Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa 2

120 155 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÙI MINH HIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ- CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO THANH BÌNH Hà Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÙI MINH HIỆP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ- CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – 2016 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “ Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư- Công ty cổ phần” công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn thầy giáo TS Đào Thanh Bình Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016 Tác giả Bùi Minh Hiệp i Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học LỜI CẢM ƠN Trước hết, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn Thầy TS Đào Thanh Bình người tận tình giúp đỡ hướng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu luận văn hoàn thành Xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Viện Kinh tế Quản lý, Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trang bị cho kiến thức bản, kỹ nghiên cứu để áp dụng trình làm luận văn thực tế công tác quản lý tài sản PETEC Xin chân thành cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, anh chị Phòng Kinh doanh xăng dầu, Phòng PTBL, Phòng kế hoạch, Phòng Kỹ thuật xăng dầu, Phòng Tổ chức hành chính, Chi nhánh, Xí nghiệp, đặc biệt anh chị Phòng Tài Kế toán thuộc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư- CTCP hỗ trợ tài liệu, số liệu, đóng góp ý kiến động viên giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm bạn bè nhành tài chính, anh chị làm công tác ngành kinh doanh xăng dầu anh chị đồng nghiệp có động viên, hỗ trợ đóng góp ý kiến quý báu giúp hoàn thành công trình nghiên cứu Dù cố gắng với trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu thực tế có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót Tôi chân thành mong muốn nhận lời dẫn, góp ý Quý Thầy Cô bạn đọc để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 Tác giả Bùi Minh Hiệp ii Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích CHXD Cửa hàng xăng dầu CTCP Công ty cổ phần HTK Hàng tồn kho KDXD Phòng kinh doanh xăng dầu KPT Khoản phải thu PTBL Phòng Phát triển bán lẽ xăng dầu PETEC PVOIL Tổng Công ty PVOIL PVOIL PVN Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam Tổng công ty thương mại kỹ thuật đầu tư- công ty cổ phần 10 QLTS Quản lý tài sản 11 STT Số thứ tự 12 TCKT Phòng Tài – Kế toán 13 TSCĐ Tài sản cố định 14 TSVH Tài sản vô hình 15 TSNH Tài sản ngắn hạn 16 TSDH Tài sản dài hạn 17 TTS Tổng tài sản 18 TNV Tổng nguồn vốn 19 VCSH Vốn chủ sở hữu iii Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học DANH MỤC B ẢNG, BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Bảng hệ thống hóa phương pháp phân tích tiêu tài 33 Bảng 2.1 Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 50 Bảng 2.2 Bảng biến động tài sản từ năm 2011-2015 51 Biểu 2.3 Biểu đồ cấu tài sản PETEC 2011-2015 53 Bảng 2.4 Bảng tình hình công nợ 2013-2015 61 Bảng 2.5 Bảng sản lượng tồn kho số thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán lẽ năm 2015 62 Bảng 2.6 Bảng báo cáo tình hình s ản lượng qua kho 64 Bảng 2.7 Bảng chênh lệch giá trị đánh giá lại CPH 66 Bảng 2.8 Tình hình đầu tư tài 2011-2015 67 10 Bảng 2.9 Vòng quay tiền 69 11 Bảng 2.10 Kỳ thu tiền bình quân 70 12 Bảng 2.11 Kỳ thu tiền bình quân sau điều chỉnh 70 13 Bảng 2.12 Vòng quay hàng tồn kho 71 14 Bảng 2.13 Vòng quay tài sản ngắn hạn 72 15 Bảng 2.14 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 73 16 Bảng 2.15 Hiệu suất sử dụng Tổng tài sản 74 17 Bảng 2.16 Bảng so sánh với số doanh nghiệp khác 76 18 Biểu 2.17 Diễn biến giá dầu qua năm 2011-2016 86 19 Bảng 2.18 Sự biến động tài sản sau thực giải pháp 104 iv Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Trang 01 Sơ đồ 1.1 Quy trình quản lý tài sản Công ty cổ phần 20 02 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Tổng công ty 49 03 Hình 2.2 Vòng quay tài sản 73 04 Hình 2.3 Hiệu suất sử dụng Tổng tài sản 75 05 Hình 6.3.a Mô hình chu kỳ đặt hàng dự trữ EOQ 98 06 Hình 6.3.b Mô hình chi phí theo EOQ 100 v Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC B ẢNG, BIỂU IV DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ V PHẦN MỞ ĐẦU 01 Tính cấp thiết luận văn 01 Mục tiêu luận văn 03 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 03 Phương pháp nghiên c ứu 03 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN 05 1.1 Tổng quan Công ty cổ phần 05 1.1.1 Khái niệm Công ty cổ phần 05 1.1.2 Đặc điểm Công ty cổ phần 05 1.1.3 Vai trò Công ty cổ phần kinh tế 06 1.2 Tài sản Công ty cổ phần 08 1.2.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp 08 1.2.2 Vai trò tài sản hoạt động Công ty cổ phần 10 1.2.3 Phân loại tài sản Công ty cổ phần 11 1.2.3.1 Tài sản ngắn hạn 12 1.2.3.2 Tài sản dài hạn 13 1.3 Quản lý tài sản hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần 18 1.3.1 Nội dung quản lý tài sản công ty cổ phần 19 1.3.1.1 Những nguyên tắc yêu cầu quản lý tài sản CTCP 19 1.3.1.2 Quy trình quản lý tài sản Công ty Cổ phần 20 1.3.2 Nội dung quản lý tài sản Công ty cổ phần 22 Luận văn cao học Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình 1.3.2.1 Quản lý Tài sản ngắn hạn 22 1.3.2.2 Quản lý Tài sản dài hạn 29 1.3.3 Hiệu quản lý tài sản Công ty cổ phần 33 1.3.3.1 Quan điểm hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần 33 1.3.3.2 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng Công ty cổ phần 34 1.3.3.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản Công ty CP 35 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lí tài sản Công ty cổ phần 39 1.4.1 Các nhân tố bên Công ty cổ phần 39 1.4.1.1 Chu kỳ sản xuất kinh doanh 39 1.4.1.2 Khả sử dụng vốn Công ty 40 1.4.1.3 Đặc điểm sản phẩm 40 1.4.1.4 Cơ cấu máy quản lí tài sản lực, trình độ quản lí doanh nghiệp 41 1.4.2 Các nhân tố bên Công ty cổ phần 42 1.4.2.1 Sự biến động kinh tế 42 1.4.2.2 Các sách vĩ mô Nhà nước 42 1.4.2.3 Sự phát triển Thị trường chứng khoán 43 1.4.2.4 Sự phát triển khoa học công nghệ 43 TIỂU KẾT CHƢƠNG 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÍ TÀI SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƢ – CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 45 2.1 Khái quát Tổng công ty Thƣơng mại Kỹ thuật Đầu tƣ – Công ty cổ phần 45 2.1.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư – Công ty cổ phần 45 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty 45 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động chủ yếu Tổng công ty 46 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Tổng công ty 48 Luận văn cao học Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty 48 2.1.2.2 Những thay đổi chế, thể chế cấu tổ chức Tổng công ty sau cổ phần hóa 48 2.1.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh c Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư – Công ty cổ phần năm gần 50 2.2 Thực trạng quản lí tài sản Tổng công ty Thƣơng mại Kỹ thuật Đầu tƣ – Công ty cổ phần sau cổ phần hóa 51 2.2.1 Khái quát tình hình tài sản Tổng Công ty 51 2.2.1.1 Biến động tài sản Tổng công ty thời gian qua 51 2.2.1.2 Cơ cấu tài sản Tổng công ty thời gian qua 53 2.2.1.3 Phân bổ tài sản theo lĩnh vực hoạt động/theo đơn vị quản lý, sử dụng Tổng công ty thời gian qua 55 2.2.2 Tổ chức quản lí tài sản Tổng Công ty 56 2.2.3 Thực trạng quản lý tài sản Tổng công ty sau cổ phần hóa 57 2.2.3.1 Quản lý tiền khoản tương đương tiền 57 2.2.3.2 Quản lý nợ phải thu 59 2.2.3.3 Quản lý hàng tồn kho 61 2.2.3.4 Quản lý tài sản dài hạn 63 2.2.3.5 Thực trạng công tác tổ chức thực 68 2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng tài sản Tổng công ty sau cổ phần 69 2.3 Đánh giá quản lí tài sản Tổng công ty Thƣơng mại Kỹ thuật Đầu tƣ – Công ty cổ phần sau cổ phần hóa 77 2.3.1 Những thành công quản lý tài sản Tổng Công ty 77 2.3.2 Những hạn chế quản lý tài sản Tổng Công ty 80 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý tài sản Tổng Công ty 83 2.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan 83 2.3.2.2 Nguyên nhân khách quan 85 TIỂU KẾT CHƢƠNG 89 CHƢƠNG Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học Về kiểm tra hạn mức nợ: Đối chiếu tổng số dư nợ khách hàng với tổng hạn mức nợ phê duyệt đề từ đánh giá khái quát bán hàng không vượt tổng hạn mức nợ điều góp phần đảm bảo dư nợ khách hàng không vượt hạn mức nợ toàn hệ thống Đi vào chi tiết so sánh dư nợ khách hàng với định mức nợ khách hàng Thực nội dung giao cho thành viên Tổ kiểm tra thuộc phòng TCKT Phòng KDXD Qua đánh giá chi tiết khách hàng bán vượt hạn mức, phận chịu trách nhiệm từ quán triệt, nhắc nhở 1, lần 2, xảy tình trạng bán vượt hạn mức nhắc nhở lần cần có giải pháp hạ bậc lương luân chuển công việc khác Kiểm tra điều kiện thực trạng phê duyệt định mức nợ có phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế khách hàng không? Kiểm tra, kiểm soát phê duyệt khách hàng nợ: thực nội dung cần kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu giấy phép kinh doanh, giấy đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, hồ sơ lực tài khách hàng, kiểm tra việc đánh giá tiêu lựa chọn khách hàng có đầy đủ không, sở kiểm tra khả toán khách hàng để từ sửa đổi, bổ sung tiêu chí lựa chọn phù hợp Thực kiểm tra hồ sơ pháp lý giao cho thành viên Tổ kiểm tra thuộc Phòng Pháp chế tuân thủ Phòng KDXD; kiểm tra hồ sơ lực tài đánh giá tiêu giao cho thành viên Tổ kiểm tra thuộc phòng TCKT Kiểm tra, kiểm soát thời hạn nợ: Trên sở phê duyệt thời hạn nợ cho khách hàng, đ ại diện tổ kiểm tra thuộc phòng TCKT KDXD tiến hành lập bảng theo dõi thời hạn nợ gồm nợ hạn, nợ hạn (trong đó: hạn ngày, ngày 10 ngày, từ 10-20, từ 20-30 ngày, từ 30-60, 60-90 ngày, 90 ngày) sau đối chiếu với hóa đơn, thời gian bán hàng, báo có ngân hàng Từ đối chiếu với tình hình theo dõi thời hạn nợ đơn vị kiểm tra để kiểm soát, kiểm chứng báo cáo theo dõi tình hình công nợ phận kế toán kinh doanh 95 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học Kiểm tra, kiểm soát thẩm định thư bảo lãnh: Thực kiểm tra quy trình thực thẩm định thư bảo lãnh, kiểm tra tính hợp pháp, tuân thủ thư xác nhận Tổ chức tín dụng, Ngân hàng hội sở; thực tra cứu web site tổ chức tín dụng, Ngân hàng hồi sở để kiểm chứng tính xác thực Kiểm tra nội dung thư bảo lãnh, kiểm tra hiệu lực thời hạn bảo lãnh đối chiếu với dư nợ thực tế thời điểm kiểm tra khách hàng cụ thể Kiểm tra, kiểm soát công tác xác nhận, đối chiếu công nợ: Kiểm tra việc đối chiếu công nợ có thực thời hạn, nội dung theo quy định không, kiểm tra biên đối chiếu có đầy đủ không Hiện Tổng công ty số khách hàng chưa thực xác nhận đối chiếu công nợ số khách hàng có dư nợ bang 0, không thực đối chiếu Qua Tổng công ty cần tập trung đối chiếu nợ phải thu với tất khách hàng kể khách hàng có dư nợ 0, có đối chiếu xác nhận công nợ ghi nhận khoản nợ hợp lý, có độ tin cậy Kết kỳ vọng từ giải pháp: Giúp cho Tổng công ty quản lý chặt chẽ khoản nợ phải thu, hạn chế rủi ro từ khâu phê duyệt hạn mức nợ khâu đối chiếu xác nhận công nợ Hạn chế phát sinh nợ hạn, nợ tồn đọng Tránh rủi ro việc gian lận làm bảo lãnh giã Ngoài công tác kiểm tra kiểm soát, đánh giá thực trạng, tồn công tác quản lý nợ phải thu từ tư vấn giúp Tổng công ty hoàn thiện công tác quản lý nợ phải thu khách hàng 3.2.2 Cải thiện công tác điều độ để trì lượng hàng tồn kho tối ưu Lý lựa chọn giải pháp: Tổng công ty công ty thành viên PVOIL hoạt động lĩnh vực xăng dầu mặt hàng kinh doanh có điều kiện, với biến động giới điều hành sách Nhà nước, khoản mục hàng tồn kho đóng vai trò vô quan trọng trình hoạt động Tổng Công ty Nếu lượng hàng tồn kho cao làm gia tăng chi phí, làm giảm lợi nhuận, đồng thời tốc độ luân chuyển vốn chậm hiệu quản lí tài sản lưu động không cao Bất tồn kho lớn hạng 96 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học mục lãng phí không hiệu Ngược lại, hàng tồn kho tình trạng không đủ cho sản xuất làm giảm tiến độ hoạt động Tổng công ty, làm giảm lợi nhuận uy tín với khách hàng Ngoài mang yếu tố đặc thù ngành chịu điều hành quản lý Nhà nước thông qua sách thuế định giá bán lẽ Vì Tổng công ty cần cải thiện công tác điều độ để trì lượng hàng tồn kho tối ưu Mục tiêu giải pháp: Nhằm xác định lượng hàng hóa tối ưu cho lần đặt hàng xác định thời điểm đặt hàng lúc, nhằm trì lượng hàng tối ưu để đảm bảo chi phí đặt hàng thấp hạn chế tối đa chi phí lưu kho trì lượng hàng tồn kho tối ưu Nhà nước điều chỉnh giá bán lẽ xăng dầu Nội dung giải pháp: Trên sở xây dựng kế hoạch nhu cầu sản lượng hàng năm từ dự báo nhu cầu sản lượng hàng quý, hàng tháng Sau xác định tổng nhu cầu hàng hóa kỳ, nhà quản lý cần cân nhắc lượng hàng hóa đặt mua lần Câu hỏi thường đặt nên đặt mua với số lượng nên đặt hàng Để giải đáp hai câu hỏi nhằm trì lượng hàng tối ưu Tổng công ty nên sử dụng 02 mô hình sau tác giả đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty giai đoạn  Mô hình lượng đặt hàng kinh tế (EOQ – The Basic Economic Order Quantity Model) Mô hình kỹ thuật kiểm soát tồn kho phổ biến lâu đời nhất, nghiên cứu đề xuất từ năm 1915 ông Ford W Harris đề xuất, đến hầu hết doanh nghiệp sử dụng Khi sử dụng mô hình này, người ta phải tuân theo giả định quan trọng sau đây: (1) Nhu cầu vật tư năm biết trước ổn định (không đổi); (2) Thời gian chờ hàng (kể từ đặt hàng nhận hàng) không thay đổi phải biết trước; (3) Sự thiếu hụt dự trữ hoàn toàn không xảy đơn hàng thực đúng; 97 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học (4) Toàn số lượng đặt mua hàng nhận lúc; (5) Không có chiết khấu theo số lượng Với giả thiết đây, sơ đồ biểu diễn mô hình EOQ thể sơ đồ sau: Theo mô hình có loại chi phí thay đổi theo lượng đặt hàng chi phí lưu kho chi phí đặt hàng (Do mô hình không cho phép thiếu hàng nên không tính chi phí thiếu hàng, chi phí mua hàng không ảnh hưởng đến thay đổi lượng hàng lưu kho mô hình nên khô ng xét đến loại chi phí này) Như vậy, mục tiêu mô hình nhằm làm tối thiểu hóa tổng chi phí đặt hàng chi phí lưu kho Hai chi phí phản ứng ngược chiều Khi quy mô đơn hàng tăng lên, đơn hàng yêu cầu làm cho chi phí đặt hàng giảm, mức dự trữ bình quân tăng lên, đưa đến tăng chi phí lưu kho Do mà thực tế số lượng đặt hàng tối ưu kết dung hòa hai chi phí có liên hệ nghịch này.Để trình phân tích đơn giản ta qui ước ký hiệu sau: D: Nhu cầu hàng năm; S: Chi phí đặt hàng cho đơn hàng; 98 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học H: Chi phí lưu kho cho đơn vị hàng hoá; Q: Lượng hàng đặt mua đơn đặt hàng(Qui mô đơn hàng); Cđh : Chi phí đặt hàng hàng năm; Clk : Chi phí lưu kho hàng năm; TC: Tổng chi phí tồn kho; Q*: Lượng đặt hàng tối ưu; T: Khoảng cách hai lần đặt hàng; ROP: Điểm đặt hàng lại; d: Nhu cầu hàng ngày; L: Thời gian chờ hàng * Xác định thông số mô hình EOQ: Chi phí đặt hàng hàng năm (Cđh) tính cách nhân chi phí đặt hàng cho đơn hàng (S), với số đơn hàng năm Mà số đơn hàng năm tính cách lấy nhu cầu hàng năm (D) chia cho số lượng hàng đặt mua đơn hàng (Q) Như vậy, ta có được: Biến số phương trình Q; S D tham số không đổi Do đó, độ lớn tương đối chi phí đặt hàng phụ thuộc vào số lượng hàng đặt mua đơn hàng Tổng chi phí lưu kho hàng năm (Clk) tính cách nhân chi phí lưu kho cho đơn vị hàng hoá(H), với mức dự trữ bình quân -được xác định cách chia số lượng hàng đặt mua đơn hàng (Q) cho Ta được: 99 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học Tổng chi phí tồn kho năm (TC) tổng chi phí đặt hàng chi phí lưu kho: Ta mô tả mối quan hệ hai loại chi phí đồ thị sau: Qua đồ thị trên, ta thấy lượng đặt hàng tối ưu (Q*) tổng chi phí đạt giá trị nhỏ Tổng chi phí nhỏ điểm đường cong chi phí tồn trữ chi phí đặt hàng cắt Do đó, lượng đặt hàng tối ưu xác định sau: Như vậy, tổng chi phí tồn kho tối thiểu xác định cách thay giá trị qui mô đơn hàng tối ưu (Q*) vào phương trình tổng chi phí: *Xác định điểm đặt hàng lại (ROP –Re-order Point) 100 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học Thời gian chờ hàng (L) thời gian cần thiết từ lúc đặt hàng đến nhận hàng Thời gian ngắn vài giờ, dài tới vài tháng Do phải tính toán thời gian chờ hàng xác để tiến hành đặt hàng Thời điểm đặt hàng xác định thời điểm có mức tồn kho đủ cho nhu cầu sử dụng thời gian chờ hàng Mức tồn kho gọi điểm đặt hàng lại (ROP) ROP = Nhu cầu hàng ngày (d) x Thời gian chờ hàng (L) (6.4) Trong đó:  Mô hình đặt hàng lúc Ngoài mô hình EOQ, năm 1950, hãng xe Toyota Nhật Bản xây dựng hệ thống giao hàng hạn - Just In Time (JIT), theo đó, việc đặt hàng thực kịp thời, phù hợp với tiến độ sản xuất Nói cách khác, hàng hóa mua đưa vào sử dụng sau trì lượng hàng tồn kho tối thiểu theo quy định để đảm bảo ổn định hệ thống, nên lượng dự trữ kho gần với lượng hàng tồn kho tối thiểu, chi phí cất trữ tiết giảm tối đa Đến nay, mô hình áp dụng nhiều công ty Nhật Bản, trở thành trào lưu Kanban Tuy vậy, phân tích trên, tồn đánh đổi chi phí lưu kho chi phí đặt hàng Khi dự trữ, doanh nghiệp phải tiến hành đặt hàng nhiều lần, làm gia tăng chi phí giao dịch Nên JIT thích hợp dùng điều kiện chi phí thuê kho bãi đắt đỏ, chi phí bảo quản (bảo vệ, điện, nước ) cao Song, giống EOQ, để áp dụng mô hình cần thỏa mãn số điều kiện Cụ thể, hình thành nhóm doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau, sản phẩm doanh nghiệp nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp Uy tín kinh doanh phải coi trọng để đảm bảo doanh nghiệp cung cấp trực tiếp nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời cần thiết, tránh phải thu mua qua trung gian Đồng thời, thị trường loại hàng hóa nhóm ổn định giá sản 101 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học lượng, tính chất mùa vụ, khiến doanh nghiệp cân nhắc thời điểm mua hàng theo tình hình thị trường Ngoài việc áp dụng hai mô hình Tổng công ty cần đặc biệt nghiên cứu chặt chẽ sách Nhà nước điều hành giá xăng dầu để từ đưa dự đoán phù hợp nhằm trì lượng hàng tồn kho cao trường hợp giá bán lẽ có xu hướng điều chỉnh tăng ngược lại hạn chế tối đa khoản lổ tồn kho trường hợp giá bán lẽ có xu hướng điều chỉnh giảm, qua nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho nói riêng quản lí tài sản Tổng công ty nói chung Kết kỳ vọng từ giải pháp: Duy trì lượng hàng tồn kho nhằm đảm bảo trì hệ thống, tối ưu lượng hàng tồn kho nhằm hạn chế tối đa chi phí đặt hàng chi phí trì tồn kho phát huy tối đa lợi chế điều hành sách Nhà nước kinh doanh xăng dầu điều kiện thị trường xăng dầu giới biến động phức tạp, kho lượng nhạy bén thị trường xăng dầu nước ngày cạnh tranh gay gắt Từ giúp Tổng công ty hạ giá thành mở rộng thị phần, góp phần vào hiệu quản lý tài sản nói chung quản lý hàng tồn kho nói riêng 3.2.3 Tổ chức cấu lại danh muc TSCĐ hợp lý Lý lựa chọn giải pháp: Qua phân đánh giá trạng quản lý tài sản cố định mục 2.2.3.4 bảng 2.16 thấy TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản với 46,13% đến cuối năm 2015, hiệu suất dụng tài sản lại thấp so với đơn vị ngành, bình quân quay 5,3 vòng PETROLIME quay bình quân 12,3 vòng PVOIL 7,38 vòng Một lý số danh mục tài sản có gí trị lớn lại không khai thác sử dụng số tài sản khác sử dụng công suất khai thác lại thấp Đó lý cần phải tổ chức, cấu lại danh mục tài sản cố định Mục tiêu giải pháp:Thực mục tiêu nhằm giúp Tổng công ty xếp, bố trí lại danh mục tài sản cho phù hợp với tính tài sản để từ phát huy hiệu sử dụng; đánh giá xem xét tài s ản cần điều chuyển, tài sản cần lý, chuyển nhượng Nhằm khai thác tối đa hiệu sử dụng tài sản đồng thời giảm bớt 102 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học gánh nặng chi phí hoạt động cho Tổng công ty Thực mục tiêu giúp Tổng công ty tái cấu danh mục tài sản phù hợp với quy mô lực kinh doanh Tổng công ty Nội dung giải pháp: Giao cho nhóm phân tích thuộc phòng KTXD, phòng TCKT, phòng Kế hoạch tổng hợp thực rà soát, đánh giá lại toàn danh mục toàn Tổng công ty; thực phân loại tài sản theo công dụng tình hình sử dụng tài sản thành tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản chờ xử lý Trong tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực đánh giá, phân nhóm tài sản thành nhóm tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhóm tài sản phục vụ cho hoạt động CHXD, nhóm tài s ản kho xăng dầu, nhóm tài sản phục vụ cho hoạt động khác, từ phân tích hiệu suất sử dụng tài sản, nhóm tài sản Từ xem xét tài sản khai thác hiệu để thực cho thuê, lý/nhượng bán, điều chuyển sang nhóm khác Qua phân tích đánh giá Bảng 2.6 vòng quay hàng tồn kho thể lực khai thác kho Kho xăng dầu Cái Mép, Kho xăng dầu Hòa Hiệp qua năm thấp Tuy nhiên, đánh giá tiềm kho xăng dầu Hòa Hiệp có khă cho thuê khách hàng bên nên triển khai cho thuê tối đa sức chứa kho Đối với Kho xăng dầu Cái Mép bình quân năm từ năm 2013 đến 2015 đạt 2,44 vòng/năm Dẫn tới hiệu khai thác kho lỗ qua năm doanh thu cho thuê kho không bù đắp chi phí hoạt động kho Do vậy, Tổng công ty nên tìm đối tác có khả để thực lý/ chuyển nhượng kho xăng dầu Cái mép Do xăng dầu mặt hàng có điều kiện, Tổng công ty nên trình Hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận với nhà đầu tư, thực theo phương thức thánh lý/chuyển nhượng kho Cái mép thành công điều kiện quy định bán tài sản bất động sản nhiều bất cập Đối với tài sản không cần dùng đánh giá mục khu đất 93 Đinh Tiên Hoàng, 70 Võ Thị Sáu, Tăng Bạch Hổ, Nhà hàng Tre Vàng, khu đ ất Đầm Bà Tài Với điều kiện quy mô Tổng công ty không đ ủ lực 103 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học đầu tư khai thác tài sản Nhằm cải thiện tình hình tài chính, tái cấu trúc tài sản Tổng công ty nên thực lý/chuyển nhượng tài sản thông qua hình thức tổ chức bán đấu giá qua sàn giao dịch bất động sản Kết kỳ vọng đạt được: Thực giải pháp trên, đánh giá chung góp phần xếp lại danh mục tài sản phù hợp với điều kiện, quy mô hoạt động Tổng công ty; giúp cải thiện nguồn vốn cho Tổng công ty giúp Tổng công ty chủ động việc toán khoản nợ hạn, chủ động việc mua hàng đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản nhằm góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn nói chung tài sản nói riêng Ngoài thực giải pháp giảm bớt gánh nặng chi phí hoạt động tài sản hoạt động không hiệu cho toàn Tổng công ty Sự thay đổi tình hình tài sản trước sau thực giải pháp thể qua Bảng 2.18 SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN SAU THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Đơn vị tính: tỷ đồng TÀI SẢN Năm 2015 SAU 2015 Tỷ trọng A TÀI SẢN NGẮN HẠN 458.67 856.46 52.74% I/ Tiền khoản tương đương tiền 12.26 410.05 II/ Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 0.00 0.00 III/Các khoản phải thu 345.36 345.36 IV/ Hàng tồn kho 60.71 60.71 V/ Tài sản ngắn hạn khác 40.34 40.34 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1,165.21 767.42 47.26% I/ Các khoản phải thu dài hạn 0.00 0.00 II/ Tài sản cố định 749.15 487.15 III/ Bất động sản đầu tư 0.00 0.00 IV/ Các khoản đầu tư tài dài hạn V/ Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 156.14 156.14 259.92 1,623.87 124.13 1,623.87 (Nguồn tác giả tự đánh giá) Ghi chú: Giả định giá trị lý/chuyển nhượng giá trị lại tài sản:Kho Cái Mép 262 tỷ, lô đất 135,79 tỷ đến ngày 31/12/2015 phòng TCKT cung cấp 104 100.00% Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học 3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty thƣơng mại Kỹ thuật Đầu tƣ- Công ty cổ phần sau cổ phần hóa 3.3.1 Kiến nghị với quan Bộ ban ngành - Nhà nước ngành có liên quan cần phối hợp ban hành sách, chủ trương, chế độ, chuẩn mực, hướng dẫn chi tiết, đồng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công tác quản lý nói chung quản lý tài sản nói riêng đặc biệt cho doanh nghiệp công ty cổ phần điều kiện mô hình công ty cổ phần mẻ Việt Nam giai đoạn Nhà nước cần ban hành quy định hướng dẫn cụ thể quy định mua sắm, thánh lý/chuyển nhượng TSCĐ, TSVH chuyển nhượng cổ phần, thông tư, quy định hướn dẫn phải thống tránh dễ hiểu sai, hiểu nhầm, nguyên nhân dẫn dến thủ tục hành nhà nước chậm chạp gây nhiều tiêu cực - Ngành kinh doanh xăng dầu ngành kinh doanh có điều kiện điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, biến động giá xăng dầu giới ngày phức tạp có nhiều thông tín sở kiểm chứng Đòi hỏi Nhà nước cần có sách quản lý rõ ràng, minh bạch, công khai nhằm đảm bảo lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dùng Là ngành nghề kinh doanh theo chế thả có kiểm soát nhà nước nhiều bất cập ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng qua phân tích Chỉ thực chế thị trường thực đổi mới, hoàn thiện theo quy chuẩn quốc tế lúc kinh tế Việt Nam thực vươn lên tầm cao mới, doanh nghiệp người dân thực phát triển hưởng lợi từ chế vận hành thị trường theo quy luật Để thực thả hoàn toàn giá c ả xăng dầu theo chế thị trường Nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ có giải pháp đồng từ Trương ương đến địa phương Ngoài phải có phương tiện phòng ngừa rủi ro giá ngành xăng dầu phải không bị độc quyền kinh doanh Để phát huy tốt hiệu công cụ phòng ngừa rủi ro giá xăng dầu cần có tuyên truyền cách thức sử dụng công cụ để phòng ngừa minh bạch thông tin 105 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học biến động giá giới, hoạt động kinh doanh, xuất nhập xăng dầu để làm sở cho thị trường “định giá xăng dầu” theo chế thị trường Qua đó, giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hội cạnh tranh thực từ nhà quản trị phát huy vai trò quản lý công tác điều hành nói chung quản lý tài sản nói riêng - Bên cạnh đó, Nhà nước cần nghiên cứu thực sách tài khóa, tiền tệ hợp lí để giúp cân kinh tế, tránh dấu hiệu bất ổn gây khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt lãi suất ngân hàng – yếu tố mà doanh nghiệp cân nhắc kĩ trước tiếp cận vốn vay để mở rộng đầu tư mưa sắm phụ vụ cho hoạt động phạm vi sản xuất kinh doanh 3.3.2 Kiến nghị với Tổng Công ty Tập đoàn - Qua phân tích Tổng Công ty cần phải nâng cao lực quản lý tài sản, phát huy tối đa mạnh, khắc phục khuyết điểm tồn thời gian qua, từ có định, điều hành hiệu công tác quản lý đặc biệt quản lý công nợ quản lý TSCĐ Đánh giá lại toàn từ quy mô kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh từ có giải pháp liệt việc tái cấu trúc tài sản, người cho phù hợp với điều kiện thực tế kinh doanh Chỉ có phát huy đươc lợi đồng thời hạn chế gánh nặng điều hành quản lý hoạt động kinh doanh nói chung công tác quản lý tài sản Tổng công ty nói riêng - Qua phân tích, đánh giá thấy sau cổ phần hóa Tổng công ty gặp nhiều khó khăn có nguyên nhân khách quan có nguyên nhân chủ quan nội đơn vị Do vậy, Tổng công ty cần hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình đảm bảo quy định pháp luật hành chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh Ngo ài ra, Tổng công ty cần đầu tư, áp dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp giúp nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ bước thực hiện, hiệu phận thực trách nhiệm người lao động từ 106 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học có giải pháp nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài sản, hạn chế rủi ro kinh doanh mang lại mạnh cho doanh nghiệp - Bên cạnh đó, Công ty cần quan tâm đến biện pháp nhằm nâng cao vị cạnh tranh thị trường như: biện pháp quảng cáo, Marketing, nâng c ấp website Những hoạt động giúp cho hình ảnh thương hiệu Tổng công ty biết đến rộng rãi hơn, nhờ giúp doanh số hoạt động bán hàng đẩy nhanh - Tính đến thời điểm 31/12/2015 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chưa thực xong toán vốn cho PETEC Nhằm giảm bớt khó khăn điều kiện cân đối vốn Kiến nghị với Tập đoàn phối hợp Bộ công thương sớm hoàn thành toán vốn cổ phần hóa cho PETEC, theo xử lý khoảng lỗ 269 tỷ trước cổ phần hóa cấp bổ sung 111 tỷ vốn điều lệ thiếu 107 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học KẾT LUẬN Như vậy, nghiên cứu quản lý tài sản công ty cổ phần nói chung hoạt động quản lí tài sản nói riêng Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư CTCP có ý nghĩa quan trọng trình ho ạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty, đặc biệt bối cảnh biến động giá dầu giới phức tạp biến dộng thất thường tình hình kinh doanh xăng dầu nước ngày gay gắt phức tạp vấn đề quản lí sử dụng tài sản có hiệu cao cần quan tâm để tài sản thực nhân tố quan trọng phát huy công dụng tối đa hoạt động chung Tổng công ty Đề tài “Giảm pháp hoàn thiện quản lí tài sản Tổng công ty Thƣơng mại Kỹ thuật Đầu tƣ- CTCP sau cổ phần hóa” sâu nghiên cứu thực trạng quản lí tài sản Tổng công ty, qua cho thấy tài sản Tổng công ty nhìn chung sử dụng mục đích quản lí tương đối hiệu quả, thể qua vài tiêu đánh giá hiệu quản lí tài sản Tổng công ty đồng có xu hướng phát huy tốt qua năm Tuy nhiên, Tổng công ty tồn quản lý tài sản chưa phát huy hết công suất tài sản, tình trạng tài sản không phục vụ cho hoạt động Tổng công ty, quản lý công nợ cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nưa, quản lý hàng tồn kho chưa tối ưu dẫn đến phát sinh them chi phí, tăng giá vốn hàng hóa, làm giảm sức cạnh tranh điều kiện thực tế gay gắt 108 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS.Nghiêm Sĩ Thương, Giáo trình sở quản lý tài chính, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010; TS.Vũ Việt Hùng, Giáo trình quản lý tài chính, Khoa Kinh tế & Quản lý Trường ĐHBKHN, 2009; PGS TS Nguyễn Văn Công, Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Khoa Kinh tế & Quản lý Trường ĐHBKHN, 2003; Phan Văn Thanh, Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý, Khoa Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBKHN, 2007; Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định Nghị định 83/2014/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu Báo cáo tài Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư – CTCP giai đoạn 2011-2015 Nghị số 48/NQ-DVN việc phê duyệt mục tiêu chiến lược kinh doanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 kế hoạch năm 2016-2020 10 Luật kinh doanh bất động sản; luật thẩm định 11 Chuẩn mực số 02- Hàng tồn kho; Chuẩn mực số 03- Tài sản cố định hửu hình 12 Web site: www.xangdau.net; www.itgvietnam.com/quan-tri-kho-phan-2/ 13 Các số liệu khác phòng, ban, CN/Xí nghiệp Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư giai đoạn 2001-2015 2016-2020 109 [...]... được kết cấu trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý tài sản trong các công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng quản lý tài sản tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần sau cổ phần hóa Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài sản tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần sau cổ phần hóa 4 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn:... Bình GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY THƢƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƢ- CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 90 3.1 Chiến lƣợc kinh doanh đến năm 20 20 90 3.1.1 Chiến lược kinh doanh 91 3.1 .2 Chiến lược đầu tư 92 3.1.3 Yêu cầu mới đối với quản lý tài sản của Tổng công ty 92 3 .2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí tài sản tại. .. quản lý tài sản sau cổ phần hóa từ đó sẽ giúp Tổng 2 Hoc viên: Bùi Minh Hiệp GV hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Luận văn cao học công ty giải quyết được những vấn đề còn tồn tại và khai thác sử dụng tài sản, quản lý tài sản có hiệu quả hơn Chính vì lý do đó mà em chọn đề tài nghiên cứu cho mình đó là Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần sau cổ. .. các giải pháp và kiến nghị thiết thực và phù hợp với điều kiện sau cổ phần hóa nhằm hoàn thiện quản lý tài sản của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần trong tư ng lai thông qua các giải pháp về cở chế, chính sách, tổ chức thực hiện, tổ chức quản lý 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu và phân tích tình hình quản lý tài sản của Tổng công ty PETEC... thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần sau cổ phần hóa 2 Mục tiêu của luận văn Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý tài sản trong các doanh nghiệp cổ phần Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý tài sản tại Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần trong điều kiện sau cổ phần hóa, chỉ ra những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quản lý tài sản sau cổ phần hóa cùng những nguyên nhân khách quan... Tổng công ty Thƣơng mại Kỹ Thuật và Đầu tƣ- Công ty cổ phần sau cổ phần hóa 93 3 .2. 1 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khoản phải thu khách hàng luân chuyển 93 3 .2. 2 Cải thiện công tác điều độ để duy trì lượng hàng tồn kho tối ưu 96 3 .2. 3 Tổ chức và cơ cấu lại danh mục tài sản hợp lý 1 02 3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài sản tại Tổng công ty Thƣơng mại Kỹ thuật. .. Tuy nhiên, để đầu tư và sử dụng tài sản có hiệu quả trong doanh nghiệp sau cổ phần thì vai trò quản lý tài sản luôn là vấn đề then chốt trong quản lý mà các cấp quản lý, cổ đông quan tâm Đối với Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty cổ phần với đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, một mặt hàng kinh doanh có điều kiện thả nổi có sự điều tiết của Nhà nước Tổng công ty có quy mô rộng... theo quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hửu + Đầu tư vào công ty con: Là khoản đầu tư của nhà đầu tư giữ trên 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư Khi đó nhà đầu tư được gọi là công ty mẹ, và bên nhận đầu tư chịu sự kiểm soát của công ty mẹ được gọi là công ty con (Công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác) trừ trường hợp... + Đầu tư vào công ty liên kết: Là khoản đầu tư của nhà đầu tư giữ từ 20 % đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác Khi đó nhà đầu tư được coi là nhà đầu tư có ảnh hưỏng đáng kể và bên nhận đầu tư được gọi là công ty liên kết (Bao gồm cả trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới 20 % quyền biểu quyết nhưng có thoả thuận giữa bên nhận đầu tư và nhà đầu tư và việc nhà đầu tư. .. 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Tổng quan về công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm về công ty cổ phần Theo Điều 110 Luật doanh nghiệp số 68 /20 14/QH13 thì Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhận; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa 2 , Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa 2 , Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay