Sưu tầm bài toán về quy luật và dãy số hay

4 209 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:19

Gồm các bài toán sưu tầm về quy luật, dãy số dành cho giáo viên và học sinh tiểu học có thể tham khảo để nâng cao khả năng tư duy toán học, giúp cải thiện IQ. Những bài toán sưu tầm này còn giúp học sinh quan sát, nhận xét, tưởng tưởng. BÀI TOÁN VỀ QUY LUẬT, DÃY SỐ Câu Số thay dấu hỏi chấm hình trên? Câu Số thay dấu hỏi chấm hình trên? Câu Tìm hình thiếu hình trên? Câu Hình thiếu? Câu Số thiếu dãy trên? Câu Xác định số thay số thay dấu hỏi chấm Câu Viết thêm hai số hạng dãy số sau: a) 1, 2, 3, 5, 8, 13, _, b) 1, 2, 3, 6, 12, 24 , _, c) 1, 4, 9, 16, 25, 36, _, d) 2, 12, 30, 56, 90, _, e) 1, 5, 14, 33, 72, _, f) 2, 20, 56, 110, 182, _, g) 1, 8, 27, 64, , _, h) 1, 2, 5, 12, 27, 58, , i) 2, 2, 3, 5, 14, _,965, j) 1, 4, 10, 22, 46, , 190, _ Câu Cho dãy số 1, 2, 2, 3, 3, 3,4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5,….Hỏi chữ số đứng vị trí thứ 30 dãy chữ số nào? Câu Cho số tự nhiên gồm chữ số tự nhiện liên tiếp từ đến 2016 viết theo thứ tự liền sau: 12345678……201420152016 a) Hãy tìm tổng tất chữ số b) Có chữ số số trên? c) Chữ số đứng vị trí 2016 số nào? Câu 10 Một người viết liên tiếp chữ L, O, V, E, M, A, T, H thành dãy sau: LOVEMATHLOVEMATH…… a) Chữ thứ 2016 chữ gì? b) Giả sử có 50 chữ M xuất dãy Thì có E dãy c) Nếu chữ tô màu sau: Xanh, đỏ, tím,vàng, xanh, đỏ tím, vàng, ……… Màu chữ thứ 2016 gì? Câu 11 Nếu số xếp hàng A, B, C hình đây, hàng chứa số 1000? Câu 12 Cho dãy số Tìm số hạng thứ 2016 bao nhiêu? Câu 13 Cho vào hộp viên bi xanh, bi đỏ, bi vàng lại bi xanh, đỏ, vàng,….Hỏi viên bi thứ 2016 bi màu gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Sưu tầm bài toán về quy luật và dãy số hay, Sưu tầm bài toán về quy luật và dãy số hay, Sưu tầm bài toán về quy luật và dãy số hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay