Tenses (thì của động từ )

6 112 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:35

TENSES ( THÌ CỦA ĐỘNG TỪ ) I.Present Simple (Hiện đơn): A.Form: V (bare infinitive) * Khi chia thể khẳng định: He /She/It danh từ số phải thêm S (hoặc ES sau động từ tận O, S X, CH SH Z) * Khi chia thể phủ định nghi vấn phải mượn DO/ DOES động từ phải đưa nguyên mẫu không “to” B.Usage: - Diễn tả hành động có tính thường xuyên lặp đi, lặp lại thói quen - Diễn tả sư thật hiển nhiên hay chân lý C.Words used in Present Simple: Thì đơn thường với trạng từ thường xuyên + Always usually, often, sometimes, occasionally, … + Every day, every Sunday,… + On Mondays, in the evenings,… + Once a day, twice a week, … Eg: We usually go to school II.Present Continuous (Hiện tiếp diễn): A.Form: am/ís/ are +V-ing * Ở thể phủ định ta them NOT sau động từ To Be, thể nghivấn ta đưa To Be trước chủ ngữ B.Usages: + Diễn tả hành động diễn vao lúc người ta nói có tính tạm thời + Diễn tả hành động, dự định tương lai C.Words used in Present Continuous: + At the moment, at present, now, right now, … + Tomorrow, next week, … Eg: - He is reading a book at the moment - They are going to Hồ Chí Minh city mext Monday D.Những động từ không dùng thể tiếp diễn: a) Động từ giác quan: feel, hear, see, notice, smell b) Động từ tình cảm: care, need, care for, dislike, fear, hate, like, love, mind, want, desire, wish c) Động từ hoạt động tinh thần: agree, believe, consider, feel, forget, imagine, know, mean, realize, remember, recollect, recall, refuse, see, think, suppose, … d) Động từ trạng thái tính chất: appear, feel, look, concern, matter, differ, seem, smell, sound, taste, measure, weigh,… e) Động từ sở hữu: belong, have, own, owe, possess, …… f) Động từ kết quả: consist, contain, hold, find, forgive, result III.Past Simple (Quá khứ đơn): A.Form: V-ed/ V cột * Khi chia thể phủ định nghi vấn phải mượn DID động từ phải đưa nguyên mẫu không “to” B.Usage: - Diễn tả hành động xảy khứ có thời gian xác định rõ - Diễn tả hành động xảy khứ vá kéo dài khoảng thời gian khứ C.Words used in Past Simple: + Yesterday, last night, last Sunday, …… + Ago In + năm khứ + When I was a child, when she was 7,… Eg: He read a book yesterday IV.Past Continuous (Quá khứ tiếp diễn): A.Form: was/were +V-ing (các I/he/she/ it + was, lại với were) * Ở thể phủ định ta them NOT sau động từ To Be, thể nghi vấn ta đưa To Be trước chủ ngữ B.Usages: + Diễn tả hành động diễn thời điểm xác định khứ + Diễn tả hành động diễn khứ có hành động khác xen vào (Hành động diễn chia khứ tiếp diễn hành động xen vào chia khứ đơn) C.Words used in Past Continuous: - At + điểm thời gian khứ: At o’clock yesterday - From… to, between … and, while… Eg: - He was reading a book at a.m yesterday - He was reading a book when I came V.Present Perfect (Hiện hoàn thành): A.Form: Have/ Has + V-ed / V cột B.Usage: - Diễn tả hành động xảy khứ thời gian xác định rõ - Diễn tả hành động xảy khứ vá kéo dài đén - Diễn tả hành động vừa xảy C.Words used in Present perfect: + never, ever, already, yet, before (đứng cuối câu), …… + since, for, so far, up to now, several times, … + just, recently, lately, it’s the first / second/ third/ … time … Eg: He has read a book VI.Past perfect (Quá khứ hoàn thành): A.Form: Had + V-ed / V cột B.Usage: - Diễn tả hành động hoàn tất trước điểm thời gian khứ - Diễn tả hành động hoàn tất trước hành động khác khứ C.Words used in Past Perfect: * By + điểm thời gian khứ * Before + điểm thời gian khứ * Before / By the time + S1 + Quá khứ đơn, S2 + Quá khứ hoàn thành * After + S1 + Quá khứ hoàn thành, S2 + Quá khứ đơn Eg: He went to the cinema after he had done his homework VII.Future tenses: 1.Simple future (tương lai đơn): a.Form: shall / will +bare ìnfinitive b.Usage: Diễn tả hành động dự định tức thời xảy tương lai Nó thường với từ như: tomorrow, next week, … 2.Near future (tương lai gần): a.Form: am /is / are + going to + bare infinitive b.Usage: - Diễn tả hành động dự định có chuẩn bị trước tương lai - Diễn tả việc chắn xảy tương lai Thì thường với từ như: tomorrow, next week, … 3.Future continuous (tương lai tiếp diễn): a.Form: shall / will + being + V-ing b.Usages: + Diễn tả hành động diễn thời điểm xác định tương lai + Diễn tả hành động diễn tương lai có hành động khác xen vào ( Hành động diễn chia tương lai tiếp diễn hành động xen vào chia đơn) c.Words used in Future Continuous: - At + điểm thời gian tương lai: At o’clock tomorrow 4.Future Perfect (tương lai hoàn thành): a.Form: shall / will + have + V-ed/ Vcột b.Usages: - Diễn tả hành động hoàn tất trước điểm thời gian tương lai - Diễn tả hành động hoàn tất trước hành động khác tương lai C.Words used in Future Perfect: * By + điểm thời gian tương lai * Before + điểm thời gian tương lai * Before / By the time + S1 + đơn/ hoàn thành, S2 + tương lai hoàn thành **Chú ý: + Chúng ta không dùng tương lai mệnh đề trạng ngữ thời gian + Khi làm tập phần cần ý đến dấu hiệu nhận biết để chia cho phù hợp CÁC HÌNH THỨC CỦA ĐỘNG TỪ Trong câu có nhiều động từ.Trong có động từ chia theo đông từ khác theo sau phải dạng nguyên mẫu hoăc V-ing 1.Động từ theo sau bare infinitive: Các khiếm khuyết động từ: can, must,…let, make, hear, see, feel, watch, notice, help, have, would rather, had better, have + O vật 2.Động từ sau to infinitive: agree appear arrange ask attempt beg begin care choose continue decide expect fail forget happen help hope intend learn manage mean neglect offer plan pretend promise propose refuse regret remember seem start try want wish 3.Động từ theo sau + O + to infinitive: advise allow ask beg cause command compel encourage expect forbid force get help instruct intend invite mean need oblige order permit persuade recommend remind request teach tell tempt want wish 4.Động từ theo sau gerund (danh động từ: V-ing): avoid admit appreciate consider deny enjoy fancy finish hate= detest imagine involve like love mind miss mention keep practise postpone/delay risk forget remember recall suggest understand be worth It’s no use/ good can’t bear/ stand have fun/ a good time Be accustomed to / be used to can’t help have difficulty 5.Động từ sau phân từ (V-ing): see, hear, smell, , catch, find, go + V-ing, spend + O +V-ing, waste + O + V-ing, be busy 6.Một số động từ cần biết: - accuse someone of + V-ing: buộc tội về… - object to + V-ing : phản đối - prevent … from + V-ing : ngăn … khỏi - apologize (to someone) for + V-ing: xin lỗi (ai) … - thank someone for + V-ing : cảm ơn … - congratulate someone on + V-ing : chúc mừng …… - prefer + V-ing + to + V-ing ; thích làm việc làm việc khác - would rather + bare inf + than + bare inf.: thích làm việc làm việc khác - insist on + V-ing : nài nỉ làm Chú ý: * Advise/ recommend/ allow/ permit +  O + to infinitive V-ing Nếu động từ thể bị động, động từ theo sau chúng dạng to infinitive ** forget/ remember/ regret + to infinitive: quên/ nhớ/ lấy làm tiếc phải làm V-ing : quên/ nhớ/ hối tiếc làm *** Stop +  to inf : ngừng lại để làm V-ing : dừng lại, ngừng làm công việc mà ta làm REPORTED SPEECH (Câu tường thuật) Câu gián tiếp câu dùng để thuật lại nội dung lời nói trực tiếp Tùy theo ý nghĩa câu trực tiếp, chuyển sang cách nói gián tiếp số cấu trúc sau Nhóm với to-inf Nhóm với V-ing S+ V+ O+ ( not) to inf S+V+(O)+giới từ +V-ing Advise (khuyên) dream of (mơ về) Warn (cảnh báo) object to ( phản đối) Remind ( nhắc nhở) complain about ( phàn nàn về) Encourage ( khuyến khích) Stop sb ( from) V-ing, ngăn cản không làm gì) Invite ( mời) Compliment sb on khen Urge (thúc giục) Accuse sb of + V-ing ( buộc tội) Order (ra lệnh) Apologize to sb for + V-ing ( xin lỗi) S+V+ ( not) to inf Thank sb for + V-ing ( cảm ơn) Promise (hứa) Blame sb for V-ing ( đổ thừa) Ask (yêu cầu) Congratulate sb on + V-ing ( chúc mừng) Agree ( đồng ý) Insist on + V-ing ( khăng khăng) Demand (:yêu cầu) Warn sb against V-ing (khuyến cáo đừng làm gì) Hope( hi vọng) Prevent sb from + V-ing ( ngăn cản không làm gì) Threaten (đe doạ) S+V +V-ing Offer: (đề nghị giúp) Admit + V-ing ( thừa nhận) Refuse( từ chối) Suggest + V-ing ( đề nghị) Ex : @“ We’ll come back again” Deny ( thú nhận) +Ving -> They promised to come Rerget ( tiếc việc gì) back again Ex : @ “You’d better get up early” @ “I hear you passed the exam Congratulations!” John said -> He advised me to get up early to us @ “Could you close the -> John congratulated us on passing our exams window?” John said to Peter @ “I’m sorry I’m late” Mary said -> John asked Peter to close the -> Mary apologized for being late door @ “You stole my watch” the man said @ “Remember to lock the door ” -> The man accused me of stealing his watch my sister said @ “I’ve lost your letter” he said -> My sister reminded me to lock -> He admitted losing my letter the door @ “ I didn’t break your window” @ “Come and see me whenever -> He denied breaking my window you want” -> She invited me to come and see her whenever I wanted Ex: “Don’t forget to lock the door,” I said to my sister → I reminded my sister to lock the door Ann said: “Come to my place whenever you are free.” → Ann invited me to come to her place whenever I was free Note 1: Lời đề nghị: Would you / could you / Will you / Can you → asked + someone + to-inf Would you mind / Do you mind + V-ing → asked + someone + to-inf Ex: “Can you read the instructions again?” she said → She asked me to read the instructions again He said: “Would you mind opening the door, please?” → He asked me to open the door Lời mời: Would you like / Will you → invited someone + to-inf Ex: “Will you have lunch with me?” he said → He invited me to have lunch with him Lời khuyên: Had better / If I were you / Why don’t you → advised someone + to-inf Ex: “If I were you, I would phone her,” he said → He advised me to phone her Note 2: Why don’t you / Why not / How about → suggested + (someone) + V-ing … Ex: “Why don’t you send her some flowers?” he said → He suggested me sending her some flowers Let’s → suggested + V-ing … Let’s not → suggested + not + V-ing … Ex: “Let’s meet outside the cinema,” he said → He suggested meeting outside the cinema She said: “Let’s not talk about that problem again.” → She suggested not talking about that problem again Shall we / It’s a good idea → suggested + V-ing … Ex: “It’s a good idea to go for a picnic this weekend,” she said → She suggested going for a picnic that weekend CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Nếu lời nói trực tiếp có câu điều kiện có câu điều kiện loại thay đổi thì, câu điều kiện loại giữ nguyên hình thức động từ chúng Ex: “If I have time, I will visit her,” he said → He said that if he had time he would visit her She said: “If I had enough money, I would buy a car.” → She said that if she had enough money she would buy a car He said to me : “If I had met you, I would have told you the truth.” → He told me that if he had met me he would have told me the truth *Thay đổi (Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu Tính từ sở hữu) Ngôi thứ nhất: dựa vào chủ từ mệnh đề tường thuật; thường đổi sang thứ ba I → He / She me → him / her my → his / her We → They us → them our → their Ex: He said: “I learned English.” He said that he had learned English Ex: She said to me, “My mother gives me a present.” She told me that her mother gave her a present Ngôi thứ hai: (You, your) - Xét ý nghĩa câu đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào túc từ mệnh đề tường thuật Ex: Mary said: “You are late again.” _ >Mary said that you were late again Ex: “I will meet you at the airport”, he said to me He told me that he would meet me at the station Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không đổi **Thay đổi trạng từ thời gian nơi chốn: DIRECT INDIRECT Now Then Here There This That These Those Today That day Yesterday The day before / the previous day Last year The year before / the previous year Tonight That night Tomorrow The following day / the next day Next month The following month / the next month Ago Before CONDITIONAL SENTENCES I.Hình thức câu điều kiện: 1.Loại 1: nêu lên điều kiện có thật tương lai If+ S1+hiện đơn, S2 + can/ will + bare inf 2.Loại 2: nêu lên điều kiện thật tương lai If+ S1+ khứ đơn (riêng be were) , S2 + could/ would + bare inf 2.Loại 3: nêu lên điều kiện thật khứ If+ S1+ khứ hoàn thành, S2 + could/ would + have + p.p II.Các dạng tập: 1.Từ tình thực tế → câu điều kiện: a.Xác định loại câu điều kiện: - Nếu tình thực tế chia tương lai ta dùng điều kiện loại - Nếu tình thực tế chia ta dùng điều kiện loại - Nếu tình thực tế chia khứ ta dùng điều kiện loại b.Đổi thể động từ: khẳng định→ phủ định, phủ định→ khẳng định c.Bỏ liên từ tình thực tế sử dụng mđề điều kiện cho phù hợp: Mđề đứng trước So /That’s why trở thành mđề If, mđề đứng sau because trở thành mđề If Eg: He doesn’t study hard so he fails the exam → If he studied hard, he would not fail the exam Hoặc→ If he studied hard, he would pass the exam 2.Từ câu điều kiện với If đổi sang câu điều kiện với Unless ngược lại: Unless = If … not * Dạng tập: a.If + mđề thể phủ định → Unless + mđề thể khẳng định, mđề không thay đổi b.Unless + mđề thể khẳng định → If + mđề thể phủ định, mđề không thay đổi c.If + mđề thể khẳng định → Unless + mđề thể khẳng định, mđề thay đổi ngược thể Eg: If she doesn’t hurry, she will be late for class → Unless she hurries, she will be late for class 3.Đối với câu điều kiện loại (Were) điều kiện loại (had +p.p) ta bỏ If đảo ngữ: * If + S + were … = Were + S + …… ** If + S + had + p.p … = Had + S + p.p …… RELATIVE CLAUSES ( MỆNH ĐỀ QUAN HỆ) Cách dùng từ quan hệ: Vị trí mđề quan hệ sau danh từ: *Who: thay cho danh từ người làm chủ ngữ (S) * Whom: thay cho danh từ người làm chủ ngữ (O) * Which: thay cho danh từ vật làm chủ ngữ (S/ O) N người + WHO + verb + O N người + WHOM + S + verb N vật/ đồ vật + WHICH(S) + verb + O / N vật/ đồ vật + WHICH(O) + S + verb * Whose: quyền sở hữu người, vật, đồ vật N chủ sở hữu + WHOSE + N(vật sở hữu) *That: đứng sau danh từ chưa xác định người, vật đồ vật làm chủ ngữ tân ngữ mệnh đề quan hệ That đứng sau danh từ cấp so sánh nhất, sau từ all, only, any đại từ bất định everyone, noone, something,… Chú ý: That không đứng sau danh từ xác định (như danh từ riêng, danh từ có tính từ sở hữu tình từ định this, that,….) that không đứng sau giới từ * Where thay cho trạng từ nơi chốn làm chức trạng ngữ N nơi chốn + WHERE + S +V + O * When: thay cho trạng từ thời gian làm chức trạng ngữ N thời gian + WHEN +S +V + O * Why: giới thiệu cho lý the reason + WHY + S + V + O
- Xem thêm -

Xem thêm: Tenses (thì của động từ ) , Tenses (thì của động từ ) , Tenses (thì của động từ )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay