành lập quy hoạch cán bộ, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán diện quy hoạch - Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: phát triển khối trường chuyên ngành Điện lực, phấn đấu để xây dựng số trường đạt tiêu chuẩn quốc tế Bố trí liên thông bậc học: cao đẳng, trung học công nhân; xây dựng chương trình chuẩn thống ngành đào tạo lĩnh vực chuyên sâu 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 74 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện hồ sơ toán nhà máy thủy điện thị trường điện a Lý đề xuất - Hiện Bên bán điện hoàn thành hồ sơ toán tiền điện bao gồm toán thị trường điện, toán theo hợp đồng sai khác khoản toán thuế tài nguyên nước, phí môi trường rừng phải 15-20 ngày làm việc cần phối hợp nhiều đơn vị như: đơn vị truyền tải điện, trung tâm điều độ hệ thống điện, Công ty mua bán điện đơn vi phát điện Mỗi đơn vị có mối liên hệ tương tác với Để phối hợp với tốt đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ đảm bảo chất lượng thời gian cần thiết - Do chế toán cho Nhà máy Nhiệt điện thay đổi chế toán cho nhà máy thủy điện nhà máy thủy điện có nhiệm vụ đảm bảo an toàn đập, tưới tiêu, điều tần… nên việc hoàn thiện chế nhằm đảm bảo việc công doanh thu nhiệm vụ nhà máy thủy điện quan trọng b Giải pháp khoa học công nghệ: - Sử dụng công nghệ thông tin để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điện liên lạc thông tin, truyền số liệu để đơn vị nhận số liệu nhanh chóng, xác Và bên xác nhận kiện nhà máy thủy điện tháng, văn bên quan chức qua hệ thống thông tin qua phần mềm thị trường điện - Áp dụng công nghệ thích hợp ngành để nâng cao hiệu đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh Hiện công cụ tính toán thị trường điện có nhiều phần mềm công nghệ để tính toán khoản doanh thu thị trường điện doanh thu hợp đồng sai khác cách nhanh chóng xác, giảm thiểu thời gian tính toán Vì vây, đơn vị cần áp dụng cập nhật phần mềm để tính toán xác nhanh chóng - Coi trọng đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán có trình độ chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Điện - Chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia thị trường điện để chuẩn bị cho việc xây dựng vận hành thị trường điện bán buôn bán lẻ c Hiệu mong đợi 75 Với giải pháp việc hoàn thiện hồ sơ đầy đủ cách nhanh chóng xác giảm từ 15-20 ngày xuống 7-10 ngày làm việc giúp đơn vị tham gia thị trường điện nhanh chóng có đầy đủ thông tin xác, giúp Bên bán điện nhanh chóng gửi hồ sơ cho Bên mua điện nhằm sớm thực việc toán tiền điện tháng 3.2.2 Giải pháp rút ngắn thời hạn kiểm tra hồ sơ toán cho nhà máy thủy điện a Lý đề xuất Như Chương trình bày sau Bên bán điện hoàn thiện hồ sơ gửi cho Bên mua điện việc kiểm tra độ xác đầy đủ hồ sơ nội Bên mua điện xem xét kiểm tra theo nội Bên mua điện thời gian kiểm tra toán cho Bên mua 14 ngày làm việc, việc sai doanh thu, sai hóa đơn thiếu hồ sơ thời gian kéo dài Do giải pháp để nhanh chóng xử lý việc toán doanh thu tiền điện cho Bên mua điện cần thiết b Nội dung giải pháp - Áp dụng công nghệ thông tin để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điện việc sử dụng phần mềm thông tin xác nhận kiện nhà máy thủy điện tháng, văn pháp lý quan có thẩm quyền để xử lý nhanh chóng, linh hoạt đảm bảo tính pháp lý - Hiện nay, nội Bên mua kiểm tra hồ sơ bao gồm thành phần EVN EPTC Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) chức nhiệm vụ EPTC giao tổng hợp kiểm tra toán hồ sơ toán tiền điện đơn vị bán điện (A0 làm chức xác nhận kiện xác nhận khoản toán thị trường) Trong toán nội Bên mua điện EVN phải kiểm tra lại việc toán EPTC A0 thêm khoảng thời gian để kiểm tra Như để giảm thời gian kiểm tra hồ sơ toán việc thay đổi, sửa toán nội giao EPTC chịu trách nhiệm hoàn toàn việc toán phù hợp với chức nhiệm vụ EPTC giao nhằm rút ngắn thời gian toán cho Bên bán điện c Hiệu mong đợi: Với nội dung giải pháp trên, chủ yếu sử dụng công nghệ phần mềm có tăng 76 cường trách nhiệm công việc, không yêu cầu đầu tư lớn, việc toán nội Bên mua điện giảm từ 14 ngày xuống 7-9 ngày làm việc Việc giúp nhiều cho việc trả nợ vay cho nhà máy điện thời gian phải trả nợ ngân hàng 3.2.3 Giải pháp chế toán cho nhà máy thủy điện a Lý đề xuất Tại mục 2.4.3 Chương II tác giả có nêu số chế toán cho nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện, nhà máy tham gia thị trường điện có hình thức sau: - Nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện có đấu nối nước ngoài; - Nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện có chức điều tần; - Nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện có nhiều bậc; - Nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện xả nước hạ du… Với nhà máy có hình thức tham gia thị trường điện khác có chế toán tiền điện khác Hiện văn pháp luật quy định vận hành thị trường điện quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện b Nội dung giải pháp Trước hết, hoàn thành văn pháp luật liên quan đến vận hành thị trường điện hoàn thiện thông tư, văn hướng dẫn việc toán cho nhà máy thủy điện tham gia thị trường điện hình thức Tiếp sửa đổi chủ yếu tập trung vào điều khoản quan trọng, chẳng hạn như: phân loại nhà máy thủy điện, nhiệt điện; tính toán việc chào giá cho nhà máy BOT; xác định sản lượng điện hàng hàng năm, vv Bên cạnh đó, cần có quy định cụ thể trách nhiệm đơn vị điều hành quản lý hệ thống điện thị trường việc tính toán điều chỉnh giá trần hồ sơ dự thầu đơn vị tháng Ngoài cần thiết phải sửa đổi, bổ sung số điều, điều khoản xác định sản lượng hàng ký hợp đồng cho hệ thống điều hành thị trường; quy định giá trị nước tuần, tháng, năm tiếp theo; giá chào nhà máy thủy điện, nhiệt điện; quy định việc điều chỉnh sản lượng nhà máy điện đa mục tiêu c Hiệu mong đợi Với số nội dung đề nghị chế toán góp phần phân loại nhà máy, 77 sản lượng xác hơn, tăng cường trách nhiệm điều hành quản lý, góp phần vận hành thị trường điện hiệu 3.2.4 Một số kiến nghị a Về đầu tư phát triển - Xây dựng chế, sách có sách đa dạng hoá phương thức đầu tư để phát huy tốt nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Điện yêu cầu phát triển đất nước - Tính toán xây dựng phương án nhập điện nước Lào, Campuchia Trung Quốc hợp lý - Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực vai trò chủ đạo đảm bảo đầu tư phát triển nguồn lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, phù hợp với lực tài khả trả nợ Tập đoàn, đảm bảo cân tài dài hạn - Công bố công khai danh mục dự án đầu tư khuyến khích thành phần kinh tế nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực phát điện phân phối điện, đặc biệt thành phần kinh tế quốc doanh sở thu hút vốn từ thị trường cho đầu tư - Xây dựng chế đầu tư phù hợp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giải nhanh vấn đề đền bù, giải phóng mặt để đẩy nhanh tiến độ công trình đầu tư điện lực b Về tài huy động vốn - Tiếp tục thực cải cách giá điện theo lộ trình duyệt nghiên cứu điều chỉnh biểu giá điện theo hướng giảm bù chéo lớn nhóm khách hàng Cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hạch toán riêng phần dịch vụ mang tính công ích - Ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ODA nguồn vay song phương nước cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực đầu tư công trình điện trọng điểm quốc gia - Khuyến khích đa dạng hoá đầu tư quản lý lưới điện nông thôn sở tăng cường kiểm soát giá bán điện nông thôn để đảm bảo không vượt giá trần Chính 78 phủ quy định - Hỗ trợ vốn ngân sách cho dự án điện khí hoá nông thôn, miền núi, hải đảo nhằm mục đích phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo cho khu vực - Cổ phần hoá công trình điện mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn Thí điểm phát hành trái phiếu công trình phát hành cổ phiếu thị trường chứng khoán Thực liên doanh, liên kết đầu tư công trình điện c Về khoa học - công nghệ - Sử dụng công nghệ thông tin để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điện - Thực chương trình quản lý nhu cầu (DSM) để cắt giảm công suất đỉnh nhằm tiết kiệm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi vận hành hệ thống điện, tiết kiệm điện tiêu dùng d Về nguồn nhân lực - Coi trọng đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán có trình độ chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao góp phần nâng cao suất lao động đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Điện - Chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia lượng hạt nhân để chuẩn bị cho việc xây dựng vận hành nhà máy điện nguyên tử 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương 3, luận văn trình bày tóm tắt chiến lược phát triển thị trường điện Việt Nam với mục tiêu phát triển, chiến lược phát triển nguồn, lưới điện, bối cảnh nhu cầu có giải pháp nâng cao hiệu thị trường điện Việt Nam gồm hoàn thiện toán thị trường điện nhà máy thủy điện Xuất phát từ lý luận phân tích tình hình thực thực tế vận hành thị trường điện Việt Nam năm qua, Luận văn đề xuất ba giải pháp góp phần hoàn thiện toán Nhà máy thủy điện, là: hoàn thiện hồ sơ, rút ngắn thời hạn kiểm tra hồ sơ, toán chế toán tiền điện nhà máy thủy điện Đồng thời mạnh dạn kiến nghị lên cấp Các kiến nghị , giải pháp hy vọng góp phần hoàn thiện toán nhà máy thủy điện thị trường điện Việt Nam nói chung 80 KẾT LUẬN Ngành điện Việt Nam giai đoạn xây dựng phát triển thị trường điện cạnh tranh, vừa qua thực giai đoạn 1: phát triển thị trường điện cạnh tranh, bước đầu phát huy hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho phát triển kinh tế xã hội đất nước; đóng góp đất nước chuyển đổi xây dựng kinh tế thị trường Thị trường điện nội dung Việt Nam, bước đầu đạt bước tích đầy khích lệ, trình thực tồn nội dung cần hoàn thiện chế tổ chức, điều hành thị trường, thủ tục toán Đề tài “Phân tích đề xuất giải pháp hoàn thiện toán thị trường điện cho nhà máy thủy điện” nội dung có tính khoa học thực tiễn học viên chọn Hội đồng Viện Kinh tế Quản lý trí cho phép thực Sau thời gian nỗ lực nghiên cứu giúp đỡ giáo viên hướng dẫn, luận văn thực số nội dung - Nghiên cứu tìm hiểu sở lý luận thị trường điện cạnh tranh - Đã rà soát, phân tích, đánh giá thực trạng thị trường điện cạnh tranh, thủ tục toán nhà máy thủy điện thị trường điện - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện để nâng cao chất lượng , đảm bảo thời gian nộp hồ sơ, thẩm định, toán tiền điện Các giải pháp kiến nghị có tính khả thi, không yêu cầu đầu tư lớn, chủ yếu phát huy tính công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm đơn vị, cá nhân tham gia thị trường điện Do hạn chế khả thời gian nên Luận văn nhiều thiếu sót, học viên mong nhận ý kiến đóng góp ý thầy cô đồng nghiệp Học viên xin chân thành cảm ơn thầy cô Viện Kinh tế Quản lý – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty Mua bán điện đặc biệt cô giáo hướng dẫn: Tiến sĩ NguyễnThị Mai Anh tận tình giúp đỡ học viên suất trình học tập nghiên cứu Luận văn 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Điện lực năm 2013 Quy hoạch Điện lực (Tổng sơ đồ điện 7) điều chỉnh 3-2016 Báo cáo Kết đề tài cấp Nhà nước – Hình thành phát triển thị trường điện Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Hà Nội tháng 12/2012 Quyết định 63/2013/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 Thủ tướng phủ Quyết định lộ trình, điều kiện cấu ngành điện để hình thành phát triển cấp độ thị trường điện Việt Nam Quyết định 6463/QĐ-BCT ngày 22/7/2014 Bộ Công thương Quyết định phê duyệt Thiết kế tổng thể Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 2/10/2014 Bộ Công thương Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Thông tư 56/2014/TT-BCT Bộ Công thương Quy định phương pháp xác định giá điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện Báo cáo kết thực kế hoạch năm 2014 mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Công ty Mua bán điện Hợp đồng mua bán điện mẫu Tập đoàn Điện lực Việt Nam 82 [...]... điện cho các nhà máy thủy điện với hy vọng đề xuất một số giải pháp khả thi hoàn thiện quá trình thanh toán, thực hiện hiệu quả thị trường điện 2 Mục tiêu chính của đề tài - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình thanh toán trong thị trường điện - Phân tích hiện trạng quy trình thanh toán cho các NM thủy điện trên thị trường điện 1 - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán cho các nhà. .. hợp, phân tích tình hình số liệu thực tiễn 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau : - Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quy trình thanh toán cho các nhà máy điện trong thị trường điện - Chương 2: Phân tích thanh toán cho các nhà máy thủy điện trong thị trường điện - Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện thanh toán cho các nhà máy thuỷ điện trong thị trường. .. thanh toán và thủ tục thanh toán cho các nhà máy tham gia thị trường điện Việt Nam a Tính chính xác Các nhà máy điện tham gia thị trường điện ở Việt Nam doanh thu tiền điện bao gồm: - Khoản thanh toán hợp đồng sai khác; - Khoản thanh toán thị trường điện: Thanh toán điện năng thị trường điện, thanh toán khoản công suất thị trường, thanh toán phần phát tăng thêm, thanh toán khoản doanh thu thị trường khác…... trong thị trường điện + Chiến lược phát triển của thị trường điện VN + Các giải pháp hoàn thiện 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 1.1.1 Thị trường điện, các định nghĩa cơ bản trong thị trường điện Việt Nam a Thị trường điện cạnh tranh (VCGM) được thiết kế theo mô hình Thị trường điều độ... nhà máy thủy điện trên thị trường điện 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thanh toán cho các nhà máy thủy điện ở Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy thủy điện trong phạm vi thuộc EVN, các nhà máy thủy điện ngoài EVN quản lý 4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận thị trường điện. .. phần thanh toán thị trường điện: 17 - Các Bảng kê thanh toán do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia phát hành theo quy định tại Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh: + Bảng tổng hợp các khoản thanh toán thị trường trong chu kỳ thanh toán: Bảng tổng hợp này do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán tổng hợp các khoản thanh toán điện. .. với các Tổng Công ty Điện lực Tổng chi phí mua điện ước tính 6.980,4 tỷ đồng Như vậy với số lượng hợp đồng và doanh thu tiền điện từ các nhà máy thủy điện hiện nay thì việc thanh toán đúng và thanh toán sớm cho các nhà máy đang gặp khó khăn về tài chính để trả lãi ngân hàng là vô cùng quan trọng Trong bối cảnh đó, tôi chọn đề tài Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện thanh toán trên thị trường. .. Bảng kê thanh toán điện năng thị trường điện trong chu kỳ thanh toán: Bảng tổng hợp này do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán tổng hợp khoản thanh toán theo giá điện năng thị trường của nhà mày điện trong chu kỳ thanh toán + Bảng kê thanh toán công suất thị trường trong chu kỳ thanh toán: Bảng tổng hợp này do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có... thị trường phát điện cạnh tranh - Các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch được thanh toán theo các quy định tại hợp đồng mua bán điện 1.2.2 Cơ chế thanh toán trong thị trường điện - Chu kỳ thanh toán trong thị trường là một tháng; - Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chịu trách nhiệm tính toán và công bố các khoản thanh toán trong thị trường điện giao ngay cho từng chu kỳ giao dịch và cho. .. hiện việc kiểm tra hồ sơ thanh toán và tính toán doanh thu tiền điện cho các nhà máy điện, Bên mua điện phải kiểm tra các sự kiện thị trường điện Các sự kiện này được xác nhận giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và bên bán điện Trong thị trường điện có rất nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến thanh toán cho các nhà máy tham gia thị trường điện Trong đó các yếu tố được gọi là sự kiện thị trường ảnh hưởng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán trên thị trường điện cho các nhà máy thủy điện , Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán trên thị trường điện cho các nhà máy thủy điện , Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán trên thị trường điện cho các nhà máy thủy điện , Một số dạng thị trường điện trên thế giới, QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN, Các yếu tố mang tính chủ quan, b. Yếu tố mang tính khách quan, Cấu trúc thị trường điện Việt Nam, 2 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN (EPTC), Nhiệm vụ của Công ty Mua bán điện trong thị trường điện, Các đơn vị phát điện lập và gửi hồ sơ thanh toán, Thanh toán cho nhà máy thủy điện, Thay đổi cơ chế thanh toán do các quy định mới., CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, 1 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM, 2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN CHO CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay