Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào

165 143 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:23

HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NORKEO KOMMADAM THựC HIệN PHáP LUậT Về ĐầU TƯ NƯớC NGOàI NƯớC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NORKEO KOMMADAM THựC HIệN PHáP LUậT Về ĐầU TƯ NƯớC NGOàI NƯớC CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: Lí LUN V LCH S NH NC V PHP LUT M S : 62 38 01 01 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh c Tho H NI - 2016 i LI CM N Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu v kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn NORKEO KOMMADAM ii MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V NHNG VN T RA CN TIP TC NGHIấN CU CA LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Lo 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Vit Nam 1.3 Nhng t tip tc nghiờn cu 6 15 24 Chng 2: C S Lí LUN V THC HIN PHP LUT U T NC NGOI NC CNG HO DN CH NHN DN LO 2.1 Khỏi nim v ni dung iu chnh phỏp lut u t nc ngoi Lo 2.2 Khỏi nim, hỡnh thc, vai trũ thc hin phỏp lut u t nc ngoi 2.3 Cỏc iu kin m bo thc hin phỏp lut u t nc ngoi Lo 26 26 35 43 Chng 3: QU TRèNH HèNH THNH PHT TRIN PHP LUT V THC TRNG THC HIN PHP LUT U T NC NGOI NC CNG HO DN CH NHN DN LO 3.1 S hỡnh thnh phỏt trin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo 3.2 Thc trng thc hin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo 55 55 66 Chng 4: QUAN IM V GII PHP BO M THC HIN PHP LUT U T NC NGOI NC CNG HềA DN CH NHN DN LO HIN NAY 4.1 Quan im bo m thc hin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch Nhõn dõn Lo hin 4.2 Gii phỏp bo m thc hin phỏp lut u t nc ngoi Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo hin KT LUN NHNG CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 96 96 108 134 137 138 iii DANH MC CC T VIT TT AFTA : Khu vc mu dch t cỏc nc ụng Nam ASEAN : T chc cỏc nc ụng Nam CHDCND : Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo CTN : Ch tch nc DN : Doanh nghip TNN : u t nc ngoi FDI : u t trc tip nc ngoi GDP : Tng sn phm nc QH : Quc hi TTG : Th tng USD : ng ụ la M VPTTCP : Vn phũng Th tng Chớnh ph WTO : T chc Thng mi Th gii iv DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1: Tng kt d ỏn u t nc v nc ngoi ó cho 82 Bng 3.2: Cõn i ngun theo phng ỏn phỏt trin c bn 86 M U Tớnh cp thit ca ti Trong thi i ngy nay, xu hng hi nhp kinh t khu vc v ton cu ang din mnh m iu ny ó lm cho nn kinh t th gii ngy cng tr thnh mt chnh th thng nht, ũi hi cỏc quc gia m ca nn kinh t, tham gia mt cỏch tớch cc vo cỏc mi quan h kinh t quc t phự hp vi xu hng ú, nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo (CHDCND Lo) ó v ang cú nhng hot ng tớch cc tham gia vo quỏ trỡnh thu hỳt u t trc tip nc ngoi l mt nhng chớnh sỏch hng u ca ng NDCM Lo v Nh nc Lo Thu hỳt u t trc tip nc ngoi khụng nhng gii quyt tỡnh trng khan him cho u t phỏt trin kinh t - xó hi m cũn to thờm cụng n vic lm cho ngi lao ng Trong nhng nm qua, hot ng u t trc tip nc ngoi ó úng gúp cho t nc nhiu thnh tu kinh t - xó hi quan trng, thc hin cỏc mc tiờu ng v Nh nc ó t Trong bối cảnh kinh tế giới ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đường lựa chọn tất yếu để đảm bảo cho phát triển bền vững lâu dài cho quốc gia Sau 30 năm thực sách đổi mới, kinh tế nước CHDCND Lào chuyển đổi sang kinh tế thị trường bước phát triển Một số ngành có mặt hàng có chỗ đứng vững thị trường nước nước như: điện, vàng, đồng, cà phê, dệt may, bia, sản phẩm gỗ, dịch vụ viễn thông, ngân hàng hàng thủ công mỹ nghệ Các doanh nghiệp (DN) Lào bước phát triển, trưởng thành bắt đầu khẳng định vị thị trường giới khu vực số lĩnh vực Tuy nhiên, điều kiện tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN kể từ năm 2015 tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, cạnh tranh phát triển ngày trở nên gay gắt ỏp ng yờu cu hi nhp kinh t quc t, nh nc Lo trc ht phi to c s phỏp lý a dang v ph hp vi iu kin mi Riờng lnh vc u t t nm 1987 n Th ch húa ng li chớnh sỏch ca ng NDCM Lo, Chớnh ph Lo ó ban hnh cỏc chớnh sỏch khuyn khớch u t ú quy nh cỏc cỏ nhõn, t chc khụng ch l nh u t nc m cũn l cỏc nh u t TNN cú quyn u t ti CHDCND Lo trờn nguyờn tc cỏc bờn cựng cú li, hot ng trờn c s ca phỏp lut CHDCND Lo, nh u t s c bo v bi phỏp lut ca CHDCND Lo Sau ú, Lut TNN u tiờn ca CHDCND Lo c ban hnh ngy 19/4/1988, ó c thay th bng Lut Khuyn khớch v qun lý TNN c Quc hi thụng qua ngy 14/3/1994, cú hiu lc thỏng 6/1994 (sau õy gi tt l Lut u t nc ngoi ca CHDCND Lo) Lut ny ch iu chnh hot ng TNN Nm 2009 Quc hi Lo ú thụng qua Lut khuyn khớch u t mi Lut khuyn khớch u t quy nh nguyờn tc th tc v bin phỏp v khuyn khớch, qun lý u t v ngoi nc hot ng u t c thun li, nhanh chúng, chớnh xỏc, nhn c s bo h ca Nh nc, m bo quyn v li ớch ca nh u t, Nh nc v nhõn dõn nhm tng cng cht lng v vai trũ u t, gúp phn quan trng vic gỡn gi bo v v phỏt trin vng chc t nc; ngy thỏng nm 2009 ó c sa i b sung thờm, nm 2011 ti k hp ca Quc hi CHDCND Cỏch mng Lo ln th VIII ó sa i cui cựng gi chung l phỏp lut khuyn khớch u t ca nc CHDCND Lo Nhng bn phỏp lut trờn õy bc u ó to c s phỏp lý quan trng thu hỳt c s quan tõm ca cỏc nh u t nc ngoi vo Lo nhng nm qua Hng nm lng u t nc ngoi thng nm sau cao hn nm trc Tuy vy, thc tin u t nc ngoi nhng nm qua cho thy mc dự Lut u t nc ngoi ó to iu kin thun li cho cỏc nh u t nhng kt qu thu hỳt ngun ca nc ngoi vo Lo cũn rt hn ch iu ú nhiu nguyờn nhõn ú ỏng chỳ ý l vic thc hin phỏp lut ny cũn nhiu hn ch bt cp ú l cỏc ch th thc hin phỏp lut u t cng cha hiu ht cỏc phỏp lut u t nc ngoi ca Lo; cụng tỏc tuyờn truyn ph bin giỏo dc phỏp lut u t nc ngoi thiu tớnh thng xuyờn liờn tc T ú, dn n cú mt s ch th tuõn th, chp hnh khụng nghiờm, mt s ch th khỏc s dng phỏp lut thc hin cỏc quyn v ngha v ca mỡnh cha cú hiu qu, cỏc cỏ nhõn, c quan cú thm quyn ỏp dng phỏp lut ụi lỳc cũn mang tớnh ch quan tỏc ng khụng nh n thu hỳt ca nh u t nc ngoi vo Lo thi gian qua nhm khc phc nhng bt cp nờu trờn ũi hi cn cú s nghiờn cu ton din v h thng nhng lý lun m thc tin thc hin phỏp lut u t nc ngoi vo CHDCND Lo Xut phỏt t nhng lý trờn NCS chn ti: "Thc hin phỏp lut v u t nc ngoi Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo" nghiờn cu v vit lun ỏn Tin s Lut hc Mc ớch v nhim v ca lun ỏn 2.1 Mc ớch ca lun ỏn Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo, Lun ỏn xut cỏc quan im v gii phỏp bo m thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo hin 2.2 Nhim v ca lun ỏn thc hin mc ớch trờn lun ỏn cú nhng nhim v sau: - Nghiờn cu, lm rừ c s lý lun v thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo - Nghiờn cu ỏnh giỏ thc trng h thng phỏp lut v TNN v thc hin phỏp lut u t nc CHDCND Lo, trờn c s ú ch c nhng u im, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng ny - Lun chng c s khoa hc xut cỏc gii phỏp bo m thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo hin i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu c s lý lun v thc tin thc hin phỏp lut TNN nc CHDCND Lo, di gúc lý lun v lch s nh nc v phỏp lut 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian nghiờn cu thc hin phỏp lut v TNN nc CHDCND Lo, cú tham kho giỏ tr mt s nc trờn th gii, trung l Vit Nam - Thi gian ch yu t nh nc CHDCND Lo ban hnh lut TNN nm 1986 n Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s ca ch ngha Mỏc - Lờnin, lun ỏn ó s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu phõn tớch v lý gii cỏc ni dung liờn quan n ti lun ỏn C th cỏc phng phỏp ny bao gm: - Phng phỏp phõn tớch - tng hp c dựng ch yu phõn tớch c s lý lun v thc hin phỏp lut v TNN CHDCND Lo chng lun ỏn ng thi mc nht nh phng phỏp ny cng c s dng phõn tớch quỏ trỡnh hỡnh thnh phỏt trin phỏp lut u t v thc trng thc hin phỏp lut u t nc CHDCND Lo chng lun ỏn; v phõn tớch lun chng khoa hc ca cỏc gii phỏp chng lun ỏn - Phng phỏp lch s c th c s dng ch yu chng lun ỏn phõn tớch ỏnh giỏ quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin phỏp lut TNN ng thi mc nht nh phng phỏp ny c s dng phõn tớch mt s lý lun v thc hin phỏp lut TNN CHDCND Lo - Phng phỏp so sỏnh - thng kờ c dựng ch yu chng - ỏnh giỏ thc trng thc hin phỏp lut TNN t nm 1986 n nm 2015, t ú ch 145 73 Ekmongkhon Saiyavong (2008), Nht th húa phỏp lut u t ca Vit Nam s so sỏnh vi phỏp lut u t ca Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo tin trỡnh gia nhp WTO, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc Lut, H Ni 74 Hi ng Cụng thng Quc gia Lo (2009), Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo tin trỡnh hi nhp WTO, c hi v thỏch thc phỏt trin xut khu sn phm nụng nghip giỏ cao, Viờng Chn 75 Hi ng Cụng thng Quc gia Lo (2010), ỏnh giỏ s tin tng v kinh doanh ca Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Viờng Chn 76 Khmkhng Phụmmapannha (2010), C s lý lun v thc tin i mi t chc b mỏy chớnh quyn cp tnh nc Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo, Lun ỏn Tin s Lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 77 Khmmanh Sisath (2013), Phỏp lut u t ca Lo tng quan so sỏnh vi phỏp lut u t Vit Nam - Bi hc kinh nghim hon thin phỏp lut u t ca Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc Lut, H Ni 78 Khm Phui Pan Ma Lai Thong (2011), Nhng chung v tỡnh hỡnh kinh t ca Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo v phng hng phỏt trin tng lai, K yu hi tho khoa hc quc t, I, Viờng Chn 79 Khm Si Nn Tha Vụng (2009), Thu hỳt u t trc tip ca nc ngoi cn c vo s phỏt trin nn kinh t Lo, Lun Thc s Kinh t chớnh tr, Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh Quc gia Th Ngũn Lo 80 KhmLa LovanXay (2013), Qun lý nh nc bng phỏp lut i vi t nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun ỏn Tin s Lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 146 81 KhmSi Nnthavụng (2009), Thu hỳt u t trc tip ca nc ngoi cn c vo s phỏt trin nn kinh t Lo, Lun Thc s Kinh t chớnh tr, Hc vin Chớnh tr v Hnh chớnh Quc gia Th Ngũn, Lo 82 Khnkeo alybut (2010), Gii quyt tranh chp xy vỡ u t nc ngoi nghiờn cu so sỏnh h thng v ngoi tũa ỏn, Lun Thc s Phỏp lý lut hc, Trng i hc Lut Lo 83 Ngõn hng Th gii (2009), Bỏo cỏo phỏt trin ca th gii, Viờng Chn 84 Ngõn hng Trung ng Lo (2005), Bỏo cỏo kinh t trung ng, Viờng Chn 85 Ngõn hng Trung ng Lo (2007), Bỏo cỏo kinh t trung ng, Viờng Chn 86 Ngõn hng Trung ng Lo nm (2006), Bỏo cỏo kinh t trung ng, Viờng Chn 87 Phonepaseuth Mahanousith (2011), Hon thin phỏp lut v khuyn khớch u t nhm hỡnh thnh v phỏt trin cỏc khu cụng nghip nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc lut, H Ni 88 Phonesay Vilaysack (2010), Thu hỳt u t trc tip nc ngoi vo Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun ỏn Tin s Kinh t phỏt trin kinh t u t, Trng i hc kinh t quc dõn, H Ni 89 Phụxay Xayxasn (2011), Ci cỏch b mỏy hnh chớnh nh nc cp huyn nc Cng ho dõn ch nhõn dõn Lo, Lun ỏn Tin s Lý lun v lch s Nh nc v phỏp lut, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 90 Phutsady Phnnhaxớt (2008), Phỏp lut v khuyn khớch u t nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo - thc trng v phng hng hon thin, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc lut, H Ni 147 91 Sengkhamyong Bounnaphone (2013), Cỏc quy nh v khuyn khớch u t - so sỏnh gia phỏp lut ca Vit Nam v ca Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc Lut, H Ni 92 Sengphet Bulom (2011), Phỏp lut v hỡnh thc u t Vit Nam s so sỏnh vi phỏp lut u t Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun thc s Lut kinh t, Trng i hc Lut, H Ni 93 Smsc Sengsca (2010), u t trc tip nc ngoi tnh Chm pa Sc nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun Thc s Kinh t chớnh tr, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh H Chớ Minh, H Ni 94 Souliya Pouangpadith (2008), Cỏc bin phỏp khuyn khớch v bo h u t trc tip nc ngoi ti Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc Lut, H Ni 95 Syvanh Leemaitờng (2013), Cỏc quy nh phỏp lut v u t nc ngoi Vit Nam v Lo - Nhỡn t gúc so sỏnh, Lun Thc s Lut kinh t, Trng i hc Lut, H Ni 96 Tht sa na lon S su nụn (2011), Quy tc khuyn khớch v qun lý u t nc ngoi Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo trng hp nghiờn cu vic u t cụng trỡnh thụng thng, Lun Thc s Phỏp lý v nh nc v phỏp lut, Trng i hc Lut, Lo 97 U ban K hoch v u t (2006), K hoch phỏt trin kinh t - xó hi Quc gia ln th VI (2006-2010), Viờng Chn 98 U ban K hoch v u t (2007), Bỏo cỏo kho sỏt doanh nghip nm 2005, Viờng Chn 99 U ban Phỏt trin Doanh nghip Quc gia (2008), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip thi gian qua v phng hng chin lc phỏt trin doanh nghip thi gian ti, Viờng Chn 148 100 Vn phũng Chớnh ph (2009), Chin lc phỏt trin doanh nghip Va v Nh n nm 2010, NXB Quc gia, Viờng Chn 101 Vn Xay Sen Nhot (2014), " thu hỳt FDI nhiu hn ti cỏc tnh nỳi phớa Bc Lo", Tp Kinh t v D bỏo, (03), tr 38-40 102 Vn Xay Sen Nhot (2014), "Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi quy trỡnh phỏt trin kinh t cỏc tnh nỳi phớa Bc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo", Tp Thụng tin i ngoi, (02), tr 70-74 103 Vin Khoa hc xó hi Quc gia (2011), Tng kt 25 i mi Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo (1986-2010), NXB Quc gia, Viờng Chn 104 V K hoch v Phỏt trin t (2005), Lut t Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo, NXB Quc gia, Viờng Chn C TING ANH 105 Asia Competitiveness Institute (2011), ASEAN Competitiveness Report 2010, Singapore 106 World Economic Forum (2013), The Global Competitiveness Report 2013-2014, Geneva 107 Ministry of Commerce and Tourism, Lao PDR (1998), What and How to business in the Lao PDR, Vientiane 108 Deparment for Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment - DDFI Lao PDR (2005), Lao PDR - The Promising Investment Destination, Vientiane PH LC Ph lc Tỡnh trng kinh t ca Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo túm li nm 2014 S phỏt trin ca kinh t 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Tng kt s lng tng lờn (%) Nụng nghip (%) 7.9 8,1 8,3 8,0 3,0 2,9 2,8 3,1 Cụng nghip húa (%) 17,7 15,2 14,4 7,4 Dch v (%) 5,2 7,1 8,1 9,7 Cỏc thu l khỏc (%) 12,3 9,6 8,6 19,6 Thu nhp vi ngi (ụ la) 1.026 1.213 1.355 1.534 C cu ca kinh t 2009/10 2010/11 2011/12 28,9 27,8 26,6 25,2 Cụng nghip húa (%) 26,9 28,3 29,5 28,0 Dch v (%) 37,2 36,8 36,7 38,9 Cỏc thu l khỏc (%) 7.0 7.1 7.1 7.9 2009/10 2010/11 2011/12 11,9 10,9 9,6 10,7 Cụng nghip húa (%) 52,3 47,7 47,0 26,7 Dnh v (%) 25,3 33,1 36,1 45,1 Cỏc thu l khỏc (%) 10.5 8.3 7.3 17.6 2010 2011 2012 Bỡnh quõn t l lm (%) Bỡnh quõn t giỏ hi oi tin kớp v tin ụ la Bỡnh quõn t giỏ hi oi tin kớp v Bt (Thai lan) 2013 4,5 2013/14 14/2015 6,07 7,49 4,26 6,36 8.264 8.030 8.014 7.837 261 264 259 256 Thng mi 2010 Xut ngoi (Hng triu ụ la) 1.746 1.879 2.269 2.318 Nhp khu (Hng triu ụ la) 2.060 2.404 2.467 2.524 Ti chớnh nh nc 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Thu nhp tin vin tr (T kớp) 12.100 13.890 16.552 20.818 Chi phớ (T kớp) 13.336 15.087 17.592 24.618 2,28 1,93 1,48 4,73 Thiu tng ng (% bng GDP) 6,6 2012/13 Nụng nghip (%) Giỏ tr 8,2 2012/13 Nụng nghip (%) S gúp phn v s phỏt trin (trong 100%) 7,8 2011 2012 2013 Ngun: [108 ] Ph lc Tỡnh hỡnh thu hỳt u t trc tip nc ngoi ca Lo giai on 1988 - 2008 Nm S d ỏn (d ỏn) Vn u t (USD) 1988 -1990 1988 1989 1990 1991 -1995 1991 1992 1993 1994 1995 1996 - 2000 21 218 21 39 66 67 25 244 36,342,434 2,676,000 29,784,000 3,882,434 1,578,760,257 27,696,570 69,006,252 76,935,264 1,312,239,245 92,882,926 1,523,024,449 1996 40 335,004,111 3.61 8,375,103 1997 54 747,974,579 2.23 13,851,381 1998 48 109,373,367 0.15 2,278,612 1999 62 294,377,442 2.69 4,748,023 2000 40 36,294,950 0.12 907,374 2001 - 2005 504 2,577,637,387 2001 60 395,040,972 10.88 6,584,016 2002 100 1,422,772,209 3.60 14,227,722 2003 108 140,964,949 0.10 1,305,231 2004 120 494,725,720 3.51 4,122,714 2005 116 124,133,537 0.25 1,070,117 2006 - 2008 570 6,700,175,047 2006 168 2,510,772,742 20.23 14,945,076 2007 176 802,914,585 0.32 4,562,015 2008 188 3,125,379,223 3.89 16,624,358 Tng 1,557 12,415,939,574 Ngun: [40] Tc tng u t 11.13 0.13 7.13 2.49 1.11 17.06 0.07 Quy mụ b/q d ỏn (USD) 1,730,592 446,000 3,309,333 647,072 7,242,020 1,318,884 1,769,391 1,165,686 19,585,660 3,715,317 6,241,903 5,114,360 11,754,693 Ph lc Bảng 1: Tỷ lệ cho vay so với GDP nớc vùng TT Tờn cỏc nc Campuchia Lo Malayxia Thỏi Lan Vit Nam n v tớnh: (%) T l vay so vi GDP (%) 7,8 7,3 112,8 78,1 58,9 Ngun: [41 ] Bng 2: S v d ỏn FDI theo ngnh v lnh vc Lo Ngnh S d ỏn I Nụng nghip 254 1,130,152,506 4,449,419.31 II Cụng nghip 645 9,150,096,826 14,186,197 Cụng nghip - th cụng 297 925,933,341 3,117,621 Cụng nghip g 59 225,511,784 3,822,234 M-khoỏng sn 137 2,405,358,841 17,557,364 Nng lng - thu in 28 5,231,141,585 186,826,485 Xõy dng 56 301,463,860 5,383,283 May mc 68 60,687,415 892,462 658 2,135,690,242 3,245,730 Thng mi 157 112,022,820 713,521 Khỏch sn- hng n 123 459,014,051 3,731,822 Ngõn hng 20 209,000,000 10,450,000 T 75 17,513,210 233,509 Dch v 266 953,484,534 3,584,528 Vin thụng 17 384,655,627 22,626,802 III Dch v Tng 1,557 Vn u t (USD) Quy mụ b/q d ỏn (USD) STT 12,415,939,574 Ngun: [41] Ph lc Biu 1: T l d ỏn theo c cu ngnh Ngun: [41] Biu 2: T l u t theo c cu ngnh (%) Ngun: [41] Biu 3: Quy mụ bỡnh quõn mt d ỏn cỏc giai on Lo n v tớnh: Triu USD Ngun: [41] Ph lc Bng 1: FDI vo Lo phõn theo cỏc vựng giai on 1988 - 2008 Nm 1988 - 2008 Tờn cỏc vựng Vn u t T trng S d ỏn T trng (triu USD) (%) (d ỏn) d ỏn (%) Min Bc 3,611 29 229 15 Min Trung 4,879 39 1,219 78 Min Nam 3,906 32 109 Tng 12,415 100 1,557 100 Ngun: [35] Bảng 2: So sánh độ mở cửa kinh tế giai đoạn năm 2006 - 2010 n v tớnh: % Nc T l m ca kinh t / GDP Lo 83,2 Vit Nam 159,1 Campuchia 105,6 Thỏi Lan 151,1 Philippine 85,1 Hụng Kụng 406,5 Malayxia 205,9 Singapore 443,2 Myanmar 52,8 Ngun: [35] Ph lc GDP bình quân đầu người năm 2000 - 2010 USD n v tớnh: USD Ngun: [35] Th t xp hng 178 nc trờn th gii v cỏc th tc cp phộp giy phộp u t Tờn nc Th t xp hng S th tc Thi gian (ngy) St Vincent and The Grenadines New Zealand 11 74 65 Singapore 11 102 Thỏi Lan 12 11 156 Vit Nam 63 13 194 Lo 111 24 172 Campuchia 144 23 709 Trung Quc 175 37 336 Nga 177 54 704 Eritrea 178 - - Ngun: [35] (%) Ph lc Biu 1: Tng cng GDP ca u t nm 2009 n v tớnh: % 8.1 6.4 5.5 5.9 7.9 7.1 6.2 7.5 4.5 19811985 19861990 19911995 19962000 20012005 2005 2006 2007 2008 2009 Ngun: [35] Biu 2: T l lm phỏt Lo (1996 - 2008) n v tớnh: % 150 128.4 100 (%) 90.1 50 15.6 23.1 7.8 19.5 10.6 15.5 10.5 7.2 4.5 6.8 7.1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ngun: [35] Biu 3: T giỏ hi oỏi ng tin kớp (1985 - 2008) n v: Kớp Lo/ụ la 12000 9,684 10000 10,414 8000 6000 8,761 7,848 4000 2000 9,222 696 923 45 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Tỷ giá hối đoái đồng tiền kíp/USD Ngun: [35 ] Ph lc Biu 1: GDP trung bỡnh u ngi giai on 2000 - 2008 n v tớnh: USD 946 1000 810 800 669 (USD) 600 400 322 332 357 432 506 534 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ngun: [ 35] Biu 2: T l chyn lng gia ng ký 2000 - 2008 3000 2000 1000 60 40 395 93 36 75 108 100 1,422 120 168 116 2,510 176 188 3,125 200 150 1,994 100 494 449 628 299 155 140 124 770 802 826 50 S d ỏn S (triu USD) 4000 2000 2001 2002 2003 Vn ng ký 2004 2005 Vn thc hin 2006 2007 2008 S d ỏn Ngun: [35 ] Biu 3: T l ng ký cỏc hỡnh thc FDI ch yu thi k 2000-2008 Ngun: [35 ] Ph lc Biu 1: S d ỏn theo cỏc hỡnh thc FDI ch yu thi k 2000 - 2008 n v tớnh: % Ngun: [35] Biu 2: T l d ỏn cỏc hỡnh thc FDI ch yu thi k 2000 - 2008 n v tớnh: % Ngun: [35] Biểu đồ 3: GDP trung bình đầu ngời (kế hoạch thực hiện) n v tớnh: USD Năm Kế hoạch ($/người/năm) Thực ($/ngời/năm) So sánh kế hoạch Và thực (%) 2006 2007 2008 2009 2010 556 619 682 752 823 573 687 818 906 1.069 3,1 11,0 19,9 20,5 29,8 Ngun: [35] Ph lc 10 Tỷ lệ lao động theo ngành n v tớnh: % T/T Nội dung Năm Yêu cầu 2005 2010 2006-2010 Nông lâm nghiệp 78,5% 75,1% 73,9% Công nghiệp 4,8% 5,5% 9,3% Dịch vụ 16,7% 19,5% 16,9% Ngun: [42] Ph lc 11 TNG QUAN XP TH T D N U T LO TRONG NC V NC NGOI NM 2015 T/T NC S D N TNG QUAN D N (US$) Trung Quc 35 1,360,132,667 Lo* 78 1,154,957,191 Thỏi Lan 13 601,660,050 Anh 547,795,000 Ma lai xia 544,920,000 H Lan 390,600,000 Vit Nam 19 185,164,405 Nht Bn 60,670,950 Hng Kụng 30,000,000 10 i Loan 18,324,000 11 Singapo 15,000,000 12 Ca na a 14,747,928 13 Hn Quc 6,872,691 14 In ụ nờ xia 5,500,000 15 Lo 3,784,016 16 Liờn bang Nga 3,000,000 17 n 2,499,999 18 M 1,094,500 19 Phỏp 40,000 Gm Nc 185 4,946,763,398 Ngun: [37] [...]... luận chứng cơ sở khoa học cho thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào hiện nay có hiệu quả cao 26 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở LÀO 2.1.1 Khái niệm đầu tư, đầu tư nước ngoài Nghiên cứu các công trình khoa học đã được công bố cho thấy đầu tư là khái niệm... niệm pháp luật đầu tư nước ngoài, khái niệm và hình thức thực hiện pháp luật chung Đồng thời cũng đã chỉ ra được một số quy định pháp luật đầu tư nước ngoài và những bất cập của pháp luật đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào hiện nay Cho đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu tư ng đối đủ, toàn diện về thực hiện pháp luật đầu tư ở nước CHDCND Lào Nhất là làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật. .. bảo thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài của nước CHDCND Lào - Luận án chỉ ra được thành tựu và hạn chế thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào - Luận án đề xuất hệ thống các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài ở CHDCND Lào hiện nay 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án - Về phương diện lý luận luận án, góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận và thực tiễn của thực hiện. .. CHDCND Lào từ năm 1986 đến nay - Luận chứng khoa học của các quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật ĐTNN đến năm 2020 của CHDCND Lào 25 Kết luận Chương 1 Nghiên cứu thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong chương 1 luận án đã phân tích tổng quan các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam về những... điểm, vai trò pháp luật đầu tư nước ngoài và thực hiện pháp luật đầu tư nước ngoài; cũng như những hình thức thực hiện pháp luật này dưới góc độ lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật đầu tư ở CHDNCD Lào, luận án cũng cần chỉ ra được những kết quả, bất cập và nguyên nhân của thực trạng này Từ đó tìm kiếm, đề xuất giải pháp khắc phục Đó chính... luật về hình thức đầu tư Việt Nam trong sự so sánh với pháp luật đầu tư CHDCND Lào [91] Đưa ra được khái niệm pháp luật và pháp luật đầu tư, đồng thời so sánh pháp luật về các hình thức đầu tư của Việt Nam và pháp luật CHDCND Lào Luận văn nghiên cứu đưa ra được khái niệm pháp luật về hình thức đầu tư Qua sự so sánh pháp luật về hình thức đầu tư của Việt Nam với pháp luật của CHDCND Lào, luận văn rút... của thực hiện pháp luật về ĐTNN ở CHDCND Lào, luận giải căn cứ khoa học, căn cứ đề xuất về quan điểm và giải pháp thực hiện pháp luật ĐTNN của nước CHDCND Lào hiện nay - Về phương diện thực tiến luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu hệ thống pháp luật thực hiện vê ĐTNN cũng như là pháp luật đầu tư của Lào hiện nay, trong công tác xây dựng pháp luật về đầu tư, trong quản... sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư 27 Đầu tư nước ngoài là việc nhà ĐTNN đưa vào Lào vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư Đầu tư nước ngoài cũng có 2 loại đó là đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài Một là, đầu tư gián tiếp nước ngoài là loại hình thức đầu tư mà chủ ĐTNN không trực tiếp tham gia quản lý việc sử dụng vốn, họ hưởng lợi... định của pháp luật về ĐTNN còn nhiều hạn chế, phần vì cơ chế thực hiện pháp luật ĐTNN chưa bảo đảm, hiệu quả không cao Đào Thị Mai:“Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay thực tiễn của thành phố Hải Phòng” [14] Luận văn đã nghiên cứu về thực hiện pháp luật ở Việt Nam là kết quả thực tế tích cực đạt được của tuân thủ pháp luật, thực hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng luật so... đất nước Đồng thời nêu lên được nội dung điều chỉnh; quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về khuyến khích đầu tư Phutsady Phănnhaxít: Pháp luật về khuyến khích đầu tư ở nước CHDCND Lào - thực trạng và phương hướng hoàn thiện [90] Luận văn nghiên cứu về 7 pháp luật khuyến khích đầu tư nước trong nước và pháp luật khuyến khích đầu tư nước ngoài là một mốc quan trọng đánh dấu quá trình mở cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay