Bài giảng tổ chức thi công nguyễn quốc toàn

134 176 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG NGUYỄN QUỐC TOÀN (Lưu hành nội bộ) Đà Nẵng, tháng 11-2014 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG MỤC LỤC MỤC LỤC BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN I LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN THI CÔNG XÂY DỰNG CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm chung tổ chức trình sản xuất xây dựng 1.1.1 Khái niệm Tổ chức trình sản xuất xây dựng bao gồm công tác: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra điều tiết hoạt động lực lượng sản xuất khâu trình thi công xây lắp công trường nhằm kiểm soát trình thi công kế hoạch lập 1.1.2 Nhiệm vụ công tác tổ chức trình sản xuất xây dựng Đưa phương án phân chia, xếp trình xây lắp tổ chức lực lượng sản xuất (để thực chúng theo qui trình thi công với biện pháp kỹ thuật công nghệ thi công hợp lý) Đề xuất phương án đáp ứng nhu cầu sở vật chất kỹ thuật cho trình sản xuất, tổ chức mặt bằng, tạo điều kiện để thực kiểm tra công tác xây lắp công trường 1.1.3 Nội dung công tác tổ chức trình sản xuất xây dựng Lựa chọn biện pháp kĩ thuật – công nghệ thi công, máy móc, thiết bị; đề xuất phương pháp tổ chức công việc cho trình sản xuất công trường Lập kế hoạch thực trình sản xuất phù hợp yêu cầu công nghệ, tổ chức sản xuất lực đơn vị thi công, lên phương án cung ứng vật tư kĩ thuật đảm bảo trình sản xuất thực kế hoạch Tổ chức thực trình sản xuất xây dựng công trường phù hợp với kế hoạch lập Kiểm tra điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế trình thực 1.1.4 Các bước thiết kế xây dựng Theo quan điểm vĩ mô, công trình xây dựng hình thành sau: Nhu cầu thị trường nhà nước, xã hội Hình thành dự án đầu tư Khả đầu tư doanh nghiệp nhà nước, xã hội Chuẩn bị đầu tư Thực đầu tư (Xây dựng công trình) Khai thác (Sử dụng công trình) CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG Hình 1-1 Quá trình hình thành công trình theo quan điểm vĩ mô Theo quan điểm vi mô người quản lý xây dựng, công trình hình thành thường qua bước sau: Ý tưởng Dự án tiền khả thi Thẩm định Thiết kế Khảo sát sơ Báo cáo dự án TKT Khảo sát kỹ thuật Báo cáo dự án khả thi Khảo sát bổ sung Dự án khả thi Đấu thầu Thi công Khai thác Thẩm định Thẩm kế CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NHÀ THẦU CHỦ ĐẦU TƯ CƠ QUAN TƯ VẤN THỰC HIỆN CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG Hình 1-2 Quá trình hình thành công trình theo quan điểm vi mô 1.2 Đặc điểm sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công • Quá trình sản xuất diễn trời nên nguồn lực tham gia vào trình chịu rủi ro, tiến độ chất lượng công tác phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên: vừa bị động, vừa chậm tiến độ, vừa khó đảm bảo chất lượng • Quá trình sản xuất gồm nhiều trình phận có liên hệ tổ chức công nghệ chặt chẽ, sản phẩm trình trước mặt công tác trình sau, thời gian thực dài • Sản phẩm xây dựng thường có tính đơn gồm phần lớn phận làm lại • Lực lượng sản xuất tham gia vào trình có số lượng lớn thuộc quản lý trực tiếp khác lại phải di chuyển theo tiến độ công tác • Phương pháp tổ chức biện pháp kĩ thuật-công nghệ thi công phần lớn mềm dẻo, đa dạng 1.3 Phân loại trình sản xuất xây dựng • Theo mức độ phức tạp: trình giản đơn trình phức tạp • Theo công nghệ thi công: trình thủ công, trình giới • Theo chức trình: có trình vận chuyển, trình chuẩn bị, trình xây lắp chính, trình lắp đặt thiết bị • Theo vai trò: trình chủ yếu trình phối hợp 1.4 Thiết kế tổ chức xây dựng 1.4.1 Các yếu tố a Đối tượng: Một công trình hoàn chỉnh, đủ hạng mục b Cơ sở lập: Đơn vị tư vấn, tổng thầu xây dựng lập c Mục đích: Giải pháp công nghệ, tổ chức thi công d Thời gian tiến hành: Thiết kế kỹ thuật thiết kế Kỹ thuật-Tổ chức e Tác dụng: • Phân bổ khối lượng công tác, vốn đầu tư theo năm, giai đoạn • Giải trình giá trị dự toán xây dựng • Chuẩn bị công nghệ, sở vật chất kỹ thuật công trường 1.4.2 Cơ sở để lập • Các văn pháp quy • Dự án đầu tư duyệt • Các giải pháp kỹ thuật chấp nhận thiết kế Kỹ thuật- Thi công • Số liệu điều tra khảo sát • Thời hạn pháp lệnh xây dựng • Quy phạm thiết kế, thi công, định mức, đơn giá CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG • Khả đầu tư đơn vị thi công 1.4.3 Nội dung a Phần thuyết minh • Trình bày tóm tắt đặc điểm công trình, điều kiện xây dựng • Giải pháp biện pháp tổng quát biện pháp thi công công tác chủ yếu, công tác đặc biệt • Giải pháp nhu cầu tài nguyên chính: nhân lực, vật tư, máy thi công… • Giải pháp tổ chức công trình tạm, phục vụ sản xuất, điều hành sản xuất • Tính toán tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu để lựa chọn phương án b Lập tiến độ xây dựng • Xác định thứ tự, thời hạn xây dựng hạng mục nhóm hạng mục • Thời gian thời kỳ chuẩn bị • Bảng công tác khối lượng xây lắp, vốn đầu tư, phân theo giai đoạn • Đồ thị tiến độ công tác chủ yéu, khối lượng lớn • Biểu đồ nhu cầu tài nguyên chủ yếu • Lập tiến độ riêng cho hạng mục có công nghệ thi công đặc biệt c Lập tổng mặt thi công công trường • Vị trí xây dựng công trình, hạng mục toàn công trình • Vị trí công trình tạm phục vụ xây dựng • Các vật kiến trúc khác có khu đất, kể phần hoạt động công trình cải tạo, mở rộng d Lập mặt khu vực xây dựng • Công trường xây dựng • Các sở sản xuất công nghiệp, phục vụ xây dựng địa phương • Hệ thống giao thông khu vực, bến cảng, nhà ga • Mạng lưới điện, nước khu vực • Mạng thông tin liên lạc 1.5 Thiết kế tổ chức thi công 1.5.1 Các yếu tố a Đối tượng: Từng hạng mục, phận hạng mục công trình b Cơ sở lập: Đơn vị trực tiếp thi công c Mục đích: đưa giải pháp công nghệ, tổ chức để thi công d Thời gian tiến hành: Trước khởi công xây dựng, công trình e Tác dụng: đưa biện pháp thi công tốt nhất→ đạt tiêu thời gian, chất lượng, giá thành, an toàn 1.5.2 Cơ sở để lập • Các văn pháp quy có liên quan • Bản vẽ thi công kỹ thuật-thi công CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG • • • • • Thiết kế tổ chức xây dựng công trình (thiết kế tổng thể) Hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị Quy phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu, an toàn xây dựng Những dẫn tổ chức lao động, sử dụng máy, thiết bị, thi công Năng lực nhà thầu 1.5.3 Nội dung a Phần thuyết minh • Trình bày đặc điểm công trình kiến trúc, kết cấu… • Trình bày điều kiện thi công, nhấn mạnh điều kiện đặc thù • Thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công • Thiết kế biện pháp công nghệ, tổ chức cho công tác đặc biệt • Tính toán tiêu kinh tế - kỹ thuật phương án b Lập tiến độ xây dựng • Lập danh mục công việc • Xác định khối lượng công việc • Xác định hao phí nguồn tài nguyên ứng với công việc • Xác định trình tự, thời gian thực công việc • Tiến độ cung cấp nguồn tài nguyên: nhân lực, vật tư, thiết bị d Lập mặt thi công công trình • Hạng mục xây dựng • Hệ thống giao thông tạm • Các công trình tạm phục vụ cho việc xây dựng hạng mục: kho, bãi vật liệu, vị trí bố trí sơ đồ di chuyển thiết bị thi công, nhà tạm, hệ thống điện, nước 1.6 Trình tự bước lập phương án tổ chức thi công công trình xây dựng • Bước 1: Phân tích điều kiện thi công đề xuất phương hướng tổ chức thi công tổng quát Nhiệm vụ bước phân tích điều kiện thi công, bao gồm giải pháp thiết kế công trình, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội địa bàn xây dựng, lực nhà thầu yêu cầu chủ đầu tư để rút thuận lợi khó khăn công tác tổ chức thi công, từ đề xuất phương pháp tổng quát phương pháp tổ chức, biện pháp công nghệ kỹ thuật công trình  Phân tích giải pháp thiết kế công trình • Giải pháp kiến trúc: bao gồm vấn đề quy hoạch khu vực xây dựng vị trí công trình đồ khu vực, bố trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng chi tiết cấu tạo đặc biệt công trình • Giải pháp kết cấu chịu lực, bao che mái: định cách tổ chức công trường thi công • Vật liệu công nghệ thi công: xác định mức độ khó khăn việc tìm kiếm thiết bị công nghệ thi công vận chuyển, hay việc tìm nguồn cung cấp vật liệu, yêu cầu cung ứng, dự trữ bảo quản vật tư CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG  Phân tích số liệu thăm dò khảo sát kinh tế - kĩ thuật • • • • • Để làm sáng tỏ yếu tố ảnh hưởng lớn đến cách tổ chức biện pháp kỹ thuật thi công  Lập danh mục tính khối lượng công việc Mục đích để nhà tổ chức có khái niệm quy mô yêu cầu kĩ thuật trình sản xuất xét  Đề xuất phương hướng thi công tổng quát Liên quan đến công nghệ máy móc, thiết bị thi công, phương pháp tổ chức trình sản xuất, cung ứng loại vật tư kĩ thuật Bước 2: Tổ chức trình xây lắp Quá trình xây lắp trình thực công tác xây lắp có khối lượng lớn có ổn định kéo dài, có tính chất định chất lượng thời gian hoàn thành toàn trình thi công công trình  Phương án tổ chức • Giới thiệu công nghệ áp dụng cho công việc • Phân chia phân đoạn, đợt thi công xác định khối lượng công việc phận • Chọn máy thi công chủ yếu • Tính toán thời gian thi công • Vạch sơ đồ thi công lập tiến độ thi công • Tính chọn xe máy phục vụ • Tính giá thành thi công  Biện pháp kĩ thuật Phản ánh cách thức áp dụng công nghệ, sử dụng máy thi công, huy động phối hợp lực lượng lao động, bố trí mặt thi công để thực trình Bước 3: Lập tổng tiến độ thi công • Xác định nhu cầu lao động, bố trí lực lượng sản xuất, tính thời hạn thi công đề xuất sơ đồ thi công công tác chưa tổ chức chi tiết • Thuyết minh tổng tiến độ thi công • Vạch sơ đồ tổng tiến độ thi công Tuỳ theo quy mô, thể loại công trình yêu cầu cụ thể khác mà lập tổng tiến độ thi công công trình dạng sơ đồ xiên, sơ đồ ngang, sơ đồ mạng lưới • Tính toán nhu cầu loại nguồn lực máy thi công, nhân lực, vật liệu, … Bước 4: Tính nhu cầu sở vật chất kỹ thuật công trường Ví dụ: kho bãi, lán trại, đường giao thông nội công trường, điện, nước Cần xác định nhu cầu lượng, sau vẽ sơ đồ để tính toán, chọn nguồn cung cấp bố trí hệ thống cung ứng Bước 5: Thiết kế tổng mặt thi công Bước 6: Tính tiêu kinh tế - kĩ thuật phương án tổ chức CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 10 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG CHƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG 2.1 Khái niệm chung 2.1.1 Khái niệm kế hoạch tiến độ thi công Kế hoạch tiến độ (KHTĐ) tài liệu kế hoạch, quy định trình tự thời gian thực công việc, trình hạng mục công trình yêu cầu nguồn tài nguyên thứ tự dùng chúng để thực nhiệm vụ kế hoạch đề Tiến độ kế hoạch sản xuất gắn với niên lịch, thể biểu đồ, số liệu tính toán công nghệ, thời gian, địa điểm, vị trí khối lượng công việc xây lắp với điều kiện thực chung Cơ quan lập: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu 2.1.2 Mục đích ý nghĩa việc lập tiến độ a Mục đích Sắp xếp công việc cho đảm bảo công trình xây dựng thời gian ngắn, hiệu quả, chất lượng an toàn nhằm: - Đưa hạng mục tổng thể công trình vào hoạt động thời hạn - Sử dụng hợp lý, máy móc thiết bị, tài nguyên chưa sử dụng - Sử dụng hợp lý sở vật chất kỹ thuật phục vụ xây dựng - Cung cấp kịp thời giải pháp có hiệu để tiến hành thi công b Ý nghĩa - Là sở để lập kế hoạch cụ thể cung cấp nguồn lực gồm máy móc, thiết bị thi công, vật liệu xây dựng, nhân lực tiền vốn - Để đạo thi công: điều phối người, xe máy thiết bị đắn, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành thi công - Để đánh giá sai lệch sản xuất kế hoạch, từ điều chỉnh thi công hợp lý - Để đánh giá tính hợp lý phương án tổ chức thi công chọn - Mô tả phát triển trình thi công không gian thời gian - Mô tả nhu cầu tài nguyên chủ yếu cần thiết để xây dựng công trình 2.1.3 Cấu trúc Cấu trúc mô hình kế hoạch tiến độ gồm phần chính: • Phần 1: Có tên gọi “Tập hợp nhiệm vụ theo vật tài chính”, tùy theo yêu cầu loại mô hình KHTĐ mà phần trình bày tổng quát hay chi tiết • Phần 2: Có tên gọi “Đồ thị tiến độ nhiệm vụ”, phần trình bày loại mô hình số, ngang, xiên hay mạng lưới để phát triển thời gian, không gian trình thi công xây dựng • Phần 3: Có tên gọi “Kế hoạch nhu cầu vật tư – nhân lực – tài chính”, phần lập tổng hợp chi tiết nhu cầu vật tư, thiết bị, nhân lực, tài chính…cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ theo KHTĐ vạch CHƯƠNG LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG 10 120 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 120 121 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 121 122 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 122 123 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 123 124 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 124 125 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 125 126 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC 126 127 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỂ THIẾT KẾ KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG Bảng 1: Định mức thời gian dự trữ vật liệu thi công Loại vật tư Cát, đá, sỏi Ximăng, gạch Gỗ tròn, gỗ xẻ loại Thép tròn, thép hình Loại hình vận chuyển Ôtô (ngày) Đường sắt (ngày) 15km 100km 2-3 3-5 5-10 10-15 4-6 6-10 5-10 10-20 5-10 10-15 10-20 20-40 3-7 8-15 10-20 20-50 Bảng 2: Định mức xếp kho số loại vật liệu thông thường T T I Tên vật liệu Đ.vị Cát, đá đổ đống máy Cát, đá đổ đống thủ công Đá hộc đổ đống Lượng Chiều cao vật liệu chất vật 1m liệu (m) VẬT LIỆU TRƠ Cách chất Loại kho 3-4 5-6 đổ đống lộ thiên m3 1,5-2 1,5-2 đổ đống lộ thiên m3 2-3 2,5-3 đổ đống lộ thiên PHỤ LỤC 127 128 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG máy II III Xi măng đóng bao Xi măng đóng thùng Vôi bột Gạch viên Thép hình I,U Thép Tôn Thép cuộn tấn tấn III VẬT LIỆU SILICAT 1,3 xếp chồng kho kín 1,8 xếp chồng kho kín 1,6 2,6 700 1,5 SẮT THÉP đổ đống xếp chồng kho kín lộ thiên 1,5 0,8-1,2 0,6 xếp chồng 3,7-4,2 1,2 xếp chồng 4-4,5 xếp chồng 1,3-1,5 xếp chồng bán lộ thiên bán lộ thiên bán lộ thiên bán lộ thiên VẬT LIỆU GỖ Gỗ m3 1,3-2 2-3 xếp chồng Gỗ xẻ m3 1,2-1,8 2-3 xếp chồng IV Sơn đóng hộp VẬT TƯ HÓA CHẤT 0,7-1 2-2,2 Nhựa đường 0,9-1 Xăng dầu (thùng) 0,8 Giấy dầu cuộ n 6-9 xếp chồng xếp đứng bán lộ thiên bán lộ thiên kho kín bán lộ thiên kho đ.biệt bán lộ thiên Bảng 3: Hệ số sử dụng diện tích kho Hình thức kho Hệ số k Kho kín thông dụng có giá chất hàng, giá hàng có đường rộng 1m cho người 0,35-0,5 2,5-3,5m cho phương tiện bốc xếp Kho kín nhiều tầng 0,6-0,9 Kho kín, hàng hóa đóng bao xếp đống 0,5-0,7 Kho hở chứa cát, đá, sỏi, cấu kiện… 0,4-0,7 Kho mái che 0,5-0,6 PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỂ THIẾT KẾ NHÀ TẠM Bảng 1: Chỉ tiêu định mức diện tích nhà tạm Tên loại nhà Chỉ tiêu để tính PHỤ LỤC 128 Đơn vị tính Định mức theo diện tích 129 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG Nhà tập thể Nhà cán Nhà làm việc cán Nhà làm việc ban huy Nhà khách Phòng thay quần áo Phòng tắm Nhà xí Bệnh xá 10 Trạm y tế (trạm xá) 11 Nhà ăn 12 Nhà trẻ 13 Vườn trẻ 14 Trường học 15 Câu lạc 16 Cửa hàng bách hóa Tính cho người khách/1000nhân công trường Tính cho 30 người 20-25 người/chỗ 8-10 chỗ/1000 nhân công trường 30% số công nhân 80-100 chỗ/1000 nhân công trường 10-15 chỗ/1000 nhân công trường 120-160 chỗ/1000 nhân công trường 40-50chỗ/1000 nhân công trường Tính cho cần khối tích m 16 m3/khách 50 m2 m2/chỗ m2/chỗ m3/chỗ 0,5 2,4-2,5 2,0-2,5 100 m2 m2 m3/chỗ m3/chỗ 0,04 1,0 20-25 m3/chỗ 20-25 m3/chỗ 15-28 20-30 m2 Bảng 2: Hệ số quy đổi diện tích thể tích nhà tạm (Khi tính diện tích nhà tạm, nhân với hệ số quy đổi k thể tích nhà tạm) Loại nhà Nhà gạch nhiều tầng Nhà gạch tầng Nhà gạch tầng Nhà tranh tre nứa Hệ số quy đổi k 7,6 6,2 6,0 5,0 PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỂ THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CHO CÔNG TRƯỜNG Bảng 1: Tiêu chuẩn dùng điện cho sản xuất Tên công việc Đơn vị tính PHỤ LỤC 129 Điện tiêu hao (KWh) 130 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG Đào đất máy đào chạy điện - lẫn đá - đất lẫn đá Chế tạo vữa bê tông xưởng trung tâm - mùa hè - mùa đông Chế tạo vữa bê tông máy riêng lẻ Chế tạo vữa xây Nghiền đá - cỡ 400mm - cỡ 150mm Sàng cốt liệu máy loại - ống tròn - chấn động Hàn hồ quang thép - δ ≤ 5mm - δ = 10 − 20mm Xẻ gỗ tròn thành ván cưa vòng - dày ≤ 25mm - dày ≤ 50mm Xẻ gỗ ván cưa đĩa - dày ≤ 25mm - dày ≤ 50mm Nâng vật liệu cần trục thiếu nhi lên cao 1,5m 100 m3 100 m3 50 100 100 m3 100 m3 100 m3 100 m3 260 310 100 80 100 m3 100 m3 200 80 100 m3 100 m3 10 4,5 10 100m đường hàn 100m đường hàn 15 200 100 m3 100 m3 400 220 100 m3 100 m3 100 610 340 1,9 Bảng 2: Tiêu chuẩn dùng điện chiếu sáng Đối tượng chiếu sáng Độ chiếu sáng trung bình (lux) Công suất chiếu sáng (KWh) 25 50 15 18 10 80 18 Chiếu sáng nhà - nhà ở, nhà sinh hoạt riêng - phòng làm việc phòng làm việc công cộng - kho tàng - xưởng bê tông, trạm ép, trạm bơm khí hơi, gara ô - xưởng gia cố gỗ, trạm phát điện tạm - xưởng khí, xưởng cốt thép, xưởng ván khuôn, xưởng rèn 20 50 PHỤ LỤC 130 131 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG Chiếu sáng trời vị trí - đào đất thủ công - đập, rửa, sàng cát, đá, sỏi - đổ bê tông thủ công - đổ bê tông máy - xây gạch đá - đào đất máy - hàn, tán, lắp máy, lắp kết cấu - vận chuyển, bốc xếp thủ công - vận chuyển, bố xếp máy - đường giao thông - đường giao thông phụ - chiếu sáng bảo vệ 3 5 15 5 0,5 0,2 0,1 0,6-0,75 2-2,5 0,5 0,8 1,2-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 0,5-1,0 1,5-2,5 (kW/km) 2,5 (kW/km) 1,5 (kW/km) Bảng 3: Hệ số dùng điện đồng thời hệ số công suất cosφ Hộ tiêu thụ Loại phụ tải Máy trộn bê tông, vữa Động máy Máy nghiền đá, sàng đá, xây dựng nén khí, băng chuyền Máy vận thăng, cần cẩu, máy đào đất Máy sản xuất Máy hàn Chiếu sáng Nhà Kho Chiếu sáng Số lượng phụ tải ≤10 11÷30 >30 ≤10 >10 ≤10 >10 ≤10 Hệ số làm việc đồng thời 0,7 0,6 0,5 0,75 0,70 0,30 0,20 0,45 0,80 0,35 1,0 Hệ số công suất cosφ 0,68 0,65 0,60 0,75 0,70 0,70 0,65 0,65 PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐỂ THIẾT KẾ CẤP NƯỚC CHO CÔNG TRƯỜNG Bảng 1: Tiêu chuẩn dùng nước cho sản xuất Đối tượng dùng nước Đơn vị tính PHỤ LỤC 131 Lượng nước dùng bình quân cho đơn vị tính (lít) 132 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG I CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ Chế tạo vữa bê tông Chế tạo vữa bê tông nhẹ Chế tạo vữa vôi, vữa vôi xi măng Chế tạo vữa xi măng Chế tạo vữa đất sét Sản xuất gạch Tôi vôi Sản xuất ngói Rửa cát phương pháp giới Tưới nước bão dưỡng bê tông Tưới gạch xây II MÁY XÂY DỰNG Ô tải Máy kéo Đầu máy nước - ray hẹp - ray rộng Máy ép Động đốt Máy đóng cọc búa đơn - nặng - nặng 2,5-4 Máy đào đất, cần trục Xe lu đường m3 m3 m3 m3 m3 1000 viên 1000 viên m3 ngày đêm 1000 viên 200÷300 200÷400 250÷300 170÷210 400÷480 700÷1000 2500÷300 800÷1200 750÷1250 200÷400 200÷250 xe/ngày đêm máy/ngày đêm 300÷700 300÷400 máy/ngày đêm máy/ngày đêm m3 mã lực/giờ 8000÷10000 15000÷25000 5÷10 15÷40 ca máy ca máy máy/ngày đêm máy/ ngày đêm 1200÷1600 3000÷4000 150÷250 1000 III XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ TRỢ Xưởng khí Xưởng rèn Xưởng mộc Xưởng nguội Xưởng sản xuất cấu kiện bê tông IV CÁC NHU CẦU SẢN XUẤT KHÁC ngày đêm 35÷45 40÷50 20÷25 80÷100 350÷450 150÷400 Bảng 2: Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt Đối tượng dùng nước Đơn vị tính Nước dùng trường người /ca PHỤ LỤC 132 Lượng nước cần dùng (lít) 10÷15 133 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG Nước dùng khu tập thể Nước dùng công trình công cộng - bệnh xá - câu lạc - nhà trẻ - trường học - nhà tắm người/ ngày đêm 25÷30 người/ ngày đêm người/ ngày đêm người/ ngày đêm người/ ngày đêm người/ ngày đêm 100 10 90 50 100 Bảng 3: Tiêu chuẩn dùng nước phòng hỏa Đối tượng dùng nước Công trường - diện tích công trường ≤ 20 - diện tích công trường ≤ 30 - diện tích công trường ≤ 50 - 50 lần tăng thêm 25 lấy tăng thêm Khu tập thể công nhân viên - 5000 người - 5000÷10000 người - 10000÷20000 người Lượng nước cần dùng (lít/ giây) 10 15 20 5 10 15 Bảng 4: Hệ số dùng nước không điều hòa Đối tượng dùng nước Các công tác xây dựng Các trạm động lực Các xưởng sản xuất phụ trợ Trạm xe máy Cho sinh hoạt công trường Cho sinh hoạt khu tập thể PHỤ LỤC 133 Hệ số k 1,5 1,9 1,25 1,25÷2,0 2,7 2,0 134 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH [1] Phạm Huy Chính, Cung ứng kỹ thuật thi công xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2005 [2] GS.TS Nguyễn Huy Thanh, Tổ chức xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Hà Nội 2003 [3] TS Nguyễn Đình Thám, Ths Nguyễn Ngọc Thanh, Tổ chức xây dựng 1_Lập kế hoạch, tổ chức đạo thi công, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004 [4] PGS.TS Trịnh Quốc Thắng, Tổ chức xây dựng 2_Thiết kế tổng mặt tổ chức công trường xây dựng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2004 [5] PGS.TS Trịnh Quốc Thắng, Các phương pháp sơ đồ mạng xây dựng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2010 [6] Ths Nguyễn Văn Ngọc, Hướng dẫn đồ án môn học Tổ chức thi công xây dựng, Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng, 2000 [7] GS Trần Trung Ý, Tổ chức xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 1991 [8] Mai Chánh Trung, Giáo trình tổ chức thi công, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 [...]... cơng trình để tổ chức thi cơng dây chuyền, tức chia cơng trình thành các khu vực, đợt, phân đoạn…, trong đó chú ý tách khu vực có giải pháp kết cấu riêng biệt ra các đợt xây dựng riêng để việc tổ chức dây chuyền được đều nhịp Ví dụ: tách phần khung chịu lực của nhà bêtơng tồn khối tổ chức riêng… Tóm lại, phân tích cơng nghệ thi cơng giúp ta lựa chọn giải pháp thi cơng và cách tổ chức thi cơng hợp lý... rộng rãi, nâng cao khả năng thay thế các sản phẩm đó trong kết cấu cơng trình xây dựng 3.1.3 Các phương pháp tổ chức thi cơng xây dựng Cho đến nay, người ta có thể chia phương pháp tổ chức xây dựng thành 3 phương CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 27 28 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG pháp chính là: tuần tự, song song và phương pháp dây chuyền Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng,... của phương pháp dây chuyền là một phương pháp tổ chức sản xuất, theo đó đối tượng thi cơng được chia thành nhiều phần nhỏ (gọi là phân đoạn), còn q trình xây lắp tổng hợp được chia thành nhiều q trình nhỏ hơn (làm thành các q CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 29 30 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG trình bộ phận), mỗi q trình bộ phận do một tổ cơng nhân chun nghiệp thực hiện, gọi là dây... quan với nhau về mặt tổ chức sử dụng đường nối, để thể hiện sự di chuyển liên tục của một tổ đội sử dụng mũi tên liên hệ Trên đường thể hiện cơng việc, có thể đưa nhiều thơng số khác nhau: nhân lực, vật liệu, máy, ca cơng tác…, ngồi ra còn thể hiện tiến trình thi cơng thực tế… CHƯƠNG 2 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CƠNG TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG 12 13 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG • Phần 3: Tổng hợp các nhu cầu... gây ra sai phạm hàng loạt rất lãng phí • Áp dụng: Hình thức tổ chức này phù hợp với cơng trình có sự dồi dào, đầy đủ về mặt tài ngun và u cầu thời gian thi cơng ngắn CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 28 29 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG Tc m 1 2 3 4 3 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Tss=Tc Hình 3-2 Biểu đồ xây dựng bằng phương pháp thi cơng song song c Phương pháp dây chuyền Là sự kết hợp... Hình 2-12 Biểu đồ vật tư CHƯƠNG 2 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CƠNG TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG 26 T (ngày) 27 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 3.1 Khái niệm về các phương pháp tổ chức sản xuất 3.1.1 Khái niệm Để hồn thành nhiệm vụ sản xuất người thực hiện cơng việc xây lắp phải tập hợp đủ vật tư, máy móc, thi t bị và đặc biệt con người để tiến hành cơng việc... vì khi cơng việc phát triển theo chiều cao, mặt bằng cơng tác chỉ được mở ra trong q trình thực hiện chúng Chỉ số của đợt thi cơng phụ thuộc tính chất cơng nghệ của q trình và biện pháp tổ chức thi cơng CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 31 32 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG c Thơng số thời gian • Nhịp của dây chuyền k ij : là khoảng thời gian hoạt động của dây chuyền i trên phân đoạn... Thay đổi biện pháp kỹ thuật thi cơng: - Áp dụng cơng nghệ thi cơng hiện đại - Thay đổi phương án kết cấu (thi cơng lắp ghép thay cho thi cơng tồn khối, …) - Thay thế lao động thủ cơng bằng cơ giới + Thay đổi biện pháp tổ chức thi cơng: - Tăng cường sử dụng cơ giới - Chia lại phân đoạn, phân đợt thi cơng, sắp xếp thi cơng xen kẽ ở mức độ tối đa của q trình - Tăng ca, kíp thi cơng khi mặt bằng cơng tác... TIẾN ĐỘ THI CƠNG TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG 17 18 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG tổng hợp trong một bảng chung, trong đó phân theo từng đặc tính cơng việc để việc tính tốn các hao phí lao động, vật tư, ca máy…được thuận lợi Xác định đúng khối lượng là cơ sở chọn phương tiện, phương án thi cơng hợp lý Từ đó xác định chính xác nhân lực, máy móc và thời gian thi cơng để lập tiến độ 2.4.4 Chọn biện pháp thi cơng... a= thời gian/đơn vị sản phẩm; s= khối lượng sản phẩm/đơn vị thời gian CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 30 31 BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CƠNG Vì định mức năng suất khơng phải cố định mà nó thay đổi phụ thuộc vào mức độ phức tạp của cơng tác xây lắp, điều kiện sản xuất, mức độ hồn thi n của các phương pháp tổ chức sản xuất nên người ta phân biệt khối lượng lao động tính theo định mức và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tổ chức thi công nguyễn quốc toàn , Bài giảng tổ chức thi công nguyễn quốc toàn , Bài giảng tổ chức thi công nguyễn quốc toàn , Dự án khả thi, PHỤ LỤC 1. CÁC KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay