BM 15 04a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 138 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:12

Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT. Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số: ………………… V/v thông báo kết thẩm định dự án Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… Kính gửi: (Tên Đơn vị trình) (Cơ quan thẩm định) nhận Văn số … ngày … trình thẩm định dự án (Tên dự án đầu tư) Căn Luật Xây dựng ngày 18 tháng năm 2014; Các khác có liên quan ………………………………… Sau xem xét, tổng hợp ý kiến kết thẩm tra quan, tổ chức có liên quan, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết thẩm định dự án (tên dự án) sau: I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án: Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: Người định đầu tư: Tên chủ đầu tư (nếu có) thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại, ): Địa điểm xây dựng: Giá trị tổng mức đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Thời gian thực hiện: Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 10 Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 11 Các thông tin khác (nếu có): II HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Văn pháp lý: (Liệt kê văn pháp lý hồ sơ trình) Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: Hồ sơ lực nhà thầu: III NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH THẨM ĐỊNH Ghi tóm tắt nội dung hồ sơ dự án trình thẩm định gửi kèm theo Tờ trình thẩm định dự án Tổ chức trình thẩm định IV TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP Tổng hợp ý kiến đơn vị phối hợp theo chức nhiệm vụ V KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Nội dung thẩm định thiết kế sở: BM-15-04A Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 - Sự phù hợp thiết kế sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt chấp thuận với phương án tuyến công trình chọn công trình xây dựng theo tuyến; - Sự phù hợp thiết kế sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu vực; - Sự phù hợp phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ lựa chọn công trình có yêu cầu thiết kế công nghệ; - Sự phù hợp giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; - Sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thiết kế; - Điều kiện lực hoạt động xây dựng tổ chức, lực hành nghề cá nhân tư vấn lập thiết kế; - Sự phù hợp giải pháp tổ chức thực dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu thiết kế sở Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư: Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thẩm định: - Đánh giá cần thiết đầu tư xây dựng; - Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi dự án; - Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu dự án VI KẾT LUẬN Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt triển khai bước Trên thông báo (Cơ quan thẩm định) kết thẩm định dự án (Tên dự án) Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực theo quy định./ Nơi nhận: CƠ QUAN THẨM ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) - Như trên; - …; - …; - Lưu BM-15-04A Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 04a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 04a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 04a Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay