BM 15 03a Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

2 149 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:07

Đây là 1 trong 60 biểu mẫu của quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được xây dựng trên cơ sở quy định của luật pháp hiện hành, rất chi tiết có thể sử dụng được ngay, nên tải đầy đủ các biểu mẫu của quy trình QLDADTXDCT TÊN TỔ CHỨC - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ………… …………., ngày … tháng … năm … TỜ TRÌNH Thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế sở Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) Căn Luật Xây dựng ngày 18 tháng năm 2014; Các pháp lý khác có liên quan (Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với nội dung sau: I THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) Tên dự án: Nhóm dự án: Loại cấp công trình: Người định đầu tư: Tên chủ đầu tư (nếu có) thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại, ): Địa điểm xây dựng: Giá trị tổng mức đầu tư: Nguồn vốn đầu tư: Thời gian thực hiện: 10 Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 11 Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 12 Các thông tin khác (nếu có): II DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO Văn pháp lý: - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) văn chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); - Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển tuyển chọn theo quy định phương án thiết kế lựa chọn kèm theo (nếu có); - Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 khu công nghiệp quy mô 20 ha) cấp có thẩm quyền phê duyệt giấy phép quy hoạch dự án; - Văn thẩm duyệt ý kiến giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường quan có thẩm quyền (nếu có); BM-15-03A Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/2 - Văn thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); - Các văn thông tin, số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Các văn pháp lý khác có liên quan (nếu có) Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): - Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; - Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư dự toán); - Thiết kế sở bao gồm vẽ thuyết minh Hồ sơ lực nhà thầu: - Thông tin lực nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế sở; - Chứng hành nghề thông tin lực chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế nhà thầu thiết kế (Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với nội dung nêu trên./ Nơi nhận: ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) - Như trên; - Lưu Tên người đại diện BM-15-03A Lần ban hành: 3.1 Trang: 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 03a Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 03a Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 03a Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay