Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh nghệ an

108 202 1
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - - NGUYỄN ĐÌNH GIÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)CHI NHÁNH NGHỆ AN Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : CB 140621 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐẶNG VŨ TÙNG HÀ NỘI - 2016 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHTM 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm tín dụng trung dài hạn 10 1.2.3 Phân loại tín dụng trung dài hạn 11 1.2.4 Vai trò tín dụng trung dài hạn 12 1.3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NHTM 18 1.3.1 Khái niệm 18 1.3.2 Chỉ tiêu định tính đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn 19 1.3.3 Chỉ tiêu định lượng đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn 20 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTM 21 1.4.1 Nhân tố thuộc phía khách hàng 21 1.4.2 Nhân tố thuộc phía ngân hàng 22 1.4.3 Nhân tố khách quan khác 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK NGHỆ AN 30 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNGCHI NHÁNH NGHỆ AN (VPBANK NGHỆ AN) 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VPBank Nghệ An 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn VPBank Nghệ An 32 2.1.3 cấu tổ chức 33 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2015 39 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI VPBANK NGHỆ AN 45 2.2.1 Quy trình xét duyệt, cấp tín dụng trung dài hạn VPBank Nghệ An 45 2.2.2 Đội ngũ nhân tham gia vào hoạt động tín dụng 48 2.2.3 Tình hình cho vay trung dài hạn 49 2.2.4 Tình hình nợ hạn chi nhánh 60 i 2.3 MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK NGHỆ AN 66 2.3.1 Những thành tựu đạt 66 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 67 TÓM TẮT CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK NGHỆ AN 70 3.1.1 Định hướng chiến lược VPBank giai đoạn 2012 - 2017 70 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn VPBank Nghệ An 71 3.2.1 Hoàn thiện sách tín dụng 73 3.2.2 Mở rộng quan hệ với đơn vị hỗ trợ hoạt động ngân hàng 76 3.2.3 Đẩy mạnh sách marketing ngân hàng 78 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư 81 3.2.5 Đẩy mạnh nâng cao công tác quản lý xử lý nợ 83 3.2.6 Nâng cao trình độ đội ngũ cán tín dụng 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với phủ 92 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 93 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 95 TÓM TẮT CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Giải nghĩa NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước TMCP Thương mại cổ phần DVKH Dịch vụ khách hàng PVKH Phục vụ khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp A/O Nhân viên tín dụng CPC-UW Trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung 10 TSBĐ Tài sản bảo đảm 11 PGD Phòng giao dịch iii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn qua năm 2012 - 2015 VPBank Nghệ An Tình hình sử dụng vốn VPBank Nghệ An giai đoạn từ năm 2012 – 2015 Bảng 2.3 Kết kinh doanh VPBank Nghệ An giai đoạn 2012- 2015 Bảng 2.4 Tình hình nhân VPBank Nghệ An tháng 12/2015 Bảng 2.5 Tình hình cho vay chi nhánh qua năm 2012 – 2015 Bảng 2.6 cấu dư nợ tín dụng trung dài hạn tổng dư nợ tín dụng Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Quy mô tỷ trọng dư nợ trung dài hạn Phòng GD VPBank Nghệ An giai đoạn 2012- 2015 Tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn theo đơn vị Tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn VPBank Nghệ An hệ thống VPBank giai đoạn 2012-2015 Bảng 2.10 Dư nợ tín dụng trung dài hạn theo thành phần kinh tế Bảng 2.11 Dư nợ cho vay trung dài hạn theo ngành kinh tế Bảng 2.12 Tình hình nợ hạn VPBank Nghệ An Bảng 2.13 Bảng cấu tỷ trọng nợ hạn theo thời hạn cho vay Bảng 2.14 Tình hình nợ hạn cho vay trung dài hạn Bảng 2.15 Bảng cấu tỷ trọng nợ hạn cho vay trung dài hạn theo thành phần kinh tế Bảng 2.16 Nguyên nhân nợ hạn Bảng 2.17 Bảng cấu tỷ trọng nợ hạn Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng VPBank Nghệ An Hình 2.2 So sánh kết kinh doanh qua năm 2012 - 2015 Hình 2.3 Dư nợ trung dài hạn VPBank Nghệ An giai đoạn 2012-2015 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn VPBank Nghệ An giai đoạn 2013-2015 Tương quan dư nợ ngắn hạn trung dài hạn Tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn VPBank Nghệ An hệ thống VPBank iv Hình 2.7 Tương quan dư nợ theo thành phần kinh tế Hình 2.8 Tỷ trọng Dư nợ cho vay trung dài hạn theo ngành kinh tế Hình 2.9 Bảng kết cấu nợ hạn theo thành phần kinh tế v LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Kể từ đại hội Đảng VI (Năm 1986) đến nay, đất nước ta qua 30 năm đổi mới, trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Dưới quản lý nhà nước, kinh tế bước phát triển mạnh mẽ “chất lượng” Thể việc số lượng doanh nghiệp hoạt động hiệu nước tăng lên nhanh chóng, đặc biệt vài năm trở lại Sự đời phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực, với nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác đòi hỏi doanh nghiệp phải vốn Do đó, vai trò to lớn hệ thống Ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng thương mại ngày khẳng định Như biết, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu, tạo doanh thu lợi nhuận, chí định tồn phát triển Ngân hàng Nhưng nhiều nguyên nhân hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam gặp nhiều rủi ro Những rủi ro ảnh hưởng xấu đến hoạt động Ngân hàng nói riêng, mà tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng biện pháp tính chiến lược ngắn hạn dài hạnngân hàng thương mại lớn nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thời gian qua bước phát triển lớn mạnh không ngừng, trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu toàn hệ thống, vị uy tín ngày nâng cao Tuy nhiên lĩnh vực tín dụng đặc biệt tín dụng trung dài hạn Ngân hàng gặp không khó khăn, tín dụng trung dài hạn vị trí quan trọng hoạt động Ngân hàng, mức dư nợ thường chiếm khoảng 40% so với tổng dư nợ, tỷ lệ nợ hạn, nợ khoanh xu hướng giảm song tương đối cao Bởi chất lượng tín dụng trung dài hạn vấn đề mà Ngân hàng cần đặc biệt quan tâm Nhận thấy điều tác giả tìm hiểu chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Comment [DVT1]: Tác giả Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Nghệ An” Để tìm hiểu thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng góp phần phát triển nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Nghệ An (VPBank Nghệ An) Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài nghiên cứu đề giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An Để đạt mục đích đó, luận văn thực nội dung sau: - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượngHoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An địa bàn toàn tỉnh từ năm 2012 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Dựa số kiến thức thực tế diễn tín dụng trung dài hạn ngân hàng TMCP nói chung Ngân hàng VPBank nói riêng, dựa quy định hành NHNN chất lượng tín dụng, luận văn thực nghiên cứu Ngoài sử dụng số phương pháp thống kê, so sánh, phân tích để đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn VPBank Nghệ An Cụ thể: - Trên sở nội dung đề tài đặt ra, thực thu thập liệu thứ cấp số liệu kết hoạt động tín dụng trung dài hạn số hoạt động kinh doanh khác qua năm 2012- 2015 ngân hàng, lấy từ báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, báo cáo thường niên - Thực so sánh tương đối, phân tích số liệu, tổng hợp để đưa đánh giá tình hình thực tế hoạt động huy động vốn VPBank Nghệ An Comment [DVT2]: Mô tả chi tiết ppnc thu thập dữl iệu gì, từ đâu, cách nào, kh nào, bao nhiêu…, phân tích ntn, ? Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn chia làm chương: - Chương I1: sở lý luận tín dụng Ngân hàng thương mại - Chương II2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An - Chương III3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VPBank Nghệ An Comment [DVT3]: Dùng số Arap, k dùng số Lamã CHƯƠNG I1: SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1.1 Khái niệm Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng gắn liền với lịch sử phát triển sản xuất hàng hoá Ngân hàng thương mại (NHTM) đời kết hình thành phát triển lâu dài, phù hợp gắn liền với tiến trình phát triển sản xuất hàng hoá Nó coi sản phẩm sản xuất hàng hoá, phận tách rời tồn tất yếu kinh tế đại Vậy NHTM gì? Nó hoạt động nào? Chức gì? Xung quanh vấn đề nhiều quan điểm khác Theo quan điểm nhà kinh tế học giới NHTM doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng Theo Peter S.Rose (2004), Ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thương xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán Chức NHTM : - Ngân hàng thương mại tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc với hai loại tổ chức cá nhân kinh tế: (1) cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu, tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt thu nhập họ người cần bổ sung vốn; (2) cá nhân tổ chức thặng dư chi tiêu, tức thu nhập họ lớn khoản chi tiêu cho hàng hoá, dịch vụ họ tiền để tiết kiệm tồn hai loại cá nhân tổ chức hoàn toàn độc lập với ngân hàng Điều tất yếu tiền chuyển từ nhóm thứ hai sang nhóm thứ hai cung lợi Ngân hàng thương mại thực chức này, làm tăng tiết kiệm Comment [DVT4]: Dùng số Arap, k dùng số Lamã nhánh cần nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo Dựa tảng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi triết lý VPBank, ban lãnh đạo Chi nhánh cần tâm xây dựng chế công bằng, quan trọng phải công khai rõ ràng kế hoạch xây dựng, phát triển nhân viên dựa vào lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm, chất lượng hiệu công việc Lãnh đạo phải xây dựng củng cố lòng tin, lòng trung thành gắn bó với công việc nhân viên cách gương mẫu chấp hành quy định lối sống sáng, lành mạnh; trình độ chuyên môn lực thật sự, tầm nhìn chiến lược tư sáng tạo, hiệu Lãnh đạo phải khách quan nhận xét, đánh giá lực nhân viên hiệu chất lượng công việc, trọng lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính, khuyến khích không đặt lên hàng đầu hoạt động phụ trợ chuyên môn Việc xây dựng đội ngũ cán nhân viên phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, lực cao, am hiểu sản phẩm – dịch vụ ngân hàng, đặc biệt làm sản phẩm tín dụng, tiếp thị nhu cầu đối tượng khách hàng vay, qua tạo cho khách hàng cảm giác thỏa mãn tối đa nhu cầu họ để lôi kéo khách hàng sử dụng sản phẩm chi nhánh.3.2.6 Một số giải pháp hỗ trợ khác - Tăng cường huy động vốn trung dài hạn để mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Tiền gửi nguồn vốn chủ yếu vay loại tiền gửi đặc điểm riêng tính chất biến động khác Mức độ biến động tiền gửi định kết Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) cấu tài sản dự trữ, tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung dài hạn hoạt động vốn chứa đựng hai loại rui ro toán rủi ro lãi suất Vì nguyên tắc quản trị tài nguyên tắc cân thời hạn nguồn huy động nguồn sử dụng; Vốn ngắn hạn dùng vay ngắn hạn, vốn trung dài hạn sử dụng cho vay trung dài hạn cấp tín dụng hình thức thuê mua, nhiên theo điều kiện cụ thể sử dụng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn, Nhưng tỷ lệ ngân hàng nhà nước quy định chặt chẽ Do việc tăng cường huy động nguồn vốn trung dài hạn góp phần giảm rui ro tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Formatted: Portuguese (Brazil) ngân hàng 88 - Đa dạng hoá hình thức huy động vốn nhằm thu hút nguốn vốn nhàn rỗi dân cư Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Huy động vốn từ dân cư đối tượng lâu dài, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn ổn định vững chắc, ngân hàng cần nghiên cứu nhiều hình Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) thức huy động đa dạng, phong phú loại hình lãi suất, kỳ hạn gửi… Mở rộng đa dạng hình thức huy động như: Trái phiếu, kỳ phiếu tiết kiệm gửi nơi lĩnh nhiều nơi, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm thưởng… mở rộng huy động loại ngoại tệ mạnh USD, EUR, GBP, GPY… Để tiếp cận với khách hàng nhanh ngân hàng cần khảo sát, xác định số lượng, vị trí để mở rộng mạng lưới huy động khu dân cư tập trung, Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) trung tâm thương mại Trước tiên, điều chỉnh mặt giao dịch tổ Formatted: Portuguese (Brazil) chức thêm phòng giao dịch - Tăng cường nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế Bên cạnh nguồn vốn huy động từ dân cư nguồn quan trọng ngân hàng việc thực hoạt động tín dụng trung dài hạn nguồn huy Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) động từ tổ chức kinh tế, tài Thông qua giao dịch với đơn vị ngân hàng huy động nguồn vốn lớn với chi phí đầu vào rẻ Với việc huy động đa dạng nguồn vốn dài hạn giúp cho ngân hàng lựa chọn định cho vay dự án hiệu thời gian thu hồi Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) vốn dài, tránh tình trạng nguồn vốn ngắn, ngân hang phải rút ngắn thời hạn cho vay, không phù hợp với thời gian hoàn vốn dự án dẫn đến phải hạn nợ lâm vào tình trạng nợ hạn… Góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn - Tăng cường công tác quản lý nợ giải nợ hạn - Thanh tra chất lượng tín dụng định kỳ đột xuất dựa tiêu chuẩn cụ thể chấp hành thủ tục quy chế cho vay, chức nghiệp vụ Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) cá nhân, phận việc quản lý nợ, phân loại đánh giá khoản nợ theo Formatted: Portuguese (Brazil) khoản nợ tổn thất khác - Đánh giá chất lượng tín dụng thông qua kiểm tra sở quy định Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) liên quan đến cho vay thu nợ nhằm vạch điểm mạnh, yếu, vướng mắc trình thực để đề giải pháp 89 Formatted: Portuguese (Brazil) - Các cán tín dụng phải trình độ chuyên môn định, khả đánh giá tình hình tài doanh nghiệp ngân hàng - Đối với khoản nợ hạnngân hàng xét thấy bên vay Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) khả trì sản xuất kinh doanh ý thức trả nợ ngân hàng ngân hàng giải theo hướng: Formatted: Portuguese (Brazil) +Ngân hàng tiếp tục cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) điều kiện tổ chức lại, phát triển kinh doanh để khả tài toán nợ cho Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) ngân hàng Formatted: Portuguese (Brazil) + Nếu doanh nghiệp thua lỗ kinh doanh nguyên nhân bất khả Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) kháng thiên tai dịch bệnh Ngân hàng giảm bớt mộ phần toàn lãi Formatted: Portuguese (Brazil) phạt hạn cho bên vay - Đối với khoản nợ hạn chắn khả thu hồi Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) không cách khác ngân hàng phải xiết nợ xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ Ngân hàng khai thác tài sản chấp theo hướng: + Những tài sản bán với mức giá chấp nhận bán Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) để thu hồi vốn cho ngân hàng, giá thấp dự kiến nghĩalà ngân hàng bị thua lỗ chút tính mặt lâu dài không thiệt hại tài sản không chi phí quản lý không nhiều công sức khai thác + Với tài sản xiết nợ không bán cần phải phân loại, đánh giá tài sản để biện pháp khai thác kịp thời hữu hiệu - Các khoản nợ hạn người vay chết, tích, doanh nghiệp phá Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) sản, giải thể khách hàng cố tình chây ỳ, hành vi lừa đảo Những biện pháp xử Formatted: Portuguese (Brazil) lý là: +Thông báo để khách hàng tự bán tài sản chấp để lấy tiền trả nộ yêu cầu người bảo lãnh toán Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) + Nếu khách hàng thiếu thiện chí việc xử lý nợ cách tự nguyện Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) tín hành kê biên phát mại tài sản chấp Việc phát mại thực theo phương châm không ồn ào, gây tâm lý bất ổn định, làm giá tài sản, nhà đất… giảm khó Formatted: Font: Not Bold, Portuguese (Bra bán Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) 90 +Đối với tài sản chấp giá trị lớn, khó phát mại ngân hàng Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) tự khai thác để thu hồi nợ cách cho thuê thời hạn, cho thuê mua, dùng làm tài sản góp vốn vào liên doanh để khai thác chung với doanh nghiệp tin Formatted: Portuguese (Brazil) cậy + Dùng áp lực quan bảo vệ pháp luật, chủ yếu cành sát kinh Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) tế, quyền địa phương, để ép đối tượng hành vi lừa đảo phải thu xếp nguồn Formatted: Portuguese (Brazil) trả nợ + Khởi kiện người vay hoàn toàn thiện chí trả nợ, tẩu tán tài sản mưu toan tuyên bố phá sản để trốn nợ - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát Đây yếu tố đem lại an toàn, hiệu cho hoạt động tín dụng ngân hàngngân hàng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) nhằm thực vi phạm, sai sót để biện pháp xử lý kịp thời Muốn ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm tra , kiểm soát theo hướng sau: - Giúp Ban Giám Đốc thực công tác kiểm toán nội theo quy chế kiểm Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) toán nội - Kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa văn quy định Ngân hàng VPBank phát sơ hở, bất hợp lý, dẫn đến không an toàn cho hoạt động chi nhánh - Làm đầu mối phối hợp với đoàn tra, quan pháp luât, quan kiểm toán hoạt động chi nhánh - Hoàn thiện, củng cố, tăng cường cán kinh nghiệm, lực làm công Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) tác kiểm tra, kiểm soát - Lập kế hoạch định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hành quy Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) trình nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh, quy chế kinh doanh theo quy định vè pháp luật ngân hàng quy định Ngân Hàng Nhà Nước, điều lệ tổ chức hoạt động, quy định Ngân hàng VPBank - Đánh giá mức độ bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh kiến nghị biện pháp nâng cao khả an toàn hoạt động kinh doanh chi nhánh - Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) 91 Tiếp tục đại hoá công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) phục vụ, đáp ứng nhu cầu quản lý nâng cao sức cạnh tranh ngân hàng Cụ thể công việc chi nhánh cần thực thời gian tới là: - Tăng cường ứng dụng tiến kỹ thuật lĩnh vực khác như: kế toán giao dịch, tra giám sát từ xa, công tác quản trị ngân hàng… - Cùng với việc trang bị máy móc, việc đào tạo đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cần thiết Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: Not Bold, Portuguese (Bra Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) - Trong trình đổi nói chung đại hoá công nghệ ngân hàng nói Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) riêng, chi nhánh cần tranh thủ hợp tác tổ chức quốc tế Formatted: Portuguese (Brazil) 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Một số kiến nghị Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) 3.3.1 Kiến nghị với phủ - Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động cúa NHTM Về mặt pháp lý thời gian qua vướng mắc lớn quan hệ tín dụng ngân hàng doanh nghiệp quốc doanh vấn đề tài sản chấp Theo quy định Chính phủ tài sản đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng đủ điều kiện làm tài sản chấp thực tế việc tổ chức đăng ký quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp nhiều khó khăn Để giải tình trạng đề nghị Chính phủ thời gian tới cần xúc tiến công việc sau: - Tổ chức nghiên cứu để sớm cho đời Luật sở hữu quy định chi tiết việc Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: Bold, Italic, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: Italic, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0.2 pt Formatted: Portuguese (Brazil), Condensed 0.2 pt Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) đăng ký quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp đưa vào thực luật Formatted: Portuguese (Brazil) sớm tốt - Hoàn thiện quy định tịch biên, phát mại tài sản chấp Chỉ đạo Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) quan thực thi pháp luật nỗ lực việc giúp đỡ ngân hàng xử lý tài sản chấp, xử lý khách hàng vay cố tình không trả nợ, lừa đảo ngân hàng - Thành lập tổ chức chuyên môn mua bán nợ nhằm giúp đỡ ngân hàng xử lý khoản nợ không lành mạnh, xử lý tài sản chấp - Thực quản lý đôi với việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động vay vốn Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) - Để khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn vào phát triển sản xuất trước tiên Nhà nước cần phải tạo lập hệ thống sở pháp lý, 92 Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) chế, sách ổn định hợp lý Mọi định Chính phủ đưa phải cân nhắc kỹ càng, tránh tình trạng đưa định cách vội vàng lại điều chỉnh, sửa đổi liên tục khiến cho doanh nghiệp nhà đầu tư hoang mang không dám bỏ vốn đầu tư Formatted: Portuguese (Brazil) - Chính phủ cần thái độ dứt khoát việc rà soát, xếp lại doanh Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) nghiệp Nhà nước giữ lại doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, doanh nghiệp mà Nhà nước thực cần phải nắm giữ để đảm bảo vai trò định hướng kinh tế Các doanh nghiệp khác xử lý cách cho giải thể, sáp nhập tiến hành cổ phần hóa nhằm tăng vốn, tăng lực sản xuất kinh doanh Với doanh nghiệp giữ lại Nhà nước cần cung cấp đầy đủ vốn theo điều lệ duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động vay vốn ngân hàng - Kiểm soát nghiêm ngặt luồng hàng từ bên đưa vào để ngăn chặn Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) hàng nhập lậu Đây vấn đề nhức nhối mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt Formatted: Portuguese (Brazil) 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Formatted: Font: Bold, Italic, Portuguese (Brazil) - Ngân hàng nhà nước cần thực tốt công tác tra ngân hàng Công tác tra NHNN hiệu đến hoạt động hệ thống ngân hàng Vừa phát kịp thời, xử lý sai sót đồng thời thấy điểm chưa hợp lý hệ thống văn pháp quy NHNN Từ thay đổi kịp Formatted: Font: Italic, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) thời hợp lý 93 - Bảo đảm thông tin xác, đầy đủ, kịp thời cho hệ thống ngân hàng hoạt động Những thông tin doanh nghiệp thu thập cung cấp qua trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, bao gồm thông tin khả tài chính, hiệu kinh doanh, hệ số an toàn vốn, quan hệ tín dụng khách hàng với Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil), Condensed by 0.5 pt Formatted: Portuguese (Brazil), Condensed 0.5 pt Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) NHTM, với doanh nghiệp khác Đây đáng tin cậy để NHTM sử dụng trình thẩm định khách hàng Cùng với thông tin doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước phải nắm vững để cung cấp cho NHTM thông tin phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, quy Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0.2 pt hoạch tổng thể phát triển kinh tế đất nước, vùng, khu vực thời kỳ, tư vấn cho NHTM lĩnh vực, ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn tín dụng nhằm góp phần thực chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu đồng vốn, bảo đảm an toàn tín dụng cho NHTM - NHNN cần rà soát lại hệ thống văn pháp luật Hệ thống văn pháp luật NHNN ta ban hành song nhiều bất cập Đó không đồng bộ, chồng chéo gây cản trở đến hoạt Formatted: Portuguese (Brazil), Condensed 0.2 pt Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) động kinh doanh ngân hàng Để hệ thống ngân hàng phát triển, tạo điều kiện cho công công nghiệp hoá đại hoá đất nước NHNN cần văn pháp quy sở tổng hợp văn pháp luật hành, nhằm nới lỏng hoạt động hệ thống ngân hàng phù hợp với thay đổi chế Formatted: Portuguese (Brazil) - NHNN cần tăng quyền tự chủ cho NHTM, chi nhánh NHTM Sự quản lý Ngân hàng Nhà nước nên dừng lại vấn đề vĩ mô, vấn đề chung mang tính định hướng không nên đưa quy định Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) cụ thể, chi tiết liên quan đến vấn đề mang tính đặc thù riêng ngân hàng, lẽ điều kiện hoạt động NHTM không giống nhau, đưa quy định cụ thể áp dụng chung cho ngân hàng gây khó khăn cho ngân hàng việc thích ứng với môi trường kinh doanh cụ thể 94 Formatted: Portuguese (Brazil) 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Ngân hàng VPBank cần tăng quyền tự chủ cho chi nhánh Để nhằm mở rộng hoạt động chi nhánh năm tới, nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh so với ngân hàng khác địa bàn Ngân hàng VPBank cần tăng quyền tự chủ cho chi nhánh hoạt động nói chung hoạt động Formatted: Font: Bold, Italic, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: Italic, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) tín dụng trung dài hạn nói riêng Như việc tăng hạn mức cho vay dư nợ cho vay khách hàng Đối với dự án lớn, đề nghị Ngân hàng VPBank hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất hợp lý Việc Ban hành chế độ nghiệp vụ tín dụng nên cân nhắc thận trọng, tránh mâu thuẫn chồng chéo với quy định Nhà Nước - sách khuyến khích chi nhánh mở rộng hoạt động, đặc biệt hoạt động tín dụng trung dài hạn Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Trong thời gian qua hoạt động cho vay nói chung cho vay trung dài hạn Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) nói riêng chi nhánh Ngân hàng VPBank quản lý chặt chẽ Các khoản cho vay chi nhánh tổ chức tín dụng khác phải thực thông qua Ngân hàng VPBank Ngoài hình thức cho vay theo dự án, hình thức cho vay trung dài hạn khác cho vay đồng tài trợ, cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay trả góp phải xem xét đạo văn Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank thực Các chi nhánh đạo không cho vay doanh nghiệp quốc doanh tài sản chấp Những quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chi nhánh song chúng phần hạn chế khả mở rộng cho vay trung dài hạn VPBank Nghệ An nói riêng chi nhánh VPBank nói chung Để tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc mở rộng cho vay trung dài hạn, VPBank nên khuyến khích chi nhánh thực hình thức cho vay Formatted: Portuguese (Brazil) - Cần hoàn thiện bổ sung chế, sách Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Do tính chất phức tạp hoạt động ngân hàng nên Ngân hàng VPBank cần bổ Formatted: Portuguese (Brazil) sung chế sách, chế độ, thể lệ làm việc, nghĩa vụ quyền lợi đội ngũ cán tín dụng, sách ưu đãi cán tín dụng thu nhập, phương tiện lại, đảm Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0.2 pt bảo an toàn Thường xuyên quan tâm, động viên, khen thưởng với cán tín dụng giỏi sách đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng 95 Formatted: Portuguese (Brazil), Condensed 0.2 pt - Tăng cường công tác thông tin cho chi nhánh toàn hệ thống Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Trong thời gian tới mặt phát huy mặt tích cực đạt được, mặt Formatted: Portuguese (Brazil) khác Trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro Ngân hàng VPBank nên phát triển Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) nghiệp vụ lên bước cao nữa, không thu thập, phân tích, lưu trữ thông tin mà thực việc xếp hạng tín nhiệm khách hàng khách hàng VPBank Trong chờ đợi tổ chức xếp hạng tín nhiệm Nhà nước thành lập, bảng xếp hạng để chi nhánh VPBank đánh giá xác khách hàng vay vốn Bên cạnh thông tin doanh nghiệp, VPBank cần cung cấp thêm cho chi nhánh thông tin hoạt động ngành lợi nhuận bình quân, tiến công nghệ lĩnh vực ngân hàng; chủ trương, sách quản lý vĩ mô Nhà nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tình hình hoạt động ngân hàng khác hệ thống Xây dựng mối quan hệ mua bán thông tin VPBank ngân hàng khác, với quan thông tin tư vấn nhằm tăng thêm thông tin cần thiết cho trình xét duyệt giám sát cho vay Chi nhánh Ngân hàng VPBank Formatted: Portuguese (Brazil) - Thực hỗ trợ cho chi nhánh việc đào tạo, bồi dưỡng cán Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Hình thức hỗ trợ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán chỗ; mời Formatted: Portuguese (Brazil) chuyên gia, người kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực tín dụng ngân Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) hàng để tổ chức buổi nói chuyện, trao đổi học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kinh nghiệm cho cán tín dụng Ngân hàng VPBank hỗ trợ kinh phí, cử cán học trường đại học, trung tâm nghiên cứu kinh tế, khoa học nước Cung cấp đầy đủ tư liệu, văn quy phạm pháp luật, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn quy định khác liên quan Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VPBank để cán tín dụng tự Formatted: Portuguese (Brazil) tham khảo nghiên cứu 96 TÓM TẮT CHƯƠNG Dựa lý thuyết phân tích chương thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn, định hướng phát triển VPBank Nghệ An phân Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) tích cụ thể chương 2, sở nghiên cứu qua trình làm việc thực tế VPBank Nghệ An, tác giả đưa số giải pháp VPBank Nghệ An số kiến nghị hệ thống VPBank Ngân hàng Nhà Nước với hy vọng đóng góp số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn VPBank Nghệ An 97 Formatted: Portuguese (Brazil) 98 Formatted: Portuguese (Brazil) KẾT LUẬN Formatted: Font: (Default) Times New Rom Portuguese (Brazil) Formatted: Portuguese (Brazil) Tín dụng trung dài hạn giữ vị trí quan trọng nghiệp Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước Nguồn vốn tín dụng trung dài hạn nhỏ bé mà VPBank Nghệ An cung cấp cho kinh tế góp phần vào phát triển chung kinh tế Việc mở rộng tín dụng trung dài hạn ý nghĩa quan trọng, định đến thành công hoạt động kinh doanh VPBank Nghệ An Tuy nhiên việc mở rộng tín dụng trung dài hạn phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn để đảm bảo cho tồn phát triển ngân hàng Làm hoạt động kinh doanh Ngân hàng VPBank Nghệ An ngày phát triển hoà nhập với xu chung thời đại Chính luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - chi nhánh Nghệ An” viết với mong muốn tìm hiểu thêm thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn VPBank Nghệ An, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn chi nhánh Đối chiếu với mục đích nghiên cứu, đề tài đạt số Formatted: Portuguese (Brazil) kết sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa lý luận NHTM, hoạt động tín dụng trung dài hạn NHTM nhân tố ảnh hưởng Thứ hai: Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn VPBank Nghệ An, so sánh với hệ thống VPBank, đánh giá kết đạt khó khăn, hạn chế tồn hoạt động tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Cụ thể kết tìm dc gì?Trong năm qua, tín dụng trung dài hạn thực 99 phương châm đổi chế, lĩnh vực đầu tư kinh tế theo chiều sâu Ngân hàng cung ứng vốn cho doanh nghiệp tiềm mở rộng sản xuất thiếu vốn Nhất giai đoạn nay, đơn vị cần thay đổi đổi thiết bị để làm việc, tăng suất nâng cao chất lượng sản phẩm hình thức tín dụng trung - dài hạn giải pháp đắn để chuyển hoạt động của đơn vị kinh tế Bên cạnh đó, chi nhánh phát huy ưu cho vay tiêu dùng, VPBank Nghệ An, đáp ứng hầu hết nhu cầu khách hàng địa bàn hoạt động, mở rộng sang địa bàn tỉnh khác Qua đó, Ngân hàng tạo đội ngũ khách hàng truyền thống, uy tín thị trường, quan hệ gần gũi, thân thiết với ngân hàng Thứ ba: Trên sở yêu cầu, định hướng chiến lược, hoạt động tín dụng trung dài hạn VPBank kết nghiên cứu đánh giá VPBank Nghệ An, người viết đưa số giải pháp cho VPBank Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn như: hoàn thiện sách tín dụng, mở rộng quan hệ với đơn vị hỗ trợ hoạt động ngân hàng, đẩy mạnh sách marketing ngân hàng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, trình độ đội ngũ cán tín dụng bên cạnh công tác quản lý xử lý nợ chặt chẽ, Từ đề xuất số kiến nghị với VPBank Hội sở với NHNN nhằm hỗ trợ tốt cho tính hiệu giải pháp Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Highlight Nêu cụ thể gp Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) 100 101 Formatted: Portuguese (Brazil) TÀI LIỆU THAM KHẢO Formatted: Font: (Default) Times New Rom No underline, Portuguese (Brazil) Formatted: No underline, Portuguese (Brazi Phan Thị Thu Hà (2009), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Vũ Văn Hoá, Đinh Xuân Hạng (2008), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ, NXB Tài Formatted: Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Chính, Hà Nội Lưu Thị Hương (2009), Thẩm định tài dự án, NXB Thống Kê Nguyễn Ninh Kiều (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Trịnh Thị Hoa Mai (2009), Giáo trình Kinh tế học tiền tệ ngân hàng, NXB Đại Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) học Quốc gia Hà Nội Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại (Bản dịch), NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Hữu Tài (2002), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB thống kê Phan Văn Tề (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) Nội 10 VPBank Nghệ An (2012,2013,2014,2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh Formatted: Font: (Default) Times New Rom Not Bold, Portuguese (Brazil) doanh, Nghệ An 102 [...]... TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK NGHỆ AN 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH NGHỆ AN (VPBANK NGHỆ AN) Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Nghệ An (VPBank Nghệ An) 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VPBank Nghệ An VPBank Nghệ An cũng là một đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Sự... sách tín dụng tác động rất lớn đến chất lượng tín dụng của ngân hàng Trước hết là về mặt quy mô tín dụng, nếu chính sách tín dụng của ngân hàng trong một thời kỳ nào đó là hạn chế tín dụng trung dài hạn thì nghĩa là quy mô tín dụng trung dài hạn của ngân hàng đó sẽ bị thu hẹp Khi đó không thể nói chất lượng tín dụng của ngân hàng đó là tốt ít ra là về mặt quy mô Ngoài ra, chính sách tín dụng. .. dạng Ngân hàng trên thực tế không thể lường trước được hết mọi rủi ro - Tín dụng trung dài hạn vừa mang lại lợi nhuận đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng Tín dụng trung dài hạn là hoạt động mang tính chi n lược của các NHTM Với những khoản tín dụng trung dài hạn quy mô lớn, lãi suất cao mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, đồng thời thu hút khách hàng đến với ngân hàng mình, nâng. .. vay Tín dụng trung dài hạn đầu tư trong nước: Là loại tín dụng ngân hàng cấp cho người vay nhằm thực hiện các dự án đầu tư trong nước Tín dụng trung dài hạn tài trợ xuất nhập khẩu: Tín dụng loại này thể chia ra thành: + Tín dụng người cung cấp: Là loại tín dụng trung dài hạn của ngân hàng tài trợ cho các nhà cung cấp máy móc, thiết bị, công cụ để xuất khẩu + Tín dụng người mua: Là ngân hàng cấp tín. .. thực tế Tất cả những điều đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng - Công nghệ ngân hàng, trang thiết bị kỹ thuật cũng là một nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng, nhất là trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão hiện nay Một ngân hàng sử dụng công nghệ hiện đại được trang bị các phương tiện kỹ thuật chất lượng cao sẽ tạo điều kiện đơn giản... phương pháp đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn của NHTM, luận văn còn xem xét một số nhân tố khách quan chủ quan ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung dài hạn tại các NHTM sở lý luận về hoạt động tín dụng trung dài hạn tại NHTM là nền tảng, là sở để vận dụng vào đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng VPBank Nghệ An giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 2015 trong... xứ tín dụng: Là việc tín dụng được cấp dựa vào sự tiếp xúc trực tiếp hay không trực tiếp giữa người cho vay người trả nợ Gồm cho vay trực tiếp cho vay gián tiếp 9 1.2.1.2 Khái niệm tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn là một bộ phận của tín dụng ngân hàng, nó là hình thức tín dụng phân theo thời hạn Theo quy định hiện nay của ngân hàng nhà nước Việt Nam, cho vay trung hạn thời hạn. .. được giải ngân tại một thời điểm cụ thể Không thể đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn cao hay thấp dựa vào chỉ tiêu này mà phải xem xét mức độ an toàn tính lành mạnh của nó Dư nợ tín dụng trung dài hạn / Tổng dư nợ: Cho biết tỷ trọng dư nợ tín dụng trung dài hạn là lớn hay nhỏ trong tổng dư nợ, đồng thời cũng cho biết mối tương quan với dư nợ tín dụng ngắn hạn • Nhóm chỉ tiêu về nợ quá hạn: 20... hàng cấp tín dụng cho người mua các máy móc thiết bị của nước ngoài Trên đây là một số cách thức phân loại tín dụng trung dài hạn mà tuỳ theo từng điều kiện cụ thể mỗi ngân hàng thể phân chia theo những tiêu thức khác nhau phục vụ cho hoạt động của mình 1.2.4 Vai trò của tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn là quan hệ tín dụng giữa khách hàng ngân hàng Chức năng của ngân hàng là đem lại... gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay thêm nhằm giúp cho việc thực hiện dự án của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn - Chính sách tín dụng của ngân hàng: Chính sách tín dụng của ngân hàng là một hệ thống các biện pháp nhằm liên quan đến việc mở rộng hoặc hạn chế tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu của ngân hàng đó trong từng thời kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh nghệ an , Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh nghệ an , Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh nghệ an , CHƯƠNG I 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG II2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK NGHỆ AN, Tín dụng thông thường, CHƯƠNG III3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK NGHỆ AN, Đổi mới quan điểm, chính sách và biện pháp cho vay thích ứng với hiện thực thị trường. Trong thời gian tới, ngân hàng cần mở rộng phát triển các loại hình tín dụng trung dài hạn như : Cho vay đầu tư chiều sâu, đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, ..., Ngân hàng cần đưa ra thị trường các hình thức cho vay, đầu tư mới theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng, mục đích, phương pháp tín dụng theo kịp với các đổi mới và trình độ phát triển của nền kinh tế xã hội., Việc xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực cao, am hiểu về các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng, đặc biệt làm sản phẩm tín dụng, có thể tiếp thị đúng nhu cầu của các đối tượng khách hàng vay, qua đó tạo cho..., TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay