Mở rộng vốn từ ước mơ bài LTVC lớp 4

12 86 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

Kiểm tra cũ Câu 1: Dấu ngoặc kép thường dùng để làm gì? Câu 2: Hãy viết câu có đấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật hay người Bài 1: Ghi lại từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước mơ Những từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước mơ từ: mơ tưởng, mong ước Bài 2: Tìm thêm từ nghĩa với từ ước mơ: a.Bắt đầu tiếng ước M: ước muốn b.Bắt đầu tiếng mơ M: mơ ước Những từ nghĩa với từ ước mơ: a Bắt đầu tiếng ước : ước muốn ước mơ, ước mong, ước vọng, ước ao, ước nguyện, … b Bắt đầu tiếng mơ : mơ tưởng, mơ mộng, mơ ước Bài tập : Ghép thêm vào sau từ ước mơ từ ngữ thể đánh giá (Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viễn vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, đáng ) Đánh giá cao Đánh giá không cao Đánh giá thấp M: ước mơ cao đẹp, ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ đáng M: ước mơ bình thường ước mơ nho nhỏ M:ước mơ tầm thường, ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột Bài tập 5: Em hiểu thành ngữ ? a) Cầu ước thấy b) Ước c) Ước trái mùa d) Đứng núi trông núi Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG Hãy chọn từ ngữ thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa viết vào bảng Em có ước mơ sau trở thành bác sĩ để chữa bệnh giúp cho người dân nghèo quê hương em Ba em bảo ………… Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG Hãy chọn từ ngữ thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa viết vào bảng Vì biếng học, Hằng ước muốn không học mà điểm mười Em bảo bạn Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG Hãy chọn từ ngữ thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa viết vào bảng Mẹ tặng em truyện mà em yêu thích Đúng ……………… Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG Hãy chọn từ ngữ thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa viết vào bảng Biếng học nên Hà ước ao có túi thần Đô-rê- môn để khỏi phải học mà thuộc Em bảo bạn người có ước mơ M BIỆT ! [...]...Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG Hãy chọn từ ngữ hoặc một thành ngữ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho hợp nghĩa rồi viết vào bảng con 4 Biếng học nên Hà luôn ước ao có được chiếc túi thần của Đô-rê- môn để khỏi phải học bài mà vẫn thuộc Em bảo bạn là người luôn có ước mơ M BIỆT !
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ước mơ bài LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ ước mơ bài LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ ước mơ bài LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay