Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo hải châu đến năm 2020

121 185 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN LIÊM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – 2016 NGUYỄN LIÊM QUẢN TRỊ KINH DOANH 2014B LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sỹ “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học, độc lập nghiêm túc Tôi xin cam đoan số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, công trình nghiên cứu công bố, website Tác giả Nguyễn Liêm i LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy, cô Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tận tình giảng dạy hướng dẫn cho nhiều kiến thức quy báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn T.S Phan Diệu Hương giảng viên Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sỹ Tôi xin trân trọng cảm ơn cán lãnh đạo Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu, bạn học, đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ có nhiều thông tin ý kiến thiết thực trình thu thập thông tin để hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu, có cố gắng thân, song khả kinh nghiệm có hạn nên khó tránh khỏi thiếu sót mong muốn Vì mong quý thầy cô giáo, đồng nghiệp góp ý để nghiên cứu luận văn trở nên có giá trị Ngƣời thực luận văn Nguyễn Liêm ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Khung phân tích hình thành chiến lược 24 Bảng 1.2: Ma trận yếu tố bên (EFE) 25 Bảng 1.3: Ma trận yếu tố bên (IFE) 28 Bảng 1.4: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 30 Bảng 2.1: Tổng số lao động phân theo phòng, ban chi nhánh Công ty 43 Bảng 2.2: Tổng số lao động phân theo trình độ năm 2015 44 Bảng 2.3: Doanh thu lợi nhuận Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu từ năm 2010-2015 45 Bảng 2.4: Một số số tình hình tài 03 năm gần thể sau: 48 Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 63 Bảng 2.6: Bảng thống kê máy móc thiết bị Công ty 66 Bảng 2.8: Các số tài từ năm 2013 đến 2015 68 Bảng 2.9: Ma trận yếu tố bên (EFE) 73 Bảng 2.10: Ma trận yếu tố bên IFE 76 Bảng 3.1: Ma trận SWOT Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 83 Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm SO 86 Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm ST 88 Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm WO 90 Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm WT 92 Bảng 3.6: Lộ trình thực chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020……………………………………………………………98 Bảng 3.7: Dự kiến tiêu tài Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020………………………………………………………………………….100 iii DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Hình 1.1:Những sở để xây dựng chiến lược kinh doanh 17 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu……………… … 42 Hình 2.1: Biểu đồ doanh thu năm Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu… 46 Hình 2.3: Tăng trưởng GDP Việt Nam từ 2004 đến 2015 51 Hình 2.4: Xuất nhập từ năm 2006-2015 55 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU .iii DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ .iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm chiến lược .5 1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh 1.1.3 Khái niệm hoạch định chiến lược 1.2 Phân loại chiến lƣợc 1.2.1 Phân loại chiến lược kinh doanh theo cấp chiến lược 1.2.2 Phân loại chiến lược kinh doanh theo nội dung chiến lược: 1.2.3 Phân loại chiến lược kinh doanh theo trình chiến lược: 1.3 Vai trò hoạch định chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp 1.4 Nội dung quy trình hoạch định chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp .12 1.4.1 Xác định sứ mạng mục tiêu chiến lược 13 1.4.2 Phân tích môi trường vĩ mô doanh nghiệp 16 1.4.3 Phân tích môi trường vi mô doanh nghiệp 17 1.4.4 Phân tích môi trường nội doanh nghiệp .20 1.5 Công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp 22 1.5.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE matrix External FactorEvaluation matrix) 24 1.5.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE matrix_Internal Factor Evaluation matrix) 26 1.5.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh .28 v 1.5.4 Ma trận SWOT 30 1.5.5 Ma trận QSPM 33 1.6 Một số đặc điểm hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty kinh doanh thực phẩm bánh kẹo 34 CHƢƠNG II PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU………… … …… 36 2.2 Kết kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu…… ….36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu……………………………………………………………………… ….36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ vai trò công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu………………………………………………………………………… 40 2.1.3 Cơ cấu máy công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 42 2.1.4 Một số đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu………………………………………………………44 2.2 Kết kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu……………44 2.3 Phân tích hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 49 2.3.1 Phân tích môi trường vĩ mô công ty 49 2.3.2 Môi trường vi mô 58 2.3.3 Phân tích môi trường nội công ty .64 2.3.4 Phân tích phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh công ty 71 2.4 Tổng hợp ma trận yếu tố bên ngoài, bên .72 2.4.1 Ma trận yếu tố bên công ty 72 2.4.2 Ma trận đánh giá nội công ty .75 CHƢƠNG III HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU ĐẾN NĂM 2020…………………………………… 79 3.1 Sứ mạng tầm nhìn Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 79 vi 3.2 Giá trị cốt lõi triết lý kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 79 3.2.1 Giá trị cốt lõi Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 79 3.2.2 Triết lý kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 80 3.3 Mục tiêu Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 .81 3.3.1 Căn để xây dựng mục tiêu 81 3.3.2 Mục tiêu Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 81 3.4 Tổng hợp phân tích ma trận SWOT đề xuất chiến lƣợc kinh doanh .82 3.4.1 Tổng hợp phân tích ma trận SWOT 82 3.4.2 Đề xuất số chiến lược kinh doanh lựa chọn 84 3.5 Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 85 3.5.1 Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 .85 3.5.2 Xây dựng số chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 94 3.6 Xây dựng số giải pháp chiến lƣợc kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến 2020 101 3.6.1 Giải pháp tái cấu trúc lại công ty nâng cao chất lượng nguồn nhân lực……………………………………………………………………………101 3.6.2 Giải pháp đại hóa trang thiết bị máy móc 103 3.6.3 Giải pháp mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết 104 3.6.4 Giải pháp triển thị trường .104 KẾT LUẬN………………………………………………………………………107 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………108 vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Vì mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp khắp giới nỗ lực vươn phạm vi thị trường quốc gia để tìm kiếm hội kinh doanh mà kinh tế toàn cầu mang lại Thời đại toàn cầu hóa thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư chuyển giao khoa học công nghệ, quản lý động lực phát triển kinh tế doanh nghiệp Việt Nam không nằm xu này, tình hình nay, Hiệp định mậu dịch tự ASEAN ngày có hiệu lực sâu hơn, trình gia nhập WTO hoàn tất Việt Nam gia nhập TPP phấn đấu để đứng vững phát triển Bối cảnh kinh tế ngày sôi động, cạnh tranh diễn gay gắt liệt hơn, xuất nhiều nhân tố bất ổn, không chắn khó lường trước Do vậy, hội rủi ro kinh doanh đến doanh nghiệp Do thay đổi sách pháp luật định hướng Nhà nước doanh nghiệp Việt Nam tất yếu chịu tác động quy luật kinh tế thị trường Thực tế kinh doanh chế thị trường cho thấy môi trường kinh doanh luôn biến đổi Sự phát triển ngày phức tạp môi trường kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạch định triển khai công cụ kế hoạch hoá hữu hiệu, đủ linh hoạt để ứng phó với thay đổi môi trường kinh doanh, công cụ chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có nhìn tổng thể thân môi trường kinh doanh bên để có mục tiêu chiến lược sách lược, giải pháp thực thành công mục tiêu Các doanh nghiệp ngành chế biến sản xuất thực phẩm nói riêng không nằm xu chung Các doanh nghiệp cần thiết phải có công cụ kế hoạch hóa có đủ điều kiện để ứng phó với biến đổi thị trường Ngành kinh doanh sản xuất bánh kẹo ngành sản xuất sản phẩm thiết yếu đòi hỏi ngành phải đặc biệt nỗ lực để đảm bảo phát triển theo kịp nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, vừa giao thoa ẩm Việc hợp tác kinh doanh phải đảm bảo công đối tác: Thành công hợp tác phải tất bên liên quan coi trọng Việc liên minh liên kết với tổ chức có mâu thuẫn tư tưởng nội hợp tác không mang lại hiệu Các quan hệ hợp tác phải nhìn nhận đánh giá mắt giống Các bên có nghĩa vụ trách nhiệm đóng góp cho thành công chung Các bên có lợi: Việc hợp tác phải đảm bảo lợi ích bên tham gia, không làm thiệt hại đến quyền lợi ích bên, không can thiệp sâu vào công việc nội nhau, hợp tác sở hỗ trợ, giúp đỡ nhau, khác phục nhược điểm để phát triển 3.5.2.3 Lộ trình thực chiến lƣợc tổng quát chiến lƣợc chức Với tư tưởng chủ đạo chiến lược chung nêu trên, lộ trình thực chiến lược xây dựng sau: Bảng 3.6 Lộ trình thực chiến lƣợc kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 Lộ trình thực Chiến lược chung 2015 Chiến lược phận CL đầu tư trang thiết bị tự động hóa X CL phát triển thị trường X CL tái cấu trúc cấu đào tạo phát triển nguồn nhân lực X CL mở rộng hợp tác kinh doanh X 2016 X 1 2017 2 2018 2019 2020 98 Ghi chú: - Ô đánh dấu X thời gian nghiên cứu chiến lược khả thi - Ô đánh số thời gian triển khai thực chiến lược - Ô trắng thời gian chiến lược vào hoạt động ổn định Để thực chiến lược tổng quát chiến lược chức tốt có khả áp dụng cao vào thực tế Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu phải thực nghiên cứu khả thi nhằm mục đích tìm kiếm, xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp nguồn lực để triển khai cách hoàn thiện Giai đoạn triển khai thực chiến lược giai đoạn Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu tập trung nguồn lực để thực để thực giải pháp chiến lược, kế hoạch đề Thời gian triển khai chiến lược khoảng thời gian diễn biến đổi lượng yếu tố, để đến cuối giai đoạn diễn biến đổi chất yếu tố Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu mong muốn Sau giai đoạn triển khai giai đoạn công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu vào hoạt động ổn định phát triển theo mục tiêu Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu Thời gian thực chiến lược chung toàn trình trước, sau thời gian thực triển khai chiến lược phận Các hoạt động nghiên cứu hoạch định chiến lược, tổ chức thực triển khai chiến lược phận, hoạt động điều khiển, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược nội dung nhiệm vụ chiến lược chung 3.5.2.4 Thị trƣờng mục tiêu Thị trường mục tiêu Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu xác định chiến lược thị trường Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu tham gia thị trường tiềm cụ thể sau: Thị trường nước: bao gồm trọng thị trường Miền Bắc, phát triển mở rộng thị trường miền Trung Miền Nam Thị trường khu vực nước đông nam số nước châu á, nga 99 3.5.2.5 Dự kiến tiêu đạt đƣợc Trên sở chiến lược chung chiến lược phận nêu trên, dự kiến tiêu tài sau: Bảng 3.7 Dự kiến tiêu tài Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 Doanh Năm thu (tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) Lợi Tốc độ Vốn điều Tỷ suất nhuận (tỷ tăng lệ (tỷ LN/Vốn đồng) (%) đồng) ĐL (%) 2015 740,000 16,976 2016 872,079 118 18,427 109 100,073 18,4 2017 915,356 105 18,648 101 100,073 18,6 2018 990,070 108 19,920 107 120,073 16,6 2019 1.112,100 112 21,999 110 120,073 18,3 2020 1.228,870 110 24,530 112 120,073 20,4 Nguồn: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu Từ bảng tiêu nhận thấy tốc độ tăng lợi nhuận gần tương đương với tốc độ tăng doanh thu, nguyên nhân công ty đầu tư số máy móc, xây dựng nhà xưởng đảm bảo việc giảm chi phí kho bãi, nhân công tăng xuất lao động Vốn điều lệ Công ty từ năm 2015 đến năm 2020 tăng 20 tỷ đồng từ 100,073 tỷ đồng lên 120,073 tỷ đồng Tỷ suất lợi nhuận vốn điều lệ đặt 16,6% đến 20% Điều nói lên chiến lược kinh doanh đề Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu có hiệu đáp ứng mục tiêu chiến lược Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 100 3.6 Xây dựng số giải pháp chiến lƣợc kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến 2020 3.6.1 Giải pháp tái cấu trúc lại công ty nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực -Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao chuyên gia tham gia vào trình nghiên cứu sản xuất sản phẩm -Đào tạo cho người lao động kỹ chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt kỹ thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế -Đào tạo kỹ tay nghề cho kỹ sư, công nhân kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế với hình thức đào tạo triển khai: -Đào tạo có thời hạn: cử người lao động tham gia khóa đào tạo tổ chức đào tạo triển khai, thực tổ chức khóa đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật cao -Đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuyên môn sử dụng ngày nơi làm việc; thuê chuyên gia, kỹ thuật viên giỏi hướng dẫn, đào tạo cho người lao động Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu; -Đào tạo (cập kiến thức, áp dụng công nghệ mới) Liên doanh, liên kết với tổ chức, doanh nghiệp có lực tốt công nghệ để có khả tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm Đẩy mạnh công tác tuyển dụng để tìm nguồn lực trẻ có trình độ chuyên môn cao, có khả tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ Tăng cường tuyển dụng trường đại học để có chất lượng đầu vào tốt Hoàn thiện hệ thống, quy trình tuyển dụng Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đảm bảo tuyển dụng đầu vào nhanh chóng, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu 101 3.6.1.1 Tái cấu trúc lại mô hình quản lý Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu Áp dụng mô hình quản lý tập trung dự án song song với mô hình quản lý theo phòng ban chức năng, không phân chia theo chi nhánh, xí nghiệp, phân xưởng Mô hình cụ thể sau: Quản lý theo chiều dọc: phòng ban chức Quản lý theo chiều ngang: Xí nghiệp, chi nhánh, phân xưởng Các phòng ban chức giữ nguyên bao gồm: Phòng tổ chức hành chính, phòng Tài chính, phòng Hành chính, Phòng Kế hoạch, phòng Kỹ thuật Các chi nhánh trải dài vùng miền Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam Việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu từ Hà Nội sàng Hưng Yên vào ổn định Tháng 12 năm 2015 Công ty di chuyển xí nghiệp cuối xí nghiệp Bánh mỳ sang Hưng Yên vào sản xuất Như việc xếp lại theo mô hình tập trung sản xuất khắc phục nhược điểm mô hình quản lý tại, đồng thời phát huy ưu điểm mô hình quản lý theo dự án: Quản lý tập trung, chức nhiệm vụ rõ ràng Không chồng chéo công tác quản lý Tận dụng tối đa nguồn nhân lực có trình độ cao, kỹ có trình độ tận dụng cho tất phân xưởng sản xuất tập trung không giống mô hình trước sử dụng hạn chế xí nghiệp, phân xưởng riêng biệt Các phân xưởng công tác chuyên môn hóa, suất làm việc cao, chất lượng tốt Công tác kiểm tra chất lượng dễ dàng, hiệu Công tác bố trí máy móc thiết bị, nhân lực hỗ trợ cho phân xưởng linh hoạt, hiệu 102 Giảm đáng kể nguồn nhân lực, thời gian việc bố trí tập trung kho bải để sản phẩm có vị trí gần hợp lý, làm giảm chi phí nâng cao sức cạnh tranh với đối thủ Tuy nhiên việc áp dụng mô hình đòi hỏi phải có trình độ quản lý cao, tính chuyên môn hóa chuyên nghiệp, công tác đào tạo, tuyển dụng cần phải trọng để đáp ứng cho việc phát triển sản phẩm sản xuất Ngoài Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu cần phải đầu tư thiết bị tự động đồng hóa cho Công ty nhiên với lực tài Công ty cố gắng để tăng khả cạnh tranh với đối thủ nước 3.6.2 Giải pháp đại hóa trang thiết bị máy móc Qua phân tích thực trạng Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu thực tế đầu tư chiến lược lãnh đạo Công ty triển khai hoàn thiện số dây chuyền sản xuất sau: - Dự án đầu tư dây chuyền bánh quy công suất 400kg/h lập xong dự án chờ thẩm định phê duyệt đầu tư, dự kiến tháng năm 2017 nghiệm thu đưa vào khai thác Trong năm 2015 Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu thi công cải tạo phân xưởng gia vị, thực phẩm, cải tạo phân xưởng kem xốp Cải tạo nhà kho tầng thẩm định xem xét cải tạo nhà kho tầng Về đầu tư trang thiết bị năm 2015, Công ty đầu tư thiết bị đại nhằm giảm lao động thủ công sau: - Dây chuyền máy ép lương khô - Thiết bị khung máy, khay, sàng dây chuyền muối Băng tải cao su cho dây chuyền kem xốp - Máy bao gói lương khô, máy tạo tinh kẹo, Máy hút chân không liên tục dung cho sản xuất lương khô, máy bao gói bột canh, lò nướng loại bánh Ngoài việc đàu tư trang thiết bị tự động hóa giúp cho Công ty tăng đáng kể suất làm việc, giảm chi phí nhân công chất lượng sản phẩm bảo đảm, Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu cần đầu tư thiết bị sau: 103 thiết bị nâng hạ vận chuyển sản phẩm, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dòng sản phẩm cao cấp, sản phẩm cho người ăn kiêng, dòng sản phẩm thay vào mùa nắng nóng 3.6.3 Giải pháp mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết Tăng cường hợp tác phối hợp sử dụng dịch vụ lẫn đơn vị Tổng Công ty Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết với công ty lĩnh vực sản xuất bánh kẹo để nâng cao khả chia nguồn lực tham gia thực dự án lớn Lựa chọn công ty có lực tài mạnh công nghệ tốt lực để hợp tác Mở rộng đầu tư sản xuất xuất sản phẩm nước Tìm kiếm liên kết với đối tác có kinh nghiệm uy tín nước để thực hợp tác sản xuất sản phẩm có tính thị hiếu sản phẩm mang tính đặc biệt địa phương nơi có vùng nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn quốc tế Từ học hỏi tiếp nhận công nghệ, bí thành tạo sản phẩm để chủ động việc sản xuất sản phẩm cao cấp chấp nhận thị trường quốc tế Thông qua hợp tác đối tác, khách hàng có uy tín để tiếp cận quản bá hình ảnh sản phẩm thương hiệu Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu thị trường nước quốc tế Bước đầu thực hợp tác liên doanh, liên kết để cung cấp sản phẩm dịch vụ, nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm thị trường nội địa Việt Nam, phối hợp với Công ty Tổng Công ty liên kết với nhà đầu tư quốc tế thực đầu tư dự án sản xuất sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn châu âu 3.6.4 Giải pháp triển thị trƣờng -Tìm kiếm thị trường có tiềm phát triển nước khu vực thị trường chiến lược nông thôn nước Đông Nam Á, tìm kiếm số nước khu vực Châu Á, Châu Âu…Tuy nhiên định tăng cường mở 104 rộng thị trường Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu cần nghiên cứu điều kiện hội, đe dọa điểm mạnh, điểm yếu Công ty so với đối thủ cạnh tranh đặc biệt đối thủ địa vốn có thương hiệu, uy tín khả nắm bắt thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng đặc biệt cân nhắc đến yếu tố chi phí thu nhập đánh giá khả phát triển thị trường Tăng cường hoạt động ngoại giao, quảng cáo, tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu Công ty Thực việc phân tích đánh giá hướng phát triển thị trường nước quốc tế Mở rộng trì mối quan hệ tốt theo dõi chặt chẽ kế hoạch đầu tư chiến lược kinh doanh khách hàng tiềm Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đánh giá điểm mạnh yếu đối thủ lên kế hoạch hành động phù hợp Phần đầu tư hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ để không ngừng làm thỏa mãn khách hàng, thu thập, tìm hiểu, ghi nhận rút kinh nghiệp đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu để có giải pháp khắc phục kịp thời hiệu quả, thực chiến lược tự quảng cáo Công ty công việc thực tế thực hiện, giữ chân khách hàng truyền thống thông qua khách hàng đối tác lâu năm tìm kiếm hội khách hàng tiềm khác tương lai Xây dựng liên tục cập nhật hệ thống sở liệu đơn giá sản phẩm nguyên liệu đầu vào, giá sản phẩm thị trường đối thủ cạnh tranh thông qua việc phân tích, tổng hợp, rút kinh nghiệm từ dự án lần đấu thầu tham gia Xây dựng quy chế, dành phần kinh phí định lợi nhuận hàng năm cho công tác marketing phát triển thị trường 105 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƢƠNG III Trên sở phân tích đánh giá hình thành chiến lược cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu tác giả đề xuất lựa chọn số chiến lược mà công ty áp dụng giải pháp tương ứng để thực chiến lược đó, bao gồm: Chiến lược đầu tư trang thiết bị tự động hóa Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược tái cấu trúc cấu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chiến lược mở rộng hợp tác kinh doanh Các giải pháp đưa mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, chúng vừa nguyên nhân, vừa kết Không cần thực đồng mà phải hiệu chỉnh, hoàn thiện theo nhiệm vụ, yêu cầu 106 KẾT LUẬN Ngành kinh doanh sản xuất bánh kẹo ngành sản xuất sản phẩm thiết yếu đòi hỏi ngành phải đặc biệt nỗ lực để đảm bảo phát triển theo kịp nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, vừa giao thoa ẩm thực kết nối kinh tế với đòi hỏi ngày cao an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người Trong công công nghiệp hoá đại hoá đất nước, ngành bánh kẹo Việt Nam phải có bước phát triển vượt bậc chất lượng lẫn số lượng Đi đôi với đầu tư đổi đại hoá sở vật chất kỹ thuật ngành việc nghiên cứu hoàn thiện biện pháp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh công ty có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu kinh tế ngành Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn trên, với việc rà soát phân tích môi trường cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh bánh kẹo gắn với hoạt động công công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu sở tác giả đánh giá thực trạng môi trường chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Kết hợp với việc vận dụng công cụ phân tích chiến lược mang tính logic hiệu tác giả mạnh dạn đề xuất mô hình hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 Song khả trình độ hạn chế, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn quan tâm đến lĩnh vực 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 20132015 2.Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2010-2015 PGS.TS Phan Thị Ngọc Thuận (2005), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hoá nội doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn – Th.S Trần Nguyễn Minh Ái(2015), Kinh tế học vĩ mô, NXB Kinh tế TPHCM Jonh M Ivancevich(2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP.HCM Micheal E Porter (2012), Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB Trẻ Donna Fenn(2009), Những kẻ dẫn đầu chiến lược doanh nghiệp nhỏ vượt lên dẫn đầu, NXB Tri thức Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh, NXB Lao động – Xã hội Hà Nội Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê 10 PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược Chính sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội 11 Nguyễn Thành Độ (1996), Chiến lược kế hoạch phát triển doanh nghiệp, NXB Giáo dục 12 Fred R.David (2006), Khái luận quản trị chiến lược, Bản dịch, NXB Thống kê 13.Ohmea.Kenichi (2010), Tư chiến lược, Bản dịch, NXB Lao động – xã hội 108 PHỤ LỤC Bảng 2.7: Bảng cân đối kế toán tổng hợp từ năm 2013-2015 Đơn vị: đồng TÀI SẢN A – Tài sản ngắn hạn Số dư 31/12/13 Số dư 31/12/14 Số dư 31/12/15 125,583,072,396 141,360,279,922 164,998,554,351 (100=110+120+130+140 I Tiền khoản +150) tương đương tiền 27,365,067,410 23,165,553,514 25,019,216,113 1.Tiền 27,365,067,410 23,165,553,514 25,019,216,113 25,803,912,997 64,985,374,945 77,063,077,318 21,859,877,905 63,448,326,073 75,268,341,025 3,906,652,996 1,528,587,477 875,699,036 37,382,096 8,461,395 919,037,257 IV Hàng tồn kho 70,903,660,293 51,483,533,161 62,058,651,892 Hàng tồn kho 70,903,660,293 51,483,533,161 62,058,651,892 1,510,431,696 1,725,818,302 857,609,028 383,258,194 756,558,654 857,609,028 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 32,287,004 TÀI SẢN Số dư 31/12/13 Số dư 31/12/14 Tài sản ngắn hạn khác 1,094,886,498 969,259,648 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 I- Các khoản phải thu + 250 + 260) dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 136,225,709,075 142,321,715,347 134,645,854,633 36,000,000 36,000,000 61,000,000 36,000,000 36,000,000 61,000,000 132,011,657,168 139,536,872,466 129,844,947,676 130,277,169,569 131,543,056,640 129,139,797,311 213,514,874,241 228,035,967,161 240,828,688,417 - - - 83,237,704,672 96,492,910,521 111,688,891,106 740,959,549 814,107,041 705,150,365 1,401,846,387 1,589,496,387 1,634,496,387 - - - 660,886,838 775,389,346 929,346,022 993,528,050 7,179,708,785 - IV Các khoản đầu tư tài 1,529,743,316 dài hạn Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác Số dư 31/12/15 1,529,743,316 4,178,051,907 2,748,842,881 3,210,163,641 TÀI SẢN Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = Số dư 31/12/13 Số dư 31/12/14 Số dư 31/12/15 4,173,051,907 2,743,842,881 3,210,163,641 5,000,000 5,000,000 261,808,781,471 283,681,995,269 299,644,408,984 100 + 200) NGUỒN VỐN a – Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Các khoản phải trả, 164,921,891,004 162,962,151,150 148,174,159,276 141,531,479,590 149,911,525,311 135,123,533,437 69,532,588,752 56,013,111,574 43,509,796,431 56,688,525,140 6,947,260,667 308,527,888 504,197,122 3,423,157,542 8,511,649,392 16,320,441,766 9,668,892,687 9,180,039,279 11,145,680,049 2,526,847,572 6,137,536,613 7,216,549,470 5,216,741,746 12,304,293,387 14,891,134,957 phải nộp ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11.Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn 55,583,641,042 28,316,030,419 706,194,193 767,842,038 1,145,858,612 23,390,411,414 13,050,625,839 13,050,625,839 TÀI SẢN Phải trả dài hạn người bán Vay nợ dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế Số dư 31/12/13 Số dư 31/12/14 Số dư 31/12/15 20,000,000 20,000,000 20,000,000 23,339,785,575 13,000,000,000 13,000,000,000 30,625,839 30,625,839 30,625,839 96,886,890,467 120,719,844,120 151,470,249,708 96,886,890,467 120,719,844,120 151,470,249,708 79,996,140,000 100,073,120,000 100,073,120,000 6,077,860,000 8,085,558,000 8,085,558,000 3,448,146,918 3,448,146,918 3,448,146,918 751,571,646 1,965,967,604 4,919,136,194 767,142,319 1,131,461,107 5,846,029,584 6,015,590,491 34,944,288,596 chưa phân phối Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 261,808,781,471 283,681,995,270 299,644,408,984 Nguồn: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu [...]... quan đến sự phát triển của Công ty 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài + Tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu + Xác định được các điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục của Công ty nhằm tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thực đặt ra trong kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu trong tương lai + Xây dựng chiến lược kinh doanh. .. nghiệp Chƣơng II: Phân tích các căn cứ hình thành chiến lƣợc kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu Chƣơng III: Đề xuất chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến 2020 Kiến nghị và kết luận 4 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm về chiến lƣợc Thuật ngữ chiến lược được dùng trước tiên trong lĩnh vực quân... triển khai công tác hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty là hết sức cần thiết Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU ĐẾN NĂM 2020 với mong muốn từ thực tế nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất của Công ty sẽ đưa ra giải pháp nhằm đóng góp một số ý kiến của mình tạo thêm cơ sở cho các quyết định chiến lược liên... hơn về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1 Phân loại chiến lƣợc kinh doanh theo cấp chiến lƣợc Khi phân loại chiến lược theo cấp chiến lược người ta thường phân chia chiến lược thành: Chiến lược cấp công ty (hay chiến lược tổng quát): 6 Chiến lược cấp công ty liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của những cổ đông Nó xác định những định hướng... doanh cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu đến năm 2020 2 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Các số liệu thu thập, tổng hợp và phân tích trong luận văn được lấy chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 Số liệu dự báo, hoạch định chiến lược. .. doanh được hoạch định cho một ngành kinh doanh hay một chủng loại sản phẩm Chiến lược này nhằm định hướng phát triển từng ngành hay từng chủng loại sản phẩm góp phần hoàn thành chiến lược cấp công ty, phải xác định rõ lợi thế của từng ngành so với đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp với chiến lược cấp công ty Ví dụ chiến lược tạo sự khác biệt, chiến lược chi phí thấp, chiến lược phòng thủ... của doanh nghiệp Chiến lược hành động: là các phương án hành động của doanh nghiệp trong từng tình huống cụ thể và các dự kiến điều chỉnh chiến lược Chiến lược hành động có thể được lựa chọn từ những chiến lược đã được hoạch định trong khi hoạch định chiến lược định hướng và cũng có thể được lựa chọn từ chiến lược nổi lên trong quá trình thực hiện chiến lược định hướng 1.3 Vai trò của hoạch định chiến. .. vậy các Công ty cần phải có những chiến lược thích nghi với nhưng điều kiện hoàn cảnh cụ thể ở bên trong cũng như bên ngoài Công ty  Chiến lược kinh doanh giúp Công ty nhận rõ mục đích, hướng đi của mình làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Công ty, đạt được các mục tiêu trước mắt và lâu dài, tổng thể và bộ phận  Chiến lược kinh doanh giúp cho Công ty nắm bắt và tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, ... Phân loại chiến lƣợc kinh doanh theo nội dung chiến lƣợc: Căn cứ vào nội dung chiến lược, nhà quản lý người Pháp chó rằng chiến lược kinh doanh bao gồm các loại: Chiến lược thương mại: áp dụng cho toàn bộ các hoạt động thương mại của công ty từ việc thu mua cung cấp các yếu tố đầu vào đến việc phân phối tiêu thụ các sản phẩm đầu ra của công ty đó Chiến lược công nghệ và kỹ thuật: định hướng cho công tác... thành công các bộ phận chiến lược trên 1.2.3 Phân loại chiến lƣợc kinh doanh theo quá trình chiến lƣợc: Chiến lược kinh doanh bao gồm: Chiến lược định hướng: đề cập những định hướng lớn về mục tiêu của doanh nghiệp, phương hướng và biên pháp để đạt được các mục tiêu đó Nó được hoạch định trên kết quả của việc phân tích môi trường và phân tích nội bộ doanh nghiệp Chiến lược định hướng phương án chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo hải châu đến năm 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo hải châu đến năm 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo hải châu đến năm 2020 , Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay