Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 4

15 183 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

PHềNG GIO DC V O TO THI BèNH Giỏo viờn thc hin: H HONG GIA 2014 - 2015 Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu KIM TRA BI C Cho cõu sau: Thy núi: T cỏc em cũn dỏm trn hc i chi na khụng ? Nhng Nhngdu ducõu cõuno noem emó óc chc? hc? Du Duhai haichm chmcú cútỏc tỏcdng dnggỡ gỡ?? * Du hai chm bỏo hiu b phn cõu ng sau nú l li núi ca mt nhõn vt hoc l li gii thớch cho b phn ng trc * Khi bỏo hiu li núi ca nhõn vt, du hai chm c dựng phi hp vi du ngoc kộp hay du gch u dũng Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Bỏc t cho mỡnh l ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, l y t trung thnh ca nhõn dõn Bỏc, lũng yờu mn nhõn dõn ó tr thnh mt s say mờ mónh lit Bỏc núi: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Theo Trng Chinh * T ng: ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, y t trung thnh ca nhõn dõn * Cõu: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Nhng t ng v cõu ú l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Dấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật Mt t hay cm t: Mt cõu trn hay on vn: * T ng: ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, y t trung thnh ca nhõn dõn. * Cõu: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu I Nhn xột: DU NGOC KẫP Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Bỏc t cho mỡnh l ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, l y t trung thnh ca nhõn dõn Bỏc, lũng yờu mn nhõn dõn ó tr thnh mt s say mờ mónh lit Bỏc núi: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Theo Trng Chinh * T ng: ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, y t trung thnh ca nhõn dõn. * Cõu: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Du ngoc kộp c dựng c lp li dn trc tip ch l mt t hay cm t: * Vớ d: Bỏc t cho mỡnh l ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, y t trung thnh ca nhõn dõn. Du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm li dn trc tip l mt cõu trn hay on vn: * Vớ d: Bỏc núi: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo ta cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Trong kh th sau, t lu c dựng vi ý gỡ? Du ngoc kộp trũng trng hp ny c dựng lm gỡ? Cú bn tc kố hoa Xõy lu trờn cõy a Rột, chi trũ i trn i m tri mi Phm ỡnh n T lu ch cỏi gỡ? Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Trong kh th sau, t lu c dựng vi ý gỡ? Du ngoc kộp trũng trng hp ny c dựng lm gỡ? Cú bn tc kố hoa Xõy lu trờn cõy a Rột, chi trũ i trn i m tri mi Phm ỡnh n Tc kố hoa cú xõy c lu theo ngha trờn khụng? * Tc kố xõy t trờn cõy t tc kố nh bộ, khụng phi cỏi lu theo ngha ngi Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Trong kh th sau, t lu c dựng vi ý gỡ? Du ngoc kộp trũng trng hp ny c dựng lm gỡ? Cú bn tc kố hoa Xõy lu trờn cõy a Rột, chi trũ i trn i m tri mi Phm ỡnh n T lu kh th c dựng vi ngha gỡ? Du ngoc kộp trng hp ny c dựng lm gỡ? Gi cỏi t nh ca tc kố bng t lu cao giỏ tr ca cỏi t ú Du ngoc kộp trng hp ny c dựng ỏnh du t lu l t c dựng vi ý ngha c bit Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Nhng t ng v cõu t du ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Trong kh th sau, t lu c dựng vi ý gỡ? Du ngoc kộp trũng trng hp ny c dựng lm gỡ? II Ghi nh: Du ngoc kộp thng c dựng dn li núi trc tip ca nhõn vt hoc ca Du ngi no ú ngoc kộp thng Nu li núi trc tip l mt cõu gỡ? trn hay mt on thỡ dựng lm trc du ngoc kộp ta thng phi thờm du hai chm Du ngoc kộp cũn c dựng ỏnh du nhng t ng c dựng vi ý ngha c bit Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu I Nhn xột: II Ghi nh: Du ngoc kộp thng c dựng dn li núi trc tip ca nhõn vt hoc ca ngi no ú Nu li núi trc tip l mt cõu trn hay mt on thỡ trc du ngoc kộp ta thng phi thờm du hai chm Du ngoc kộp cũn c dựng ỏnh du nhng t ng c dựng vi ý ngha c bit DU NGOC KẫP III Luyn tp: Bi Tỡm li núi trc tip on sau: Cú ln, cụ giỏo cho chỳng tụi mt lp: Em ó lm gỡ giỳp m ? Tụi loay hoay mt mt lỳc, ri cm bỳt v bt u vit: Em quột Em ó ó nhiu ln giỳp m Em quột nh mựi nh v v ra bỏt a ụi khi, em git khn mựi soa. soa. Bi Cú th t nhng li núi trc tip ú xung dũng sau du gch ngang u dũng khụng? Vỡ ? bi bi ca ca cụ cụ giỏo giỏo v v cỏc cỏc cõu cõu vn ca ca cỏc cỏc bn hc sinh sinh cú khụng l nhng li thoi i thoi bn hc phiphi l nhng li i trc trc tip, ú khụng th vit xung dũng, t tip khụng? sau du gch u dũng Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu I Nhn xột: II Ghi nh: Du ngoc kộp thng c dựng dn li núi trc tip ca nhõn vt hoc ca ngi no ú Nu li núi trc tip l mt cõu trn hay mt on thỡ trc du ngoc kộp ta thng phi thờm du hai chm Du ngoc kộp cũn c dựng ỏnh du nhng t ng c dựng vi ý ngha c bit DU NGOC KẫP III Luyn tp: Bi Bi Bi Tỡm li núi trc tip on sau: Cú th t nhng li núi trc tip ú xung dũng sau du gch ngang u dũng khụng? Vỡ ? Em t du ngoc kộp vo ch no cỏc cõu sau: a) C by ong cựng xõy t Con no ny ht sc tit kimvụi va. b) Trng Qunh thy cú ngi dõng vua mt mõm o gi l otrng ththỡ thn nhiờn ly mt qu m n Vua gin, lnh chộm u Qunh, Qunh bốn tõu: - Tõu b h, thn thy qu o gi ltrng thmi ly n, tng n vo thỡ c sng lõu th vua Khụng ng, nut cha ming m cht ó n c Vy nờn, xin c vua i tờn qu y lon thv tr ti k xu nnh dõng o Vua nghe vy bt ci, tha ti cho Qunh TRUYN DN GIAN VIT NAM Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP CNG C Chn phng ỏn ỳng: Trong cỏc cõu sau, cõu no vit ỳng? A Ngi xa cú cõu: Trỳc du chỏy, t thng B Ngi xa cú cõu: Trỳc du chỏy, t thng. C Ngi xa cú cõu Trỳc du chỏy, t thng. Th nm ngy thỏng 10 nm 2014 Luyn t v cõu I Nhn xột: II Ghi nh: Du ngoc kộp thng c dựng dn li núi trc tip ca nhõn vt hoc ca ngi no ú Nu li núi trc tip l mt cõu trn hay mt on thỡ trc du ngoc kộp ta thng phi thờm du hai chm Du ngoc kộp cũn c dựng ỏnh du nhng t ng c dựng vi ý ngha c bit DU NGOC KẫP III Luyn tp: Bi Tỡm li núi trc tip on sau: Cú ln, cụ giỏo cho chỳng tụi mt lp: Em ó lm gỡ giỳp m ? Tụi loay hoay mt mt lỳc, ri cm bỳt v bt u vit: Em ó nhiu ln giỳp m Em quột nh v bỏt a ụi khi, em git khn mựi soa. Bi Cú th t nhng li núi trc tip ú xung dũng sau du gch ngang u dũng khụng? Vỡ ? bi ca cụ giỏo v cỏc cõu ca cỏc bn hc sinh khụng phi l nhng li i thoi trc tip, ú khụng th vit xung dũng, t sau du gch u dũng Bi Em t du ngoc kộp vo ch no cỏc cõu sau: a) C by ong cựng xõy t Con no ny ht sc tit kim vụi va. b) Trng Qunh thy cú ngi dõng vua mt mõm o gi l o trng th thỡ thn nhiờn ly mt qu m n Vua gin, lnh chộm u Qunh, Qunh bốn tõu: - Tõu b h, thn thy qu o gi l trng th mi ly n, tng n vo thỡ c sng lõu th vua Khụng ng, nut cha ming m cht ó n c Vy nờn, xin c vua i tờn qu y l on th v tr ti k xu nnh dõng o Vua nghe vy bt ci, tha ti cho Qunh TRUYN DN GIAN VIT NAM [...]... 9 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu I Nhận xét: II Ghi nhớ: 1 Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm 2 Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt DẤU NGOẶC KÉP III Luyện tập: Bài 1 Tìm lời nói... sau dấu gạch đầu dòng Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu I Nhận xét: II Ghi nhớ: 1 Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm 2 Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt DẤU NGOẶC KÉP... đó Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm 2 Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt DẤU NGOẶC KÉP III Luyện tập: Bài 1 Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau: Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ? ” Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút... năm ngày 9 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP CỦNG CỐ Chọn phương án đúng: Trong các câu sau, câu nào viết đúng? A Người xưa có câu: Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng B Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng.” C Người xưa có câu “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng.” Thứ năm ngày 9 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu I Nhận xét: II Ghi nhớ: 1 Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn... mẹ Em quét nhà và rửa bát đĩa Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.” Bài 2 Có thể đặt những lời nói trực tiếp đó xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao ? Đề bài của cô giáo và các câu văn của các bạn học sinh không phải là những lời đối thoại trực tiếp, do đó không thể viết xuống dòng, đặt sau dấu gạch đầu dòng Bài 3 Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau: a) Cả bầy ong cùng nhau xây... 2 Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt DẤU NGOẶC KÉP III Luyện tập: Bài 1 Bài 2 Bài 3 Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau: Có thể đặt những lời nói trực tiếp đó xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao ? Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau: a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ Con nào con nấy hết sức tiết kiệm“vôi vữa.” b) Trạng... lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?” Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết: “Em quét “Em đã đã nhiều lần giúp đỡ mẹ Em quét nhà mùi nhà và và rửa rửa bát đĩa Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.” soa.” Bài 2 Có thể đặt những lời nói trực tiếp đó xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao ? Đề Đề bài bài của của cô cô giáo giáo và và các các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 4 , Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 4 , Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay