BM 15 02a Biểu Mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

1 147 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:57

Đây là 1 biểu mẫu trong 60 biểu mẫu đi kèm Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rất chi tiết có thể sử dụng được luôn, biểu mẫu được xây dựng dựa trên quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phần I Nội dung phần thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng công trình Sự cần thiết chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng diện tích sử dụng đất, quy mô công suất hình thức đầu tư xây dựng; Khả bảo đảm yếu tố để thực dự án sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực dự án, vận hành, sử dụng công trình bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ nội dung cần thiết khác; Tổng mức đầu tư huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án; kiến nghị chế phối hợp, sách ưu đãi, hỗ trợ thực dự án; Các nội dung khác có liên quan Phần II Nội dung thiết kế sở Dự án đầu tư xây dựng công trình Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng công trình đưa vào khai thác, sử dụng Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt xây dựng; b) Phương án công nghệ, kỹ thuật thiết bị lựa chọn (nếu có); c) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, kích thước, kết cấu công trình xây dựng; d) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho công trình; đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ; e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Chủ đầu tư/Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) BM-15-02A Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM 15 02a Biểu Mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 02a Biểu Mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT, BM 15 02a Biểu Mẫu Q.trình QLDA ĐTXDCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay