Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tỉnh

91 173 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ OANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN VĂN BÌNH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Oanh Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu Nếu có hành vi gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Oanh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ động viên từ thầy cô giáo, ban ngành toàn thể cán nơi chọn làm địa bàn nghiên cứu, gia đình bạn bè Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể thầy cô giáo thuộc Viện Kinh tế Quản lý - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trần Văn Bình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho hoàn thành trình nghiên cứu đề tài Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Tĩnh, ngày 20 tháng năm 2016 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý do, cần thiết lựa chọn đề tài 2.Tình hình nghiên cứu mục tiêu cần đạt đƣợc thực đề tài 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 1.2 Cơ sở lý luận hoạt động cho vay 10 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay 10 1.2.2 Đặc trưng hoạt động cho vay 11 1.2.3 Phân loại hoạt động cho vay 12 1.2.3.1 Theo mục đích vay vốn .12 1.2.3.2 Theo thời hạn cho vay 13 1.2.3.3 Theo mức độ tín nhiệm khách hàng .13 1.2.3.4 Theo phương pháp hoàn trả .14 iii 1.2.3.5 Theo xuất xứ vay .14 1.2.4 Vai trò hoạt động cho vay 15 1.2.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại 15 1.2.4.2 Đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng 15 1.2.4.3 Đối với kinh tế 15 1.3 Hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại 16 1.3.1 Quan niệm hoạt động cho vay .16 1.3.2 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng hoạt động cho vay 18 1.3.3 Các tiêu đánh giá hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại .20 1.3.3.1 Các tiêu đánh giá định tính 20 1.3.3.2 Các tiêu đánh giá định lượng 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay .24 1.3.4.1 Nhân tố thuộc phía khách hàng vay 24 1.3.4.2 Nhân tố thuộc phía Ngân hàng .25 1.3.4.3 Các nhân tố khác 25 1.4 Kinh nghiệm hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại giới học cho Việt Nam 25 1.4.1 Kinh nghiệm hoàn thiện hoạt động cho vay số Ngân hàng thương mại giới 25 1.4.1.1 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại Trung Quốc 25 1.4.1.2 Kinh nghiệm Ngân hàng thương mại Nhật Bản .26 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam .27 Kết luận chƣơng 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM -CHI NHÁNH HÀ TĨNH 31 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam- chi nhánh Hà Tĩnh 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh 31 iv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức điều hành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh 31 2.1.3 Tình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt hình Nam - chi nhánh Hà Tĩnh 36 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 36 2.1.3.2 Hoạt động cho vay .38 2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh khác .41 2.1.3.4 Kết kinh doanh 41 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh 42 2.2.1 Quy trình cho vay chi nhánh .43 2.2.2 Thời gian thẩm định cho vay 44 2.2.3 Nguyên tắc điều kiện vay vốn .44 2.2.3.1 Nguyên tắc vay vốn 44 2.2.3.2 Điều kiện vay vốn .45 2.2.4 Thực trạng hoạt động cho vay 45 2.2.4.1 Dư nợ cho vay 45 2.2.4.2 Hoạt động cho vay .52 2.3 Đánh giá hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh 59 2.3.1 Kết đạt 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 62 Kết luận chƣơng 64 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TĨNH 65 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng thời gian tới 65 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Hà Tĩnh 65 v 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh 66 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh 66 3.2.1 Thực tốt quy trình cho vay .67 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức cho vay 67 3.2.3 Nâng cao trình độ cán 70 3.2.4 Nâng cao hoạt động thẩm định 71 3.2.5 Tăng cường công tác thu hồi, giải nợ hạn, nợ xấu 71 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay .73 3.2.7 Đẩy mạnh hoạt động Marketing kèm với đại hóa công nghệ Ngân hàng .73 3.3 Kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị phủ .75 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 77 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 78 Kết luận chƣơng 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Số thứ tự Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BTC DNNN DNNQD HĐCV HĐV Huy động vốn HTLS Hỗ trợ lãi suất HTX Hợp tác xã NHNN NHNo&PTNT 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TPKT Thành phần kinh tế Bộ tài Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh Hoạt động cho vay Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT Hà Tĩnh (2013-2015) 37 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn NHNo&PTNT Hà Tĩnh (2013-2015) 39 Bảng 2.3: Kết kinh doanh NHNo&PTNT Hà Tĩnh (2013-2015) 41 Bảng 2.4: Biến động dư nợ cho vay (2013-2015) .46 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo thời gian (2013-2015) 47 Bảng 2.6: Dư số cho vay theo thành phần kinh tế (2013-2015) .49 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế (2013-2015) .51 Bảng 2.8: Tỷ nợ hạn NHNo&PTNT Hà Tĩnh (2013-2015) 52 Bảng 2.9: Cơ cấu nợ hạn 54 Bảng 2.10: Nợ xấu (2013-2015) .54 Bảng 2.11: Vòng quay vốn cho vay (2013-2015) .55 Bảng 2.12: Hệ số sử dụng vốn huy động(2013-2015) 56 Bảng 2.13 Các tiêu khác(2013-2015) .57 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 máy tổ chức Ngân hàng No&PTNT CN Hà Tĩnh 35 Biểu đồ 2.1: Kết kinh doạnh NHNo&PTNT Hà Tĩnh (2013-2015) .42 Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay theo thời gian (2013-2015) 47 Biểu đồ 2.3 Dư nợ theo thành phần kinh tế (2013-2015) 49 Biểu đồ 2.4: Dư nợ theo ngành kinh tế (2013-2015) 51 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ hạn (2013-2015) 53 Biểu đồ 2.6: Xu tăng trưởng thu nhập từ HĐCV (2013-2015) 58 ix 3.2.1 Thực tốt quy trình cho vay Quy trình cho vay soạn thảo với mục đích giúp cho trình cho vay diễn thống nhất, khoa học, hạn chế, phòng ngừa rủi ro nâng cao chất lượng hoạt động cho vay, góp phần đáp ứng ngày lớn nhu cầu vay vốn khách hàng Việc thực quy trình cho vay biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro tín dụng từ đầu NHNo&PTNT Việt Nam nói chung NHNo&PTNT Hà Tĩnh nói riêng cần xay dựng quy trình cho vay chặt chẽ, khoa học Chi nhánh cần theo dõi, bám sát diễn biến kinh tế thị trường nước, văn đạo NHNo&PTNT Việt Nam để định hướng cho vay phù hợp với mạnh kinh tế, đặc thù khách hàng phù hợp với định hướng NHNo&PTNT Song quan trọng cán tín dụng Ngân hàng cần thực nghiêm túc quy trình cho vay để tránh rủi ro không đáng có xảy Việc cải tiến quy trình cho vay NHNo&PTNT Hà Tĩnh phải khắc phục hạn chế đảm bảo nguyên tắc sau: - Tách bạch chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro hoạt động: bước quy trình phải phân công trách nhiệm rõ ràng cho cán tín dụng, phận độc lập bảo đảm tính tuân thủ nguyên tắc cho vay - Xây dựng phương thức quản lý quan hệ tổng thể với khách hàng bảo đảm tính thông suốt trình quản lý theo chiều dọc (theo khối) theo chiều ngang (theo chi nhánh) để việc xử lý luồng thông tin, báo cáo nhanh chóng, rõ ràng không bị trùng lặp, đảm bảo tính linh hoạt việc cấp tín dụng cho khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh Ngân hàng 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức cho vay Chức NHNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ vốn cho ngành nghề thuộc nông lâm ngư nghiệp Đây phạm vi hẹp kinh tế, tổng thu nhập ngành đóng góp vào GDP hạn chế, lợi nhuận mang lại chưa cao chứa đựng nhiều rủi ro Tình hình cải thiện đáng kể, 67 giới hạn phạm vi định, thời gian tới cần tiến hành cho vay mở rộng với tất ngành ngề lĩnh vực kinh tế Điều giúp Chi nhánh tăng lợi nhuận hạn chế rủi ro - Xây dựng phát triển dịch vụ cho vay mới, dịch vụ cho vay mà Chi nhánh chưa cung cấp: Hiện hình thức cho vay mà Chi nhánh cung cấp cho vay doanh nghiệp, cho vay cá nhân đa số hình thức cho vay tồn hình thức ngắn hạn (tín dụng 12 tháng) Vì vậy, thời gian tới để nâng cao hiệu cạnh tranh Chi nhánh nên triển khai số hoạt động Phát triển dịch vụ cho vay mới, đặc biệt dịch vụ cho vay mà Chi nhánh chưa cung cấp như: cho vay thuê mua, cho vay bán lẻ, tín dụng hỗ trợ dự án bất động sản Đây hình thức thời gian tới chắn phát triển đặc biệt Việt Nam thành viên WTO, tiến trình mở cửa tài Ngân hàng nới rộng Các hãng bán lẻ tràn ngập vào Việt Nam, hội phát triển dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm sáng sủa Nhưng bên cạnh khó khăn Ngân hàng phải cạnh tranh liệt với Ngân hàng nước vốn có kinh nghiệm mạnh - Mở rộng hình thức cho vay trung hạn dài hạn Đây hai hình thức Chi nhánh triển khai song hạn chế Trong đó, nguồn vốn vô quan trọng doanh nghiệp, dự án đầu tư bên cạnh chắn mang lại lãi suất cao cho chi nhánh Cho vay theo dự án biện pháp phát triển nguồn vốn cho vay trung dài hạn Hiện Hà Tĩnh có nhiều dự án đầu tư nước quan trọng Đặc biệt dự án khu kinh tế Vũng Áng có nhiều tiềm phát triển Trong đó, tình trạng thiếu vốn để thực dự án thường xuyên xảy Do đó, tiềm năng, hội tài trợ cho hoạt động lớn đặc biệt dự án xây dựng, đổi trang thiết bị máy móc Tuy nhiên, muốn thực hoạt động tốt Chi nhánh phải tiến hành thẩm định dự án xem có tính khả thi không, có khả thu hồi nợ không Lợi nhuận từ hoạt động lớn, bên cạnh chứa đựng rủi ro tiềm ẩn như: khách hàng 68 cung cấp thông tin không xác, biến động tài giới, thay đổi sách, Bên cạnh đó, hoạt động phải đòi hỏi độ đội ngũ cán trình độ cao, có kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp phải đề cao - Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Hệ thống Doanh nghiệp vừa nhỏ có vị trí quan trọng kinh tế quốc gia, quốc gia có trình độ phát triển cao hay quốc gia phát triển Theo điều tra cho thấy, nguồn vốn huy động phục vụ cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp chủ yếu nguồn vốn Ngân hàng ( 74.9%) Điều cho thấy nguồn vốn cho vay có vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Ở phần ta thấy khách hàng doanh nghiệp có quan hệ cho vay với Chi nhánh chủ yếu khách hàng có quy mô nguồn vốn nhỏ vừa, năm 2015 có tổng số 228 có quan hệ thường xuyên quan hệ tín dụng ngắn hạn Nguồn tín dụng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng ngày tài trợ vốn lưu động, vốn phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh đầu tư máy móc thiết bị lại cung cấp hạn chế Vì vậy, mở rộng tín dụng doanh nghiêp Chi nhánh cần tiến hành số hoạt động sau: + Thành lập tổ, nhóm hay phòng nghiên cứu loại hình doanh nghiệp nhỏ vừa để từ đánh giá xác tình hình hoạt động kinh doanh, khả phát triển, tiềm năng, tiến hành phân loại, xác định mức tín dụng hình thức cho vay phù hợp + Khuyến khích cho vay doanh nghiệp có nhu cầu vốn vay mở rộng sản xuất, đổi công nghệ ( thông thường hình thức tín dụng trung dài hạn) + Giữa mối quan hệ thân thiết khách hàng có quan hệ lâu năm, thường xuyên khách hàng có quan hệ tín dụng tốt Tích cực khai thác khách hàng chiến lược, khách hàng mục tiêu đưa hình thức khuyến khích thu hút họ đến với Ngân hàng như: tư vấn cho vay miễn phí, tư vấn tài miễn phí, 69 3.2.3 Nâng cao trình độ cán Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hoạt động Ngân hàng thương mại có ý nghĩa vô quan trọng nhân tố định tồn tại, khả cạnh tranh Ngân hàng Tuỳ theo vị trí, nhu cầu mà Ngân hàng đưa sách đào tạo phù hợp với thực tế Để đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo cần phải tiến hành sau: - Đa dạng hoá loại hình đào tạo đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh doanh cho hệ thống: + Đào tạo cán mới, bao gồm cán tuyển dụng, cán từ nghiệp vụ khác chuyển sang Nhiệm vụ công tác đào tạo giúp cho đội ngũ cán có hiểu biết chung dịch vụ, nghiệp vụ Ngành Ngân hàng nói chung NHNo&PTNT nói riêng + Đào tạo chuyên sâu: Mỗi loại hoạt động cho vay có tính chất, đặc trưng khác thực đào tạo cần phải vào nhiệm vụ, trách nhiệm phòng, nghiệp vụ để có hình thức đào tạo cho phù phợp + Bồi dưỡng đào tạo kiến thức: Thường xuyên mở lớp tập huấn, buổi thuyết trình, hội thảo bàn kĩ năng, nghiệp vụ chuyên môn người làm tín dụng - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nước ngoài: Xu hội nhập toàn cầu hoá xu chung giới Công tác đào tạo không trọng đến hoạt động nước mà cần phải đưa người ưu tú đào tạo nước có Ngành tài phát triển như: Mỹ, Anh, Pháp, điều giúp chi nhánh mở rộng phạm vị,và đối tượng khách hàng tương lai - Chú trọng công tác tuyển dụng, tuyển chọn: Có sách thu hút nhân tài, đặc biệt người học thạc sĩ, tiến sĩ nước có trình độ phát triển, điều tạo lợi cạnh tranh Chi nhánh với Ngân hàng khác địa bàn người Chính sách ưu đãi là: lương, hội thăng tiến, môi trường làm việc, 70 3.2.4 Nâng cao hoạt động thẩm định Thẩm định có vai trò quan trọng hoạt động cho vay, định xem hồ sơ vay vốn khách hàng có phê duyệt không Công tác thẩm định tốt giúp Ngân hàng tránh rủi ro từ phía khách hàng Để nâng cao chất lượng thẩm định đòi hỏi phải có đội ngũ cán nhân viên, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp Trong trình thẩm định cần phải ý đến điểm sau: - Tìm hiểu phân tích khách hàng, tư cách lực pháp luật, lực hành vi dân sự, lực điều hành quản lý, lực quản lý sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động: - Phân tích đánh giá khả tài chính: + Kiểm tra tính xác báo cáo kết kinh doanh + Phân tích đánh giá tình hình hoạt động khả tài - Phân tích quan hệ với khách hàng: Tình hình quan hệ với Ngân hàng bao gồm tình hình quan hệ tín dụng quan hệ tiền gửi khứ: + Quan hệ tín dụng: Dư nợ ngắn, trung dài hạn (gồm nợ hạn); mục đích vay vốn khách hàng; doanh số cho vay, thu nợ; số dư bảo lãnh; mức độ tín nhiệm + Tiền gửi: doanh số tiền gửi, tỷ trọng tiền gửi so với doanh thu 3.2.5 Tăng cường công tác thu hồi, giải nợ hạn, nợ xấu Việc tồn nợ hạn, nợ xấu điều tránh khỏi hoạt động cho vay, thời gian tới Ngân hàng cần có biện pháp để thu hồi hạn chế gia tăng nợ hạn nợ xấu Chi nhánh cần có biện pháp đủ mạnh hợp lý Tuy nhiên có nhiều nguyên nhân làm cho khách hàng vay vốn không trả nợ cho Ngân hàng dẫn đến nợ hạn, nợ xấu, chi nhánh cần xem xét nguyên nhân để có cách xử lý hợp lý Nếu nguyên nhân khách quan bất khả kháng lường trước Ngân hàng áp dụng biện pháp gia hạn nợ, giảm nợ, thu nợ dần đồng thời tư vấn cho khách hàng để có biện pháp khắc phục, hỗ trợ tài ổn định 71 sản xuất tạo nguồn trả nợ cho Ngân hàng Nếu khách hàng có tính chây lỳ, không trả nợ Ngân hàng áp dụng biện pháp mạnh, phối hợp với quan chức để xử lý thu hồi nợ Nếu cán để nợ hạn, nợ tồn đọng phát sinh nhiều, thời gian kéo dài nguyên nhân khách quan, lãnh đạo chi nhánh giao tiêu cụ thể cho hưởng lương theo kết công việc, theo số nợ thu Còn cán để xảy nợ hạn, nợ xấu yếu tố chủ quan tùy theo mức độ mà xử lý bồi thường vật chất hay giao công việc chuyên đòi nợ Bên cạnh Ngân hàng cần xếp lại đội ngũ cán bộ, cán làm công tác tín dụng, cán chưa đáp ứng yêu cầu trình độ cho đào tạo lại cán không đáp ứng yêu cầu công việc chuyển sang làm công việc khác Chi nhánh cần đốc thúc cán tín dụng việc thu hồi nợ, áp dụng biện pháp, chế tài cho phép để giải khoản nợ tồn đọng cách có hiệu theo quy trình nghiệp vụ quy định pháp luật, Ngân hàng cần tiến hành xiết nợ tài sản mà khách hàng đem cầm cố, chấp thu hồi vốn vay va bù đắp rủi ro phát sinh Kiểm soát chặt chẽ luồng tiền doanh nghiệp, kể biện pháp bắt buộc toán qua Ngân hàng để kiểm soát luồng tiền Ngân hàng cần xây dựng ban hành tiêu chuẩn để đánh giá, xếp hạng khách hàng theo mức độ rủi ro, phân loại nợ xấu có đủ xác định khoản nợ khó có khả thu hồi không chờ hạn chuyển nhóm Trên sở phân loại nợ, Ngân hàng cần chủ động trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Ngân hàng theo quy định Tuy nhiên, công việc nội Ngân hàng, để thu hồi nợ hạn, nợ tồn đọng, Ngân hàng cần đến trợ giúp từ phía quan chức năng, ban ngành, cấp quyền địa phương người gần sát dân 72 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay Công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động cho vay công cụ quan trọng, thông qua hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trò hoạt động kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, cần thực hiện: - Tăng cường cán có trình độ, có nghiệp vụ hoạt động cho vay đẻ bổ sung cho phòng kiểm soát - Trong trình kiểm tra hoạt động cho vay tăng cường cán trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý rủi ro phối hợp kiểm tra - Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho cán phòng kiểm soát - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích, thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Không nhừng hoàn thiện đổi phương thức kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra Ngoài ra, chi nhánh cần tăng cường công tác kiểm tra chéo thực hoán đổi cán tín dụng sở đảm bảo ổn định phát triển Chi nhánh cần phải xem xét công tác kiểm tra, kiểm soát nội công cụ đắc lực giúp cho nhà quản lý điều hành họt động kinh doanh cách có hiệu quả, pháp luật, ngăn chặn sai sót hoạt động cho vay 3.2.7 Đẩy mạnh hoạt động Marketing kèm với đại hóa công nghệ Ngân hàng * Tăng cường hoạt động Marketing Bất kì doanh nghiệp muốn có sản phẩm, hình ảnh, uy tín thương hiệu có chỗ đứng thị trường cần trợ giúp quan trọng hoạt động Marketing Sự thành công NHNo&PTNT Hà Tĩnh hôm không 73 thể không kể đến vai trò Marketing Ngân hàng Đóng địa bàn tỉnh miền Trung chưa phát triển nhiều, Chi nhánh Hà Tĩnh đứng trước khó khăn thách thức Ngân hàng linh hoạt tiến hành kết hợp hoạt động Marketing truyền thống Marketing đại nhằm quảng bá, quảng cáo hình ảnh thương hiệu thu hút khách hàng phía Điều mang đến thành công định thời gian tới công tác cần phải đẩy mạnh cạnh tranh với đối thủ nước, đặc biệt năm gần năm tới số lượng Ngân hàng thương mại mở thêm chi nhánh hoạt động địa bàn nhiều Để thực điều cần phải triển khai số hoạt động sau: -Tiến hành hoạt động nghiên cứu, thăm dò tình hình hoạt động sản xuất khách hàng, tìm hiểu cung - cầu vốn vay thị trường tài để từ biết nhu cầu vay vốn khách hàng Điều giúp Chi nhánh trả lời câu hỏi: khách hàng cần vốn? số lượng vốn vay bao nhiêu? họ vay thời gian bao lâu? từ ta tiến hành phân loại khách hàng, xếp họ vào nhóm thích hợp sở xây dựng chiến lược đưa hình thức tín dụng có thời gian lãi suất phù hợp - Thăm dò, tham khảo hình thức cung cấp tín dụng, dịch vụ tín dụng đối thủ cạnh tranh để biết điểm mạnh, điểm yếu họ Trên sở phát huy mạnh mình, khắc phục điểm yếu đối thủ lấy điểm yếu đối thủ để khai thác, trở thành mạnh - Xây dựng hình ảnh thương hiệu: Thưc hoạt động tuyên truyền quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng như: + Thông qua quan báo chí, đài truyền hình, đài phát báo chí ( báo hình, báo ảnh, báo viết, ), Web qua đội ngũ cán làm việc chi nhánh + Thông qua hội nghị khách hàng + Thông qua tờ rơi + Thông qua bảng hiệu, biển hiệu, hướng dẫn trụ sở giao dịch + Thông qua họp tổ vay vốn + Thông qua việc tuyên truyền, phố biến trực tiếp cán Ngân hàng (Phòng tư vấn hướng dẫn khách hàng) 74 + Thông qua thư thăm dò chọn mẫu Đi đôi với xây dựng phong cách phục vụ ân cần nhiệt tình, chu đáo, đội ngũ cán công nhân viên khách hàng Xây dựng hình ảnh đẹp Ngân hàng mắt khách hàng Ưu tiên chăm sóc khách hàng truyền thống, khách hàng có chất lượng tốt lãi suất, chi phí vận chuyển, thời gian *Tăng cường đầu tư đổi công nghệ Ngân hàng Hiện nay, Công nghệ Ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung lạc hậu so với nước khu vực giới Việt Nam thành viên thức WTO, thời gian tới không cải tiến áp dụng công nghệ chắn cạnh tranh với Ngân hàng nước Ví dụ: Người mở tài khoản Ngân hàng rút tiền tại Ngân hàng khác được, điều gây nhiều bất lợi cho người sử dụng Bên cạnh đa số thẻ ATM thẻ từ, chưa cung cấp thẻ chip nên tính bảo mật thấp Vì vậy, để tạo ưu với đối thủ cạnh tranh, Chi nhánh nên đại hoá đổi vì: - Nó giúp Ngân hàng phát huy ưu điểm: thực hoạt động toán nhanh gọn, an toàn, giảm chi phí giao dịch, chi phí hoạt động xuống mức thấp - Công tác bảo mật, quản lý, giám sát hoạt động Chi nhánh tiến hành từ xa mà đảm bảo tính hiệu quả, xác Tuy nhiên bên cạnh cần phải ý: đổi nghĩa đổi tất mà phải dựa cãi cũ, phát huy ưu điểm cũ; với công nghệ nhập phải thẩm định, đánh giá cách xác không gây lãng phí không hiệu 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị phủ Bộ tài chính, Chính phủ quan quản lý nhà nước ngành Ngân hàng: chi phối, ban hành sách phục vụ cho phát triển Ngành Ngân hàng Vì vậy, để hệ thống Ngân hàng phát triển ổn định, đạt chất lượng cao thực kênh huy động vốn hiệu kinh tế cần phải áp dụng số biện pháp: 75 - Hỗ trợ Ngân hàng xây dựng sở chất kĩ thuật đại, đặc biệt hỗ trợ họ tìm đối tác, tư vấn phần mền giải pháp công nghệ thông tin vốn điểm nhiều hạn chế Ngành Ngân hàng Việt Nam - Xây dựng chế thông thoáng thu hút nhân tài, chuyên gia nước phục vụ ưu đãi: lương, chế độ làm việc, chỗ ở, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả - Chính phủ, Bộ tài cần phải ban hành quy định,cơ chế định giá, để từ đưa khung giá chuẩn mực cho tất hàng hoá, tài sản có thị trường đặc biệt tài sản hay cầm cố như: nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị, đồng thời khung giá phải bám sát với khung giá thị trường giá nhà nước khung, thị trường lại giao dịch với mức giá khác nay, điều gây thiệt hại cho người sở hữu định giá nhà nước thất thu thuế họ bán - Ổn định kinh tế vĩ mô yếu tố định đến thành công ngành Ngân hàng Lý thuyết thực tế cho thấy nhiều quốc gia giới Ngành tài – Ngân hàng rơi vào khủng hoảng kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn Khi kinh tế rơi vào bất ổn, tỷ lệ lãi suất danh nghĩa cao lãi suất thực điều kho khăn cho hoạt động tín dụng - Xây dựng môi trường cạnh tranh Ngân hàng Hiện nay, tình trạng quản lý tập trung ngành Ngân hàng nguyên nhân dẫn đến thất bại tiến trình tự hoá lãi suất phát triển ngành Ngân hàng Kinh nghiệm cho thấy Việt Nam nước giới hầu hết khoản nợ khó đòi Ngân hàng xuất phát từ việc không minh bạch hoạt động cung cấp tín dụng Ngân hàng, can thiệp Chính phủ vào khoản vay, tính không hiệu Ngành Ngân hàng Để giải thực trạng Chính phủ phải nhanh chóng cổ phần hoá Ngân hàng quốc doanh, bỏ dỡ rào càn thúc đẩy thành lập Ngân hàng - Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thời gian tới, ban hành thống văn thông tư, nghị định hướng dẫn tránh tình trạng chồng chéo đặc biệt 76 cần ý ( luật tín dụng, luật phá san, luật đất đai, ) Xây dựng có quản lý giám sát Ngân hàng hoạt động tín dụng cách hiệu Cơ chế giảm sát chặt chẽ quy định đầy đủ hoạt động hệ thống Ngân hàng thị trường tài yếu tố cần thiết đặc biệt Việt Nam thành viên thức WTO, Ngân hàng nước tràn vào cạnh tranh liệt với Ngân hàng nước điều hạn chế tiêu cực, giảm rủi ro hệ thống cho ngành Ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam Để ổn định phát triển ngành Ngân hàng thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải tiến hàng số biện pháp sau: - Xây dựng chế, quy chế hoạt động nhằm xác định rõ quan hệ giữa: Ngân hàng Trung ương Chính phủ, Ngân hàng Trung ương Bộ tài chính, Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Điều làm rõ tách biệt chức năng, vai trò phận, đơn vị thực quản lý với việc thực kinh doanh, tạo nên tính minh bạch ngành Ngân hàng - Xây dựng chế điều tiết lưu thông tiền tệ, tỷ giá, hoạt động Ngân hàng thương mại, tổ chức kinh doanh tiền tệ thị trường tài nói chung Các sách chế phải đảm bảo tính ổn định, linh hoạt trước biến động tài khu vực quốc tế Đó sách tiền tệ như: sách lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ giá, - Phát triển nâng cao hiệu công cụ điều hành tiền tệ gián tiếp (nghiệp vụ thị trường mở chiết khấu) thông qua: + Tăng số lượng, chủng loại, chất lượng giấy tờ có giá giao dịch thị trường tiền tệ + Đa dạng hoá phương thức giao dịch thị trường tiền tệ + Mở rộng đối tượng tham gia thị trường mở + Phát triển loại hình kinh doanh giấy tờ có giá tổ chức tín dụng - Hoàn thiện chế sách tiền tệ thông qua nâng cao lực phân tích, dự báo biến động NHNo&PTNT Việt Nam trước biến động thị trường tiền tệ khu vực giới để Ngân hàng nước có điều chỉnh thị trường nước cách thích hợp Cho phép Ngân hàng cung cấp 77 số dịch vụ như: hợp đồng quyền chọn (quyền chọn mua, quyền chọn bán), hợp đồng tương lai, - Củng cố hoạt động thị trường nội tệ liên Ngân hàng: + Xây dựng hệ thống tiêu kiểm soát hữu hiệu thị trường liên Ngân hàng, theo dõi kịp thời diễn biến lãi suất trị trường liên Ngân hàng, làm sở nghiên cứu ban hành lãi suất tái cấp vốn + Phát triển nâng cao chất lượng thị trường tiền tệ để nâng cao khả truyền dẫn sách tiền tệ NHNN như: nới lỏng hạn chế nhận tiền gửi nội tệ chi nhánh NHTM nước phù hợp với tiến trình hội nhập; hạn chế hình thức cho vay chủ đạo; đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống NHTM, mở rộng danh mục hàng hoá thị trường tiền tệ 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Hiện thị trường tài Việt Nam có nhiều biến chuyển chất lượng Số lượng Ngân hàng nước thành lập không ngừng tăng lên, chất lượng dịch vụ cải thiện rõ ràng Trong thời gian tới lộ trình hội nhập WTO mở cửa, hàng loạt Ngân hàng chi nhánh nước tràn vào Việt Nam, tạo nên cạnh tranh liệt NHNo&PTNT tỉnh Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn Vì NHNo&PTNT Việt Nam cần phải có sách hỗ trợ Chi nhánh vật chất lẫn người: + Vật chất: tăng cường vốn cho Chi nhánh mua sắm máy móc, thiết bị, phần mềm quản lý + Con người: Hỗ trợ Chi nhánh đào tào nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt cán tín dụng - Thành lập phận chuyên theo dõi, nghiên cứu đề xuất sáng kiến kịp thời lên giám đốc tổng giám đốc phụ trách để họ định kịp thời - NHNo&PTNT Việt Nam cần phải xác định lãi suất điều hoà vốn nội bộ, đồng thời giao cho giám đốc chi nhánh phạm vi tự chủ định biên độ cho phép 78 Kết luận chƣơng - Định hướng phát triển ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh thời gian tới + Định hướng chung + Mục tiêu cụ thể - Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh - Kiến nghị với phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 79 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay hoạt động sinh lời chủ yếu định đến hiệu kinh doanh hoạt động Ngân hàng Cho vay không mang lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng mà đóng góp vào trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh biến động mạnh, hoạt động Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro, hoạt động cho vay Qua tìm hiểu, phân tích, đánh giá hoạt động cho vay NHNo&PTNT Hà Tĩnh bật lên vấn đề cần hoàn thiện hoạt động cho vay chi nhánh Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, với luận lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Trình bày sở lý luận hoạt động cho vay NHTM Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay NHNo&PTNT Hà Tĩnh vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay, luận văn làm rõ khẳng định vấn đề hoàn thiện hoạt động cho vay quan trọng, cần thiết cấp bách hoạt động NHNo&PTNT Hà Tĩnh nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Luận văn nêu số giải pháp chủ yếu kiến nghị góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay NHNo&PTNT Hà Tĩnh Trong trình nghiên cứu, cố gắng trình độ thời gian có hạn nên luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận quan tâm, góp ý quý thầy cô bạn đọc Cuối cùng, em xin cảm ơn thầy giáo PGS,TS Trần Văn Bình tận tình hướng dẫn, bảo em hoàn thành đề tài nghiên cứu 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Quốc gia TPHCM TS Bùi Thiện Nhiên (2008), Cán tín dụng cần biết, NHNo&PTNT Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội NHNo&PTNT Hà Tĩnh (2011, 2012, 2013), Báo cáo tài chính, Hà Tĩnh WEBSITE http:// www Agribank.com.vn http:// www.cafef.vn http://www.vnba.org.vn – Hiệp hội ngân hàng Việt Nam http:// www.hatinh24h.org.vn 81 [...]... Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh 5 CHƢƠNG 1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại Lịch sử phát triển của hệ thống Ngân hàng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh... đã học và hoạt động thực tiễn tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, tôi nhận thấy vấn đề hoạt động cho vay hiện nay rất được chú trọng quan tâm Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, với mong muốn tìm hiểu và đóng góp một vài ý kiến về vấn đề này nên tôi chọn đề tài: „ Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh’’... được và những hạn chế yếu kém cần khắc phục - 4 Đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm tới 6 Kết cấu của luận văn Gồm 3 chương: Chương 1: Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh Chương 3: Giải pháp và. .. phát triển bền vững Đối với hoạt động Ngân hàng ở vùng nông thôn hiện nay của ngành Ngân hàng nói chung và của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh nói riêng đó là cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn là chủ yếu Ra đời vì nông nghiệp, nông dân, 1 nông thôn; đồng hành phát triển cũng chính từ “Tam nông , NHNo&PTNT gắn bó và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông. .. cho Ngân hàng và bù đắp chi phí trong hoạt động Ngân hàng thường dùng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh chủ yếu sau: - Hoạt động cho vay: là việc NHTM cho khách hàng vay một số tiền để họ sử dụng trong một thời gian nhất định và khi hết kỳ hạn vay, người vay phải hoàn trả Ngân hàng một khoản tiền của gốc và lãi Hoạt động cho vay hiện nay là một trong những hoạt động cơ bản, truyền thống và đóng... Đối với Ngân hàng thương mại: Hoạt động cho vay phải mang lại lợi ích cho nhà kinh doanh Ngân hàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của Ngân hàng một cách bền vững ít rủi ro nhất Như vậy, chất lượng hoạt động cho vay là một nhân tố xuyên suốt trong quá trình hoạt động cho vay của Ngân hàng Để đảm bảo hoạt động cho vay luôn có chất lượng, đòi hỏi trong quá trình xét duyệt cho vay, cán... tỏ Ngân hàng không những thu hồi được vốn vay mà cả lãi tiền vay, đảm bảo sự an toàn của nguồn vốn cho vay Vì cho vay là hoạt động chủ yếu của Ngân hàng nên đây là nguồn thu chủ yếu và cũng là điều kiện tồn tại và phát triển của Ngân hàng Thu nhập từ hoạt động cho vay Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay = Tổng thu nhập của Ngân hàng Ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết khả năng sinh lời của hoạt động cho vay, ... trò của hoạt động cho vay 1.2.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay là hoạt động chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhưng nó lại là hoạt động chính của Ngân hàng cho vay Bên cạnh rủi ro tiềm ẩn thì Ngân hàng cho vay thu được lãi suất phù hợp với các khoản vay đó và đó cũng là thu nhập chính của Ngân hàng cho vay Trong nền kinh tế thị trường, cho vay là chức năng kinh tế cơ bản của Ngân hàng Đối... động cho vay 1.3.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá định tính - Hoạt động cho vay được cho là tốt khi Ngân hàng đáp ứng được một cách đầy đủ, kịp thời thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Điều này quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng, bởi không có một Ngân hàng nào tồn tại và phát triển được mà không có khách hàng Đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng là một trong những dấu hiệu cho thấy chất lượng cho vay. .. (UBND) tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNo&PTNT Việt Nam Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế về hoạt động cho vay trên địa bàn, định hướng phát triển hoạt động cho vay của Ngân hàng đến năm 2016, luận 3 văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa có chọn lọc những lý luận cơ bản về cho vay của
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tỉnh , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tỉnh , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà tỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay