thuyet minh tinh toan tuong chan co cot 7441

10 607 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:54

Dự án Khu biệt thự cao cấp Sunrise Hạng mục tường chắn PHỤ LỤC CÁC BẢNG TÍNH KIỂM TOÁN TƯỜNG CHẮN CÓ CỐT Bảng kiểm toán tường chắn H=2m Bảng kiểm toán tường chắn H=3m Bảng kiểm toán tường chắn H=4m Bảng kiểm toán tường chắn H=5m Bảng kiểm toán tường chắn H=6m BK Engineering & Construction BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: KHU SUNRISE LUXURY VILLA DEVELOPMENT I Thông số đầu vào γ Tên lớp địa chất Đất đắp Lớp cát TT Bảng (kN/m3) 18.7 18.7 C (kN/m2) Phi (độ) 31.5 31.5 0 Chiều cao tường thiết kế Áp lực tạm thời tác dụng lên bề mặt Cường độ chịu kéo cho phép cốt Chọn hệ số an toàn đứt vải Kđứt (1,3 -:- 1,5): Chọn độ sâu chôn móng D m Htk q Tc Kd Dm 15 21.2 1.5 0.8 m KN/m KN/m Chều cao tính toán Htt: Htt 3.6 m Lsb L 2.52 m m 0.31 37.56 kN/m II Chọn sơ kích thước kết cấu Chiều dài vải L>0,7Htt & L>3m Chọn III Xác định số lớp cốt khoảng cách lớp Lực kéo lớn tác dụng lên hệ neo: Tk Tk = γ H K k với m ϕ K k = tg (450 − ) Kk Tk Số lớp cốt cần có tối thiểu Tk K d nmin = Ta => Chọn Khoảng cách đứng lớn lớp cốt n 2.7 lớp n lớp Đạt hmax = H nmin => hmax Xác định số lớp cốt Dự kiến lớp đất đầm chặt dày Số lớp đất đầm 0.67 m 0.3 3.3 0.5 3.3 m lớp lớp m lớp lớp 60.75 độ d Chọn Chọn Khoảng cách lớp cốt Chọn số lớp cốt Chọn Kết luận: Chọn lớp vải đặt cách 0.5m IV Tính toán chiều dài lớp cốt Vi trí mặt trượt θ = Chiều dài lớp cốt xác định thức: Trong đó: Lr: Chiều dài cốt không hoạt động Lr+Le Le: Chiều dài cốt cần chôn Le = δ tgδ = α tgϕ Lr = ( H − Z )tg (450 − : Góc ma sát trượt cốt đất ϕ Đạt Đạt ) Svσ h K 2(C + γ Ztgδ ) (anpha xác định theo bảng 3) K = 1,3-:-1,5 : Hệ số an toàn lấy tuỳ thuộc vào mức độ an toàn công trình C: Lực dính đất đắp sau tường σ h : Ứng suất tải trọng phân bố đỉnh tường khối đất sau lưng tường chắn gây σ h = K (γ Z + q ) = (1 − sin ϕ )(γ Z + q) K0: Hệ số ứng suất phụ thuộc vào góc nội ma sát đất đắp => Le = Svσ h K Svσ h K S (1 − sin ϕ )(γ Z + q) K = = v 2(C + γ Ztgδ ) [C + γ Zα tgϕ ] [C + γ Zα tgϕ ] Bảng TT Độ sâu Z(m) Khoảng cách lớp Sv(m) Chiều dài cốt cần chôn Le (m) Chiều dài cốt không hoạt động Lr (m) Tổng chiều dài L=Le+Lr (m) Chiều dài cốt kiến nghị 0.6 1.2 1.8 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 2.46 1.76 1.52 1.4 1.68 1.34 1.01 0.67 4.14 3.1 2.53 2.07 4 3 Kiểm toán điều kiện không tụt neo: Điều kiện: Tneo ≥ K tut = 1,5 Tkeo Tkeo: xác định theo mô hình Culong Tkeo = (γ z + q ).h.K k Tneo: xác định theo mô hình Culong Tneo = 2lneo (γ z + q ).α tgϕ Với α : hệ số tương tác xét đến chế tương tác đất đắp (có góc ma sát phi) với lưới ĐKT (có độ rỗng diện tích khác nhau) lấy theo bảng sau: Độ rỗnh diện tích lưới ĐKT (%) 80% lớn 51% - 79% 50% nhỏ α Chọn Hệ số tương tác đất - lưới ( 0.5 0.7 0.6 = α) Bảng 0.5 Bảng TT Độ sâu Z(m) Khoảng cách lớp Sv(m) Lực kéo Tkeo (kN/m) Lực neo Tneo (kN/m) Tỷ số Tneo/Tkéo Kiểm tra 0.6 1.2 1.8 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 4.88 6.96 9.05 11.14 37.28 61.03 59.34 85.5 7.64 8.77 6.56 7.68 Không tụt Không tụt Không tụt Không tụt V Kiểm toán khả chịu tải đất tường chắn pgh Điều kiện: p= Áp lực tác dụng lên nền: e: Độ lệch tâm hệ tải trọng Hệ số áp lực đất chủ động Áp lực đất chủ động => Tải trọng giới hạn nền: (Theo FHWA - 1990) ≥ Kn = p W+qL L-2e H e= W + qL Ecd e Kcđ = = 0.05 0.31 Ecđ = 15.65 kN p = 53.74 kN/m2 pgh = m Nγ B + N q q + N c c B: Chiều rộng tính toán đáy móng tường chắn B = L-2e Nγ Nq Vậy: Kết luận: Nc : hệ số tính tải trọng giới hạn (tra bảng lập sẵn) = 915.05 pgh K = 17.03 Nền không bị phá hoại => VI Kiểm tra ổn định trượt phẳng: Điều kiện: K= Ec d ≥ K tr = 1,5 Rs Áp lực gây trượt phẳng áp lực đất chủ động đất đấp sau tường gây nên: kN/m2 > E cd = 1 ϕ γ HK cd = γ Htg ⎛⎜ 450 − ⎞⎟ 2 2⎠ ⎝ Ecd = Lực chống trượt phẳng lực ma sát phát sinh đáy tường mặt 15.65 kN Rs = (W+qL)α tgϕ = L(γ H + q )α tgϕ Rs Vậy Kết luận: K Tường không bị trượt phẳng = 48.17 kN = 3.08 > 1,5 VII Kiểm tra ổn định lật Mcl ≥ Kl = Mg Điều kiện: K= Momen gây lật Mgl = Ecd*(1/3H) = 18.78 kNm Momen chống lật Mcl = (W+qL)*L/2 = K 370.44 19.73 kNm > Kết luận: (Theo FHWA - 1990) Tường không bị lật VIII Kiểm toán ổn định tổng thể phần mềm Slope/W: IX: Kết luận: Chiều dài cốt, khoảng cách vị trí lớp cốt thiết kế theo bảng đáp ứng tiêu chuẩn Người tính Soát Lê Hoàng Việt Mai Triệu Quang BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: KHU SUNRISE LUXURY VILLA DEVELOPMENT I Thông số đầu vào γ Tên lớp địa chất Đất đắp Lớp cát TT Bảng (kN/m ) 18.7 18.7 C (kN/m ) Phi (độ) 31.5 31.5 0 Chiều cao tường thiết kế Áp lực tạm thời tác dụng lên bề mặt Cường độ chịu kéo cho phép cốt Chọn hệ số an toàn đứt vải Kđứt (1,3 -:- 1,5): Chọn độ sâu chôn móng D m Htk q Tc Kd Dm 15 21.2 1.5 0.8 m KN/m KN/m Chều cao tính toán Htt: Htt 4.6 m Lsb L 3.22 3.5 m m 0.31 61.33 kN/m II Chọn sơ kích thước kết cấu Chiều dài vải L>0,7Htt & L>3m Chọn III Xác định số lớp cốt khoảng cách lớp Lực kéo lớn tác dụng lên hệ neo: Tk Tk = γ H K k với m ϕ K k = tg (450 − ) Kk Tk Số lớp cốt cần có tối thiểu nmin = Tk K d Ta => n 4.3 lớp Chọn n lớp Khoảng cách đứng lớn lớp cốt Đạt hmax = H nmin => hmax Xác định số lớp cốt Dự kiến lớp đất đầm chặt dày Số lớp đất đầm 0.75 m 0.3 5 0.6 5 m lớp lớp m lớp lớp 60.75 độ d Chọn Chọn Khoảng cách lớp cốt Chọn số lớp cốt Chọn Kết luận: Chọn lớp vải đặt cách 0.6m IV Tính toán chiều dài lớp cốt Vi trí mặt trượt θ = 1, Chiều dài lớp cốt xác định thức: Trong đó: Lr: Chiều dài cốt không hoạt động Lr+Le Le: Chiều dài cốt cần chôn Le = δ tgδ = α tgϕ Lr = ( H − Z )tg (450 − : Góc ma sát trượt cốt đất ϕ Đạt Đạt ) Svσ h K 2(C + γ Ztgδ ) (anpha xác định theo bảng 3) K = 1,3-:-1,5 : Hệ số an toàn lấy tuỳ thuộc vào mức độ an toàn công trình C: Lực dính đất đắp sau tường σ h : Ứng suất tải trọng phân bố đỉnh tường khối đất sau lưng tường chắn gây σ h = K (γ Z + q ) = (1 − sin ϕ )(γ Z + q) K0: Hệ số ứng suất phụ thuộc vào góc nội ma sát đất đắp => Le = Svσ h K Svσ h K S (1 − sin ϕ )(γ Z + q) K = = v 2(C + γ Ztgδ ) [C + γ Zα tgϕ ] [C + γ Zα tgϕ ] Bảng TT Độ sâu Z(m) Khoảng cách lớp Sv(m) Chiều dài cốt cần chôn Le (m) 0.6 1.2 1.8 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2.46 1.76 1.52 1.4 1.33 2, Kiểm toán điều kiện không tụt neo: Điều kiện: Tneo ≥ K tut = 1,5 Tkeo Tkeo: xác định theo mô hìh Culong Tkeo = (γ z + q ).h.K k Tneo: xác định theo mô hình Culong Chiều dài cốt Tổng Chiều dài không hoạt chiều dài cốt kiến động Lr (m) L=Le+Lr (m) nghị 2.24 1.9 1.57 1.23 0.9 4.7 3.66 3.09 2.63 2.23 5 3.5 3.5 3.5 Tneo = 2lneo (γ z + q ).α tgϕ Với α : hệ số tương tác xét đến chế tương tác đất đắp (có góc ma sát phi) với lưới ĐKT (có độ rỗng diện tích khác nhau) lấy theo bảng sau: Bảng Độ rỗnh diện tích lưới ĐKT (%) 80% lớn 51% - 79% 50% nhỏ α Chọn Hệ số tương tác đất - lưới ( 0.5 0.7 0.6 = α) 0.5 Bảng TT Độ sâu Z(m) Khoảng cách lớp Sv(m) Lực kéo Tkeo (kN/m) Lực neo Tneo (kN/m) Tỷ số Tneo/Tkéo Kiểm tra 0.6 1.2 1.8 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 4.88 6.96 9.05 11.14 13.22 44.35 71.12 57.55 83.3 113.28 9.09 10.22 6.36 7.48 8.57 Không tụt Không tụt Không tụt Không tụt Không tụt V Kiểm toán khả chịu tải đất tường chắn pgh Điều kiện: p= Áp lực tác dụng lên nền: e: Độ lệch tâm hệ tải trọng (Theo FHWA - 1990) ≥ Kn = p W+qL L-2e H e= W + qL Ecd Hệ số áp lực đất chủ động e Kcđ = = Áp lực đất chủ động Ecđ = 20 p = 72.73 => Tải trọng giới hạn nền: pgh = 0.056 0.31 m kN kN/m2 Nγ B + N q q + N c c B: Chiều rộng tính toán đáy móng tường chắn B = L-2e Nγ Nq Vậy: Kết luận: Nc : hệ số tính tải trọng giới hạn (tra bảng lập sẵn) = 1061.78 pgh K = 14.6 Nền không bị phá hoại => VI Kiểm tra ổn định trượt phẳng: Điều kiện: K= Ec d ≥ K tr = 1,5 Rs Áp lực gây trượt phẳng áp lực đất chủ động đất đấp sau tường gây nên: E cd = 1 ϕ γ HK cd = γ Htg ⎛⎜ 450 − ⎞⎟ 2 2⎠ ⎝ kN/m2 > Ecd = Lực chống trượt phẳng lực ma sát phát sinh đáy tường mặt 20 kN Rs = (W+qL)α tgϕ = L(γ H + q )α tgϕ Rs Vậy Kết luận: K Tường không bị trượt phẳng = 76.25 kN = 3.81 > 1,5 VII Kiểm tra ổn định lật Mcl ≥ Kl = Mg Điều kiện: K= Momen gây lật Mgl = Ecd*(1/3H) = 30.67 kNm Momen chống lật Mcl = (W+qL)*L/2 = K 618.75 20.17 kNm > Kết luận: (Theo FHWA - 1990) Tường không bị lật VIII Kiểm toán ổn định tổng thể phần mềm Slope/W: IX: Kết luận: Chiều dài cốt, khoảng cách vị trí lớp cốt thiết kế theo bảng đáp ứng tiêu chuẩn Người tính Lê Hoàng Việt Soát Mai Triệu Quang BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: KHU SUNRISE LUXURY VILLA DEVELOPMENT I Thông số đầu vào TT γ Tên lớp địa chất Đất đắp Lớp cát Bảng (kN/m 3) 18.7 18.7 C (kN/m 2) Phi (độ) 31.5 31.5 0 Chiều cao tường thiết kế Áp lực tạm thời tác dụng l ên bề mặt Cường độ chịu kéo cho phép cốt Chọn hệ số an toàn đứt vải Kđứt (1,3 -:- 1,5): Chọn độ sâu chôn móng D m Htk q Tc Kd Dm 15 21.2 1.5 0.8 m KN/m KN/m Chều cao tính toán Htt: Htt 5.6 m Lsb L 3.92 m m 0.31 90.9 kN/m n 6.4 lớp n lớp II Chọn sơ kích thước kết cấu Chiều dài vải L>0,7Htt & L>3m Chọn III Xác định số lớp cốt khoảng cách lớp Lực kéo lớn tác dụng lên hệ neo: Tk Tk = γ H 2Kk với K k = tg (450 − Kk Tk ϕ m ) Số lớp cốt cần có tối thiểu nmin = Tk K d Ta => Chọn Khoảng cách đứng lớn lớp cốt Đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyet minh tinh toan tuong chan co cot 7441, thuyet minh tinh toan tuong chan co cot 7441, thuyet minh tinh toan tuong chan co cot 7441

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay