BM-15-01 Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

1 151 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:54

Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT. Đây là một trong 60 biểu mẫu trong quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Biểu mẫu này được xây dựng dựa trên các quy định hiện hành của luật. Nên tải đủ 60 biểu mẫu để có được quy trình hoàn thiện CÔNG TY ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… NỘI DUNG BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI, XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Sự cần thiết đầu tư điều kiện để thực đầu tư xây dựng Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm hình thức đầu tư xây dựng Nhu cầu sử dụng đất tài nguyên Phương án thiết kế sơ xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật thiết bị phù hợp: a) Sơ địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại cấp công trình chính; b) Bản vẽ thiết kế sơ tổng mặt dự án; mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình dự án; c) Bản vẽ thuyết minh sơ giải pháp thiết kế móng lựa chọn công trình chính; d) Sơ dây chuyền công nghệ thiết bị công nghệ (nếu có) Dự kiến thời gian thực dự án Sơ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả hoàn vốn, trả nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ hiệu kinh tế - xã hội đánh giá tác động dự án Chủ đầu tư /Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) BM-15-01 Lần ban hành: 3.1 Trang: 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: BM-15-01 Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM-15-01 Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT, BM-15-01 Biểu mẫu Q.Trình QLDA ĐTXDCT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay