Luyện tập vè cấu tạo của tiếng LTVC lớp 4

14 104 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:58

Tun GV thc hin: Trn Thanh Tõm Trng Tiu hc Nguyn Du Kim tra bi c: + Ting cú cu to nh th no ? + Phõn tớch cu to ca cỏc ting cõu sau: Ung nc ,nh ngun Ting m u ung nc nh ngun n nh ng Vn Thanh uụng sc c uụn sc sc huyn Th sỏu, ngy 24 thỏng 08 nm 2012 Luyn t v cõu LUYN TP V CU TO CA TING Bi1: Phõn tớch cu to ca tng ting cõu tc ng di õy: Khụn ngoan i ỏp ngi ngoi G cựng mt m, ch hoi ỏ Tiếng khụn ngoan i ỏp ngi ngoi g cựng mt m ch hoi ỏ Âm đầu Vần Thanh Bi : Tỡm nhng ting bt vi cõu tc ng : Khụn ngoan i ỏp ngi ngoi G cựng mt m ch hoi ỏ Hai ting ngoi hoi bt vi nhau, ging cựng cú oai Cp ting cú ging hon ton: Bi : Chỳ lot chot Cỏi xc xinh xinh Cỏi chõn thon thot Cỏi u nghờnh nghờnh Cp ting cú ging khụng hon ton: Bi : Chỳ lot chot Cỏi xc xinh xinh Cỏi chõn thon thot Cỏi u nghờnh nghờnh Bi 4: Qua hai bi trờn em hiu th no l hai ting bt vi ? Hai ting bt vi l hai ting cú phn ging ging hon ton hoc khụng hon ton Vớ d: - Lỏ tru khụ gia ci tru Truyn Kiu gp li trờn u by - Hi cụ tỏc nc bờn ng Sao cụ mỳc ỏnh trng vng i Bi 5: Gii cõu sau: ỳt u uụi b ht thỡ bộo trũn.ỳ Bt u thỡ nht nh nguyờn mỡnh li thon thon Cựng cu trũ nh lon ton ti trng bỳt ( L ch gỡ ?) Ghi nhớ: 1.Mỗi tiếng thờng có ba phận: Âm đầu, vần, 2.Tiếng phải có vần Có tiếng âm đầu Bi1: Phõn tớch cu to ca tng ting cõu tc ng di õy: Khụn ngoan i ỏp ngi ngoi G cựng mt m, ch hoi ỏ Ting m u Vn Thanh Ting m u Vn Thanh Khụn Kh ụn ngang cựng c ung huyn ngoan ng oan ngang mt m ụt nng i ụi sc m m e nng ỏp ap sc ch ch sc ngi ng i huyn hoi h oai huyn ngoi ng oi huyn ỏ a sc G G a huyn nh au ngang [...]... 5: Gii cõu sau: ỳt u uụi b ht thỡ ra bộo trũn.ỳ Bt u thỡ bộ nht nh nguyờn mỡnh li thon thon Cựng cu trũ nh lon ton ti trng bỳt ( L ch gỡ ?) Ghi nhớ: 1.Mỗi tiếng thờng có ba bộ phận: Âm đầu, vần, thanh 2 .Tiếng nào cũng phải có vần và thanh Có tiếng không có âm đầu Bi1: Phõn tớch cu to ca tng ting trong cõu tc ng di õy: Khụn ngoan i ỏp ngi ngoi G cựng mt m, ch hoi ỏ nhau Ting m u Vn Thanh Ting m u
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập vè cấu tạo của tiếng LTVC lớp 4 , Luyện tập vè cấu tạo của tiếng LTVC lớp 4 , Luyện tập vè cấu tạo của tiếng LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay