BM 15 03b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

2 152 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:11

Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Mẫu số 04 TÊN TỔ CHỨC - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ……… ………, ngày … tháng … năm … TỜ TRÌNH Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) Căn Luật Xây dựng ngày 18 tháng năm 2014; Các pháp lý khác có liên quan (Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế vẽ thi công) dự toán xây dựng công trình I THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH Tên công trình: Loại, cấp, quy mô công trình: Tên chủ đầu tư thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): Địa điểm xây dựng: Giá trị dự toán xây dựng công trình: Nguồn vốn đầu tư: Nhà thầu lập thiết kế dự toán xây dựng: Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Các thông tin khác có liên quan: II DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM Văn pháp lý: - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công); - Văn phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước (nếu có); BM-15-03B Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 - Văn thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường quan có thẩm quyền (nếu có); - Báo cáo tổng hợp chủ đầu tư; - Và văn khác có liên quan Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: - Hồ sơ khảo sát xây dựng; - Hồ sơ thiết kế thiết kế vẽ thi công bao gồm thuyết minh vẽ; - Dự toán xây dựng công trình công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngân sách Hồ sơ lực nhà thầu: - Thông tin lực nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; - Giấy phép nhà thầu nước (nếu có); - Chứng hành nghề chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế nhà thầu thiết kế (bản có chứng thực); (Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình… với nội dung nêu trên./ Nơi nhận: ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) - Như trên; - Lưu: Tên người đại diện BM-15-03B Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 03b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 03b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 03b Biểu mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay