Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư thủy điện thành sơn

96 150 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:22

LỜI CẢM ƠN T g h ghi hự hiệ ề i Một số giải pháp nâng cao hiệu Dự án đầuthủy điện Thành Sơn , h ủ Kh hầ , gi ội, ủ h Thành T i i gi ih ủ Việ Ki h ế C g ả g hủ hậ ự gi Q ả lý - T g iệ ự gi i ậ ih h ả Vẽ Công ty TNHH Hà hiệ h ủ ổ h , h h hl ậ iệ , T i i ị hh g ề l ậ i g ả ậ S TS h h g dẫ , hỉ ả h i Thị Th g , g ời ố h hự hiệ h T i i g ả i, ộ g i hiệ h gi ấ ả , g ghiệ , ng ời h i suố ả hh h l ũ g h h hl ậ Xi h h h ả ghệ A , g h g 10 Tác giả u n v n Đinh Hoài Thanh i 2016 hự ĐINH HOÀI THANH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐINH HOÀI THANH QUẢN TRỊ KINH DOANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU THUỶ ĐIỆN THÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 2014B Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐINH HOÀI THANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU THUỶ ĐIỆN THÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Phạm Thị Thu Hà Hà Nội – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN T i i liệ ấ ế l ả ghi g ề ghi h h g h ghi gl ậ h h l C ộ lậ g hự ố liệ ủ h h dẫ g g giả C ố g ố g h ghi g gố Nghệ An ng th ng 10 năm 2016 Tác giả u n v n Đinh Hoài Thanh ii MỤC LỤC ỜI CẢM Ơ i ỜI CAM OA ii MỤC ỤC iii DANH MỤC Ả DA IẺU vii MỤC CÁC KÝ IỆU, CÁC C Ữ VIẾT TẮT viii MỞ ẦU .1 ýd h ề i .1 ị h ghi Mụ i ghi Mụ i 3.2 hiệ ối 41 hiệ ụ ghi ghi ụ ghi g ối 42 h h i ghi g ghi .3 ị ghi hữ g ó g gó Kế ấ ủ l ậ C ƯƠ 1: TỔ ủ l ậ QUA VỀ Â TÍC IỆU QUẢ DỰ Á ẦU .5 1 Mộ ố ấ ề lý l ậ 111 iể ầ 1 Vố ầ 113 12 iệ h ả ầ h hiệ ả dự 121 h h ề h 122 h h ề h 1.3 C 131 hỉ i i Tỷ h ị hiệ ả .5 ầ .6 h i h h ủ i h ế ủ dự h hiệ i h ầ ủ dự h ( dự ả i h h ầ ấ i h lời ội ộ ủ dự 3 Thời gi ầ dự V - Net Present Value) .9 IRR (I e l R e f Re , %) .11 ố (Th ) 12 Tỷ ố l i h - chi phí (B/C) .12 iii 135 iể 14 hò h ố ( E ): 13 h h h i h ế- 151 T ộ g ế l 142 T ộ g ế ó g gó 15 h ủi h ộ g i 143 M hội ầ iệ l dự .13 14 g i h h i 14 g h h 15 ủ dự ầ : 15 ầ dự 15 151 h h ộ h 152 h h h h ố g: 16 153 h h hỏ g: 17 154 h gi 16 iể hiệ ả dự ộ ề dự i h h ầ ầ hủ iệ dự 17 i Việ ế ố ả h h g ới 19 161 iể 162C ế Tó h g 1: 27 2: Â l C ƯƠ dự iệ 19 TÍC VÀ ả dự Á ầ IÁ hủ iệ : 21 IỆU QUẢ DỰ Á ẦU T ỦY 28 2.1 Tổ g ề Dự h hủ ố ả h h g ế hiệ IỆ T À 22 ầ h hiệ 221 h ầ hủ iệ Th h S .28 ả i h ế, i h h: 34 h i h ế .35 2.2.2 Phân tích tài 37 h gi hiệ 2.2.3 ả i h ế h h 2.3.1 h h i g ĩ 41 2.3.2 h h i g i ( 2.3.3 h h, 2.4 h h hiệ 2.4.1 h h 2.4.1.2 Sả l ầ ố ả h h g ới hiệ .40 2.3 2.4.1.1 Vố ế hội ủ dự h gi i ả dự ế dự g iệ i h ỷ iệ Th h S .41 g g h) 44 g gd g iề iệ ốả hh g ế ủi gl ả dự h ghiệ .46 ó ủi 48 ủ dự án 48 48 ị giả : .49 iv 2.4.1.3 Th ổi g hời ề h 2.4.2 h l g ố ả h hi 2.4.2.2 Kế ả h hi giả 2.4.2.3 Kế ả h hi ố 2.5 h gi h g hiệ 2.5.1 h gi h g ề dự Tổ g ế h C ƯƠ l iệ ố ế hiệ 10% iệ iệ Th h S : 50 g giả 10% 52 .53 53 ả dự ầ IẢI Á Â 54 CAO ổ h ầ IỆU QUẢ DỰ Á ẦU .56 hự hiệ ả ả hiệ ố giải pháp nâng cao hiệ ả dự 56 ả lý dự ángiai : 57 3.1.1 iải h g hiệ ả g g ổ h 1 iải h g hiệ ả g g gi 3113 g hiệ ả g g iải h Mộ ả ủ dự ố g 10% 51 gl hủ g: 50 10% 51 g ầ ề ả l g 2: 55 giải h hự hiệ ế ầ ẩ hiệ 3: MỘT SỐ 1 Mộ g ố ả dự ố h T ỦY IỆ T À 31 C giả ả hh g ủ 2.4.2 Kế 2.5.2 Mộ ố ế ầ ố giải pháp ả 3121 T g g g ả hiệ hi h h ả giai hối h hi công .58 g giải ngân 60 h i h ậ h h giữ lắ 59 h ậ hành .60 h ỷ iệ ù g ậ h g: 60 3122 ả ả hiệ iệ Th h S 3123 i h ả ả g lậ ếh h ậ h h h h h ỷ : 61 ả hiệ ả g g ả lý ỹ h ậ , hữ h g : .63 Vậ dụ g, h h 3125 g iải h Tổ g ế h g g iế hấ l ải iế g g h ỹ h ậ ả ấ : .64 lự : 64 g 3: 68 KẾT UẬ .69 TÀI IỆU T AM K ẢO 71 Ụ ỤC 01: 73 v Ụ ỤC 02: 75 Ụ ỤC 03: 77 Ụ ỤC 04: 81 Ụ ỤC 05: 82 Ụ ỤC 06: 83 Ụ ỤC 07: 84 Ụ ỤC 08: 85 vi DANH MỤC BẢNG BIẺU ả g 2-1: C h g ố h ỷ ả g 2-2: C h g ả g 2-3: Chi h ả g 2-4: h ấ h h ố ầ ầ ổ ả l ả g 2-5: Chỉ i ả g 2-6: i ụ g, i h ế h h ủ iệ h g he i h ế ủ he i h ế ủ ả g 2-8: Chỉ i i h h ủ dự ó g gó ủ h g h ới g h T hi h iế 36 h h g iệ 37 g dầ 37 39 g h h h g ả g 2-11: Chỉ i i h h ủ h g án hi iệ ả g 3-3: Thố g h .34 2015 .36 ghị ới gi i h h ủ g giả g ủ dự ả g 2-10: Chỉ i iệ 34 dự g .34 iể gi ả g 2-7: Chỉ i ả g 2-9 he g g dự g iể gi h h ầ h hi ố g h h ế .41 ầ gl 10% .51 g giả ố g 10% 52 10% 53 ế ố ả h h g ế hiệ vii ả dự h g án 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT TS h h Kh , Phân tích hiệu dự n đầu tư, h ấ ả ội, 2010 S, TS ấ Thị Th ả ih g ễ Thị i h ế T ầ V h g ệ , Gi o trình lập dự n đầu tư, Nhà ố dân, 2012 ù gS , Nhập môn phân tích chi phí lợi ích, X ih Q ố gi Th h hố Ch Mi h 2001 ộT i g h iế g, ấ ị h ố 2068/Q -TTg g h d ệ 2030, ầ h hiế l ế Thiế dẫ Dự g Ch h hủ ủ Việ ế g Cổ hầ ấ h ỷ iệ Th h S d C g Cổ hầ ấ 2015 ế ị h ố 09/Q - T iề h h iể gi ề h ế h i h ỷ iệ Th h S n d C iế g hi h d h ghiệ g; 30/12/2015 ủ h ế g ị h ố 12086/Q ộC g h g ề 2013, 2014, 2015, 2016 ố 96/2015/TT- TC g hậ 27/3/2013, 22/Q - T iệ lự – ộ C g h BCT ngày 31/12/2014, 14579/Q - CT g Th g g hế 2015 dự g iệ lậ 02/4/2014 ủ Cụ gl ề ội 2005 25/11/2015 ủ Thủ iể ế ỹ h ậ Dự Tổ g dự C h ố gi 2050 dự g iệ lậ iệ hỉ h, Thông tin biến đổi khí hậu số 1/2005, Q ế ề iệ i i 22/6/2015 ủ ghị ộT i h hh g ị h ố 12/2015/ -CP ngày 12/2/2015 II TÀI LIỆU TIẾNG ANH Strategy and business strategies - Garry D Smith, Danny R Arnold, Bobby G Bizzell - NXB Thong kê, 1997 71 III CÁC TRANG WEB www.moit.gov.vn/ www.mpi.gov.vn/ www.xaydung.gov.vn/ www.tailieu.vn www.ebook.edu.vn 72 PHỤ LỤC 01: PHÂN TÍCH HIỆU ÍCH KINH TẾ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN THÀNH SƠN Phương án giá điện theo biểu giá chi phí tránh (BGTĐ) năm 2015 Thông số thuỷ điện đ/kWh Nlm MW 30 1108,40 Vốn đầu (tỉ đồng) 893,23 Nđb MW 15,5 O&M (tỉ đ) 7,47 Hệ số chiết khấu (%) 10% Eo 104,5 Txd (năm) NPV (tỉ đông) 43,46 Emưa tr.kWh 53,69 Tpt (năm) 40 IRR (%) 10,64 Tổn thất TD 1,5% CP khác (tỉ đ) B/C 1,05 tr.kWh Gía trung bình 0,00 Chỉ tiêu kinh tế CHI PHÍ HIỆU ÍCH NĂNG LƯỢNG Năm VĐT O&M Tổng C Etm Tổng B B-C 121,07 0,00 121,07 0,00 0,00 -121,07 288,91 0,00 288,91 0,00 0,00 -288,91 483,25 0,00 483,25 0,00 0,00 -483,25 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 10 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 11 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 12 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 13 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 14 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 15 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 16 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 17 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 18 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 19 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 20 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 21 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 22 119,24 7,47 126,72 102,93 114,09 -12,63 23 119,24 7,47 126,72 102,93 114,09 -12,63 24 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 25 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 26 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 27 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 28 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 29 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 30 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 73 31 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 32 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 33 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 34 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 35 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 36 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 37 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 38 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 39 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 40 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 41 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 42 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 43 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 PHỤ LỤC 02: PHÂN TÍCH HIỆU ÍCH KINH TẾ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN THÀNH SƠN Phương án BGTĐ tăng 10 năm đầu với tốc độ tăng bình quân 3%/năm Thông số thuỷ điện đ/kWh Nlm MW 30 1108,40 Vốn đầu (tỉ đồng) 893,23 Nđb MW 15,5 O&M (tỉ đ) 7,47 Hệ số chiết khấu (%) 10% Eo 104,5 Txd (năm) NPV (tỉ đông) 201,77 Emưa tr.kWh 53,69 Tpt (năm) 40 IRR (%) 12,68 Tổn thất TD 1,5% CP khác (tỉ đ) B/C 1,25 tr.kWh Gía trung bình 0,00 CHI PHÍ Chỉ tiêu kinh tế HIỆU ÍCH NĂNG LƯỢNG Năm VĐT O&M Tổng C Etm Tổng B B-C 121,07 0,00 121,07 0,00 0,00 -121,07 288,91 0,00 288,91 0,00 0,00 -288,91 483,25 0,00 483,25 0,00 0,00 -483,25 0,00 7,47 7,47 102,93 114,09 106,62 0,00 7,47 7,47 102,93 117,51 110,04 0,00 7,47 7,47 102,93 121,04 113,56 0,00 7,47 7,47 102,93 124,67 117,20 0,00 7,47 7,47 102,93 128,41 120,94 0,00 7,47 7,47 102,93 132,26 124,79 10 0,00 7,47 7,47 102,93 136,23 128,76 11 0,00 7,47 7,47 102,93 140,32 132,84 12 0,00 7,47 7,47 102,93 144,53 137,05 13 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 14 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 15 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 16 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 17 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 18 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 19 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 20 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 21 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 22 119,24 7,47 126,72 102,93 148,86 22,15 23 119,24 7,47 126,72 102,93 148,86 22,15 24 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 25 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 26 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 27 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 28 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 75 29 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 30 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 31 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 32 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 33 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 34 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 35 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 36 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 37 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 38 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 39 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 40 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 41 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 42 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 43 0,00 7,47 7,47 102,93 148,86 141,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 PHỤ LỤC 03: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN NẬM NƠN (Từ năm đến năm thứ 10) Năm Thu nhập (Đơn vị tính: Triệu đồng) 10 113.872,03 117.288,19 120.806,83 124.431,04 128.163,97 132.008,89 135.969,16 140.048,23 144.249,68 148.577,17 Chi phí OM 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 Chi phí môi rường 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 Thuế tài nguyên 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 96.079,96 99.496,13 103.014,77 106.638,98 110.371,91 114.216,83 118.177,09 122.256,17 126.457,61 130.785,10 Trả gốc 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 Trả lãi 59.444,92 55.198,85 50.952,79 46.706,72 42.460,66 38.214,59 33.968,53 29.722,46 25.476,39 21.230,33 Đầu CFBT 893.908,00 - 893.908,00 Còn nợ 625.736,00 581.040,57 536.345,14 491.649,71 446.954,29 402.258,86 357.563,43 312.868,00 268.172,57 223.477,14 178.781,71 CFBT nợ 625.736,00 - 104.140,35 - 99.894,28 - 95.648,22 - 91.402,15 - 87.156,09 - 82.910,02 - 78.663,95 - 74.417,89 - 70.171,82 - 65.925,76 11.888,98 11.039,77 10.190,56 9.341,34 8.492,13 7.642,92 6.793,71 5.944,49 5.095,28 4.246,07 - 92.251,36 - 88.854,51 - 85.457,66 - 82.060,81 - 78.663,95 - 75.267,10 - 71.870,25 - 68.473,40 - 65.076,54 - 61.679,69 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 - 8.060,36 - 398,13 7.366,58 15.236,85 23.215,85 31.306,83 39.513,17 47.838,31 56.285,82 64.859,38 2.321,58 3.130,68 3.951,32 4.783,83 5.628,58 6.485,94 TK thuế CFAT nợ 625.736,00 khấu hao TNCT Thuế thu nhập - 268.172,00 - CFAT csh - 268.172,00 - 8.060,38 - 398,16 7.366,55 15.236,82 20.894,24 28.176,12 35.561,82 43.054,45 50.657,21 58.373,41 CFAT dự án - 893.908,00 84.190,98 88.456,35 92.824,21 97.297,63 99.558,19 103.443,22 107.432,07 111.527,84 115.733,75 120.053,10 1,00 0,93 0,87 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,56 0,52 0,49 - 268.172,00 - 7.498,03 - 344,54 5.929,79 11.409,34 14.554,06 18.257,04 24.140,73 26.421,96 28.322,42 - 275.670,03 - 276.014,57 - 270.084,79 - 258.675,44 - 244.121,38 - 225.864,34 21.435,06 204.429,28 - 180.288,55 - 153.866,59 - 125.544,16 (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn 77 (Đơn vị tính: Triệu đồng) (Từ năm 11 đến năm thứ 20) Năm Thu nhập 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 Chi phí OM 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 Chi phí môi trường 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 Thuế tài nguyên Đầu 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 Trả gốc 44.695,43 44.695,43 44.695,43 44.695,43 Trả lãi 16.984,26 12.738,20 8.492,13 4.246,07 Còn nợ CFBT nợ 134.086,29 - 61.679,69 89.390,86 - 57.433,63 44.695,43 53.187,56 - 48.941,49 TK thuế CFAT nợ 3.396,85 - 58.282,84 - 2.547,64 54.885,99 1.698,43 - 51.489,13 849,21 - 48.092,28 CFBT - khấu hao 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 44.695,40 TNCT 69.105,44 73.351,51 77.597,57 81.843,64 86.089,70 86.089,70 86.089,70 86.089,70 86.089,70 86.089,70 6.910,54 7.335,15 7.759,76 8.184,36 8.608,97 17.217,94 17.217,94 17.217,94 17.217,94 17.217,94 62.194,87 66.016,33 69.837,79 73.659,25 122.176,13 113.567,16 113.567,16 113.567,16 113.567,16 113.567,16 120.477,71 120.902,31 121.326,92 121.751,53 122.176,13 113.567,16 113.567,16 113.567,16 113.567,16 113.567,16 0,45 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 28.071,23 27.717,23 27.275,98 26.761,40 41.291,38 35.704,04 33.213,06 30.895,87 28.740,34 26.735,20 - 97.472,93 - 69.755,71 - 42.479,72 15.718,33 25.573,06 61.277,10 94.490,16 125.386,03 154.126,37 180.861,57 Thuế thu nhập CFAT csh CFAT dự án (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn - 78 (Đơn vị tính: Triệu đồng) (Từ năm 21 đến năm thứ 30) Năm Thu nhập 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 Chi phí OM 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 Chi phí môi trường 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 Thuế tài nguyên Đầu 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 CFBT Trả gốc Trả lãi Còn nợ CFBT nợ TK thuế CFAT nợ khấu hao 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 TNCT 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 CFAT csh 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 CFAT dự án 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 0,22 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 22.912,40 21.313,86 19.826,84 18.443,58 17.156,81 15.959,83 14.846,35 13.810,56 12.847,03 11.950,73 203.773,97 225.087,83 244.914,67 263.358,25 280.515,06 296.474,89 311.321,24 325.131,80 337.978,83 349.929,56 Thuế thu nhập (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn 79 (Đơn vị tính: Triệu đồng) (Từ năm 31 đến năm thứ 40) N m Thu nh p 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 148.577,17 Chi phí OM 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 8.939,08 Chi phí môi trƣờng 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 2.086,00 Thuế tài nguyên Đầu tƣ 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 6.766,98 CFBT Trả gốc Trả ãi Còn nợ CFBT nợ TK thuế CFAT nợ khấu hao 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 TNCT 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 130.785,10 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 26.157,02 CFAT csh 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 CFAT dự án 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 104.628,08 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 11.116,96 10.341,35 9.619,86 8.948,71 8.324,38 7.743,61 7.203,36 6.700,80 6.233,30 5.798,42 361.046,52 371.387,87 381.007,74 389.956,45 398.280,83 406.024,44 413.227,80 419.928,60 426.161,90 431.960,32 Thuế thu nh p (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn NPV dự án IRR dự án B/C 435.244,45 11,45% 1,36 80 PHỤ LỤC 04: CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN VỐN VAY (Đơn vị tính: tỷ đồng) Giá trị 625,736 268,172 893,908 Vay Vốn chủ sở hữu Tổng cộng Cơ cấu (%) 70 30 100 BẢNG TÍNH LÃI VAY VÀ TRẢ NỢ Năm xây dựng Tổng -3 -2 -1 0 0 0 Lãi vay thương mại 53,64 1,58 10,75 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tổng trả lãi 53,64 1,58 10,75 41,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tổng 10 11 Năm vận hành Vay thương mại 625,26 Trả lãi 356,40 59,40 54,00 48,60 43,20 37,80 32,40 27,00 21,60 16,20 10,80 5,40 Trả gốc 625,74 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 56,84 3.126,30 568,42 511,58 454,73 397,89 341,05 284,21 227,37 170,53 113,68 56,84 0,00 nợ cuối năm 81 PHỤ LỤC 05: ĐÓNG GÓP CỦA CÔNG TRÌNH VÀO NGÂN SÁCH THÔNG QUA THUẾ VÀ PHÍ PHẢI NỘP ( ị h: iệ g) Thuế thu nh p 155.211,97 Thuế môi trƣờng 26.271,94 Chi tài nguyên 270.679,36 Tổng cộng 452.163,26 82 PHỤ LỤC 06: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH PHƢƠNG ÁN VỐN ĐẦU TƢ TĂNG 10% (Đơn vị tính: Triệu đồng) Năm Thu nhập Chi phí OM Chi phí môi trường Thuế tài nguyên Đầu CFBT Trả gốc Trả lãi Còn nợ CFBT nợ TK thuế CFAT nợ khấu hao TNCT Thuế thu nhập CFAT csh CFAT dự án (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn NPV dự án IRR dự án B/C 983.298,80 - 983.298,80 625.736,00 625.736,00 625.736,00 - 357.562,80 - 357.562,80 - 983.298,80 1,00 - 357.562,80 113.872,03 9.832,99 2.086,00 6.766,98 117.288,19 9.832,99 2.086,00 6.766,98 120.806,83 9.832,99 2.086,00 6.766,98 124.431,04 9.832,99 2.086,00 6.766,98 128.163,97 9.832,99 2.086,00 6.766,98 132.008,89 9.832,99 2.086,00 6.766,98 135.969,16 9.832,99 2.086,00 6.766,98 140.048,23 9.832,99 2.086,00 6.766,98 144.249,68 9.832,99 2.086,00 6.766,98 40 148.577,17 9.832,99 2.086,00 6.766,98 95.186,06 44.695,43 59.444,92 581.040,57 - 104.140,35 11.888,98 - 92.251,36 49.164,94 - 13.423,80 98.602,22 44.695,43 55.198,85 536.345,14 - 99.894,28 11.039,77 - 88.854,51 49.164,94 - 5.761,58 102.120,86 44.695,43 50.952,79 491.649,71 - 95.648,22 10.190,56 - 85.457,66 49.164,94 2.003,13 105.745,07 44.695,43 46.706,72 446.954,29 - 91.402,15 9.341,34 - 82.060,81 49.164,94 9.873,40 - 6.472,65 91.930,31 0,80 5.210,22 - 361.800,22 14.342,92 96.403,72 0,75 10.739,98 - 351.060,23 113.322,92 44.695,43 38.214,59 357.563,43 - 82.910,02 7.642,92 - 75.267,10 49.164,94 25.943,39 2.594,34 27.818,56 103.085,66 0,65 18.025,36 - 318.729,88 117.283,18 44.695,43 33.968,53 312.868,00 - 78.663,95 6.793,71 - 71.870,25 49.164,94 34.149,72 3.414,97 35.204,26 107.074,51 0,60 21.219,54 - 297.510,34 121.362,26 44.695,43 29.722,46 268.172,57 - 74.417,89 5.944,49 - 68.473,40 49.164,94 42.474,86 4.247,49 42.696,88 111.170,28 0,56 23.940,24 - 273.570,10 125.563,71 44.695,43 25.476,39 223.477,14 - 70.171,82 5.095,28 - 65.076,54 49.164,94 50.922,37 5.092,24 50.299,65 115.376,19 0,52 26.235,46 - 247.334,64 129.891,20 - 109.478,00 44.695,43 42.460,66 402.258,86 - 87.156,09 8.492,13 - 78.663,95 49.164,94 17.852,40 1.785,24 20.536,67 99.200,63 0,70 14.305,00 - 336.755,24 8.954,29 83.297,07 0,93 - 8.329,57 - 365.892,37 1.292,07 87.562,45 0,87 - 1.118,07 - 367.010,44 339.429,22 10,34% 1,13 83 129.891,20 25.978,24 103.912,96 103.912,96 0,06 5.758,79 336.145,09 PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH PHƢƠNG ÁN ĐIỆN NĂNG GIẢM 10% (Đơn vị tính: Triệu đồng) Năm Thu nhập Chi phí OM Chi phí môi trường Thuế tài nguyên Đầu CFBT Trả gốc Trả lãi Còn nợ CFBT nợ TK thuế CFAT nợ khấu hao TNCT Thuế thu nhập CFAT csh CFAT dự án (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn NPV dự án IRR dự án B/C 893.908,00 - 893.908,00 625.736,00 625.736,00 625.736,00 - 268.172,00 - 268.172,00 - 893.908,00 1,00 - 268.172,00 102.484,83 8.939,08 105.559,37 8.939,08 108.726,15 8.939,08 111.987,94 8.939,08 115.347,57 8.939,08 118.808,00 8.939,08 122.372,24 8.939,08 126.043,41 8.939,08 129.824,71 8.939,08 40 133.719,45 8.939,08 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 1.877,40 6.090,29 85.578,06 44.695,43 59.444,92 581.040,57 - 104.140,35 11.888,98 - 92.251,36 44.695,40 - 18.562,26 88.652,60 44.695,43 55.198,85 536.345,14 99.894,28 11.039,77 88.854,51 44.695,40 11.241,65 91.819,39 44.695,43 50.952,79 491.649,71 - 95.648,22 10.190,56 - 85.457,66 44.695,40 - 3.828,80 95.081,17 44.695,43 46.706,72 446.954,29 - 91.402,15 9.341,34 - 82.060,81 44.695,40 3.679,05 - 3.679,02 85.739,83 0,75 2.754,85 - 295.494,24 101.901,24 44.695,43 38.214,59 357.563,43 - 82.910,02 7.642,92 - 75.267,10 44.695,40 18.991,24 1.899,12 17.092,09 92.359,19 0,65 11.075,02 - 277.344,80 105.465,48 44.695,43 33.968,53 312.868,00 - 78.663,95 6.793,71 - 71.870,25 44.695,40 26.801,55 2.680,15 24.121,37 95.991,62 0,60 14.539,27 - 262.805,53 109.136,64 44.695,43 29.722,46 268.172,57 - 74.417,89 5.944,49 - 68.473,40 44.695,40 34.718,78 3.471,88 31.246,88 99.720,27 0,56 17.520,19 - 245.285,34 112.917,94 44.695,43 25.476,39 223.477,14 - 70.171,82 5.095,28 - 65.076,54 44.695,40 42.746,15 4.274,62 38.471,51 103.548,05 0,52 20.066,10 - 225.219,24 116.812,69 11.241,68 77.612,83 0,87 9.727,79 295.167,04 98.440,81 44.695,43 42.460,66 402.258,86 87.156,09 8.492,13 78.663,95 44.695,40 11.284,75 1.128,48 10.156,25 88.820,20 0,70 7.074,42 288.419,82 - 18.562,29 73.689,08 0,93 - 17.267,25 - 285.439,25 - - 3.828,83 81.628,83 0,80 - 3.082,06 - 298.249,09 290.994,33 10,18% 1,12 84 - - 116.812,69 23.362,54 93.450,15 93.450,15 0,06 5.178,95 287.710,20 PHỤ LỤC 08: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH PHƢƠNG ÁN VỐN ĐẦU TƢ TĂNG 10% VÀ ĐIỆN NĂNG GIẢM 10% (Đơn vị tính: Triệu đồng) Năm Thu nhập Chi phí OM Chi phí môi trường Thuế tài nguyên Đầu CFBT Trả gốc Trả lãi Còn nợ CFBT nợ TK thuế CFAT nợ khấu hao TNCT Thuế thu nhập CFAT csh CFAT dự án (1+i)^-t CFAT* (1+i)-t Cộng dồn NPV dự án IRR dự án B/C 983.298,80 - 983.298,80 625.736,00 625.736,00 625.736,00 - 357.562,80 - 357.562,80 - 983.298,80 1,00 - 357.562,80 102.484,83 9.832,99 1.877,40 6.090,29 105.559,37 9.832,99 1.877,40 6.090,29 108.726,15 9.832,99 1.877,40 6.090,29 111.987,94 9.832,99 1.877,40 6.090,29 115.347,57 9.832,99 1.877,40 6.090,29 118.808,00 9.832,99 1.877,40 6.090,29 122.372,24 9.832,99 1.877,40 6.090,29 126.043,41 9.832,99 1.877,40 6.090,29 129.824,71 9.832,99 1.877,40 6.090,29 40 133.719,45 9.832,99 1.877,40 6.090,29 84.684,15 44.695,43 59.444,92 581.040,57 - 104.140,35 11.888,98 - 92.251,36 49.164,94 - 23.925,71 87.758,70 44.695,43 55.198,85 536.345,14 - 99.894,28 11.039,77 - 88.854,51 49.164,94 - 16.605,10 90.925,48 44.695,43 50.952,79 491.649,71 - 95.648,22 10.190,56 - 85.457,66 49.164,94 - 9.192,25 94.187,26 44.695,43 46.706,72 446.954,29 - 91.402,15 9.341,34 - 82.060,81 49.164,94 - 1.684,40 - 12.135,59 76.718,93 0,87 - 10.501,32 - 386.162,91 - 2.785,11 84.845,92 0,75 2.085,49 - 387.879,03 101.007,33 44.695,43 38.214,59 357.563,43 - 82.910,02 7.642,92 - 75.267,10 49.164,94 13.627,80 1.362,78 16.734,53 92.001,63 0,65 10.843,33 - 370.210,34 104.571,57 44.695,43 33.968,53 312.868,00 - 78.663,95 6.793,71 - 71.870,25 49.164,94 21.438,10 2.143,81 23.763,80 95.634,05 0,60 14.323,75 - 355.886,60 108.242,73 44.695,43 29.722,46 268.172,57 - 74.417,89 5.944,49 - 68.473,40 49.164,94 29.355,33 2.935,53 30.889,31 99.362,71 0,56 17.319,71 - 338.566,89 112.024,04 44.695,43 25.476,39 223.477,14 - 70.171,82 5.095,28 - 65.076,54 49.164,94 37.382,70 3.738,27 38.113,94 103.190,49 0,52 19.879,60 - 318.687,29 115.918,78 - 19.456,20 72.795,17 0,93 - 18.098,79 - 375.661,59 97.546,90 44.695,43 42.460,66 402.258,86 - 87.156,09 8.492,13 - 78.663,95 49.164,94 5.921,30 592,13 9.798,68 88.462,64 0,70 6.825,36 - 381.053,67 4.722,74 80.734,92 0,80 - 3.801,62 - 389.964,53 195.179,10 9,16% 1,02 85 115.918,78 23.183,76 92.735,02 92.735,02 0,06 5.139,31 191.894,97 [...]... trong ố ả ò g ? T dự ấ ủ, hệ hố g ẩ h ỷ iệ Th h S ời dự h ỷ iệ Th h S h h ỷ iệ Th h S g ù g g ghiệ , dự hữ g ấ ề Công ty Thủ ả lý dự ới h , , ù g ới iệ dự iệ ả Vẽ ( i ấ gi , g h ghề ủ h ỷ iệ Th h S i g iệ ghi giả c) giả g ả hậ ề dự ầ h ề chính là g hù h i Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Dự án đầu tƣ công trình thuỷ điện Thành Sơn l i ghi ủ iải h ể ả h Q ả hiệ h h ể ả dự lời giải h ầ 2 g h hủ ề... 1.5.1 Phân tích độ nhạy đầu dự án 1.5.1.1 Một v i kh i niệm về phân tích độ nhạ đầu dự n 15 ng pháp dụ g hổ Rủi g ầ l i h ậ l g i ủ ò g) Có ấ hụ…) ự iế hiề h ộ g h ế h ộ h Kỹ h ậ h iể hiệ iể iệ ố ủ dự ố ế ự h hh ố g h h hậ ( hấ h hậ ấ, ả ộả hh ở g l i h dự ẽ h hế ầ dự hi ả, h ế é ả hh ở g ủ g hi hự hiệ dự g e ổi h h hả hi ủ dự dự h hậ (gi h hl ể ghi ghiệ ổi ủ ộ g ới h h ộ h ủ dự ới hữ g g gồ ế ằ... iệ lự h h i h h ẽ gi h giữ ộ hữ g h dự ụ hể h dự dự i g ồ h h ấ) 7 ầ ủ dự hấ hiệ ả ủ dự ới ổ g hi h h lý ủ dự c Yêu cầu của phân tích t i chính đầu dự n h h h i h h ầ ộ g ả ế ấ ố li i hd ế h h ộ iệ g T ó hải h é h h T g ự h ự hi h ộ g ó ầ ũ g h ói h ồ g iề h h dự h h h h g ới ấ ả ộ g ũ g h l i h ậ i h h ủ ầ dự dự i h h ầ i h h ề ậ h ộ g ầ h hải giải ế ói i g dự ụ ội d g h hủ ế : - h h hiệ ả i... hủ ủ ủ dự dự ở ó - Trên ầ hữ g ấ g iề iệ ó ủi ế ố ; giả ề iệ Th h S ấ ộ ố giải h hằ ả ả hiệ ả dự 6 Kết cấu của u n v n g i hầ liệ h hả ở ầ , hụ lụ , ả g h ế l ậ ,l ậ ế ấ Chương 1: C ở lý l ậ ề hiệ Chương 2 h h, h gi hiệ Chương 3: Mộ ố giải h S h h ả ả dự dự ả hiệ 4 hữ iế ắ , d h h h3 h ầ g h dự g ầ ả dự ụ : g h h ỷ iệ Th h S ầ i h ỷ iệ Th h CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ... tham gia vào dòng iề giá ị dự báo, do ó ộ dự án ẽ có ấ nhiều ổ h ủ dự án là các tình h ống khác nhau có hể xảy ra ế ế hủ ầ ả phân tích trong tình huố g ấ l i mà dự án ẫ thì dự án g hi giúp chúng ta dự iế l i, phân tích tình h ống ẽ là áng giá Ng hả n g tốt nhất và ấ trình iể khai thực hiệ dự án, l ờ g hấ có hể xảy ra trong quá các mối ấ l i tiềm tàng ối ới dự án Tuy nhiên, phân tích tình huố g hỉ có... giữ Tỷ lệ hả ủ d g h h Việ e g ả ủ dự dự gồ l i hải ả h g 18 é hả ở g ồ é l i h ậ ( hể hiệ hi g ả h ( h g h ế h gố ả g hậ ), 1.6 Đặc điểm các dự án đầu thủy điện tại Việt Nam và các yếu tố ảnh hƣởng tới hiệu quả dự án 1.6.1 Đặc điểm dự án đầu thủy điện g h iệ l i h ế h ,l gó ộ g h iệ ộ g ả ấ h h ớ 3 ấ ả ấ h ậ l i h 2360 ầ dài, ị g h g ời d T g ấ h iể h i h g dò g hả h ế ố ộ ố g, i h g ó h ỷ... h h ị, ề iể ế ủ g hể i ế ố ủ ề i h ế , h h, h gi h i h hội 1.2 Phân tích hiệu quả dự án đầu tƣ 1.2.1 Phân tích về khía cạnh tài chính của đầu dự án h hỉ i he i h hl ũ g hải ầ ậ h h i h h ủ dự iể The hiệ h h h gi i hự hiệ ậ h h ế ủ ộ g ghi ở dò g iề d h h ủ hủ hể h ầ dự g ả gi ,h ộ g h gi i ủ dự ả ầ 6 dự , dự h i h h dự : Ch ẩ ị ầ ầu , hự a Kh i niệm T i h h h gl h g ằ g ự ậ h ử dụ g g iệ ỹ iề ệ hội... ế- i h h ủ - h h hả g ề ố - h h ộ hả ầ dự g h h ủ dự i h h ủ dự d Lựa chọn loại chỉ tiêu dùng l m chỉ tiêu đ nh gi hiệu quả tổng hợp T g h h h ử dụ g hỉ i h h hiệ ả h V, IRR, Th , /C… ối ới dự h l V hiề ới hỉ i g ộ g h gó dự g ế hỉ i ộ i h ế- ầ g h h dự IRR dự g h ý hiề h hội ới hiệ he h h h ế dự /C hỉ i dò g hi h ả ổ gh h ờ g OT h Chủ ầ ó hể g (l l i h hủ ế l dự h h hụ h ụ h g giố g h g h tích tài... g h các giá t ị ử ủ khu vực dự án ũ g ẽ ị ả h h ở g iện, ấ ũ g hải c dời i hỗ khác Những h ả h h ở g lên môi tr ờ g thiên nhiên củ mộ dự án thủ ờ g sá, ậ , nhà ể có thể g ắ l i ích nh giá ả các yế tố nêu trên ầ h hóa lị h tích ầy ủ, ể ả những hiệ h i hay l i ích không hể ho c ấ khó ịnh l g theo các hỉ tiêu giá ị 1.6.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả dự án đầu thủy điện: a Môi trƣờng vĩ mô: h ủ... hủ h h gi dự 3 Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu ề ấ Th h S ộ ố giải h g gi i hằ ả dự g ả hiệ h i h ả dự ậ h h h hủ iệ iệ 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ể ụ i ề - ệ hố g hó - h h , ở h h gi hiệ - Phân tích hiệ giả ề h ề hiệ ả i h h ả ủ dự ả h h ở g ế hiệ -T ở ả dự i h ế g iề ả dự hiệ iệ ầ ụ h : ; hội ủ dự ; ó ủi ế ố ; ế ả h h ề ấ ầ hủ iệ Th h S giải h hằ ả ả hiệ ả dự 4 Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư thủy điện thành sơn , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư thủy điện thành sơn , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư thủy điện thành sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay