Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào (TT)

27 156 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:24

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NORKEO KOMMADAM THựC HIệN PHáP LUậT Về ĐầU TƯ NƯớC NGOàI NƯớC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO HIệN NAY TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh c Tho Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 201 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti Trong bi cnh kinh t th gii ngy nay, hi nhp kinh t quc t l ng la chn tt yu m bo cho s phỏt trin bn vng lõu di cho mt quc gia Sau hn 30 nm thc hin chớnh sỏch i mi, nn kinh t ca nc CHDCND Lo ó chuyn i sang nn kinh t th trng v ó tng bc phỏt trin Mt s ngnh cú cỏc mt hng cú ch ng vng chc trờn th trng nc v nc ngoi nh: in, vng, ng, c phờ, dt may, bia, sn phm g, dch v vin thụng, ngõn hng v hng th cụng m ngh Tuy nhiờn, iu kin tham gia cng ng kinh t ASEAN k t nm 2015 v tin trỡnh hi nhp kinh t quc t ngy cng sõu rng, cnh tranh phỏt trin ngy cng tr nờn gay gt ỏp ng yờu cu hi nhp kinh t quc t, nh nc Lo trc ht phi to c s phỏp lý a dng v phự hp vi iu kin mi Sau ú, Lut u t nc ngoi (TNN) u tiờn ca CHDCND Lo c ban hnh ngy 19/4/1988, ó c thay th bng Lut Khuyn khớch v qun lý TNN c Quc hi thụng qua ngy 14/3/1994, cú hiu lc thỏng 6/1994 (sau õy gi tt l Lut u t nc ngoi ca CHDCND Lo) Lut ny ch iu chnh hot ng TNN Nm 2009 Quc hi Lo ú thụng qua Lut khuyn khớch u t mi Nm 2011 ti k hp ca Quc hi CHDCND Cỏch mng Lo ln th VIII ó sa i cui cựng gi chung l Lut khuyn khớch u t ca nc CHDCND Lo Nhng bn phỏp lut trờn õy bc u ó to c s phỏp lý quan trng thu hỳt c s quan tõm ca cỏc nh u t nc ngoi vo Lo nhng nm qua Hng nm lng u t nc ngoi thng nm sau cao hn nm trc Tuy vy, thc tin u t nc ngoi nhng nm qua cho thy mc dự Lut u t nc ngoi ó to iu kin thun li cho cỏc nh u t nhng kt qu thu hỳt ngun ca nc ngoi vo Lo cũn rt hn ch iu ú nhiu nguyờn nhõn ú ỏng chỳ ý l vic thc hin phỏp lut ny cũn nhiu hn ch bt cp ú l cỏc ch th thc hin phỏp lut u t cng cha hiu ht cỏc phỏp lut u t nc ngoi ca Lo; cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut u t nc ngoi thiu tớnh thng xuyờn liờn tc T ú, dn n cú mt s ch th tuõn th, chp hnh khụng nghiờm, mt s ch th khỏc s dng phỏp lut thc hin cỏc quyn v ngha v ca mỡnh cha cú hiu qu, cỏc cỏ nhõn, c quan cú thm quyn ỏp dng phỏp lut ụi lỳc cũn mang tớnh ch quan tỏc ng khụng nh n thu hỳt ca nh u t nc ngoi vo Lo thi gian qua nhm khc phc nhng bt cp nờu trờn ũi hi cn cú s nghiờn cu ton din v h thng nhng lý lun m thc tin thc hin phỏp lut u t nc ngoi vo CHDCND Lo Xut phỏt t nhng lý trờn NCS chn ti: "Thc hin phỏp lut v u t nc ngoi Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo" nghiờn cu v vit lun ỏn Tin s Lut hc Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch ca lun ỏn Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo, Lun ỏn xut cỏc quan im v gii phỏp bo m thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo hin 2.2 Nhim v ca lun ỏn thc hin mc ớch trờn lun ỏn cú nhng nhim v sau: - Nghiờn cu, lm rừ c s lý lun v thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo - Nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng h thng phỏp lut v TNN v thc hin phỏp lut u t nc CHDCND Lo, trờn c s ú ch c nhng u im, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng ny - Lun chng c s khoa hc xut cỏc gii phỏp bo m thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu c s lý lun v thc tin thc hin phỏp lut TNN nc CHDCND Lo, di gúc lý lun v lch s nh nc v phỏp lut 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian nghiờn cu thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo, cú tham kho giỏ tr mt s nc trờn th gii, trung l Vit Nam - Thi gian ch yu t nh nc CHDCND Lo ban hnh lut TNN nm 1986 n Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s ca ch ngha Mỏc - Lờnin, lun ỏn ó s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu phõn tớch v lý gii cỏc ni dung liờn quan n ti lun ỏn C th cỏc phng phỏp ny bao gm: - Phng phỏp phõn tớch - tng hp c dựng ch yu phõn tớch c s lý lun v thc hin phỏp lut v TNN CHDCND Lo chng lun ỏn - Phng phỏp lch s c th c s dng ch yu chng lun ỏn phõn tớch ỏnh giỏ quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin phỏp lut TNN - Phng phỏp so sỏnh - thng kờ c dựng ch yu chng - ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut TNN t nm 1986 n nm 2015, t ú ch c u im v hn ch ca thc trng úng gúp khoa hc mi ca lun ỏn Lun ỏn l cụng trỡnh khoa hc u tiờn nghiờn cu tng i ton din h thng thc hin phỏp lut u t nc ngoi nh nc CHDCND Lo nh vy cú mt s úng gúp khoa hc mi sau: - Phõn tớch v a c khỏi nim v ch c vai trũ, iu kin m bo thc hin phỏp lut u t nc ngoi ca nc CHDCND Lo - Lun ỏn ch c thnh tu v hn ch thc hin phỏp lut u t nc ngoi CHDCND Lo - Lun ỏn xut h thng cỏc gii phỏp bo m thc hin phỏp lut u t nc ngoi CHDCND Lo hin í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn - V phng din lý lun lun ỏn, gúp phn lm sỏng t v mt lý lun v thc tin ca thc hin phỏp lut v TNN CHDCND Lo, lun gii cn c khoa hc, cn c xut v quan im v gii phỏp thc hin phỏp lut TNN ca nc CHDCND Lo hin - V phng din thc tin lun ỏn cú th s dng lm ti liu tham kho vic nghiờn cu h thng phỏp lut thc hin v TNN cng nh l phỏp lut u t ca Lo hin nay, cụng tỏc xõy dng phỏp lut v u t, qun lý hot ng TNN hay cụng tỏc ging dy cỏc mụn khoa hc phỏp lý nh Lut kinh t, Lý lun Nh nc v phỏp lut, Lut so sỏnh, Lut thng mi Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, 10 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU CA LUN N 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU LO Vn phỏp lut u t núi chung v thc hin phỏp lut u t nc v ngoi nc núi riờng ó c cỏc c quan v cỏc nh khoa hc CHDCND Lo quan tõm nghiờn cu n ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu ó c cụng b liờn quan n ti lun ỏn Cỏc cụng trỡnh ú c th hin qua cỏc nhúm sau: 1.1.1 Nhúm cụng trỡnh liờn quan n u t v phỏp lut u t Lun ỏn tin s, lun thc s Sengphet Bulom Phỏp lut v hỡnh thc u t Vit Nam s so sỏnh vi phỏp lut u t CHDCND Lo; Phonepaseuth Mahanousith Hon thin phỏp lut v khuyn khớch u t nhm hỡnh thnh v phỏt trin cỏc khu cụng nghip nc CHDCND Lo; Phutsady Phnnhaxớt Phỏp lut v khuyn khớch u t nc CHDCND Lo - thc trng v phng hng hon thin; Bun thụm Phụm ma vụng sy u t Nh nc vo s phỏt trin c s h tng kin trỳc tnh Sa La Vn; BunTy ờtaVụngSn:Ci thin u t ca Nh nc khu vc nụng nghip; Syvanh Leemaitờng Cỏc quy nh phỏp lut v u t nc ngoi Vit Nam v Lo - Nhỡn t gúc so sỏnh; Khm manh Sisath Phỏp lut u t ca Lo tng quan so sỏnh vi phỏp lut u t Vit Nam - Bi hc kinh nghim hon thin phỏp lut u t ca CHDCND Lo; Sengkhamyong Bounnaphone:Cỏc quy nh v khuyn khớch u t - so sỏnh gia phỏp lut ca Vit Nam v ca CHDCDN Lo; Sm Sc Sengsca u t trc tip nc ngoi tnh Chm pa Sc nc CHDCND Lo 1.1.2 Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n u t nc ngoi v thc hin phỏp lut u t nc ngoi Lun ỏn tin s: KhmLa LoVanXay Qun lý nh nc bng phỏp lut i vi t nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo; Phonesay Vilaysach Thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo Lun thc s: Tht sa na lon S su nụn:Quy tc khuyn khớch v qun lý u t nc ngoi CHDCND Lo trng hp nghiờn cu vic u t cụng trỡnh thụng thng; Khn keo a Ly But:Gii quyt tranh chp xy vỡ u t nc ngoi nghiờn cu so sỏnh h thng v ngoi tũa ỏn; Alounny Manipakone:Cỏc bin phỏp thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo Th ụ Vientian nc CHDCND Lo; Ekmongkhon Saiyavong Nht th húa phỏp lut u t ca Vit Nam s so sỏnh vi phỏp lut u t ca CHDCND Lo tin trỡnh gia nhp WTO; KhmSi Nnthavụng:Thu hỳt u t trc tip ca nc ngoi cn c vo s phỏt trin nn kinh t Lo; BunSng VaSayGỡ:Qun lý u t trc tip nc v nc ngoi gn vo khu vc nụng nghip tnh Luụng nm Tha; Souliya Pouangpadith:Cỏc bin phỏp khuyn khớch v bo h u t trc tip nc ngoi ti CHDCND Lo Tp v bỏo: Vn Xay Sen Nhot: "Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi quy trỡnh phỏt trin kinh t cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo"; Vn Xay Sen Nhot: " thu hỳt FDI nhiu hn ti cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo" 1.2 TèNH HèNH NGHIấN CU VIT NAM 1.2.1 Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n u t v phỏp lut u t Lun ỏn tin s: Phan Th Hng Thy:Xõy dng v hon thin c ch gii quyt tranh chp Kinh t ca cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi ti Vit Nam; Nguyn Khc nh:Hon thin phỏp lut v u t trc tip nc ngoi xu hng nht th ch húa phỏp lut v u t Vit Nam; H Hong c:Qun lý nh nc trờn lnh vc u t xõy dng c ch kinh t th trng cú nh hng xó hi ch ngha Lun thc s: Trnh Th Thu Hng:Qun lý nh nc bng phỏp lut i vi u t trc tip nc ngoi trờn a bn thnh ph H Ni; Tng Th Hnh: Qun lý nh nc bng phỏp lut v u t xõy dng thnh ph H Ni; Phm Th Kim Cỳc Thc hin phỏp lut v qun lý nh nc lnh vc u t tnh Vnh Phỳc; Nguyn Huy Thng Hon thin qun lý nh nc bng phỏp lut lnh vc u t xõy dng c bn Vit Nam hin nay; Phm M Hng:Nhng phỏp lý v u t theo hp ng hp tỏc kinh doanh Vit Nam; Nguyn Duy Nam: Phỏp lut qun lý nh nc v u t - nhng lý lun v thc tin; Th Phng:Phỏp lut v u t trc tip nc ngoi ca cỏc doanh nghip Vit Nam nhng lý lun v thc tin; Trn Bo Yn:Phỏp lut v u t, kinh doanh nh nc cỏc t chc kinh t - nhng lý lun v thc tin 1.2.2 Nhúm cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n thc hin phỏp lut u t Lun ỏn tin s: Trn Tin Hi Thc hin phỏp lut v u giỏ quyn s dng t cỏc tnh Bc Trung B Vit Nam hin nay; Nguyn Vn Linh Thc hin phỏp lut v gii quyt th tc hnh chớnh ca c quan nh nc cp tnh Vit Nam hin Lun thc s: V Vit Thiu:Thc hin phỏp lnh thc hnh tit kim, chng lóng phớ qun lý nh nc lnh vc u t xõy dng c bn; Nguyn Vn Trng Thc hin phỏp lut u t nc ngoi trờn a bn th ụ H Ni; o Th Mai:Nõng cao hiu qu thc hin phỏp lut nc ta hin thc tin ca thnh ph Hi Phũng; Trn Th Xuõn: Mt s lý lun v thc tin v thc hin phỏp lut thnh ph H Ni hin nay; L Thựy Dng: Hon thin phỏp lut v chuyn nhng d ỏn u t kinh doanh bt ng sn Vit Nam hin 1.3 NHNG VN T RA TIP TC NGHIấN CU 1.3.1 V lý lun - Nghiờn cu lm rừ c s lý lun v thc hin phỏp lut TNN CHDCND Lo, c th nh sau: + Phõn tớch v phỏp lut TNN lm rừ khỏi nim, c im v thc hin phỏp lut TNN CHDCND Lo + Lun chng c s lý lun v cỏc hỡnh thc thc hin phỏp lut TNN CHDCND Lo v cỏc iu kin m bo thc hin phỏp lut TNN CHDCND Lo 1.3.2 V thc tin - Nghiờn cu quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin ca phỏp lut TNN ca CHDCND Lo, t ú ch c u im, hn ch ca phỏp lut ny qua tng giai on - ỏnh giỏ u im, hn ch v nguyờn nhõn thc hin phỏp lut TNN ca CHDCND Lo t nm 1986 n - Lun chng khoa hc ca cỏc quan im v gii phỏp bo m thc hin phỏp lut TNN n nm 2020 ca CHDCND Lo Kt lun Chng Nghiờn cu thc hin phỏp lut v u t nc ngoi nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo chng lun ỏn ó phõn tớch tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo v Vit Nam v nhng lý lun v thc tin liờn quan n ti nghiờn cu iu ú c phn ỏnh qua cỏc cụng trỡnh liờn quan n u t nc ngoi v phỏp lut u t thc hin cỏc cụng trỡnh liờn quan n thc hin phỏp lut v thc hin phỏp lut v u t nc ngoi Nhng cụng trỡnh ny bao gm cỏc lun ỏn, lun thc s, cỏc bi bỏo khoa hc c ng ti trờn cỏc uy tớn Nhng cụng trỡnh ny mc khỏc ó cp n mt s lý lun liờn quan n ti lun ỏn nh khỏi nim phỏp lut u t nc ngoi, khỏi nim v hỡnh thc thc hin phỏp lut chung Cho n cha cú cụng trỡnh no i sõu nghiờn cu tng i , ton din v thc hin phỏp lut u t nc CHDCND Lo Nht l lm rừ khỏi nim, c im, vai trũ phỏp lut u t nc ngoi v thc hin phỏp lut u t nc ngoi; cng nh nhng hỡnh thc thc hin phỏp lut ny di gúc lý lun chung v Nh nc v Phỏp lut Lun ỏn cng cn ch c nhng kt qu, bt cp v nguyờn nhõn ca thc trng ny T ú tỡm kim, xut gii phỏp khc phc ú chớnh l nhng cn tip tc t nghiờn cu ca lun ỏn Chng C S Lí LUN V THC HIN PHP LUT U T NC NGOI NC CNG HềA DN CH NHN DN LO 2.1 KHI NIM V NI DUNG IU CHNH CA PHP LUT U T NC NGOI LO 2.1.1 Khỏi nim u t, u t nc ngoi Nghiờn cu cỏc cụng trỡnh khoa hc ó c cụng b cho thy u t l khỏi nim c xem xột di nhiu gúc khoa hc khỏc Chng hn di gúc kinh t u t c hiu l khõu u tiờn quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca mt ch th u t u t c phõn thnh hai loi c bn l u t nc v TNN u t nc l vic nh u t nc b bng tin v cỏc ti sn hp phỏp khỏc tin hnh hot ng u t u t nc ngoi l vic nh TNN a vo Lo bng tin v cỏc ti sn hp phỏp khỏc tin hnh hot ng u t T nhng khỏi nim trờn, cú th hiu u t nc ngoi nh sau: u t nc ngoi l loi hỡnh kinh doanh ca nh u t nc ngoi b bng tin hoc bt k ti sn no ú thit lp cỏc c s sn xut kinh doanh nc tip nhn u t, nh ú h cú quyn s hu v tham gia qun lý, iu hnh i tng m h b u t nhm mc ớch thu c li nhun t nhng hot ng u t ú 2.1.2 Khỏi nim phỏp lut u t nc ngoi - Cú quan nim cho rng phỏp lut TNN l mt b phn, hay mt ch nh ca t phỏp quc t, bi cỏc quan h u t m nú iu chnh cú yu t nc ngoi, ch th u t l cỏ nhõn, t chc nc ngoi - Quan nim khỏc li cho phỏp lut TNN khụng thuc mt ngnh lut no, m l vựng giao thoa ca nhiu ngnh lut, song gn gi vi ngnh lut kinh t - Bờn cnh ú quan nim coi phỏp lut u t ch l mt b phn ca phỏp lut thng mi, bi quan nim cú tớnh ph bin trờn th gii, ú cú quan nim ca T chc Thng mi Th gii (WTO), cỏc hip nh ca t chc ny, u t ch c coi l mt cỏc hnh vi thng mi Lun ỏn tip cn khỏi nim phỏp lut TNN di gúc lý lun chung v nh nc v phỏp lut nờn cú th hiu phỏp lut TNN l tng hp nhng quy phm phỏp lut iu chnh cỏc quan h phỏt sinh lớnh vc u t nc ngoi nhm bo m cỏc hot ng TNN c thc hin cú hiu lc, hiu qu gúp phn phỏt trin kinh t - xó hi ca quc gia 2.1.3 Ni dung iu chnh ca phỏp lut u t nc ngoi Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo Xut phỏt t quan nim phỏp lut TNN nờu trờn v phỏp lut TNN hin hnh ca Lo cho thy phỏp lut ny trung iu chnh mt s nhúm quan h sau: Mt l, nhúm cỏc quy nh v quan im v chớnh sỏch TNN Hai l, nhúm cỏc quy nh v hỡnh thc TNN Ba l, Nhúm cỏc quy nh v quyn li v ngha v ca nh u t Bn l, nhúm ca quy nh v t chc qun lý u t nc ngoi 2.2 KHI NIM, HèNH THC, VAI TRề THC HIN PHP LUT U T NC NGOI 2.2.1 Khỏi nim thc hin phỏp lut u t 11 m u t quan trng nht, bi vỡ iu u tiờn m cỏc nh u t quan tõm u t l cú c bo m khụng, bo m nh th no Ngc li, Nh nc ang rt cn huy ng u t v ngoi nc cho phỏt trin kinh t Ngun ny li ch phi tr lói nu em li li nhun v vic tr lói ny cũn b khng ch bi h thng thu v cỏc chớnh sỏch kim soỏt ca Nh nc cú ch quyn Theo quy nh ca phỏp lut Lo, ch u t cú ton quyn quyt nh vic s dng bng tin, thit b, mỏy múc, dng c, b phn ri c a vo u t, di mi hỡnh thc m phỏp lut cho phộp, theo cỏc hỡnh thc u t trc tip Ngoi ra, vi cỏc u t di hỡnh thc bng sỏng ch, quyt k thut, dch v k thut, cn c vo phỏp lut v quyn bo h s hu cụng nghip, cỏc ny c Nh nc CHDCND Lo bo h, phự hp vi cỏc iu c quc t m Lo tham gia, hoc theo nguyờn tc cú i cú li Túm li, vic bo m u t l mt vic quan trng v l mt yu t tớch cc mụi trng u t S phn ca ti sn ca nh u t phi c m bo bng mt lot nhng quy nh ca phỏp lut to nờn mt c s phỏp lý n nh cho ny Bờn cnh ú, Nh nc cũn phi thc hin nhiu hot ng khỏc bo m cho nh u t thc s yờn tõm vic b vo u t 2.3.3.2 Bo m chuyn vn, ti sn nc ngoi ca nh u t Nh nc CHDCND Lo luụn luụn tụn trng v bo m cho cỏc nh u t cú th chuyn li nhun v cỏc ti sn hp phỏp ca mỡnh nc ngoi mt cỏch thun tin v nhanh chúng Nh nc CHDCND Lo cng khụng cm cỏc nh TNN, ngi nc ngoi lm vic ti Lo cho cỏc d ỏn u t thc hin vic chuyn v ti sn hp phỏp nc ngoi (iu 12 Lut u t nm 2004), nhng khon hp phỏp c chuyn nc ngoi bao gm: Li nhun thu c t hot ng kinh doanh; Nhng khon tin tr cho vic cng cp k thut dch v s hu trớ tu; tin gc v lói cỏc khon vay nc ngoi; u t cỏc khon lý u t; cỏc khon tin v ti sn hp phỏp thuc s hu ca nh u t; thu nhp hp phỏp ca ngi lao ng nc ngoi lm vic cho cỏc d ỏn u t Tuy nhiờn, vic qui nh v thu chuyn li nhun nc ngoi cú nhng bt cp m mt nhng bt cp ú ỏnh thu trựng lp trờn mt i tng chu thu Trờn thc t phn li nhun ca cỏc nh u t ó phi gỏnh chu ngha v thu thu nhp doanh nghip, nu sau ú li l i tng chu thu chuyn li nhun nc ngoi thỡ khụng hp lý Vỡ vy, phỏp lut hin hnh ca CHDCND Lo v thu cng nh v u t ó thng nht b thu chuyn li 12 nhun nc ngoi nhm m bo quyn li chớnh ỏng cho cỏc nh u t 2.3.3.3 Bo m i ói cụng bng gia cỏc nh u t ti Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo Phỏp lut CHDCND Lo bo m i ói vi nh u t thc s cụng bng, iu ny c th hin nh l: i x cụng bng v bo m iu kin sn xut kinh doanh cho nh u t i x cụng bng cú th hiu l s i x khụng phõn bit nh u t l ai, nc no m bo i x tha ỏng vi cỏc nh u t c hiu l : mt t chc, cỏ nhõn a vo u t ti CHDCND Lo, Nh nc phi to cho h nhng iu kin thun li nht tng ng vi giỏ tr ti sn h b u t m bo ny, Nh nc da ch yu vo nhng bin phỏp ũn by kinh t, m hiu qu nht l thu Bng nhng quy nh ca phỏp lut, chỳng ta ó a cỏc biu thu, thu sut cho cỏc t chc, cỏ nhõn cú hot ng u t ti Lo Núi chung, cỏc sc thu ca Lo hin u t bo m to iu kin thun li cho cỏc nh u t 2.3.4 Cỏc iu kin m bo khỏc Mt l, xõy dng i ng cỏn b cụng chc cú trỡnh , nng lc v chuyờn mụn nghip v liờn quan n u t nc ngoi, ng thi cú k nng t chc tt quỏ trỡnh thc hin phỏp lut núi chung v thc hin phỏp lut u t nc ngoi núi riờng Hai l, bo m v ý thc t giỏc chp hnh phỏp lut cỏc ch th Hnh vi x s ca cỏc ch th phỏp lut l yu t quyt nh tớnh hiu qu iu chnh phỏp lut, vic thc hin phỏp lut Trong cụng cuc i mi t nc, xõy dng Nh nc phỏp quyn, cựng vi s phỏt trin ca i sng kinh t - xó hi thỡ vic nõng cao ý thc phỏp lut s l iu kin quan trng t chc thc hin phỏp lut cú hiu qu, ú cú vic thc hin phỏp lut v TNN Kt lun Chng Trờn õy l nhng ni dung lý lun c bn ca chng lun ỏn ú l nhng lun c lý lun nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng v xut ca gii quyt nhm bo m thc hin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo cỏc chng tip theo ca lun ỏn Chng QU TRèNH HèNH THNH PHT TRIN PHP LUT V THC TRNG THC HIN PHP LUT U T NC NGOI 13 NC CNG HO DN CH NHN DN LO 3.1 S HèNH THNH PHT TRIN PHP LUT U T NC NGOI CNG HO DN CH NHN DN LO 3.1.1 Phỏp lut u t nc ngoi trc thi k i mi (trc nm 1986) Sau ngy gii phúng t nc Lo nm 1975, ng v Nh nc Lo ch trng khụi phc v xõy dng t nc sau chin tranh n nm 1978 U ban k hoch nh nc Lo ó k hoch phc hi phỏt trin kinh t xó hi nm (1978 - 1981) Giai on t nm 1981 n nm 1986, thc hin ch trng phỏt trin kinh t v trung phỏt trin c s h tng, xõy dng h thng ng giao thụng kt ni t Bc n Nam trờn phm vi c nc v cỏc nc lỏng ging, ú t chc phỏt trin v khuyn khớch u t nc ngoi, phỏt trin kinh t i ngoi ca ng NDCM Lo l ni dung quan trng, Nh nc Lo ó quan tõm n vic xõy dng th ch, thit ch thu hỳt cỏc nh u t nc ngoi vo Lo Túm li, giai on t sau ngy gii phúng nm 1975 n nm 1986, ng, Nh nc v nhõn dõn Lo trung mi ngun lc khụi phc v phỏt trin kinh t, thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm (1981 - 1986) theo ng XHCN Trong thi k ny, u t nc ngoi cha c quan tõm ỳng mc Cỏc quan h u t nu cú ch ỏp dng nhng bn riờng l cú quy nh cp n ny Núi cỏch khỏc phỏp lut u t nc ngoi Lo thi k ny rt ớt v tn mn Cha cú nhng bn phỏp lut chuyờn bit v u t núi chung v u t nc ngoi núi riờng Vỡ l ú, vic thu hỳt u t nc ngoi vo Lo thi k ny rt hn ch 3.1.2 Phỏp lut u t nc ngoi Lo thi k i mi (t nm 1986 n nay) T nm 1986 n nay, Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo thc hin ng li i mi ton din t nc ng NDCM Lo i hi ng ln th IV Trong ú ni dung c bn l i mi c cu kinh t nhm chuyn nn kinh t t nhiờn, t tỳc t cp thnh nn kinh t hng hoỏ; i mi c ch qun lý kinh t, xoỏ b c ch trung quan liờu bao cp chuyn sang nn kinh t th trng cú s qun lý ca Nh nc Theo lut u t nm 1988, nh u t nc ngoi cú th u t vo Lo di ba hỡnh thc: hp ng hp tỏc kinh doanh; hp doanh gia nh u t 14 nc ngoi v u t nc, doanh nghip 100% nc ngoi Trc ht, cn khng nh rng doanh nghip cú TNN c i x bỡnh ng so vi cỏc t chc kinh doanh khỏc ca Lo cú ton quyn quyt nh chng trỡnh v k hoch kinh doanh ca mỡnh phự hp vi giy phộp u t ó c cp v thc hin ỳng cỏc ngha v m phỏp lut Lo quy nh Chớnh ph CHDCND Lo s to iu kin thun li cho vic cỏc nh u t nc ngoi, ngi lao ng nc ngoi k c cỏc thnh viờn gia ỡnh ca h vic xut nhp cnh v ngh ngi Lo vỡ mc ớch kinh doanh hoc vỡ cụng vic gia ỡnh, nhng h phi tụn trng v tuõn theo phỏp lut ca Lo sut thi gian CHDCND Lo Nh u t nc ngoi phi m ti khon bng tin Kip v tin nc ngoi ti Ngõn hng ca Lo hoc ngõn hng nc ngoi t ti Lo Trong vic qun lý kinh doanh, nh u t nc ngoi phi ỏp dng ch k toỏn ca Lo v chu s kim soỏt thng xuyờn theo ch qun lý, k toỏn ca Chớnh ph Lo Túm li, cú th ỏnh giỏ chung quỏ trỡnh phỏt trin phỏp lut u t núi chung v u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo núi riờng l quỏ trỡnh phỏt trin t cha thng nht, ng b n thng nht ng b hn; t tn mn n h thng v c hon thin t thp n cao K thut lp phỏp v phỏp in hoỏ ngy cng cao hn iu ú, bc u ó to c khuụn kh phỏp lý iu chnh, qun lý u t núi chung v u t nc ngoi CHDCND Lo núi riờng ngy cng tt v hiu qu hn 3.2 THC TRNG THC HIN PHP LUT U T NC NGOI CNG HO DN CH NHN DN LO 3.2.1 Nhng u im thc hin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo 3.2.1.1 Chp hnh phỏp lut u t nc ngoi chp hnh thc hin tt phỏp lut TNN ti CHDCND Lo, Chớnh ph Lo ó thnh lp c quan Nh nc v chp hnh lut u t nc ngoi ti Lo t c kt qu cao, õy gi l U ban qun lý u t nc ngoi Cỏc nh u t nc ngoi cú nhu cu xin phộp u t phi gi cho U ban qun lý TNN h s gm: n xin cp giy phộp u t; Gii trỡnh kinh t - k thut, iu l doanh nghip; Hp ng liờn doanh; Hp ng hp tỏc kinh doanh v cỏc ti liu cn thit khỏc 3.2.1.2 Thc thi phỏp lut u t nc ngoi 15 Nh nc ó chỳ ý c bit gia hai bờn u t cp Trung ng v a phng thnh lp b mỏy giỳp vic ca U ban t chc thc hin phỏp lut v TNN ti CHDCND Lo, õy l mt cỏch thc hin phỏp lut u t nc ngoi cú hiu qu Chớnh ph l ni qun lý chung v thng nht trờn ton quc, giao ngnh K hoch v u t, ngnh Cụng thng phi hp vi cỏc ngnh hu quan liờn quan v chớnh quyn a phng l ch qun theo vai trũ, chc nng nhim v ca mi ni Chớnh quyn a phng cú nhim v tham gia theo chc nng vai trũ ca mỡnh vic qun lý d ỏn u t t ti a phng mỡnh Trung ng cp phộp Vic phõn cp qun lý ó c quy nh rừ lut ca cỏc ngnh, ú thc hin theo nh cỏc lut ó nh [75, tr.36-43] (Lut 2009) Vỡ vy t hiu qu cao t chc thc hin phỏp lut u t nc ngoi cn phi o to i ng chuyờn gia, ngi cú nghip v chuyờn mụn tt v lnh vc ny cỏc c quan nh nc, cỏc doanh nghip, cỏc t chc thnh phn kinh t khỏc 3.2.1.3 S dng phỏp lut u t nc ngoi S dng phỏp lut TNN ngoi l mt hỡnh thc thc hin phỏp lut v u t ú ch th phỏp lut thc hin quyn ch th ca mỡnh (thc hin nhng hnh vi m phỏp lut cho phộp) S dng phỏp lut TNN, trc ht cn khng nh rng doanh nghip cú u t nc ngoi c i x bỡnh ng so vi cỏc t chc kinh doanh khỏc ca Lo, cú ton quyn quyt nh chng trỡnh v k hoch kinh doanh ca mỡnh phự hp vi giy phộp u t ó c cp v thc hin ỳng cỏc ngha v m phỏp lut Lo quy nh Chớnh ph CHDCND Lo s to iu kin thun li cho vic cỏc nh u t nc ngoi, ngi lao ng nc ngoi k c cỏc thnh viờn gia ỡnh ca h vic xut nhp cnh v ngh ngi Lo vỡ mc ớch kinh doanh hoc vỡ cụng vic gia ỡnh, nhng h phi tụn trng v tuõn theo phỏp lut ca Lo xut thi gian CHDCND Lo Nh u t nc ngoi phi m ti khon bng tin Kớp v tin nc ngoi ti Ngõn hng ca Lo hoc ngõn hng nc ngoi t ti Lo Trong vic qun lý kinh doanh, nh u t nc ngoi phi ỏp dng ch k toỏn ca Lo v chu s kim soỏt thng xuyờn theo ch qun lý, k toỏn ca Chớnh ph Lo 3.2.1.4 p dng phỏp lut u t nc ngoi 16 p dng phỏp lut u t nc ngoi luụn gn lin vi vic thc hin chc nng, nhim v, quyn hn ca c quan nh nc vi hot ng qun lý nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn - Phỏp lut tỏc ng vo cỏc quan h xó hi, vo cuc sng vi hiu qu cao nht ch nhng quy phm ca nú phn ỏnh chớnh xỏc ý nguyn ca nhõn dõn, phự hp quy lut xó hi v c thc chớnh xỏc, trit Trong mt s quan h phỏp lut m nh nc thy cn thit phi tham gia kim tra, giỏm sỏt hot ng ca cỏc bờn tham gia vo quan h ú, hoc nh nc xỏc nhn s tn ti hay khụng tn ti ca mt s s vic, s kin thc t Vớ d, vic xỏc nhn di chỳc, chng thc th chp Túm li, ỏp dng phỏp lut TNN l hot ng thc hin phỏp lut ca cỏc c quan nh nc m biu hin c th l mt hỡnh thc thc phỏp lut, hoc l cỏch thc nh nc t chc cỏc ch th thc hin phỏp lut p dng phỏp lut TNN c tin hnh ch yu theo ý n phng ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn, khụng ph thuc vo ý ca ch th b ỏp dng phỏp lut; p dng phỏp lut TNN cú tớnh cht bt buc (trong trng hp cng ch) i vi ch th b ỏp dng v cỏc ch th cú liờn quan; p dng lut phỏp lut TNN c thc hin theo mt quy trỡnh, th tc cht ch phỏp lut quy nh; p dng phỏp lut TNN l hot ng iu chnh cỏ bit, c th i vi cỏc quan h xó hi xỏc nh; p dng phỏp lut u t nc ngoi l hot ng ũi hi tớnh sỏng to, ỏp dng phỏp lut ny, cỏc c quan nh nc cú thm quyn phi nghiờn cu k lng v vic, lm sỏng t bn cht phỏp lý ca nú t ú la chn ỳng, chớnh xỏc quy phm, bn ỏp bn ỏp dng phỏp v t chc thi hnh kp thi Nh vy, ỏp dng phỏp lut u t nc ngoi l hot ng mang tớnh t chc, tớnh quyn lc nh nc, cỏc c quan nh nc cú thm quyn hot cỏc t chc xó hi c Nh nc trao quyn thc hin nhm a cỏc quy phm phỏp lut vo cuc sng v li ớch cho ngi dõn ton din 3.2.2 Hn ch ca thc hin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo Mt l, vic tuõn th phỏp lut u t ca mt s phỏp lut u t cũn hn ch Hai l, vic ỏp dựng phỏp lut u t cha c nht quỏn Ba l, Cụng tỏc qun lý nh nc i vi u t v nc ngoi cng cũn nhiu mt yu kộm 3.2.3 Nguyờn nhõn ca nhng yu kộm v thc hin phỏp lut v u 17 t nc Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo - Nguyờn nhõn khỏch quan: Nhng nm qua, Nh nc CHDCND Lo ó ban hnh nhiu bn phỏp lut liờn quan n hot ng u t; S cnh tranh thu hỳt FDI i vi vic thc thin phỏp lut TNN, gia cỏc nc khu vc - Nguyờn nhõn ch quan: Do nhn thc v vai trũ, v trớ ca thc hin phỏp lut TNN nn kinh t cha thc s thng nht cao v cha quỏn trit y quan im, ch trng thc hin phỏp lut TNN ca ng cỏc cp cỏc ngnh n ngi dõn; H thng lut phỏp, chớnh sỏch v thc hin phỏp lut TNN Lo núi chung ang quỏ trỡnh hon thin nờn cũn thiu tớnh ng b v n nh, thiu chớnh xỏc, thm cũn chng chộo, c bit l thiu tớnh th ch nờn cha to iu kin cho hot ng thc hin cỏc d ỏn FDI mt cỏch d dng Kt lun Chng Trờn c s nhng lý lun thc hin phỏp lut u t nc ngoi CHDCND Lo chng 2, chng lun ỏn trung nghiờn cu quỏ trỡnh hỡnh thnh phỏt trin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho DCND Lo Cú th nhn thy rng quỏ trỡnh phỏt trin phỏp lut u t nc ngoi Lo l quỏ trỡnh th ch hoỏ ch trng ca ng NDCM Lo v ng li i mi ton din t nc Lo núi chung v ng li hp tỏc kinh t quc t nhm thu hỳt ngun u t nc ngoi vo Lo núi riờng H thng phỏp lut u t nc ngoi c phỏt trin t nhng quy nh tn mn, thiu lut chuyờn bit iu chnh u t Lo núi chung v u t nc ngoi núi riờng n h thng phỏp lut u t nc ngoi ngy cng ng b v hon thin v cú lut riờng n iu chnh quan h ny Nhng kt qu ca chng ny lun ỏn l c s thc tin quan trng cho vic xut cỏc quan im v gii phỏp bo m thc hin phỏp lut u t nc ngoi CHDCND Lo chng tip theo (chng 4) ca lun ỏn Chng QUAN IM V GII PHP BO M THC HIN PHP LUT U T NC NGOI NC CNG HO DN CH NHN DN LO HIN NAY 4.1 QUAN IM BO M THC HIN PHP LUT U T NC NGOI CNG HO DN CH NHN DN LO HIN NAY 4.1.1 Thc hin phỏp lut u t nc ngoi Lo gn lin vi chin lc thu hỳt u t nc ngoi ca Lo thi k i mi 18 u t nc ngoi cú ý ngha l s chuyn gm cú: Ti sn, k thut v kinh nghim vo nc CHDCND Lo bi nh u t nc ngoi nhm mc ớch kinh doanh Nh u t nc ngoi l cỏ nhõn hoc phỏp nhõn nc ngoi n u t nc CHDCND Lo Ti sn l bng tin t, cỏc vt ti sn v trớ tu Chỳng ta iu bit, cỏc nh u t ch yờn tõm v mnh dn b vn, ti sn sn xut, kinh doanh h chc chn rng h b s cú lói v c ln lói ca h u c bo m an ton Do vy, bo m u t l mt nhng phng cỏch cú tớnh chin lc khuyn khớch u t v thu hỳt u t - Bo m u t l nhng cam kt ca nc tip nhn u t nhm m bo an ton v mt phỏp lý cng nh v mt thc tin i vi ti sn, vn, cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca nh u t nc ngoi tin hnh cỏc hot ng u t ti nc tip nhn Ngoi ra, nhng kh nng ri ro ú cng cú th c cam kt gim bt hoc ngn chn khụng cho xy bi chớnh Nh nc tip nhn u t - S bo m TNN l nh: Ti sn v mi s u t ca nh TNN nc CHDND Lo s c bo m bi phỏp lut ca Lo, cỏc ti sn u t ny khụng b thu hi, tch thu gm c quc hu hoỏ, ngoi tr cú s cn thit vỡ lý quc phũng, an ninh v li ớch quc gia Theo ngha hp thỡ ú l s bo m bng phỏp lut cỏc ti sn khỏc c cỏc nh u t a vo sn xut, a vo kinh doanh Vn l c quan tõm hn c nờn yờu cu bo m c t lờn hng u Theo t mi, u t núi chung, nht l u t trc tip ca nc ngoi l mt loi hỡnh th trng, bờn cnh cỏc th trng hng hoỏ, lao ng Túm li, v bo m phỏp lut u t phi bao hm tt c nhng ni dung trờn Phỏp lut bo m u t c th hin cỏc bn quy phm phỏp lut thuc nhiu ngnh lut nh : Hin phỏp, Lut u t, lut liờn quan n lnh vc u t cng nh cỏc bn phỏp quy khỏc, cỏc iu c quc t v bo m TNN cỏc bờn hu quan ký kt 4.1.2 Thc hin phỏp lut v u t nc ngoi nc Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo phi gn lin vi bo m li ớch hp phỏp ca nh u t th ch hoỏ cỏc ch trng ú v xut phỏt t chớnh sỏch i mi nn kinh t, m ca v hi nhp vi nc ngoi, ngy 19/04/1988 Quc hi quc gia ban hnh Lut u t nc ngoi, cho phộp cỏc t chc, cụng ty v cỏc cỏ nhõn nc ngoi c u t vo Lo 19 Tuy nhiờn, quỏ trỡnh thc hin, h thng bn phỏp lut ó bc l nhng yu kộm khụng phự hp vi tỡnh hỡnh mi ng thi, c th hoỏ nhng ch trng chớnh sỏch mi, Nh nc ó khụng ngng hon thin h thng phỏp lut v TNN nhm lm cho mụi trng u t Lo ngy cng tr nờn hp dn, thụng thoỏng, to iu kin cho hot ng TNN Lo t hiu qu hn Nhỡn nhn mt cỏch tng quỏt, h thng phỏp lut v TNN ca Lo cũn nhiu thiu sút v nhc im, nhng c coi l tng i thụng thoỏng v hp dn i vi nh TNN Nhng li ớch ny phi c nhỡn nhn mt cỏch ton din v lõu di Bờn cnh ú, Nh nc cũn khụng ngng ci tin h thng phỏp lut v u t nc ngoi cho hon thin, phự hp v hp dn hn 4.1.3 Thc hin phỏp lut u t nc ngoi phi bo m n nh chớnh tr, phỏt trin c s h tng v th tc hnh chớnh Mt l, s n nh v chớnh tr, th ch chớnh tr, s nht quỏn ch trng, ng li chớnh sỏch c bn ca nh nc luụn l yu t to mụi trng u t kinh doanh hp dn cỏc nh u t Nu nc tip nhn u t cú bt k s xung t no nc hay khu vc, ni chin hay s hoi nghi u thiu thin cm i vi cỏc nh u t nc ngoi, bi vỡ õy l nhng nhõn t tỏc ng tiờu cc n tõm lý v hnh ng thc t ca ch u t cng nh lm chm li cỏc ci cỏch chớnh sỏch cn thit i vi vic thu hỳt FDI ca nc nhn u t Túm li, chớnh tr, kinh t - xó hi ca nc tip nhn u t cng n nh thỡ cng cú kh nng thu hỳt c nhiu u t trc tip nc ngoi Hai l, tng cng hot ng u t, ngoi mụi trng phỏp lý thụng thoỏng, minh bch ũi hi cỏc nc phi cú kt cu h tng, tng xng vi s chuyn i nn kinh t Vic phỏt trin v nõng cp h thng c s h tng l iu kin tng sc hp dn ca mụi trng u t, to iu kin thun li cho nhng nc tip nhn u t cú th khai thỏc li ớch nhiu hn, y hn t cỏc dch v ti, thụng tin, in, nc t cỏc d ỏn u t ó c trin khai T lỳc m ca n nay, Lo ó phỏt trin mt s tuyn ng ti nụng thụn, vựng sõu, vựng xa, cỏc tuyn ng i cỏc nc lỏng ging nh Vit Nam, Thỏi Lan, Campuchia, Trung Quc Ci to v nõng cp cỏc tuyn ng t trung ng n cỏc tnh, a phng Túm li, h thng kt cu h tng ú phi giỳp cho nh TNN tin nghi 20 v s thoi mỏi, giỳp h gim c chi phớ v giao thụng ti, giỳp h trỡ c cỏc mi quan h d dng lm n vi cỏc i tỏc nc v trờn ton cu c thun li Ba l, th tc hnh chớnh rt c nh u t nc ngoi chỳ ý la chn quc gia u t B mỏy ú phi thng nht, gn nh, sỏng sut Cỏc th tc hnh chớnh v nhng quy nh phỏp lý phi n gin, cụng khai v nht quỏn Vỡ mc tiờu ca FDI l nhm thu li nhun cao, vy, nu cỏc d ỏn FDI ó c trin khai t t sut li nhun cao s khuyn khớch v cng c nim tin cho cỏc nh TNN tip tc u t Ngc li, nu cỏc d ỏn ang trin khai kinh doanh khụng hiu qu, thng xuyờn thua l s lm nn lũng cỏc nh u t, vỡ h cho rng cú th mụi trng u t khụng tt Túm li, FDI s tỡm n quc gia cú nn kinh t - xó hi n nh; h thng phỏp lut u t y , ci m, tin cy v mang tớnh chun mc quc t cao; th tc hnh chớnh khụng rm r, chớnh sỏch u t linh hot v sc hp dn, c s h tng tt, lao ng cú trỡnh v r 4.2 GII PHP BO M THC HIN PHP LUT U T NC NGOI CNG HO DN CH NHN DN LO HIN NAY 4.2.1 Nhúm gii phỏp chung Mt l, hon thin phỏp lut u t nc ngoi Lo hin - Hon thin h thng bn quy phm phỏp lut u t nc ngoi v cỏc bn quy phm phỏp lut cú liờn quan Xõy dng v hon thin mt h thng bn quy phm phỏp lut, ú cú h thng cỏc bn quy phm phỏp lut v u t nc ngoi y , ng b, thng nht, minh bch v kh thi cho phỏp lut ú thc s l cụng c ch yu qun lý xó hi, gúp phn xõy dng v phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, xõy dng Nh nc phỏp quyn ca Lo, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc v ch ng hi nhp kinh t quc t l iu kin tiờn quyt bo m thc hin phỏp lut, nõng cao hiu qu TNN CHDCND Lo - Trong hot ng xõy dng phỏp lut v u t nc ngoi v cỏc bn cú liờn quan, cn thu hỳt cỏc chuyờn gia gii vo cỏc giai on son tho, thm nh Trong nhiu trng hp cn ly ý kin ca doanh nghip, nhõn dõn mt cỏch rng rói, cú hiu qu trc ban hnh - Trong hot ng ban hnh cỏc bn phỏp lut u t nc ngoi, ca Lo cn ỏp dng cỏc quy nh ca Lut Ban hnh bn quy phm phỏp lut ca Hi ng U viờn Quc hi v U ban k hoch u t nm 2004 21 Hai l, tip tc cng c v n nh chớnh tr - xó hi Ba l, tng cng hot ng xỳc tin u t nc ngoi v qun lý Nh nc v u t nc ngoi Bn l, phỏt trin h tng c s thụng thoỏng to iu kin thun li cho cỏc nh u t 4.2.2 Nhúm gii phỏp c th Mt l, hon thin c ch thc hin phỏp lut u t nc ngoi Lo - i vi Chớnh ph - i vi B K hoch v u t - i vi cỏc B, Ngnh cú liờn quan Hai l, tng cng cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut u t nc ngoi Lo Ba l, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc liờn quan n thc hin phỏp lut u t nc ngoi Lo Bn l, tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt thc hin lut phỏp lut u t nc ngoi Lo Nm l, phỏt hin kp thi v x lý nghiờm minh nhng hnh vi, vi phm phỏp lut u t nc ngoi Lo Nh vy, vic thc hin phỏp lut v TNN CHDCND Lo, cỏc ch th, k c cỏc nh TNN cng nh cỏn b, cụng chc lm nhim v qun lý cú hnh vi vi phm phỏp lut thỡ u phi x lý nghiờm minh, ỳng phỏp lut i vi cỏc c quan v cỏn b cụng chc lm chc nng qun lý nh nc v u t nc ngoi, nhng ngi nm tay quyn lc nh nc, thỡ thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh phỏp lut quy nh khụng c li dng hay s dng quỏ quyn hn ú Mi vi phm phỏp lut ca cỏn b, cụng chc b mỏy nh nc CHDCND Lo phi c x lý nghiờm minh theo nguyờn tc mi ngi u bỡnh ng trc phỏp lut, bt c ai, dự cng v no cng phi sng v lm vic theo Phỏp lnh v phỏp lut Kt lun Chng Trong chng ny, tỏc gi ó gii thớch mt s nh sau: Th nht, thc hin phỏp lut TNN ca CHDCND Lo no cng phi gn lin vi s bin i v nm khuụn kh ca s nghip u t phỏt trin t nc Th hai, bi cnh nc v quc t hin m nhiu trin vng nhng cng khụng ớt thỏch thc, khú khn ũi hi Lo phi rt c gng, n lc vic ci thin mụi trng u t cú th tng cng thu hỳt c nhiu FDI thi gian ti, Lo cn thit phi ci thin mnh m mụi trng u 22 t, trờn c s ci cỏch mt cỏch ng b cỏc iu kin phỏp lut tha nhn nc ngoi Lo ó thit lp Th ba, thy c tm quan trng ca thc hin phỏp lut u t i vi vic gii quyt khú khn v v tỏc ng tớch cc ca nú i vi vic tng trng phỏt trin kinh t ca Lo, gii quyt tng cng thc hin phỏp lut u t Lo thi gian ti cú th thc hin cú hiu qu cao cn phi thc thi mt h thng cỏc gii phỏp Th t, xu th ton cu hoỏ v hi nhp kinh t quc t, vic nh nc h tr nõng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip l mc tiờu kinh t rt quan trng, va mang tớnh cp bỏch trc mt, va cú ý ngh lõu di bi cnh hi nhp kinh t quc t Trờn c s khỏi quỏt hoỏ nhng lý lun v cnh tranh, nng lc cnh tranh v s h tr nõng cao nng lc cỏc DN ca Lo iu kin hi nhp kinh t quc t, Lun ỏn ó h thng mt s quan im v gii phỏp nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca cỏc DN Lo tin trỡnh hi nhp kinh t quc t Th nm, gii phỏp khỏc ó xy trờn thc t ó liờn quan n vic thc hin phỏp lut TNN, i vi s cnh tranh mụi trng u t ca cỏc nh TNN sau xõy dng v ng cụng ty c phn doanh nghip v kinh doanh CHDCND Lo hin KT LUN Thc hin phỏp lut u t nc ngoi ti CHDCND Lo l s nghip ln nht ca ng v Nh nc, to iu kin cho t nc phỏt trin thoỏt s lc hu Cho nờn, nõng cao hiu qu vic thc hin phỏp lut TNN nc CHDCND Lo giai on hin cn tin hnh nhng bin phỏp ch yu sau: - Xõy dng v hon thin h thng phỏp lut ca Lo giai on hin nay, hin i v phự hp vi cỏc mụi trng u t a dng; - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, gii thớch v giỏo dc phỏp lut; nõng cao ý thc phỏp lut v hoỏ phỏp lý cho cỏn b, nhõn dõn; - Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt vic thc hin phỏp lut; x lý nghiờm minh mi vi phm phỏp lut; - T chc tt vic thc hin phỏp lut v u t nc ngoi; - Tip tc ci cỏch b mỏy nh nc theo hng nh nc phỏp quyn xó 23 hi ch ngha phỏt trin kinh t xó hi ng v Nh nc Lo ó v ang quan tõm n tt c cỏc lnh vc kinh t, ú cú thc hin phỏp lut v u t thu hỳt FDI Trờn thc t qua cỏc giai on va qua FDI vo Lo ó gúp phn thỳc y phỏt trin kinh t ca Lo, gii quyt c nhiu cụng n vic lm cho ngi lao ng Tuy nhiờn, vic thu hỳt FDI vo Lo cũn bc l nhiu hn ch, khú khn v thỏch thc vỡ vy cn c khc phc v hon thin thi gian ti Qua nghiờn cu tỡm hiu v vic thc hin phỏp lut TNN ca Lo tỏc gi ó chn ti T nhng lý trờn õy, thỡ tụi ó chn ti ny nghiờn cu v mong mun úng gúp mt phn nh vo vic s dng phỏp lut v u t cú hiu lc v c hiu qu trờn thc t hin v tng lai, vỡ vy Thc hin phỏp Lut v u t nc ngoi nc Cng ho Dõn ch Nhõn dõn Lo lm lun ỏn tin s, hin ang v ũi hi ỏp ng v mt lý lun v thc tin ca nc CHDCND Lo T cỏc ni dung nghiờn cu v trỡnh by, lun ỏn ó hon thnh nhng nhim v ch yu sau õy: Khỏi quỏt hoỏ c s lý lun v thc hin phỏp lut v thc tin v FDI; phõn tớch vai trũ úng gúp ca FDI cho s phỏt trin kinh t ca mt quc gia Theo ú, lun ỏn ó phõn tớch nh hng ca mt s nhõn t quan trng n quỏ trỡnh thc hin phỏp lut TNN La chn v ỳc kt nhng kinh nghim v thc hin FDI ca mt s nc ASEAN, lun ỏn ó rỳt cỏc bi hc kinh nghim thu hỳt FDI thnh cụng cỏc nc ú Phõn tớch thc trng hot ng thc hin phỏp lut FDI Lo nhng nm qua v rỳt nhng kt qu v hn ch: - V kt qu, khu vc thc hin phỏp lut TNN ó tr thnh mt b phn quan trng vic phỏt trin kinh t t nc - Nhng hn ch, hiu qu thc hin phỏp lut cũn nhiu cỏi th thỡ cn phi quan tõm n nh l nguyờn nhõn ca nhng hn ch trờn õy bt ngun t nhiu yu t bờn ngoi v bờn lm cho mụi trng u t Lo cha cú sc hp dn cỏc nh TNN T kt qu nghiờn cu, chng 4, lun ỏn ó a mt s nhúm gii phỏp ch yu nhm tng cng thc hin phỏp lut u t ca Lo cú th ỏp 24 ng c hp lý vi vic thu hỳt FDI vo Lo thi gian ti Trong vic nghiờn cu ti, mc dự tỏc gi ca lun ỏn ó ht sc c gng, song nhiu lý v nhiu nhõn t liờn quan n vic nghiờn cu khỏ rng nờn khụng trỏnh c nhng khim khuyt Mong rng tng lai cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh khoa hc s tip tc quan tõm nghiờn cu, gúp ý, b sung ti ny c hon thin hn ỏp ng v dng c cỏc yờu cu thc tin ca vic thc hin phỏp lut u t ca CHDCND Lo cho vic thu hỳt FDI vo Lo cú hiu qu v ngy cng cao hn NHNG CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N NorKeo KOMMADAM (2015), Mt s cỏc quy nh phỏp lut u t ca Lo, Tp Kinh t v d bỏo, s 17, (601), tr.49 - 51 Norkeo KOMMAMDAM (2015), Mt s kt qu t c thc hin lut khuyn khớch u t ca Lo, Tp Lý lun chớnh tr, s 7, tr 109-112 c vin Chớn [...]... tốt và hiệu quả hơn 3.2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.2.1 Những ưu điểm thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 3.2.1.1 Chấp hành pháp luật đầu tư nước ngoài Để chấp hành thực hiện tốt pháp luật ĐTNN tại CHDCND Lào, Chính phủ Lào đã thành lập cơ quan Nhà nước về chấp hành luật đầu tư nước ngoài tại Lào đạt được kết quả... sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào ở chương tiếp theo (chương 4) của luận án Chương 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 4.1 QUAN ĐIỂM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 4.1.1 Thực. .. đất nước Hai là, thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài góp phần tăng cường pháp chế XHCN ở Lào nói chung và trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài nói riêng Ba là, thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các chủ đầu tư 2.3 CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở LÀO 2.3.1 Bảo đảm về chính trị 10 Nước. .. THÀNH PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 13 Ở NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1.1 Pháp luật đầu tư nước ngoài trước thời kỳ đổi mới (trước năm 1986) Sau ngày giải phóng đất nước Lào năm 1975, Đảng và Nhà nước Lào đề ra chủ trương khôi phục và xây dựng đất nước sau chiến... thể đầu tư kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật đầu tư nước ngoài ngăn cấm Hai là, thi hành hay chấp hành pháp luật đầu tư nước ngoài là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của của mình bằng hành động tích cực Ba là, sử dụng pháp luật đầu tư nước ngoài là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ. .. tức là thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép Bốn là, áp dụng pháp luật đầu tư nước ngoài là thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật 2.2.3 Vai trò thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài Một là, thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. .. các chủ thể đầu tư nước ngoài làm cho các quy định của pháp luật ĐTNN được hiện thực hóa trong thực tiễn cuộc sống 2.2.2 Các hình thức thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài Về phương diện lý luận thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài cũng gồm bốn hình thức nêu trên cụ thể như: Một là, tuân thủ pháp luật đầu tư nước ngoài tuân thủ pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật thụ động, trong đó các chủ. .. HIỆN NAY 4.1.1 Thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở Lào gắn liền với chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Lào trong thời kỳ đổi mới 18 Đầu tư nước ngoài có ý nghĩa là sự chuyển vốn gồm có: Tài sản, kỹ thuật và kinh nghiệm vào nước CHDCND Lào bởi nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài đến đầu tư nước CHDCND Lào Tài sản là bằng... thức pháp luật với tư cách là yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài cần chú ý các đặc thù của các quan hệ pháp luật đầu tư nước ngoài, trong đó chủ thể một bên là người nước ngoài, đối tư ng của các quan hệ đó là tài sản thuộc sở hữu của người nước ngoài Đây là vấn đề phức tạp trong bảo đảm thực hiện pháp luật về ĐTNN 2.3.3 Bảo đảm kinh tế đối với thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài. .. NƯỚC NGOÀI Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY 4.2.1 Nhóm giải pháp chung Một là, hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở Lào hiện nay - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầu tư nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan Xây dựng và hoàn thiện một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài đầy đủ, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào (TT) , Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào (TT) , Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay