BM 15 02b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

1 141 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:05

Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… NỘI DUNG BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT (1) Thiết kế vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) dự toán xây dựng; (2) Các nội dung khác bao gồm: thuyết minh cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt xây dựng bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu đầu tư xây dựng công trình Chủ đầu tư /Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) BM-15-01 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 02b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 02b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 02b Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay