Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng yaki – deli, times city, hà nội

113 195 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - PHAN THỊ ÚT ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG YAKI – DELI, TIMES CITY, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – 2016 PHAN THỊ ÚT QUẢN TRỊ KINH DOANH 2014B LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn thực hướng dẫn TS Phan Diệu Hương Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Phan Thị Út i LỜI CẢM ƠN Để luận văn đạt kết tốt đẹp, nhận hỗ trợ, giúp đỡ từ phía tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu luận văn Trước hết xin gửi tới thầy cô viện Kinh Tế & Quản Lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cô, đến hoàn thành luận văn với đề tài: “Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội” Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo –TS Phan Diệu Hương, giảng viên chuyên ngành Kinh Tế Công Nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Cô tận tình trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phòng ban chức trực tiếp gián tiếp giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Không thể không nhắc tới giúp đỡ nhiệt tình anh chị em làm việc chuỗi nhà hàng Yaki - Deli, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình hoàn thành luận văn Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế học viên, luận văn tránh thiếu sót Tôi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô để có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Những yếu tố tháp nhu cầu Maslow doanh nghiệp 11 Bảng 1.2: Các nhân tố hài lòng theo thuyết hai nhân tố F Herzberg .12 Bảng 1.3: Các mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng .15 Bảng 2.1: Tình hình lao động chuỗi nhà hàng Yaki – Deli giai đoạn năm 2014 – T6/2016 36 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo phận chuỗi nhà hàng Yaki – Deli tính đến tháng 6/2016 37 Bảng 2.3: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng Yaki – Deli giao đoạn 2014 – 2015 38 Bảng 2.4: Thông tin mẫu giới tính nhân viên chuỗi nhà hàng 44 Bảng 2.5: Thông tin mẫu độ tuổi nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli .44 Bảng 2.6: Thông tin mẫu trình độ nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli 45 Bảng 2.7: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “lương” 46 Bảng 2.8: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “thưởng” .47 Bảng 2.9: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “đãi ngộ” 49 Bảng 2.10: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “công việc” 50 Bảng 2.11: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “quản lý” 51 Bảng 2.12: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “đồng nghiệp” 52 Bảng 2.13: Đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “hài lòng” .53 Bảng 2.14: Kết kiểm định Cronbach’s alpha 57 Bảng 2.15: Ma trận nhân tố xoay kết EFA lần 59 Bảng 2.16: Bảng phân nhóm đặt tên nhóm cho nhân tố 60 Bảng 2.17: Kết hồi quy đa biến 61 iii Bảng 2.18: Kiểm định hệ số hồi quy 62 Bảng 2.19: Thu nhập bình quân nhân viên chuỗi nhà 2014-2016 65 Bảng 2.20: Quy định thưởng, phạt chuỗi nhà hàng Yaki – Deli 2014-2016 66 Bảng 2.21: So sánh mức đãi ngộ nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli nhà hàng King BBQ Hàn Quốc 2014-2016 67 Bảng 2.22: So sánh mức lương bình quân nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli nhà hàng King BBQ Hàn Quốc 2014-2016 71 Bảng 2.23: Quy định mức lương tối thiểu theo vùng 2015-2016 72 Bảng 3.1: Đề xuất mức thưởng theo mức doanh thu 84 iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Tháp nhu cầu Maslow 10 Hình 1.2: Thuyết mong đợi Victor H Vroom 13 Hình 1.3: Tiến trình nghiên cứu luận văn tác giả .22 Hình 2.1: Mô hình tổ chức nhân chuỗi nhà hàng 30 Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu luận văn 40 Hình 2.3: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “lương” 47 Hình 2.4: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “thưởng” .48 Hình 2.5: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “đãi ngộ” .50 Hình 2.6: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “công việc” 51 Hình 2.7: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “quản lý” .52 Hình 2.8: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “đồng nghiệp” .53 Hình 2.9: Trung bình đánh giá nhân viên nhóm nhân tố “Hài lòng” .54 Hình 2.10: Thống kê giới tính nhân viên khảo sát 63 Hình 2.11: Thống kê nhóm tuổi nhân viên khảo sát 64 Hình 2.12: Thống kê trình độ học vấn nhân viên khảo sát 64 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC CÁC BẢNG III DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ V TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP .6 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hài lòng nhân viên .6 1.1.2 Vai trò ảnh hưởng hài lòng nhân viên doanh nghiệp 1.2 LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.2.1 Lý thuyết hài lòng nhân viên doanh nghiệp .8 1.2.2 So sánh mô hình nghiên cứu 15 1.3 Các tiêu chí đánh giá hài lòng nhân viên doanh nghiệp 17 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên doanh nghiệp 18 1.4.1 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 18 vi 1.4.2 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 16 1.5 Phương pháp nghiên cứu hài lòng nhân viên doanh nghiệp 20 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG YAKI – DELI, TIMES CITY, HÀ NỘI 27 2.1 Giới thiệu chung chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.2 Nhiệm vụ, chức chuỗi nhà hàng Yaki – Deli .29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chuỗi nhà hàng 29 2.1.4 Chức nhiệm vụ phận 30 2.1.5 Tình hình nguồn lực chuỗi nhà hàng Yaki – Deli 34 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh chuỗi nhà hàng Yaki - Deli giai đoạn 2014-2015 38 2.2 Phân tích thực trạng hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 39 2.2.1 Thu thập liệu mô hình nghiên cứu 39 2.2.2 Phân tích hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 43 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 63 2.3.1 Yếu tố bên 63 2.3.2 Yếu tố bên 69 2.4 Các nguyên nhân ảnh hưởng chưa tốt đến hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 73 2.4.1 Nguyên nhân lương 73 2.4.2 Nguyên nhân thưởng 74 vii 2.4.3 Nguyên nhân đãi ngộ 75 2.4.4 Nguyên nhân người quản lý 75 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 77 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CHUỖI NHÀ HÀNG YAKI – DELI, TIMES CITY, HÀ NỘI 78 3.1 Định hướng phát triển chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội tương lai 78 3.1.1 Mục tiêu, định hướng phát triển chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 78 3.1.2 Chính sách chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội phát triển nhân viên .79 3.2 Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội .80 3.2.1 Giải pháp thu nhập 80 3.2.2 Giải pháp công việc 85 3.2.3 Giải pháp quản lý 87 3.2.4 Một số giải pháp khác 89 TÓM TẮT CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 viii phải coi trọng nhân viên giống khác hàng, suy cho nhân viên lãnh đạo Kết luận: Một người Quản lý có tâm cần lấy nhu thắng cương, phải giải vấn đề tư tưởng cho cá nhân xem có vướng mắc với nhà hàng, lãnh đạo đồng nghiệp không, có nguyện vọng, đề đạt, khó khăn không Luôn giải vấn đề theo hướng tích cực 3.2.4 Một số giải pháp khác Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp toàn giá trị văn hoá gây dựng nên suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp, trở thành giá trị, quan niệm tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động doanh nghiệp chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ hành vi thành viên doanh nghiệp việc theo đuổi thực mục đích Hay nói cách khác, giá trị cốt lõi doanh nghiệp hình thành người doanh nghiệp thấm nhuần vào hoạt động hàng ngày doanh nghiệp, chúng trở thành chuẩn mực, hành vi, cách nghĩ cách làm, cách ứng xử hành động, mà tất người doanh nghiệp phải tuân thủ chi phối nét đặc trưng doanh nghiệp hình thành Đó gọi văn hoá doanh nghiệp Phát triển văn hóa tổ chức phù hợp với môi trường kinh doanh coi yếu tố quan trọng đảm bảo cho thành công chuỗi nhà hàng Là công cụ để tập hợp, phát huy nguồn lực người, gạch nối tạo lực điều tiết, tác động đến tất yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau, làm gia tăng nhiều lần giá trị nguồn lực người đơn lẻ, nhằm góp phần vào phát triển bền vững công ty Trước hết, phải xây dựng cho phong cách lãnh đạo gồm mặt hoạt động lãnh đạo công ty chế độ tập trung dân chủ lãnh đạo; việc tổ chức thực định; quy định phối hợp phận chuỗi nhà hàng; phải biết kết hợp hài hoà lợi ích tập thể lợi ích cá nhân; 89 phân chia quyền lợi cách công vấn đề tiền lương, tiền thưởng…và phúc lợi khác; công tác tài phải dựa sở minh bạch, tin cậy, lành mạnh Lãnh đạo chào đón thành mà nhân viên công ty đạt được, tổ chức kỷ niệm hay tham gia cột mốc quan trọng đời sống riêng nhân viên lễ đính hôn, đám cưới, sinh nhật, sinh nhiều dịp lễ khác… quan tâm chia sẻ với nhân viên họ ốm đau hay người thân, gặp biến cố hay tai họa khác đời Nói tóm lại, trân trọng nhân viên theo khía cạnh người bình thường cấp Phác họa rõ ràng mà chuỗi nhà hàng dự định làm, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu tương lai lý đưa người tham gia vào công việc đó, đừng để họ người đứng Giải vấn đề nhân viên cách riêng rẽ, kịp thời cụ thể, chí vấn đề tinh thần cần quan tâm người có liên quan Đề nhiều hệ thống chương trình khác để khuyến khích nhân viên đưa kiến nghị để cải thiện dịch vụ chuỗi nhà hàng như: Khuyến khích nhân viên đưa kiến nghị cải thiện môi trường làm việc hỗ trợ, tạo điều kiện, khơi gợi nhân viên tìm sáng kiến kinh doanh Thông qua hình thức nêu gương, buổi lễ chúc mừng hình thức giao tiếp để thể coi trọng trường hợp xuất sắc tinh thần lẫn hành động, nhớ giá trị vô hình khó bắt chước có ý nghĩa quan trọng nhiều so với giá trị hữu hình mua Hãy giao tiếp tình cảm quan trọng nhiều so với giao tiếp lý trí trò chuyện thân mật quan trọng chẳng buổi nói chuyện nghiêm trang Hơn nữa, việc truyền đạt mục đích, ý nghĩa, cảm xúc, cảm hứng tình cảm quan trọng việc trình bày số liệu kiện 90 Ngoài phong cách quản lý người lãnh đạo, văn hóa chuỗi nhà hàng phải tìm thấy phong cách làm việc tất nhân viên chuỗi nhà hàng Đó cần mẫn, tận tụy, xác tự giác công việc, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ Xây dựng hệ thống định chế chuỗi nhà hàng, bao gồm: Chính danh, tự kiểm soát, phân tích công việc, yêu cầu Sau xây dựng kênh thông tin; xây dựng thể chế thiết chế tập trung dân chủ như: tiêu chuẩn hoá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xây dựng chế kết hợp hài hoà lợi ích để chuỗi nhà hàng trở thành nhà chung, thuyền vận mệnh người Bên cạnh đó, phương thức giao tiếp nhân viên với khách hàng, với người xung quanh phải hướng dẫn, đào tạo cách nghiêm túc, kỹ lưỡng cho phù hợp với văn hóa giao tiếp đại Chuỗi nhà hàng phải trọng đến mặt bên chuỗi nhà hàng quang cảnh chung chuỗi nhà hàng, biểu tượng, thương hiệu, đồng phục…để tạo thành ấn tượng xã hội, mang nét đặc trưng riêng để trở thành niềm tự hào chuỗi nhà hàng Những thành công công ty có bền vững hay không nhờ vào văn hóa doanh nghiệp đặc trưng Bên cạnh vốn, chiến lược kinh doanh sức mạnh văn hóa doanh nghiệp bám sâu vào nhân viên, làm nên khác biệt chuỗi nhà hàng với đối thủ cạnh tranh Sự khác biệt thể tài sản vô hình như: hài lòng nhân viên, bầu không khí doanh nghiệp gia đình nhỏ, tệ quan liêu bị đẩy lùi không đất để tồn xoá bỏ lề mề trình thảo luận định quản lý, tin tưởng nhân viên vào định sách doanh nghiệp, tinh thần đồng đội công việc, Tạo môi trường không khí làm việc thân thiện - Lập hộp thư: tạo cho nhân viên có dịp phản ánh vấn đề lên lãnh đạo cấp cao chuỗi nhà hàng Hộp thư để người chuyên trách đảm nhiệm, đồng thời thiết kế chế độ khen thưởng hợp lí, khích lệ nhân viên chủ động phản ánh vấn đề đưa đề nghị - Hội nghị: mở họp định kỳ để nhân viên có dịp nói hết muốn nói, tránh để vấn đề dồn nén lại 91 - Bộ phận chuyên môn phụ trách nguồn nhân lực nên sâu vào việc tìm hiểu nhân viên Bộ phận nguồn nhân lực nên nhớ rằng, khách hàng nhân viên công ty, công việc cốt lõi họ nêu cao hài lòng cán nhân viên Để làm điều này, phải hiểu động thái nhân viên, tồn đọng công tác quản lý, vấn đề nhanh chóng giải Trưởng phòng nhân nên thường xuyên trao đổi trò chuyện với nhân viên Qua trò chuyện tìm hiểu xem họ có làm việc có thoải mái không, phòng nhân giúp họ mặt Mỗi năm nên tổ chức điều tra cán nhân viên lần, phận nhân vào kết điều tra vạch kế hoach hành động rõ ràng công bố trước nhân viên - Nên tạo cho nhân viên không khí làm việc thoải mái để phát huy sáng tạo Phải biết dùng nhiều biện pháp để khai thác tiềm lực nhân viên, cách giúp nhân viên phát khả khác họ thông qua số giải pháp như: + Xây dựng gương điển hình Những người điển hình phải đại diện cho mẫu mực, tiến bộ, cụ thể hoá phẩm chất mà nhân viên chuỗi nhà hàng muốn vươn tới + Xây dựng mục tiêu , nhiệm vụ rõ ràng Mục tiêu lấy thực tế làm đối tượng, chất lượng công việc…Cũng lấy tinh thần làm đối tượng phong cách làm việc, tư cách đạo đức…Những mục tiêu giúp nhân viên thấy rõ mục đích cụ thể để vươn tới + Quan tâm chăm sóc, dùng tình cảm để “thu phục” lòng người Hãy để tâm nhiều không công việc mà khó khăn thực tế cấp + Thưởng phạt công minh, kịp lúc Đừng quên hình thức thưởng phạt cụ thể, mực nhân viên Điều khiến họ nhận thấy đóng góp họ ghi nhận Việc khen thưởng có tác dụng cổ vũ lòng tự tin, kích thích lòng tự hào kích thích sáng tạo Người lãnh đạo gương mẫu, có đạo đức, làm việc kỹ luật, hết mình, đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân lôi cấp làm theo 92 TÓM TẮT CHƯƠNG Nội dung chương đề cập tới định hướng phát triển chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cáo hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng sở phân tích yếu tố ảnh hưởng nguyên nhân ảnh hưởng chưa tốt đến hài lòng nhân viên Các giải pháp đề xuất bao gồm: Giải pháp cán quản lý chuỗi nhà hàng giải pháp khả thi nhất, quản lý chuỗi nhà hàng cần thiết phải bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn lập tức, từ có phương thức quản lý đắn sát tình hình thực tế không nắm bắt tình hình qua báo cáo vài cá nhân Việc trước tiên cần làm có phương pháp để trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng nhân viên, từ sở để khắc phục hàng loạt tồn tại nêu chương Giải pháp lương: Là giải pháp ưu tiên nhất, chuỗi nhà hàng nên cấn nhắc xem xét việc tăng mức lương so với cho nhân viên đảm bảo phản ánh giá trị lao động phận nhân viên, hài hòa tình hình tài chuỗi nhà hàng quy định pháp luật mức lương cho lao động Giải pháp thưởng, đãi ngộ giải pháp dài hạn, giúp thỏa mãn mặt tinh thần cho nhân viên, từ giúp nhân viên có động lực môi trường tốt để phát huy hết hiệu công việc, giúp nhân viên nhận thấy khác biệt chuỗi nhà hàng Yaki – Deli so với nhà hàng khác, từ góp phần quảng bá hình ảnh chuỗi nhà hàng, giúp chuỗi nhà hàng phát triển 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động kinh doanh nhà hàng phát triển không số lượng mà chất lượng, dẫn đến mức độ cạnh tranh lĩnh vực ngày trở nên gay gắt Và yếu tố cạnh tranh quan trọng kinh tế toàn cầu hóa dựa tri thức sức mạnh lực lượng lao động doanh nghiệp Chính vậy, chuỗi nhà hàng Yaki - Deli cần nắm hài lòng nhân viên, đánh giá phần mức độ hài lòng nhân viên với công việc họ chuỗi nhà hàng, hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân viên Từ đó, chuỗi nhà hàng có điều chỉnh sách hợp lý, tạo môi trường động viên, khích lệ nhân viên phù hợp Sự hài lòng tập thể nhân viên cách làm cho nhân viên yêu thích công việc, gắn bó với đồng nghiệp phát huy tối đa lực nhiệt tình công việc họ Qua thực tiễn nghiên cứu đề tài “Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội” , rút số kết luận sau: Chính sách nguồn nhân lực chuỗi nhà hàng Yaki – Deli thời gian qua tồn nhiều số vấn đề cần khắc phục Đa phần nhân viên cảm thấy chưa hài lòng với chuỗi nhà hàng Mức lương thưởng chuỗi nhà hàng thấp thấp so vơi nhà hàng lân cận, sách lương thưởng chưa rõ ràng chưa công nhân viên, thường xuyên phạt với lỗi nhỏ nhân viên lại thưởng nhân viên đạt thành tích tốt Chế độ đãi ngộ chưa thực đầy đủ Những thay đổi sách liên quan đến nhân viên không thông báo rõ ràng Cán quản lý chuỗi nhà hàng yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng, quản lý không lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng nhân viên, thường xuyên bắt lỗi phạt tài mức cao 94 nhân viên với lỗi nhỏ, thiếu công với mức lương phân chia khối lượng công việc không đồng nhân viên, nguyên tắc thiếu linh động công việc, Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho ta ba khía cạnh ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, bao gồm: thu nhập, đồng nghiệp, công việc người quản lý, khía cạnh thu nhập bao gồm lương thưởng sách đãi ngộ dành cho nhân viên Kết phân tích hồi quy cho ta hai khía cạnh thực ảnh hưởng đến hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, bao gồm: thu nhập, công việc người quản lý, khía cạnh thu nhập có ảnh hưởng lớn tới hài lòng nhân viên với hệ số hồi quy 0,686, khía cạnh công việc người quản lý có ảnh hưởng với hệ số hồi quy 0,435 Từ kết nghiên cứu, chuỗi nhà hàng Yaki – Deli cần có xem xét, học hỏi để khắc phục nhược điểm tồn đọng, nắm bắt hội, vượt qua thách thức vận dụng phù hợp số giải pháp mà nghiên cứu đề xuất Có tạo nên hài lòng cao cho nhân viên chuỗi nhà hàng, từ nâng cao sức mạnh cạnh tranh chuỗi nhà hàng thị trường Kiến nghị Để nâng cao hài lòng nhân viên chuỗi nhà hàng, góp phần để giải pháp đề xuất thực được, tác giả xin đề xuất số kiến nghị với lãnh đạo chuỗi nhà hàng Yaki - Deli sau: Ban giám đốc cần nhận thức tầm quan trọng nhân viên hài lòng công việc nhân viên, nhân viên đem lại doanh thu cho chuỗi nhà hàng khách hàng, để từ có xem xét, điều chỉnh phù hợp Các cấp lãnh đạo cần quan tâm nhiều đến mối quan hệ với nhân viên Thiết lập mối giao lưu phận, ban giám đốc để tạo gần gũi, quan tâm đến nhân viên 95 Giải tốt mối quan hệ công ty xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho nhân viên Công ty nên có sách tuyển dụng, phát triển đãi ngộ nhân cách đầy đủ hiệu nhằm phát huy hiệu cao đội ngũ nhân viên giỏi, nhiệt huyết có nhiều kinh nghiệm để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Luôn quan tâm đến vấn đề đào tạo đội ngũ nhân viên Cần trọng đến việc tổ chức công tác huấn luyện kỹ công việc cần thiết nhằm giúp nhân viên tự tin thực công việc đồng thời nâng cao chât lượng dịch vụ chuỗi nhà hàng Luôn có phương thức sử dụng nhân viên khoa học hiệu nhất, phải bố trí sử dụng nhân viên cho phù hợp hình thức lẫn nội dung Thực triệt để sách đãi ngộ nhân viên cần cù, sáng tạo, làm nhiều cho chuỗi nhà hàng Ban lãnh đạo công ty cần có biện pháp giúp nhân viên hiểu rõ sách khen thưởng phúc lợi Bên cạnh đó, tránh việc ưu đãi nhân viên thân thiết hay quen biết Đánh giá thực công việc công xác, kịp thời gắn công việc với hội phát triển: Sau trình làm việc cần thực đánh giá lại lực hiệu làm việc nhân viên để có điều chỉnh khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích nhân viên rà soát lại việc bố trí sử dụng nhân viên Kết đánh giá công việc cần gắn kết với điều kiện lợi ích nhân viên làm cho họ tập trung, phấn đấu nhiều Những hội lợi ích công việc cần thông tin đến nhân viên cách rõ ràng, cụ thể thực cách công 96 Tiền lương nhân tố quan trọng đối nhân viên, tiền lương có đủ để trang trải cho sống nhu cầu tích lũy giúp cho nhân viên yên tâm làm việc cống hiến nên chuỗi nhà hàng cần phải có điều chỉnh cho phù hợp Để thực việc trả lương công bằng, chuỗi nhà hàng cần xây dựng sách tiền lương quán, phải thực đánh giá công việc nhân viên cách khoa học, xác với lực, tính chất công việc cụ thể Gắn tiền lương, thưởng với kết làm việc nhân viên giúp phát huy vai trò kích thích nhân viên công cụ tiền lương Tổ chức hội nghị nhân viên chức để lắng nghe ý kiến đóng góp nhân viên, giải vướng mắc nguyện vọng nhân viên Cần coi trọng công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng đối thủ cạnh tranh để từ có sách thích hợp cho việc mở rộng phát triển thị trường Duy trì tốt khách hàng có tìm kiếm thêm khách hàng để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ phận Kế toán – Tài chính, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2015, Chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội Bộ phận Nhân sự, Tổng hợp thông tin nhân giai đoạn 2014 - 2016, Chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội PGS.TS Trần Kim Dung (2010), Quản Trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Huyền (2011), Nâng cao hiệu quản trị nhân khách sạn Hàng Hải, Khóa Luận Tốt Nghiệp, Hải Phòng Nguyễn Thị Hương (2015), Nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ Viettel Nam Định, Luận văn Thạc Sỹ, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Quỳnh (2012), Nghiên cứu hài lòng nhân viên Exibank chi nhánh Đà Nẵng, Tóm tắt Luận văn Thạc Sỹ, Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuyền (2008), Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực nhà hàng khách sạn Bảo Sơn, Chuyên đề tốt nghiệp, Hà Nội Chris Lake (2013), 25 ways to boost employee satisfaction levels and staff retention, Singapore https://econsultancy.com/blog/63380-25-ways-to-boost-employee-satisfactionlevels-and-staff-retention/ Susan M Heathfield (2016), Best Ways to Improve Employee Satisfaction and Engagement, Michigan, United States https://www.thebalance.com/improve-employee-satisfaction-1917572 10 Nhóm thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại Bách khoa TPHCM (2014), Cách chạy hồi quy đa biến SPSS, Thành phố Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/watch?v=TmAZ3o-fvFs 11 Nhóm thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại Bách khoa TPHCM (2014), Giới thiệu hướng dẫn thống kê mô tả, Thành phố Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/watch?v=HoJ_C-8_JAM 98 12 Nhóm thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại Bách khoa TPHCM (2014), Thực hành cách phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha SPSS, Thành phố Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/watch?v=vHuDuMgVJU4 13 Nhóm thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại Bách khoa TPHCM (2014), Thực hành cách phân tích nhân tố khám phá EFA SPSS, Thành phố Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/watch?v=npqKrKJGKKo 99 PHỤ LỤC Hà Nội, ngày tháng năm 2016 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÂN VIÊN Để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng người lao động, xác định yếu tố tác động đến thoả mãn người lao động nơi làm việc Từ làm sở giúp ban giám đốc đề chiến lược sách nhân cho phù hợp Có thể nâng cao mức độ hài lòng nhân viên nâng cao lực cạnh tranh chuỗi nhà hàng Yaki - Deli Anh (chị) vui lòng điền vào phiếu khảo sát Xin lưu ý rằng, câu trả lời hay sai Tất câu trả lời có giá trị giữ bí mật tuyệt đối Họ tên: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Thời gian làm việc: Bộ phận a/c làm việc: Nhà hàng a/c làm việc: Hướng dẫn trả lời Anh chị vui lòng chấm điểm cho ý kiến nêu bảng khảo sát Các giá trị từ đến tương ứng với mức độ hài lòng tăng dần Cụ thể sau: Rất không hài Không hài lòng Tạm hài Hài lòng Rất hài lòng lòng lòng Bảng khảo sát STT Nội dung câu hỏi I Lương Mức lương xứng đáng với công sức thời gian anh (chị) bỏ Điểm Mức lương đảm bảo chi tiêu anh (chị) Lương trả hạn Nhà hàng có định kì tăng lương hợp lý Mức tăng lương nhà hàng hợp lý II 10 III 11 12 13 14 Nhà hàng anh (chị) trả lương hợp lý nhà hàng khác Thưởng Nhà hàng có tiêu chuẩn khen thưởng rõ ràng minh bạch Anh (chị) thường xuyên nhận tiền thưởng dịp lễ, tết… Mức thưởng công bằng, xứng đáng với kết làm việc anh (chị) Anh (chị) có động lực để làm việc nhờ sách khen thưởng nhà hàng Đãi ngộ Anh (chị) hưởng chế độ bảo hiểm cách đầy đủ, chu đáo làm việc nhà hàng Ngoài bảo hiểm, nhà hàng có nhiều trợ cấp khác như: tăng lương tăng ca, hỗ trợ chỗ ở, lại,… Nhà hàng quy định số ngày nghỉ lễ hợp lý Anh (chị) nghỉ phép gặp ốm đau có chuyện gia đình,… 15 Nhà hàng có tổ chức hoạt động đội nhóm, văn nghệ, du lịch,… nâng cao tinh thần cho người lao động 16 Đãi ngộ hấp dẫn đối thủ khác nhà hàng IV Công việc 17 18 Anh (chị) học hỏi, cải thiện kĩ kiến thức làm việc nhà hàng Môi trường làm việc đại, thoáng mát, sẽ, đảm bảo vệ sinh V Quản lý 19 Quản lý lắng nghe ý kiến nhân viên nhà hàng 20 21 22 Quản lý quan tâm hỗ trợ cho người lao động công việc Quản lý anh (chị) người công đáng tin cậy Khi đạt thành tích tốt, anh (chị) quản lý khen ngợi ghi nhận 23 Anh (chị) nể phục lực quản lý VI Đồng nghiệp 24 Đồng nghiệp thân thiện 25 Đồng nghiệp đáng tin cậy 26 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn 27 Anh (chị) cảm thấy vui vẻ thích thú làm việc với đồng nghiệp VI Hài lòng 28 Anh chi hài lòng làm việc nhà hàng (Q28) 29 30 31 Anh chị cho làm việc Yaki -Deli đắn (Q29) Anh chị giới thiệu với người nơi tốt để làm việc (Q30) Anh chị tự hào làm việc chuỗi nhà hàng Yaki – Deli (Q31) Nhận xét/ Ý kiến khác Kiến nghị/ mong muốn anh (chị) [...]... sở lý thuyết về sự hài lòng của nhân viên trong doanh nghiệp  Phân tích thực trạng sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội Nhận dạng những nguyên nhân làm cho nhân viên chưa thực sự hài lòng tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội  Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN... về sự hài lòng của nhân viên trong doanh nghiệp  Chương 2: Phân tích sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội  Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN... việc tại nhà hàng Deli, một trong hai nhà hàng trong chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, tôi quyết định chọn đề tài Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội để làm luận văn nghiên cứu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của nhân viên trong doanh nghiệp, đề tài tiến hành... tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường mức độ hài lòng đối với của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng đối với chuỗi nhà hàng của nhân viên, giúp ban lãnh đạo nắm bắt, cải thiện những mặt mà nhân viên chưa hài lòng về chuỗi nhà hàng và điều chỉnh chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên 2 Mục tiêu cụ thể Luận văn nghiên... 2014 – 2016 từ các bộ phận khác nhau của chuỗi nhà hàng Yaki – Deli Số liệu sơ cấp được thu thập từ phiếu điều tra nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli - Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội - Phạm vi nội dung nghiên cứu: các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội 3 PHƯƠNG PHÁP... của nhân viên hiện tại và những nguyên nhân làm cho nhân viên chưa thực sự hài lòng để nhà hàng có thể có những giải pháp thích hợp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng  Nghiên cứu về thực tiễn chuỗi nhà hàng cũng có thể là tham khảo thực tế cho cho những chuỗi nhà hàng khác quan tâm đến sự hài lòng của nhân viên KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của. .. đến sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp, các lý thuyết nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu cũng như phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp Những cơ sở lý luận được đề cập trong chương 1 sẽ được sử dụng để phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp để nâng cao sự hài lòng của nhân viên đối tại chuỗi nhà hàng Yaki. .. doanh nghiệp của mình Nhân viên là một yếu tố quan trọng cho thành công của một tổ chức Sự hài lòng của một nhân viên làm họ làm việc hết mình để cống hiến cho công ty Việc đo lường sự hài lòng của nhân viên nhằm xác định những yếu tố tác động nhiều nhất đến sự hài lòng của nhân viên; giúp công ty có thể hiểu rõ hơn về mức độ thỏa mãn của nhân viên Từ đó có những quyết định chính xác hơn để cải thiện môi... CỦA LUẬN VĂN  Đóng góp về khoa học:  Góp phần làm rõ và hệ thống cơ sở lý luận sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp; 4  Kiểm định giả thuyết nghiên cứu từ mô hình nghiên cứu để kiểm định về sự hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp  Đóng góp về thực tiễn  Kết quả thu được từ nghiên cứu luận văn sẽ giúp chuỗi nhà hàng Yaki – Deli, Times City, Hà Nội nhận rõ được mức độ hài lòng của. .. người trong công ty và mang lại sự hài lòng cao nhất cho nhân viên Xu hướng kinh doanh ngày nay đa số các doanh nghiệp lấy khách hàng làm triết lý kinh doanh Và thành phần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, làm khách hàng hài lòng không ai khác mà chính là nhân viên Nhân viên chính là trung gian để doanh nghiệp làm hài lòng khách hàng Khi nhân viên hài lòng, họ sẽ có thái độ, hành vi tích cực nâng cao doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng yaki – deli, times city, hà nội , Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng yaki – deli, times city, hà nội , Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sự hài lòng của nhân viên tại chuỗi nhà hàng yaki – deli, times city, hà nội , Kết luận và kiến nghị, Tài liêu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay