Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa

3 152 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:08

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Đề tài: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư-Công ty cổ phần sau cổ phần hóa Tác giả luận văn: Bùi Minh Hiệp Khóa 2014B Người hướng dẫn: TS Đào Thanh Bình Từ khóa (Keyword): Công ty cổ phần, quản lý tài sản, PETEC… Nội dung tóm tắt: Lý chọn đề tài: Tài sản nhân tố vô quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Một doanh nghiệp cho dù kinh doanh lĩnh vực nào, sản xuất sản phẩm doanh nghiệp cần đến tài sản để phục vụ cho mục tiêu hoạt động Tuy nhiên, để đầu tư sử dụng tài sản có hiệu doanh nghiệp sau cổ phần vai trò quản lý tài sản vấn đề then chốt quản lý mà cấp quản lý, cổ đông quan tâm Từ năm 2011 Tổng công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần với mục tiêu đặt sau năm hoạt động sản xuất kinh doanh phải chấm dứt lỗ Những khó khăn trong việc trì hệ thống, quản lý, khai thác sử dụng tài sản đặc biệt TSCĐ, vấn đề bất cập chế, sách, quản lý Từ mục tiêu đến hành động thực đặt cho Tổng công ty đòi hỏi cần hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý tài sản sau cổ phần hóa từ giúp Tổng công ty giải vấn đề tồn khai thác sử dụng tài sản, quản lý tài sản có hiệu Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn: - Hệ thống hóa sở lý thuyết quản lý tài sản doanh nghiệp cổ phần - Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư - Công ty cổ phần điều kiện sau cổ phần hóa, vấn đề hạn chế, bất cập quản lý tài sản sau cổ phần hóa nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan tình trạng đó; - Đề xuất giải pháp kiến nghị thiết thực phù hợp với điều kiện sau cổ phần hóa nhằm hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư - Công ty cổ phần tương lai thông qua giải pháp cở chế, sách, tổ chức thực hiện, tổ chức quản lý… Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu phân tích tình hình quản lý tài sản Tổng công ty PETEC giai đoạn sau cổ phần hóa đến hết năm 2015 Luận văn tập trung nghiên cứu phân tích dựa báo cáo tài kết hợp với thuyết minh báo cáo tài chính, không chi tiết vào nghiệp vụ kế toán Tóm tắt cô đọng nội dung đóng góp tác giả Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản lý tài sản công ty cổ phần Nội dung chương trình bày số kiến thức liên quan đến khái niệm Công ty cổ phần, chức hoạt động Tôi phân tích đánh giá vai trò Công ty cổ phần đưa tiêu phân tích quản lý tài sản, nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến hoạt động Công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư - Công ty cổ phần sau cổ phần hóa Nội dung chương chủ yếu tập trung đánh giá thực trạng quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư- Công ty cổ phần sau cổ phần hóa; Phân tích hiệu sử dụng tài sản Tổng công ty, điểm mạnh điểm yếu, nhân tố ảnh hưởng đến tình hình quản lý tài sản Tổng công ty sau cổ phần hóa Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư - Công ty cổ phần sau cổ phần hóa Chương này, nêu lên chiến lược, mục tiêu dài hạn Tổng công ty, từ đưa 03 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty là: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nợ phải thu; Cải thiện công tác điều độ để trì lượng hàng tồn kho hợp lý; Tổ chức cấu lại danh mục tài sản cho hợp lý Đây giải pháp góp phần cải thiện quản lý tài sản Tổng công ty thời gian tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Nhằm phân tích nguồn tài liệu, phân tích nội dung để tìm cấu trúc, xu hướng phát triển Từ cần tổng hợp để xây dựng thành hệ thống khái niệm, phạm trù tiến tới tạo thành sở lý thuyết khoa học - Phương pháp so sánh: Là phương pháp phổ biến phân tích tình hình hoạt động doanh nghiệp nói chung quản lý tài sản nói riêng Sử dụng phương pháp nhằm xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu tài sản Vì để tiến hành so sánh cần phải đảm bảo điều kiện đồng - Phương pháp thay liên hoàn: Là phương pháp xác định ảnh hưởng nhân tố cách thay liên tục yếu tố giá trị kỳ gốc sang khf phân tích để xác định trị số tiêu thay đổi Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến đối tượng kinh tế nghiên cứu Nó tiến hành đánh giá so sánh phân tích nhân tố ảnh hưởng giả thiết nhân tố khác cố định - Phương pháp đồ thị: Quan sát cách cụ thể diễn biến tiêu tài Nhằm nhanh chóng giải số vấn đề cần thiết, đưa biện pháp phù hợp Kết luận Qua phân tích luận văn, hy vọng số vấn đề công tác quản lý tài sản Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật Đầu tư- Công ty cổ phần làm rõ Thực trạng quản lý tài sản Tổng công ty cho thấy dù đạt thành công song mặt tồn hạn chế công tác quản lý tài sản Vì vậy, số giải pháp xin đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện quản lý tài sản Tổng công ty tương lai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa , Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa , Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản tại tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư công ty cổ phần sau cổ phần hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay